Anda di halaman 1dari 9

Arahan : Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D.

Pilih satu jawapan yang paling tepat.

Kita perlu mempunyai __________ diri sebelum melakukan sesuatu. A keegoan B kekuatan C ketrampilan D keyakinan Kita perlu berfikir secara kreatif untuk A meningkatkan imej diri B mengembangkan potensi diri C menunjukkan kekuatan diri D meningkatkan daya pengeluaran Potensi diri dalam aspek emosi meliputi ciri-ciri berikut, kecuali A menghargai keindahan B tingkah laku yang terkawal C menjaga kesihatan badan D semangat kekitaan Kita boleh memanfaatkan kebolehan yang ada dengan A menggunakannya untuk tujuan menunjuknunjuk B menggunakan ketika perlu sahaja C menggunakannya untuk diri, masyarakat dan negara D menggunakannya ketika menghadapi masalah sahaja Apakah tindakan yang wajar diambil sekiranya rakan anda terlibat dengan gejala buli di sekolah? A Memaklumkan kepada guru disiplin B Memberitahu kepada rakan-rakan yang lain C Memarahi rakan tersebut D Mengugutnya untuk memberitahu kepada ayah dan ibunya

Antara berikut, yang manakah merupakan ciri sahsiah positif seseorang pelajar? A Datang lewat ke sekolah B Mengikut rakan yang terlibat dalam gejala buli C Menjaga imej sekolah D Hadir ke sekolah kerana terpaksa Setiap individu perlu bertindak ____________ apabila menghadapi cabaran dan dugaan hidup. A cergas B pantas C melulu D rasional Antara berikut merupakan nilai yang berkaitan dengan pelajar yang ingin membantu sekolah mencapai hala tuju sekolah, kecuali A malas B bersatu padu C berkerjasama D bertanggungjawab Antara berikut merupakan tindakan yang sesuai ketika anda mahu menyelesaikan dilema, kecuali A bertenang semasa ingin membuat keputusan B yakin akan tindakan yang diambil C menyangkal pendapat orang lain D berfikir tentang kesan dan akibat tindakan tersebut

10 Anda tidak menyiapkan latihan Matematik yang diberikan oleh guru anda kerana keletihan. Anda dimarahi oleh guru Matematik atas perkara tersebut. Apakah tindakan yang sewajarnya anda ambil? A Bertindak mencalarkan kereta guru B Berpakat dengan kawan untuk memukul guru 1

C Bertindak untuk memancitkan kereta guru D Berjanji tidak akan mengulangi perkara tersebut 11 Antara berikut merupakan sikap pelajar yang negatif, kecuali A mencuri B menghisap rokok C ponteng sekolah D mengulang kaji pelajaran 12 Bagaimanakah cara untuk kita mensyukuri kelebihan yang dikurniakan oleh Tuhan? A Menunjuk-nunjuk kelebihan kita kepada orang lain B Merendah-rendahkan kekurangan orang lain C Menindas kehidupan orang lain D Menggunakan kelebihan yang dikurniakan dengan sebaik mungkin 13 Pada minggu hadapan, sekolah anda akan mengadakan hari sukan. Sebagai pelajar di sekolah tersebut, anda akan A menarik diri daripada menyertai acara sukan B memberi sokongan moral kepada pasukan lawan C membantu guru menyediakan peralatan sukan D menyuruh tukang kebun membersihkan kawasan sekolah 14 Antara berikut, yang manakah menunjukkan sikap menjaga persekitaran sekolah? A Menanam pokok bunga di kawasan sekolah B Membuang sampah di merata-rata tempat C Memetik bunga yang ditanam di sekitar sekolah D Membuang sisa makanan ke dalam longkang 15 Persekitaran sekolah yang bersih dapat A meringankan tugas tukang kebun sekolah B menarik pengunjung untuk berkunjung C mengharumkan nama sekolah 2

D mengelakkan pelajar daripada melakukan aktiviti gotong-royong

16 Mengapakah

semangat

berpasukan

harus

diamalkan oleh setiap pelajar? A Untuk menunjukkan kehebatan kaum masing-masing B Untuk mengekalkan perpaduan dan keharmonian hidup C Untuk mengawal disiplin pelajar D Untuk menjaga nama baik sekolah

17 Apakah yang dimaksudkan dengan makanan seimbang? A Makanan nutrien B Makanan yang disyorkan oleh doktor C Makanan yang mempunyai pelbagai warna dan rasa D Makanan yang mengandungi vitamin dan protein sahaja yang mengandungi semua

18 Semangat _____________ dapat dipupuk ketika menjalani aktiviti kokurikulum. A perpaduan B permusuhan C perkauman D pengasingan

19 Antara berikut, yang manakah merupakan kesan sekiranya pelajar tidak mematuhi peraturan sekolah? I Pelajar tidak dapat belajar dengan selesa keadaan III Meningkatkan nama dan imej sekolah IV Mendatangkan bahaya kepada pelajar A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV II Membebankan guru untuk mengawal

20 Kerajaan memberikan perhatian serius terhadap gejala sosial dalam kalangan remaja kerana A remaja belum matang dan tidak mempunyai pengalaman B remaja bakal mencorakkan masa depan negara C remaja ialah golongan yang paling ramai di Malaysia D remaja tidak pandai mengawal tingkah laku mereka 21 Individu yang tidak mudah dipujuk serta dipengaruhi oleh orang lain dalam membuat keputusan merupakan individu yang A mampu berdikari B boleh membuat penolakan C bertindak keterlaluan D keras hati 22 Antara berikut merupakan contoh masalah yang boleh dikongsi dengan rakan sebaya, kecuali A masalah semasa mengulang kaji pelajaran Sains B masalah peribadi anda dengan rakan sebaya lain C masalah untuk memahami ajaran guru D masalah kewangan yang dihadapi oleh jiran anda 23 Antara berikut merupakan sikap pelajar yang positif, kecuali A menghisap rokok B membaca buku C membantu pelajar lain yang menghadapi masalah dalam pembelajaran D bertanya guru tentang topik yang tidak difahami 24 Mengapakah sikap positif dan bersahsiah penting kepada pelajar? A Supaya pelajar dapat pujian dan hadiah B Supaya imej dan nama sekolah sentiasa cemerlang

C Supaya menambahkan pendapatan pihak sekolah D Supaya pelajar mudah dipengaruhi oleh sikap negatif rakan

25 Rakan baik anda telah dikenakan tindakan disiplin oleh guru disiplin kerana datang lewat ke sekolah. Rakan baik anda itu mengajak anda memancitkan tayar kereta guru disiplin tersebut. Apakah tindakan sewajarnya yang boleh anda ambil? A Bersetuju untuk turut serta B Menasihati rakan baik anda agar tidak meneruskan niatnya C Menerima ajakannya dengan penuh gembira D Mencadangkan untuk memecahkan cermin kereta pula 26 Antara berikut, yang manakah merupakan kesan sekiranya kita melibatkan diri dengan kegiatan negatif ? I Masa depan menjadi gelap II Menjatuhkan maruah keluarga III Kita akan dipandang tinggi oleh orang lain IV Kita akan ditangkap dan dipenjarakan A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

27 Antara berikut, yang manakah bukan rakan yang baik? A Memberi nasihat apabila kita memerlukan B Berkongsi idea dan pendapat antara satu sama lain C Mengelakkan diri daripada perkara yang negatif D Mengajak kita melakukan perkara-perkara yang negatif

28 Antara

berikut

merupakan

peranan

rakan

D Pertandingan membaca puisi

sebaya, kecuali A menolong apabila rakan memerlukan bantuan B mengikut semua kemahuan rakan C menggembirakan hati rakan sewaktu mereka kesedihan D berkongsi pengalaman dan masalah 33 Antara berikut merupakan perlakuan yang boleh mewujudkan keluarga bahagia, kecuali A membantu menyelesaikan masalah anggota keluarga B membiarkan anggota keluarga melakukan tugas sendirian di rumah C membantu anggota keluarga melakukan tugas D menjaga perasaan anggota keluarga 29 Budaya penyayang boleh diamalkan di sekolah dengan mengadakan aktiviti seperti I hari sukan II Kempen Kitar Semula III derma Hari Perajurit IV hari kantin A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 30 Antara berikut merupakan ciri-ciri asertif seseorang individu, kecuali A berfikir dengan matang B tidak mudah terpengaruh dengan pujukan orang lain C mempunyai harga diri D penakut 31 Orang yang bertanggungjawab dalam meningkatkan imej sekolah ialah I guru II masyarakat III pelajar IV pentadbir sekolah A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 36 Rakan Apakah 32 Apakah aktiviti yang memerlukan semangat berpasukan yang padu untuk berjaya? A Menulis esei B Pertandingan bola jaring C Melukis 4 lakukan? A Mengambil pensel warnanya B Bergaduh dengannya C Menasihatinya agar dia tidak melakukannya D Mengikuti kehendaknya anda mengajak yang anda menconteng anda dinding tandas di sekolah dengan pensel warna. tindakan sepatutnya

34 Suzana tidak berkemampuan untuk membelikan hadiah sempena hari jadi ibunya. Apakah yang boleh dilakukan oleh Suzana untuk menunjukkan dia menyayangi ibunya? A Meminjam wang daripada kawan-kawannya B Menghasilkan kad ucapan buatan sendiri C Meminta derma daripada orang ramai D Menghantar surat kepada ibunya

35 Salmi

telah

diarahkan

oleh

gurunya

agar

membuang sampah sebelum pulang. Apakah tindakan yang perlu Salmi lakukan? A Memberikan pelbagai alasan agar tidak disuruh B Pulang ke rumah tanpa membuang sampah C Membuang sampah seperti yang disuruh oleh gurunya D Berpura-pura tidak mendengarnya

37 Pasukan bahas sekolah anda tewas dalam pertandingan kebangsaan. akhir Sebagai bahas penyokong peringkat pasukan 41 Antara berikut, yang manakah merupakan ciriciri sahsiah dan sikap yang positif ? I Sentiasa melanggar peraturan sekolah pendapat dalam komuniti sekolah III Menjaga dan meningkatkan imej sekolah IV Memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai murni A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV II Menghormati pelbagai kebolehan dan

tersebut, anda akan A mencari kesalahan pengadil perlawanan tersebut B memberitahu guru bahawa latihan tidak mencukupi C memarahi ahli-ahli bahas sekolah D memberi kata-kata semangat agar mereka tidak kecewa

38 Antara

berikut,

yang

manakah

tidak

menunjukkan sikap menjaga kebersihan? A Membuang sampah di dalam longkang B Menyertai kempen memelihara alam sekitar C Menyertai gotong-royong membersihkan kawasan sekolah D Menanam pokok bunga di kawasan sekolah 39 Apakah kepentingan menjaga dan memelihara persekitaran sekolah? A Agar mendapat pujian daripada ibu bapa B Agar pelajar dapat belajar dalam suasana yang gembira C Agar sekolah dapat bersaing dengan sekolah lain D Agar dapat mengharumkan nama sekolah 43 Cerita rakyat biasanya disampaikan oleh 40 Budaya penyayang sukar dipupuk di sekolah sekiranya semua warga sekolah I mengambil berat antara satu sama lain II dengki-mendengki antara satu sama lain III tindas-menindas antara satu sama lain IV tidak bertegur-sapa antara satu sama lain A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 5 44 Pada zaman dahulu, cerita rakyat disampaikan A oleh orang muda B dari mulut ke mulut C melalui pertunjukan wayang kulit A tok dalang B penglipur lara C tukang karut D tok selampit 42 Antara berikut, manakah jenis cerita rakyat? I Cerita mitos II Cerita jenaka III Cerita lagenda IV Cerita nasihat A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

D secara nyanyian beramai-ramai

D Ahli Sihir yang Angkuh

45 Antara berikut merupakan kebaikan menghayati cerita rakyat, kecuali A mengetahui kelemahan sesuatu kaum B memperolehi pengetahuan C berpeluang mengetahui cara hidup masyarakat dahulu D mengetahui cerita daripada pelbagai kaum

49 Kong Zhi Meminta Tunjuk Ajar Budak Kecil merupakan cerita rakyat kaum A Melayu B Cina C India D Iban

50 Apakah pengajaran yang terdapat dalam cerita 46 Antara berikut, yang manakah merupakan nilai murni yang terdapat dalam cerita rakyat? I Bekerjasama II Berdendam III Kasih sayang IV Hormat-menghormati A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 51 Cerita rakyat berperanan untuk A memperlihatkan kedudukan golongan rakyat zaman dahulu B memberi tauladan dan pengajaran C menghebahkannya kepada orang lain D menonjolkan kelebihan sesuatu kaum rakyat Lebai Malang? A Rajin B Tamak C Sentiasa malang D Berfikir sebelum kena

47 Apakah kepentingan mesej dan pengajaran yang terdapat dalam sesebuah cerita rakyat? A Memberi panduan kepada masyarakat agar tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang B Untuk mendedahkan kepada masyarakat betapa hinanya perjalanan hidup masyarakat dahulu C Menggalakkan masyarakat melanggar norma-norma hidup D Sekadar untuk pengetahuan sahaja 53 Antara berikut merupakan ciri-ciri cerita rakyat, 48 Yang kecuali A Sang Kancil dan Buaya B Kura-kura yang Pintar C Burung Layang-layang 6 berikut merupakan cerita binatang, kecuali A sarat dengan unsur-unsur pengajaran B disampaikan melalui tukang cerita C memaparkan keburukan sesuatu kaum 52 Antara berikut, manakah cerita teladan? A Nakhoda Tanggang B Sang Kancil Menjadi Hakim C Cerita Kera dengan Buaya D Kura-kura yang Pintar

D menggambarkan ketinggian pemikiran sesuatu bangsa

III Bercerita IV Menyanyi A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

54 Apakah kebaikan kepada masyarakat yang suka membaca cerita rakyat? A Negara akan lebih cepat maju B Dapat mewujudkan suasana masyarakat yang kacau-bilau C Masa akan banyak terbuang D Mendapat pengajaran sebagai pedoman hidup

56 Apakah pengajaran yang diperoleh daripada cerita Nakhoda Tanggang? A Janganlah kita menderhaka kepada ibu bapa B Perbuatan baik akan dibalas dengan baik C Janganlah kita bersikap sombong terhadap orang lain D Kita haruslah menggunakan akal fikiran dalam melakukan sesuatu perkara

55 Antara berikut, yang manakah kemahiran yang perlu ada pada seorang penglipur lara? I Menari II Bermain alat muzik 57 Apakah yang dimaksudkan dengan cerita rakyat? A Cerita yang direka oleh nenek moyang kita

B Cerita yang disampaikan secara lisan kepada masyarakat C Cerita yang disampaikan oleh orang biasa D Cerita yang menjadi kebanggaan kaum tertentu

58 Mengapakah masyarakat dahulu mendengar cerita rakyat pada waktu malam? A Cerita rakyat yang disampaikan menjadi lebih menarik B Tiada orang di rumah pada waktu siang C Dapat dijadikan hiburan setelah penat bekerja pada waktu siang D Cerita rakyat sesuai diceritakan pada waktu malam

59 Apakah pengajaran yang dapat kita peroleh daripada cerita Ahli Sihir yang Angkuh? A Janganlah kita bersikap tamak B Janganlah kita menderhaka kepada ibu bapa C Kita haruslah meminta tunjuk ajar daripada orang yang berpengalaman D Janganlah kita bersikap bongkak dan angkuh

60 Usaha membukukan cerita rakyat pelbagai kaum perlu diteruskan kerana A mampu menarik minat orang ramai B menguntungkan penerbit buku C memudahkan orang ramai membaca cerita rakyat D menarik minat generasi muda

KERTAS SOALAN TAMAT SELAMAT MENJAWAB