Anda di halaman 1dari 9

BAB 2: Kekayaan Hasil Bumi Mendorong Campur Tangan British

Nama : .Tingkatan :
TarikhPentaksiran :
2.1

Dasar Campur Tangan British di Negeri-Negeri Melayu

B1D1E4

Menamakan Negeri-Negeri Melayu yang


mengalami ketidakstabilan politik

Aktiviti 1
Lengkapka peta minda berikut.

NEGERI-NEGERI
MELAYU YANG
MENGALAMI
KETIDAKSTABILAN
POLITIK

Menguasai

TidakMeng
uasai

Tandatangan
guru penilai

BAB 2: Kekayaan Hasil Bumi Mendorong Campur Tangan British


Nama : .Tingkatan :
TarikhPentaksiran :
2.1

Dasar Campur Tangan British di Negeri-Negeri Melayu

B1D1E5

Melorek lokasi Negeri-negeri Melayu yang


dikuasai British (KPS)

Menguasai

TidakMeng
uasai

Tandatangan
guru penilai

Aktiviti 1
Berdasarkan peta Tanah Melayu di bawah, label dan lorekkan negeri-negeri Melayu yang
dikuasai British.
PERAK

SELANGOR

PAHANG

NEGERI
SEMBILAN

BAB 2: Kekayaan Hasil Bumi Mendorong Campur Tangan British


Nama : .Tingkatan :
TarikhPentaksiran :
2.1

Dasar Campur Tangan British di Negeri-Negeri Melayu

B2D1E4

Menguasai

Menjelaskan faktor campur tangan British


Di Negeri-Negeri Melayu

TidakMeng
uasai

Aktiviti 1
Nyatakan faktor campur tangan British di Negeri-Negeri Melayu.

FAKTOR CAMPUR TANGAN BRITISH DI


NEGERI-NEGERI MELAYU

FAKTOR
1. Pembukaan Terusan
...............................

FAKTOR
2. Revolusi
..................................

HURAIAN
i.memendakkan ...............

HURAIAN
i.mendapatkan bekalan

........................................

.............................. yang
Berterusan

ii.membawa .....................
yang banyak.

ii. tempat .............................


hasil keluaran
.

Tandatangan
guru penilai

BAB 2: Kekayaan Hasil Bumi Mendorong Campur Tangan British


Nama : .Tingkatan :
TarikhPentaksiran :
2.2 Keadaan di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang Memberi Peluang
Campur Tangan British

B2D1E5

Menjelaskan keadaan di Negeri-negeri


Melayu yang membawa campur tangan
British (KPS)

Menguasai

TidakMeng
uasai

Tandatangan
guru penilai

Aktiviti 1
Lengkapkan jadual dibawah berkaitan peristiwa yang menyebabkan campur tangan British
di Negeri-Negeri Melayu.

NEGERI

1. Negeri Sembilan

PERISTIWA CAMPUR TANGAN

i.Perebutan untuk menguasai Sungai Linggi


ii.Mencetuskan pertelingkahan antara Dato Kelana
dengan Dato Bandar

2.

i.Pembunuhan ..........................................................
ii.Tidakan Sultan Ahmad
................................................................................
...........................................................................

3.

i.Pergaduhan ............................................................
...............................................................................
ii.Perebutan takhta antara .......................................
...............................................................................

BAB 2: Kekayaan Hasil Bumi Mendorong Campur Tangan British


Nama : .Tingkatan :
TarikhPentaksiran :
2.3

Residen Menggugat Kuasa Sultan dan Pembesar

B3D1E3

Menerangkan sebab dan kesan


Pelaksanaan Sistem Residen di NegeriNegeri Melayu

Menguasai

TidakMeng
uasai

Tandatangan
guru penilai

Aktiviti 1
1. Lengkapkan tempat kosong di bawah.
Menasihati ...........................................
PERANAN RESIDEN

Dalam semua perkara kecuali yang berkaitan dengan


i.

Agama Islam

ii.

.........................................................................

KESAN PENGENALAN SISTEM RESIDEN

i.mengambil alih
pungutan
.....................

ii.mencampuri ...........

iii.menguasai ...............

....................................

....................................

Pungutan cukai akan

Amalan .......................

................................... dan

diambil alih oleh .....

.....................................

.........................................

................................

dihapuskan

kehilangan kuasa

.
.....................................

BAB 2: Kekayaan Hasil Bumi Mendorong Campur Tangan British


Nama : .Tingkatan :
TarikhPentaksiran :
2.2

Keadaan di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang Memberi Peluang


Campur Tangan British

B3D1E4

Melakar dan melorek peta Negeri-negeri


Melayu Bersekutu

Menguasai

TidakMeng
uasai

Aktiviti 1
Berpandukan peta yang disediakan, lakar semula dan lorekkan Negeri-Negeri Melayu
Bersekutu

Tandatangan
guru penilai

BAB 2: Kekayaan Hasil Bumi Mendorong Campur Tangan British


Nama : .Tingkatan :
TarikhPentaksiran :
2.2
Keadaan di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang Memeberi Peluang
Campur Tangan British

B4D1E2

Menganalisis campur tangan British di


Negeri-Negeri Melayu daripada aspek
sebab, tokoh dan kesan

Menguasai

TidakMeng
uasai

Tandatangan
guru penilai

Aktiviti 1
Isikan tempat kosong di bawah

NEGERI

PERAK

SELANGOR

NEGERI SEMBILAN

ASPEK
1.Sebab campur
tangan

2.Pemimpin yang
terlibat

3.Kesan

i.perebutan .................

i.rumah api yang dibina i.pertelingkahan antara

antara .......................

oleh British di ..............

.....................................

dan .............................

.....................................

dengan ........................

telah diserang

.....................................

i.Raja ...........................

i....................................

.....................................

.....................................

ii.Sultan .......................

ii...................................

.....................................

....................................

i.termeterai Perjanjian

i.melantik ...................

i.menempatkan .........

.................................

...................................

...................................

..................................

...................................

...................................

ii.melantik ................

sebagai Residen

sebagai Residen British

i....................................

sebagai Residen

BAB 2: Kekayaan Hasil Bumi Mendorong Campur Tangan British


Nama : .Tingkatan :
TarikhPentaksiran :
2.4 Pengukuhan Kuasa British Melalui Pembentukan Negeri-Negeri Melayu
Bersekutu
B4D1E3

Menganalisis penubuhan Negeri-Negeri


Melayu Bersekutu atau Persekutuan 1896
daripada aspek faktor dan kesan

Menguasai

TidakMeng
uasai

Tandatangan
guru penilai

Aktiviti 1
Berdasarkan rajah di bawah jelaskan faktor-faktor Penubuhan Negeri-Negeri Melayu
Bersekutu
FAKTOR-FAKTOR PENUBUHAN NEGERINEGERI MELAYU BERSEKUTU

FAKTOR-FAKTOR

HURAIAN

i.................................................

i.........................................................

ii................................................

ii.......................................................

iii...............................................

iii......................................................

KESAN-KESAN

1. ....................................................

2..............................................................

BAB 2: Kekayaan Hasil Bumi Mendorong Campur Tangan British


Nama : .Tingkatan :
TarikhPentaksiran :
2.2
Keadaan di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang Memberi Peluang
Campur Tangan British
B5D1E2

Menilai keberkesanan tindakan pemimpin


Negeri-Negeri Melayu menghadapi
Peluasan kuasa British

Menguasai

Tidak
Menguasai

Tandatangan
guru penilai

Aktiviti 1
Pada pendapat anda, apakah tindakan yang diambil oleh Sultan Ahmad untuk menghadapi
perluasan kuasa British di Pahang ? Sertakan dua huraian dan dua kesan untuk jawapan
anda.
Tindakan
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Huraian
1.Tidak disenangi oleh British
2. ...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Kesan
1...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
2..............................................................................................................................................
................................................................................................................................................