Anda di halaman 1dari 5

Het ide dat de bijbel profetien over de komst van de profeet Mohammed (vrede zij met hem) bevat,

zal ongetwijfeld vele mensen doen verassen. Het is niet moeilijk om te begrijpen waarom, omdat de algemene beleving die de vele mensen hebben van de profeet Mohammed (vrede zij met hem) is dat hij een man is los staat van de bijbelse profeten of profetien. Echter, als wij een kijkje nemen in het leven van de profeet Mohammed (vrede zij met hem), wordt het duidelijk dat hij de basisprincipes waarmee de bijbelse profeten kwamen hooghield, en miljoenen leidde om hetzelfde te doen. Waarlijk, het was dankzij de leringen van de profeet Mohammed (vrede zij met hem) dat miljarden moslims vanaf zijn tijd tot heden, de mensen van Jezus, Mozes en Abraham (vrede zij met hen allen) lief hebben gehad. In dit artikel, zul je ontdekken hoe zowel het oude als het nieuwe testament talrijke verzen bevatten, die de komst van een nieuwe profeet beschrijven. Sterker nog, verzen van de bijbel zelf zullen ons laten zien dat Mohammed (vrede zij met hem) die profeet is. Johannes en de Priesters In het hoofdstuk van Johannes, ondervroegen een aantal joodse priesters Johannes de Doper over drie mensen waarover zij geinformeerd waren in hun geschriften. Zij vroegen hem: Wie ben jij? Johannes bekende, Ik ben niet christus Zij vroegen hem, Wie bent u dan? Bent u Elia? Johannes zei; Dat ben ik niet. Ben jij de Profeet? Johannes antwoordde: Nee. [Johannes 1:19-21] Dus zij vroegen hem, Waarom doopt u terwijl u niet de Christus bent, noch Elia, noch een Profeet? [Johannes 1:25] De priesters verwachtten drie mensen zoals voorspeld werd in hun boeken, dus vroegen ze over Christus, Elia en de Profeet. Dus wie is de Profeet waarnaar zij refereren? Dit kan niet refereren naar Jezus, omdat hij Christus is. Als we kijken naar een kopie van de bijbel met kruisverwijzingen, vinden we dat de woorden de Profeet die vermeld staat in Johannes 1:25 refereert naar de profetie van Deuteronomium 18:18 in het Oude Testament, die ook de aankondiging maakt voor de komst van een komende Profeet. Volgens Deuteronomium 18:18 spreekt God tot de profeet Mozes en vertelt hem dat hij een nieuwe profeet zal voortbrengen, met bepaalde duidelijk herkenbare kenmerken: ...een Profeet zal Ik hun verwekken uit het midden van hun broederen, zoals gij zijt; Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik hem gebied... [Deuteronomium 18:18] In deze profetie zegt God tegen Mozes, dat hij een Profeet zal voortbrengen zoals hem, die zal zijn uit het midden van hun broederen. Aangezien deze verzen zijn gericht tot Mozes en de joden, zijn de broederen die hier genoemd worden de broederen van de joodse mensen.

Nu Abraham, de stamvader van het joodse volk had twee zonen, Ismael en Izaak (Genesis 21). De kinderen van Izaak zijn de neven van de kinderen van Ismael. De kinderen van Izaak zijn de joden en de kinderen van Ismael de Arabieren. Broederen volgens de taal van het Oude Testament kan verwijzen naar de joden (Numeri 32:6), of naar naar de voorouderlijke neven van de joden zoals de Arabieren, Edomieten en anderen. (Zie Deuteronomium 2:4,8 voor het gebruik van het woord broederen). Dus de Arabieren worden beschouwd als de broederen van de joden. Mohammed en Mozes Sommige mensen claimen dat Jezus de nieuwe Profeet is waarnaar verwezen wordt in Deuteronomium 18:18. Maar de Profeet die genoemd word in Johannes 1:25 kan niet verwijzen naar Jezus, omdat hij beschreven wordt als een apart persoon ten opzichte van de Christus. Daarnaast, vertelt het vers ons dat de Profeet de karaktereigenschappen zal hebben van iemand zoals Mozes. Jezus was erg verschillend vergeleken met Mozes, maar hoe zit het met Mohammed (vrede zij met hem)? De onderstaande tabel vergelijkt de levens van de drie mannen (vrede zij met hen): Beschrijving Mozes Mohammed Jezus

Natuurlijke geboorte

Getrouwd

Kinderen

Profeetschap hebben verkregen op een leeftijd van 40

Gedwongen migratie door vijanden

In eerste instantie afgewezen door zijn volk (joden of arabieren) maar daarna aanvaard

Militaire leider

Met een nieuwe wetgeving gekomen Militaire leider

Verschillende verenigde stammen onder n oorzaak

Overwinning op vijanden

Natuurlijke doodsoorzaak

Aanbeden als God/zoon van God (na vertrek)

Van het joodse ras

Riep de mensen op om alleen God te aanbidden

Er is geen twijfel over het feit dat Mozes en Mohammed (vrede zij met hen) veel overeenkomsten hebben. Vele historici die het leven van Mozes en Mohammed (vrede zij met hen) hebben bestudeerd zijn gewezen op de vele overeenkomsten tussen hen. De overleden pastoor James L. Dow (1908-1977) die het Collins Gem woordenboek van de Bijbel heeft geschreven, beschreef Mozes op de volgende manier: De enige man in de geschiedenis die in de verste verte vergeleken kan worden met hem (Mozes) is Mohammed All het bewijs tot nu toe blijkt onomstotelijk dat Mohammed (vrede zij met hem) de Profeet is waarnaar verwezen wordt in Johannes 1:25. Er zijn nog steeds vele mensen die Mohammed (vrede zij met hem) verwerpen, puur vanwege het feit dat hij niet joods was (niet van de kinderen van Izaak). Maar we weten dat Profeten zoals Noah, die ook genoemd zijn in de Bijbel ook niet joods waren. De kinderen van Abraham Volgens de Bijbel, deed God een belofte aan Abraham over zijn nakomelingen: Ik zal Mijn verbond oprichten tot een eeuwig verbond tussen Mij en jou en jouw nageslacht na jou voor de komende generaties, Ik zal jouw God zijn en de God van jouw nakomelingen [Genesis 17:7] In dit vers zien we dat God een belofte doet aan Abraham, dat Hij een verbond zal hebben met zijn nakomelingen. Dit verbond werd vervuld door God door het sturen van Profeten vanuit het nageslacht van Izaak naar de joden (bijv. Daniel, Jacob, Jezus etc.) Maar de belofte aan Abraham door God, was aan al zijn nakomelingen, dus het is ook logisch dat er ook Profeten gestuurd zouden worden vanuit de nakomelingen van Abrahams andere zoon Ismael. In het Oude Testament, benadrukte God de nakomelingen van Ismael (de Arabieren) voor een bepaalde specifieke zegen: En wat Ismael betreft, Ik heb jou gehoord. Ik zal hem zeker zegenen, Ik zal hem vruchtbaar maken en hem veel nakomelingen geven. Twaalf stamvorsten zal hij verwekken en er zal een groot volk uit hem voortkomen. [Genesis 17:20] Volgens het bovenstaande vers, vertelt God Abraham over een grote natie die uit Ismael voort zal komen. Dit is nog een reden waarom God Profeten zou sturen onder de Arabieren. Hoe kan

God een natie als groot benoemen als zij ongelovigen zouden zijn? Hun grootsheid is bepaald door hun geloof en gehoorzaamheid aan God. We zien dat Mohammed (vrede zij met hem) past bij de beschrijving van een Profeet vanonder de nakomelingen van Ismael, die de mensen opriep naar de religie van Abraham. Mohammed (vrede zij met hem) kwam inderdaad van een stamvorst beschreven in Genesis 17:20. Het boek van Genesis vertelt ons dat Abraham zijn vrouw (Hagar) verliet en Ismael zich vestigde in Paran (Genesis 21:21), wat volgens historici het huidige Arabie is. Ismael groeide op en vestigde zich in Arabie en had twaalf zonen waarvan er een Kedar heette. (Genesis 25:13). Jesaja 21:13-17 bevestigt dat de nakomelingen van Kedar in Arabie woonden. Het is alom bekend dat Mohammed (vrede zij met hem) een directe nakomeling is van Kedar. In het Davis woordenboek van de Bijbel is vermeld dat Kedar ...Een stam is die afstamt van Ismael... De mensen van Kedar waren Plinius Cedrai, en vanuit hun stam kwam uiteindelijk Mohammed (vrede zij met hem) voort. [John D. Davis woordenboek van de Bijbel]. Er waren joodse stammen in Medina (de stad waarnaar de Profeet Mohammed (vrede zij met hem emigreerde) die zich daar hadden gevestigd, omdat zij aan het wachten waren op de komst van de Profeet. In feite, Ben Shalom de opperrabbijn van Medina omarmde Mohammed (vrede zij met hem) als de Profeet wiens komst werd voorspeld in hun geschriften. Laten we nu eens kijken naar een aantal interessante verzen uit Jesaja 42 over een boodschapper uit Arabie De Boodschapper van Arabie Het Oude Testament voorspelt de komst van een Profeet uit Arabie die zou afstammen van de nakomelingen van Kedar. De verzen van Jesaja 42 beschrijven de komst van een Profeet die God verwijst als Mijn Boodschapper (Jesaja 42:19). Deze Boodschapper zou zijn van de dorpen die Kedar bewoont (Jesaja 42:11), wat betekent dat de Boodschapper uit Arabie zou komen, want dat is waar de dorpen van de nakomelingen van Kedar leefden volgens Jesaja 21:13-17. Deze Boodschapper zou oordeel, licht en wet brengen aan de heidenen (Jesaja 42:1-4). Heidenen is een term die verwijst naar de niet-joden. Deze Boodschapper zou een man van oorlog zijn, die eerst vervolgd zou worden en daarna zal strijden tegen de afgodendienaren en deze zal verslaan. (Jesaja 42:13-17). De bovestaande beschrijving beschrijft Mohammed (vrede zij met hem) nagenoeg/precies. Mohammed (vrede zij met hem) kwam uit Arabie en was een directe afstammeling van Kedar, hij werd vervolgd, bevochten en versloeg uiteindelijk de veelgodenaanbidders. Hij bracht oordeel en recht naar een wetteloos Arabisch volk - (Arabieren zouden worden aangemerkt als heidenen) voordat hij de heerser werd van het Arabische Schiereiland. Conclusie Dit artikel beschrijft in het kort enkele van de vele verzen in de Bijbel die te maken hebben met de komst van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem). Vele christenen en joden hebben de Islaam aanvaard (Islaam betekent letterlijk overgave aan God) door de erkenning van Mohammed (vrede zij met hem) uit de bijbel. Een daarvan is de overlede David Benjamin Keldani de auteur van Mohammed in de Bijbel. [David Benjamin Keldani, Mohammed in de wereld van Schrift] Ik wil de christenen er aan herinneren, dat ondanks dat zij geloven in de absolute eenheid van God, en afstand nemen van het geloof in de drie personen, dat zij zeker ongelovigen zijn in de ware God. Het Oude Testament en de Quraan veroordelen de leer van de drie personen in God; het Nieuwe Testament houdt zich niet uitdrukkelijk vast eraan noch verdedigt zij het, maar zelfs

al bevat het aanwijzingen en sporen van de drie-eenheid, het is geenzins een gezag, omdat het noch gezien noch geschreven is door Christus zelf noch in de taal die hij sprak, noch bestond het in zijn huidige vorm en inhoud voor de eerste twee eeuwen na hem [David Benjamin Keldani, (1867-1940) In de Quraan, vertelt God de christenen en de Joden dat zij de Profeet moeten volgen, die wordt genoemd in hun eigen boeken: Hij (God) Zei; Met mijn bestraffing tref ik wie ik wil en mijn Barmhartigheid omvat alle dingen. Ik zal haar voorschrijven aan degenen die Mij vrezen, die de armenbelasting betalen en die in Mijn tekenen geloven. Zij zijn degenen die de Boodschapper volgen, de ongeletterde Profeet, die zij bij hen, in de Thora en in de Bijbel, beschreven vinden. [Soerat Al Araaf :156-157] Aangezien het duidelijk is aangetoond dat Mohammed (vrede zij met hem) wordt genoemd in de Bijbel, nodigen wij jullie voor een volgende stap uit om een blik te nemen op de Islaam. Vele mensen zijn gehecht aan hun identiteit, en zijn niet bereid om te bekeren of enigzins te zoeken naar een andere religie. Maar de Islaam is niet zomaar een religiem het is dezelfde boodschap die verkondigd werd door Mozes, Jezus en Abraham. Het is de laatste openbaring van de woorden van God door de eeuwen heen. De Islaam leert ons om een directe relatie met God te hebben, en dat niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve de Almachtige God die geen deelgenoten heeft. Het leert ons ook dat God niet te vergelijken is met een mens of een menselijk schepsel, of hetgeen wij kunnen voorstellen aan de hand van onze logica. Het concept van God is beschreven in de Qoeraan als: Zeg, Hij is God, de Ene, God de Absolute, Hij verwerkt niet noch is Hij verwekt, en er is niets gelijk aan Hem. [Soerat Al-Ichlaas: 1-4] En weet dat de Leiding enkel en alleen komt van God. Wij vragen God om jullie te leiden.