Anda di halaman 1dari 8

KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL

1.DEFINISI

Satu kumpulan pendidik professional berkongsi misi biasa,nilai, dan matlamat dan kerja kolaboratif menggunakan inkuiri(penyiasatan), eksperimen , dan inovasi untuk

meningkatkanpengajaran dan pembelajaran pelajar(EFTO,2012).

PLC ditakrifkan sebagai sebuah komuniti professional di sekolah yang terdiri daripada pentadbir dan guru-guru yang sentiasa berusaha secara berterusan belajar, mencari dan berkongsi ilmu untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran mereka, melalui tindakan terhadap perkara yang telah mereka pelajari(Zulkifli Hashim,2011).

Shirley M.Hord (2009) mendefinisikan Komuniti Pembelajaran Profesional sebagai:

Profesional:

Individu

yang

bertanggungjawab pengajaran afektif

dan

dipertanggungjawabkan

untuk

menyampaikan satu program

kepada pelajar supaya masing-masing

belajar dengan baik. Profesional menunjukkan komitmen yang penuh bersemangat untuk pembelajaran mereka sendiri dan pelajar serta berkongsi tanggungjawab untuk mencapai tujuan.

Pembelajaran:

Aktiviti di

mana khidmat

profesional terlibat

dalam usaha untuk

meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka.

Komuniti :Individu yang datang bersama-sama dalam satu kumpulan bagi berinteraksi dalam aktiviti bermakna untuk topik yang dikenal mempelajari secara mendalam dengan rakan membangunkan makna sekerja tentang pasti

pasti, untuk

bersama, dan mengenal

tujuan yang dikongsi yang berkaitan dengan topik.

KPP bermakna guru-guru berkongsi ,berbincang tentang amalan pengajaran mereka demi meningkatkan pemerolehan ilmu dalam kalangan murid mereka. Pengetua juga berkongsi kuasa dengan guru-gurunya(Rahimah Ahmad ,2008).

Komuniti pembelajaran profesional dianggap sebagai struktur organisasi sekolah dengan berorientasikan budaya intelektual( Louis & Marks ,1998).

PLC ditakrifkan sebagai sebuah sekolah di mana professional (pentadbiran dan guru) terus mencari dan berkongsi pembelajaran untuk meningkatkan keberkesanan mereka untuk pelajar, dan bertindak atas apa yang mereka pelajari(Hord,1997).

Definisi KPP komuniti sebagai koleksi individu yang diikat bersama oleh kehendak semula jadi dan bersama-sama terikat untuk satu set idea-idea yang dikongsi (Sergiovanni,1994).

Komuniti sekolah professional ditakrifkan sebagai berkongsi 5 ciri teras: norma dan nilai dikongsi bersama,dialog reflektif,amalan dan deprivatization ,tumpuan & kolektif

terhadappembelajaran

pelajar

kerjasama(Newman

Wehlage,1995,

Kruse.Louis,&Bryk ,1995).

2.KONSEP

Konsep komuniti pembelajaran profesional adalah berhubungan antara profesional dan pembelajaran pelajar. Sebagai pendidik mereka akan sentiasa mengenal pasti dan

menyelesaikan masalah amalan pengajaran secara bersama-sama, membina kapasiti secara bersama dalam meningkatkan pembelajaran dan pencapaian semua pelajar di sesebuah sekolah.(Zulkifli Hashim,2011)

Konsep Komuniti Pembelajaran Profesional bermakna guru-guru berkongsi, berbincang tentang amalan pengajaran mereka demi meningkatkan pemerolehan ilmu dalam kalangan murid mereka. Pengetua juga berkongsi kuasa dengan guru-gurunya. Ini bermakna fokus sekolah berganjak daripada berpusatkan pengajaran iaitu bagaimana guru menyampaikan pengajaran, pedagogi dan aktiviti-aktiviti dalam bilik darjah, kepada pembelajaran iaitu bagaimana aktiviti dalam bilik darjah mempromosikan pembelajaran. Dengan kata lain,komuniti dalam mana masa mereka sentiasa tertumpu kepada pembelajaran (baik dalam kalangan mereka sendiri) mahupun dalam kalangan murid mereka. Budaya sekolah adalah budaya belajar dan peningkatan profesinalisme mereka sendiri (Rahimah Hj Ahmad ,2008).

Konsep Komuniti pembelajaran profesional adalah merupakan suatu komuniti, tidak kira besar atau kecil, yang boleh berfungsi secara efektif untuk berkolaborasi, menimba pengalaman dan mengumpul serta berkongsi hasil pembelajaran sesama ahli-ahli dalam komuniti keseluruhannya dan mengaplikasikan pembelajaran baru untuk membaikpulih komuniti dan ahli-ahlinya( Menurut DuFour dan Eaker ,1998)

Konsep Komuniti pembelajaran profesional menggabungkan tiga tanggapan penting

i. ii.

Profesionalisme yang berorientasikan pelanggan dan berasaskan pengetahuan. Pembelajaran di semua peringkat di sekolah (individu, pasukan, sekolah) melalui kritikal refleksi diri dan inkuari dengan tujuan untuk peningkatan profesionalisme .

iii.

Masyarakat sebagai kualiti hubungan antara profesional pembelajaran membuat pembelajaran dan penambahbaikan berpotensi (Toole & Louis, 2002; Bredeson 2003, Bolam et al, 2005; Stoll & Louis, 2007; Hord & Hirsch, 2008).

3.PRINSIP

Enam kunci ke arah sekolah berkualiti selaras dengan prinsip PLC dan contoh beberapa petunjuk organisasi tertentu telah dikenal pasti seperti berikut:

1. Kefahaman yang dikongsi dan komitmen kepada matlamat yang tinggi.

Kakitangan mempunyai komitmen kolektif dan mengambil tanggungjawab untuk melaksanakan standard yang tinggi untuk semuapelajar.

"Sekolah beroperasi di bawah andaian bahawa semua pelajar boleh belajar. "

2. Komunikasi terbuka dan kerjasama menyelesaikan masalah

Guru dan kakitangan pembelajaran pelajar.

bekerjasama untuk

menghapuskan halangan

kepada

Guru kerap berkomunikasi dengan satu sama lain tentang strategi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.

3. Penilaian berterusan dalam pengajaran dan pembelajaran

Penilaian Pelajar digunakan untuk membuat keputusan untuk memperbaiki pembelajaran.

Kepelbagai teknik penilaian digunakan.

4. Pembelajaran peribadi dan professional

Guru kerap dijadualkan masa untuk belajar daripada satu lain. Pembangunan Profesional secara langsung, kesan positif ke atas pengajaran.

5. Sumber untuk menyokong pengajaran dan pembelajaran

Perkakasan Komputer dan bekalan perisian adalah mencukupi untuk pelajar dan guru.

Perkhidmatan sokongan adalah mencukupi.

6. Kurikulum dan pengajaran

Arahan termasuk intervensi untuk pelajar-pelajar yang tidak berjaya. Guru adalah terbuka kepada pembelajaran baru dan memikirkan semula pendekatan mereka untuk pengajaran dan amalan penilaian berdasarkan arahan kajian tindakan guru dan lain-lain bilik darjah berdasarkan inkuiri(NEA, 2003).

4.DIMENSI

Senge dalam Philips Jeffry percaya bahawa 5 dimensi iaitu sistem pemikiran, masteri personal, model mental, perkongsian visi dan pasukan belajar boleh membina organisasi yang benar-benar belajar dan boleh terus meningkatkan keupayaan mereka untuk merealisasikan cita-cita tertinggi mereka (Senge,1990)

Hord (1997a) dalam Philips Jeffry juga mempunyai pendapat yang hampir serupa dengan menjelaskan penerokaan seterusnya konsep komuniti pembelajaran dengan mengenalpasti ciri-ciri sekolah yang menggalakkan pembangunan komuniti pembelajaran profesional. Dimensi Komuniti pembelajaran profesional muncul dari Hord (1997a) hasil dari kajian literatur yang luas memberi tumpuan kepada usaha penambahbaikan sekolah. Secara ringkasnya komuniti pembelajaran profesional mempunyai dimensi (1) Kepimpinan yang meyokong dan dikongsi bersama, (2) Perkongsian nilai dan visi, (3) Pembelajaran kolektif dan aplikasi, (4) Perkongsian amalan Personal, (5) Keadaan yang menyokong hubungan dan struktur.

Hord

(2004)dalam

Philip

Jeffry

sekali

lagi

menjelaskan

komuniti pembelajaran

profesional mempamerkan ciri-ciri berikut perlu: (a) kepimpinan menyokong dan dikongsi bersama, (b) perkongsian nilai dan visi, (c) pembelajaran kolektif

dan aplikasi, (d) amalan yang dikongsi bersama, dan (e) syarat-syarat yang menyokong bagi penyenggaraan masyarakat pembelajaran.

5.MODEL PLC

Model PLC yang dibangunkan oleh Dufour dan Eaker (1998) berpusatkan

kepada 6 ciri

termasuk: berkongsi misi, visi dan nilai-nilai, siasatan kolektif, pasukan kerjasama, tindakan orientasi dan pengujikajian, penambahbaikan yang berterusan, dan orientasi keputusan. Setiap ciri digambarkan seperti berikut:

i.

Misi yang dikongsi, wawasan dan nilai. Kemestian komuniti pembelajaran berkongsi pemahaman dan nilai bersama merupakan komitmen kolektif membimbing

pengetua bersendikan bahawa menyuarakan apa yang orang di sekolah percaya dan ciptakan adalah tertanam dalam hati dan fikiran orang ramai di seluruh sekolah (Dufour & Eaker, 1998). ii. Siasatan kolektif. Enjin peningkatan, pertumbuhan, pembaharuan dan profesional bersandar masyarakat . Ahli masyarakat tidak henti-henti dalam mempersoalkan

status quo, mencari kaedah baru, menguji kaedah itu, dan kemudian mencerminkan keputusan . Mereka juga mengakui bahawa proses mencari jawapan yang lebih

penting daripada mempunyai jawapannya. Tambahan pula, carian mereka adalah satu kolektif. (Dufour & Eaker 1998,) iii. Pasukan kerjasama. Struktur asas komuniti pembelajaran profesional adalah yang sama . Oleh itu, usaha satu

pasukan kerjasama yang berkongsi tujuan keupayaan sekolah untuk

membina

belajar adalah kerjasama daripada tugas individu.

Kerjasama pasukan pembelajaran memberi tumpuan kepada pembaharuan 'organisasi' dan kesediaan untuk bekerjasama dalam proses penambahbaikan berterusan

(Dufour & Eaker .1998) iv. Orientasi tindakan dan tindakan berorientasi. eksperimen. Komuniti Ahli-ahli organisasi pembelajaran Profesional adalah tindakan

mengubah aspirasi kepada

dan visi

ke dalam

realiti. Ahli komuniti pembelajaran

profesional sering diminta

untuk membangunkan, menguji, dan menilai teori. Mereka menggambarkan tentang apa yang berlaku dan mengapa, membangunkan baru teori, mencuba ujian baru, menilai keputusan dan sebagainya (Dufour & Eaker, 1998). v. Penambahbaikan yang berterusan. Ketidakselesaan berterusan dengan status quo

dan pemalar mencari cara yang lebih baik ciri-ciri utama komuniti pembelajaran profesional. Ahli-ahli komuniti pembelajaran profesional mengiktiraf dan

menerima hakikat bahawa misi dan visi adalah cita-cita yang tidak pernah akan dapat direalisasikan sepenuhnya, tetapi mesti sentiasa bekerja ke arahnya.(Dufour & Eaker, 1998) vi. Orientasi keputusan. Komuniti pembelajaran untuk membangunkan perkongsian profesional menyedari bahawa usaha nilai-nilai; Melibatkan

misi, visi, dan

siasatan kolektif; membina pasukan kerjasama, mengambil tindakan dan memberi tumpuan kepada peningkatan berterusan mestilah

dinilai berasaskan hasil daripada niat. (Dufour & Eaker, 1998) Model sokongan Komuniti Pembelajaran Profesional Mengenal pasti struktur organisasi dalam perniagaan yang dipupuk dan meraikan kerja-kerja individu dan yang menyokong "penglibatan kolektif kakitangan dalam aktiviti-aktiviti seperti pembangunan wawasan yang dikongsi bersama,

pengenalpastian masalah, pembelajaran dan resolusi masalah "( Senge ,1990. Hord, 1997a,)

6.KAJIAN-KAJIAN LEPAS