Anda di halaman 1dari 6

PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN ASSIGNMENT SUBMISSION AND ASSESSMENT _______________________________________________________________________ _ HBHE1203 PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN JANUARI 2013

_______________________________________________________________________ _
ARAHAN KEPADA PELAJAR / INSTRUCTIONS TO STUDENTS 1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa modul bercetak kursus ini. / This assignment contains only ONE (1) question that is set in the language of the printed module for the course. 2. Jawab dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris. / Answer in Malay or English. 3. Muat turunkan templet tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyVLE untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1.5. / Download the language version of the assignment template concerned from the MyVLE for preparation and submission of your assignment. Your assignment should be typed using 12 point Times New Roman font and 1.5 line spacing. 4. Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. / Your assignment should be between 2500 and 3000 words excluding references. The number of words should be shown at the end of your assignment. Do not copy the assignment question and instructions to your answer. 5. Anda dikehendaki menghantar tugasan SECARA ON-LINE melalui MyVLE. Sila rujuk kepada portal untuk arahan mengenai prosedur menghantar tugasan anda secara on-line. Anda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri. / You must submit your assignment ON-LINE via the MyVLE. Refer to the portal for instructions on the procedures to submit your assignment on-line. You are advised to keep a copy of your submitted assignment for personal reference. 6. Anda hanya boleh menghantar tugasan SEKALI sahaja dalam SATU fail. / You can submit your assignment ONCE only in a SINGLE file. 7. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 26hb Februari hingga 10hb Mac 2013. Serahan selepas 10hb Mac 2013 TIDAK akan diterima. / Your assignment must be submitted between 26th February 2013 until 10th March 2013. Submission after 10th March 2012 will NOT be accepted. 8. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri. / Your assignment should be prepared individually. You should not copy another persons assignment. You should also not plagiarise another persons work as your own.

_______________________________________________________________________ _ PENILAIAN / EVALUATION Tugasan ini akan menyumbangkan 40% markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai berdasarkan kepada Rubrik. / This assignment accounts for 40% of the marks for the course mentioned and shall be assessed based on the Rubrics. Anda akan dimaklumkan tentang markah tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semester bermula / You would be informed of the assignment mark before the Final Semester Examination commences. PLAGIARISME: POTONGAN MARKAH / PLAGIARISM: MARKS DEDUCTION Amaran: Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk persamaan. Jika plagiarisme dikesan, markah akan dipotong seperti berikut: / Warning: The submitted assignment will automatically undergo a similarity check. If plagiarism is detected, marks would be deducted as follows: Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 - 30 % : potongan 20% daripada jumlah markah yang diperoleh. Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 31 - 50 % : potongan 40% daripada jumlah markah yang diperoleh. Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada 50%: Markah sifar akan diberikan. Assignments with 10 - 30 % overlap with others: 20% deduction from the total marks scored. Assignments with 31 - 50 % overlap with others: 40% deduction from the total marks scored. Assignments with more than 50% overlap with others: Zero mark would be given.

SOALAN TUGASAN

Kita tahu bahawa masyarakat global hari ini didedahkan dengan teknologi interaktif yang merangkumi komputer, tablet, laman sesawang, dan telefon bimbit. Apa yang kurang difokuskan ialah inovasi dalam pengajaran, pembelajaran, dan pentaksiran. Inovasi pedagogi seperti pembelajaran experiential, pembelajaran jaringan, pengajaran sebaya, pentaksiran formatif, dan cognitive apprenticeship seharusnya diketengah dan dibincangkan sama seperti iTunesU atau Google Scholar supaya sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan kesihatan di kelas tidak membosankan atau berada dalam keadaan status-quo. Untuk meluaskan pengetahuan pelajar dalam pedagogi pendidikan kesihatan, sila baca artikel yang bertajuk Teaching Children Hygiene Using Problem Based Learning: The Story Telling Approach to Games Based Learning oleh David Farrell, Patty Kostkova, Donna Lecky, & Cliodna McNulty, seperti yang dilampirkan.

Sebagai tugasan pelajar dikehendaki:


(a)

Menyediakan satu penulisan refleksi kendiri mengenai artikel yang telah dibaca. Memilih satu tajuk kesihatan dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dan menyediakan satu sesi pengajaran pendidikan kesihatan berdasarkan lima peringkat pembelajaran berasaskan masalah (problem based learning PBL) yang dicadangkan dalam artikel tersebut. [Jumlah: 40 markah]

(b)

RUBRIK TUGASAN KOD KURSUS: HBHE1203 Tiada Item Kriteria Markah Wajaran 2.5 0 Tiada refleksi atau idea yang dapat dijanakan hasil daripada pembacaan. Pengenalan yang tiada kaitan dengan masalah yang dikaji. Tidak tepat dengan masalah yang dikaji dan tiada sokongan bukti. Tidak tepat dengan masalah yang dikaji dan tidak boleh dibuktikan. Tidak dapat dilaksanakan. Lemah 1 Ringkas dan tiada huraian hasil pembacaan dan tiada idea lanjutan dijanakan. Umum dan tidak menyokong masalah yang dikaji. Tidak jelas dengan masalah yang dikaji dan tiada sokongan bukti. Tidak jelas dengan masalah yang dikaji dan tidak boleh dibuktikan. Dapat dilaksanakan tetapi keputusan tidak jelas. Diperoleh tetapi dinyatakan tidak jelas dan tanpa bukti. Menepati Separa Standard 2 Ringkas dan kurang matang. Huraian yang kurang jelas tentang hasil pembacaan dan tiada idea lanjutan dijanakan. Kurang jelas dan kurang spesifik untuk menyokong masalah yang dikaji. Kurang jelas dengan masalah yang dikaji dan tiada sokongan bukti. Kurang jelas dengan masalah yang dikaji dan tidak boleh dibuktikan. Dapat dilaksanakan tetapi keputusan kurang jelas. SEMESTER: JANUARI 2013 Menepati Standard 3 Matang dan jelas. Huraian yang mendalam tentang hasil pembacaan tetapi tiada idea lanjutan dijanakan. Jelas, spesifik dan menarik untuk menyokong masalah yang dikaji. Jelas dengan masalah yang dikaji dan ada sokongan bukti. Jelas dengan masalah yang dikaji dan boleh dibuktikan. Dapat dilaksanakan dan berjaya mendapat keputusan yang jelas tetapi kurang tepat. Diperoleh dan dinyatakan secara jelas tetapi kurang tepat walaupun ada bukti. Melebihi Standard 4 Matang dan jelas. Huraian yang mendalam tentang hasil pembacaan dan idea lanjutan dijanakan. Amat jelas, spesifik dan menarik untuk menyokong masalah yang dikaji. Jelas dan tepat dengan masalah yang dikaji dan ada sokongan bukti. Jelas dan tepat dengan masalah yang dikaji dan boleh dibuktikan. Dapat dilaksanakan dan berjaya mendapat keputusan yang jelas dan tepat. Diperoleh dan dinyatakan secara jelas dan tepat dengan adanya bukti. Markah Maks.

Refleksi kendiri

10

PBL Pengenalan PBL Pernyataan Masalah PBL Hipotesis

1.5

1.5

1.5

PBL Kajian PBL Keputusan/ Dapatan Jumlah wajaran

1.5

1.5 10.0

Tiada keputusan yang diperoleh.

Diperoleh dan dinyatakan secara kurang jelas walaupun ada bukti.

6 40

MUKA SURAT TAMAT / END OF PAGE