Anda di halaman 1dari 25

Rancangan Mengajar Tahunan

Bahasa Melayu Tingkatan 2

1
UNIT/KELOMPOK/ HASIL PEMBELAJARAN (FU/FS/HHP) SISTEM BAHASA/ BBM CATATAN
MINGGU/TAJUK PENGISIAN KURIKULUM
Unit 1 : Pelajar Sistem Bahasa
Cemerlang Fokus Utama -Sebutan dan Intonasi Buku teks
1.2 Berbual dan berbicara tentang perkara yang -Kata Nama m.s 10
Minggu 1 – 2 berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh
diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan Pengisian Kurikulum
Mendengar, menggunakan kata,sebutan dan intonasi yang sesuai. Ilmu : Geografi
Memahami dan [HHP:Aras 1(i)] Nilai : Hemah Tinggi
Bertutur Fokus Sampingan KB: Menyusun atur
(Interpersonal dan 1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang KBT :Pembelajaran
Maklumat) sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai Konstekstual, Belajar Cara
soalan. Belajar
[HHP:Aras 1(iv)]
2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa
memberikan pendapat dalam perbincangan.

Penulisan Fokus Utama


Karangan 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda
Pengalaman wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan
perkaitan antara isi.
[HHP:Aras 1(v)]
Fokus Sampingan
5.2 Menggunakan hujah yang bernas dan
menyakinkan untuk mempengaruhi pihak lain dalam
pelbagai situasi.
[HHP:Aras 3(ii)]
12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan Antologi
Membaca dan membina kerangka penulisan. Sistem Bahasa Seuntai Kata
Memahami -Sebutan dan intonasi Untuk Dirasa
Pantun Perpisahan Fokus Utama
Pantun Joget 10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur Pengisian kurikulum
Pahang bunyi dalam puisi. [HHP:Aras 1(vi)] Ilmu : Kesusasteraan melayu
(Estetik) Fokus Sampingan Nilai : Semangat Patriotisme
7.5 memahami dan meneliti maksud tersurat dan KB : Mengitlak
tersirat daripada sesuatu bahan. [HHP:Aras 1(v)] KBT : Belajar cara belajar
10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi.

2
UNIT/KELOMPOK/ HASIL PEMBELAJARAN (FU/FS/HHP) SISTEM BAHASA/ BBM CATATAN
MINGGU/TAJUK PENGISIAN KURIKULUM
Unit 2 : Merentas Sistem Bahasa
Desa Fokus Utama -Kata Ganti Nama
5.2 menggunakan hujah yang bernas dan Buku teks
Minggu 3 menyakinkan untuk mempengaruhi pihak lain dalam Pengisian Kurikulum m.s 19
pelbagai situasi. [HHP:Aras 1(ii) Ilmu : PJK
Membaca dan Fokus Sampingan Nilai : Berdikari
bertutur 3.3 Menyatakan pendirian yang jelas dengan KB: Menjana Idea. Mengitlak.
Membidas Hujah mengemukakan maklumat yang relevan [HPP:Aras Menyusun atur
(Interpersonal) 2(ii)] KBT: Pembelajaran
2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang Konstekstual, Belajar Cara
sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang belajar.
dikemukakan.

Penulisan
Karangan Fokus Utama
Rangsangan 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk
membina perenggan yang kohensif. [HHP:Aras 1(iii)]
Fokus Sampingan
8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan
tertentu. [HHP:Aras 1(ii)]
12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda
w acana untuk menghasilkan perenggan yang
koheren.
Sistem Bahasa Antologi
Membaca dan -Sebutan dan intonasi Seuntai Kata
Memahami Fokus Utama -Laras bahasa sastera Untuk Dirasa
Pantun Teka- teki 10.5 menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur
(Estetik) bunyi dalam puisi. [HHP:Aras 1(vi)] Pengisian kurikulum
Fokus Sampingan Ilmu : Kesusasteraan Melayu
7.5 memahami dan meneliti maksud tersurat dan Nilai :Patriotisme
tersirat daripada sesuatu bahan. [HHP:Aras 1(v)] KB: Mengitlak
10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, KBT: Pembelajaran
pemikiran, nilai, dan pengajaran. Konstruktivisme

3
UNIT/KELOMPOK/ HASIL PEMBELAJARAN (FU/FS/HHP) SISTEM BAHASA/ BBM CATATAN
MINGGU/TAJUK PENGISIAN KURIKULUM
Unit 3 : Sahabat
Remaja Fokus Utama Sistem Bahasa Buku teks
1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang -Kata Kerja m.s28
Minggu 4-5 berkaitan dengan kehidupan masyarakat yang
menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat Pengisian Kurkulum
Mendengar dan dengan menggunakan kata, sebutan dan intonasi Ilmu: Pendidikan Moral
Bertutur serta nada yang sesuai. Nilai: Kasih Sayang
(Interpersonal) {HHP:Aras 1(i)] KB: Menjana idea,, Berdikari
Fokus Sampingan KBT: Pembelajaran
2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa Konstektual,, Kecerdasan
memberikan pendapat dalam perbincangan . Pelbagai
Penulisan [HHP:Aras 1(ii)]
Surat Kiriman Tidak
Rasmi Fokus Utama
8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan
[HHP:Aras 1(ii)]
Fokus Sampingan
9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis
Mendengar dan penulisan yang sesuai untuk menyampaikan
memahami maklumat. Sistem Bahasa
Prosa Tradisional -Sebutan dan intonasi
Pak Kaduk Fokus Utama
(Estetik) 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan Pengisian Kurikulum Antologi
perwatakan , latar, plot, gaya bahasa,dan sudut Ilmu: Kesusasteraan Melayu Seuntai Kata
pandangan.[HHP:Aras 2(iii)] Nilai: Patriotisme Untuk Dirasa
Fokus Sampingan KB: Mengklasifikasi
10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam KBT: Belajar Cara Belajar
sesebuah karya.

4
UNIT/KELOMPOK/ HASIL PEMBELAJARAN (FU/FS/HHP) SISTEM BAHASA/ BBM CATATAN
MINGGU/TAJUK PENGISIAN KURIKULUM
Unit 4 : Makanan
dan Kesihatan
Fokus Utama
Minggu 6-7 2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan Sistem Bahasa Buku teks
kreatif. [HHP:Aras 1(ii)] -Kata Kerja Tak Transitif m.s 38
Membaca dan Fokus Sampingan -Kata Tugas
Bertutur 8.5 Mentafsirkan maklumat yang telah dipilih secara -Kosa Kata laras sastera
Memberi Pendapat rasional untuk membuat inferens.
(Interpersonal) 3.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa Pengisian Kurikulum
dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding. Ilmu : PJK
[HHP:Aras 1(i)] Nilai : Kesederhanaan
KB: Membuat Penilaian
KBT: Pembelajaran
Fokus Utama Konstekstual,
Penulisan 12.3 membina ayat topik dan ayat huraian untuk Kajian Masa Depan
Rencana membina perenggan yang kohesif. [HHP:Aras 1(iv)
Fokus Sampingan
8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.
[HHP:Aras 1(ii)]

Fokus Utama Antologi


Membaca dan 10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur Seuntai Kata
Memahami bunyi dalam puisi. [HHP:Aras 1(vi)] Untuk Dirasa
Sajak Mata Ayah Fokus Sampingan
(Estetik) 7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan
tersirat darripada sesuatu bahan. [HHP:Aras 1(v)]
10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi.

5
UNIT/KELOMPOK/ HASIL PEMBELAJARAN (FU/FS/HHP) SISTEM BAHASA/ BBM CATATAN
MINGGU/TAJUK PENGISIAN KURIKULUM
Unit 5 : Nikmat Sistem Bahasa
Kemerdekaan Fokus Utama -Kata Adjektif
3.2 Berbincang untuk menerima dan menolak Buku teks
Minggu 8-9 pandangan orang lain secara terbuka untuk mencapai m.s 51
kata sepakat. [HHP:Aras 1(ii)]
Membaca dan Fokus Sampingan Pengisian Kurikulum
Bertutur 1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang Ilmu : Sejarah
(Interpersonal) berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh Nilai : Patriotik
diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan KB : Mengenal pasti sebab dan
menggunakan kata, sebutan dan intonasi serta nada akibat
yang sesuai. [HHP:Aras1(i)] KBT: Pembelajaran
Penulisan Konstekstual
Ringkasan Fokus Utama
8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi.
[HHP:Aras 1(ii)]
Fokus Sampingan
12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda
wacana untuk menghasilkan perenggan yang
koheren.
Membaca dan [HHP:Aras 1(v)}
Memahami Sistem Bahasa Antologi
Cerpen Tina Fokus Utama -Kosa kata laras sastera Seuntai Kata
(Estetik) 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran Untuk Dirasa
keseluruhan idea utama, isi penting dan isi relevan Pengisian Kurikulum
tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. Ilmu : Kesusasteraan Melayu
[HHP:Aras 1(i)] Nilai : Kasih Sayang
Fokus Sampingan KB: Mengitlak
10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan KBT: Pembelajaran
perwatakan, latar , plot, gaya bahasa dan sudut Konstekstual
pandangan.
[HHP:Aras 2(1)]

6
UNIT/KELOMPOK/ HASIL PEMBELAJARAN (FU/FS/HHP) SISTEM BAHASA/ BBM CATATAN
MINGGU/TAJUK PENGISIAN KURIKULUM
Unit 6: Kasih Sistem Bahasa
Sayang Fokus Utama -Kata Adjektif Buku teks
2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang -Kata Adjektif Terbitan m.s 52
Minggu 10 sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang
dikemukakan
Mendengar dan [HHP:Aras 3(ii)] Pengisian Kurikulum
Bertutur Fokus Sampingan Ilmu : Kemahiran Hidup
(Interpersonal) 1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang Nilai : Kasih Sayang
sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai KB: Membuat keputusan,
soalan. Menjana Idea
Penulisan [HHP:Aras 1(iv)] KBT: Pembelajaran
Karangan Konstekstual
Cereka / Fokus Utama
Keperihalan 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda
wacana untuk menghasilkan perenggan yang
koheren.
Fokus Sampingan
9.1 Menggunakankata, istilah, frasa, rangkai kata,
peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk
menyampaikan maklumat secara tersusun dan
kohensif. Antologi
Membaca dan [HHP:Aras 1(i)] Sistem Bahasa Seuntai Kata
memahami -Kosa Kata Laras Sastera Untuk Dirasa
Cerpen Batu Fokus Utama
(Estetik) 11.2 Mengenal pasti gaya bahasa danunsur bunyi Pengisian Kurikulum
dalam karya sastera serta menggunakannya dalam Ilmu : Kesusasteraan melayu
penulisan kreatif [HHP:Aras 1(i)] Nilai : Kebijaksanaan
Fokus Sampingan KB : Mengsistesis
7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan KBT : Kecerdasan Pelbagai
Minggu 9-10 sukar berdasarkan konteks. [HHP:Aras 3(ii)]
Minggu 11
Ujian Bulanan 1
Cuti Pertengahan Semester 1

7
UNIT/KELOMPOK/ HASIL PEMBELAJARAN (FU/FS/HHP) SISTEM BAHASA/ BBM CATATAN
MINGGU/TAJUK PENGISIAN KURIKULUM
Unit 7 : Industri Sistem Bahasa Buku teks
Sukan di Malaysia -Kata Tugas m.s 59 & 70
Fokus Utama -Kata Praklausa
Minggu 12-13 9.3 Menyediakan karangka penyampaian dan bahan
edaran untuk membuat pembentangan.[HHP:Aras Pengisian Kurikulum
Membaca dan 2(i)] Ilmu : PJK
Bertutur Fokus Sampingan Nilai : Patriotisme
(Maklumat) 7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran KB : Menyusun urutan,
untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan merumus
bahan elektronik. [HHP:Aras 1(iv)] KBT : Belajar Cara Belajar

Penulisan
Berita .Fokus Utama
8.8 Membuat rumusan dengan alasan yang
munasabah. [HHP:Aras 3 (i)]
Fokus Sampingan
9.1 Menggunakan kata, isitilah , frasa, rangkai kata,
peribahasa dan pelbagai jenis ayat yang sesuai untuk
menyampaikan maklumat. [HHP:Aras 1(i)]
Antologi
Membaca dan Sistem Bahasa Seuntai Kata
Memahami Fokus Utama -Laras bahasa sastera Untuk Dirasa
Syair Pesanan Ibu 10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam
(Estetik) sesebuah karya. [HHP:Aras 1 (iv)] Pengisian Kurikulum
Fokus Sampingan Ilmu: Kesusasteraan Melayu
7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan Nilai : Kasih Sayang
tersirat daripada sesuatu bahan. [HHP:Aras 2 (i)] KB : Mentafsirkan
KBT : Kecerdasan Pelbagai

8
UNIT/KELOMPOK/ HASIL PEMBELAJARAN (FU/FS/HHP) SISTEM BAHASA/ BBM CATATAN
MINGGU/TAJUK PENGISIAN KURIKULUM
Unit 8 : Tanpa Sistem Bahasa
Vektor Hidup Fokus Utama -Kata Prafrasa Buku Teks
Sihat 9.3 Menyediakan karangka penyampaian dan bahan M.S 80
edaran untuk membuat pembentangan. [HHP:Aras1 Pengisian Kurikulum
Minggu 14-15 (iv)] Ilmu : Sains
Membaca dan Fokus Sampingan Nilai : Kebersihan
Bertutur 2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan KB : Mengelaskan,
(Interpersonal) kreatif. [HHP:Aras 3 (ii)] menyelesaikan masalah
KBT : Kajian Masa depan,
Penilaian Akses Kendiri
Penulisan Fokus Utama
Laporan 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina
karangka penulisan. [HHP:Aras 3]
Fokus Sampingan
7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran
untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan
bahan elektronik [HHP:Aras 1]

Sistem Bahasa
Membaca dan Fokus Utama -Laras bahasa sastera Novel Timulak
Memahami 10.1 Mencerita semula sesebuah karya secara Kapal Perang
Novel Timulak keseluruhan. [HHP:Aras 1] Pengisian Kurikulum
Kapal Fokus Sampingan Ilmu : Kesusasteraan Melayu
Perang : Sinopsis 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran Nilai : Patriotisme
keseluruhan idea utama, isi penting dan isi relevan KB : Mengitlak
tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. KBT: Belajar Cara Belajar
[HHP: Aras 1(i)]

9
UNIT/KELOMPOK/ HASIL PEMBELAJARAN (FU/FS/HHP) SISTEM BAHASA/ BBM CATATAN
MINGGU/TAJUK PENGISIAN KURIKULUM
Unit 9 : Keunikan
Seni Warisan Fokus Utama Buku Teks
1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang Sistem Bahasa m.s 91
Minggu 16 berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh -Pembentukan Kata Kerja
diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan
Membaca dan menggunakan kata, sebutan dan intonasi serta nada Pengisian Kurikulum
memahami yang sesuai. [HHP:Aras 1(ii)] Ilmu: Pendidikan Seni
(Interpersonal) Fokus Sampingan Nilai : Patriotisme
2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan KB : Mengklasifikasi
kreatif. [HHP:Aras 3(i)] KBT : Pembelajaran
Konstekstual
Penulisan
Ringkasan Fokus Utama
karangan 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda
wacana untuk menghasilkan perenggan yang
koheren.
[HHP:Aras 1(iii)]
Fokus Sampingan
8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi.
[HHP:Aras 1(iii)]
Novel Timulak
Membaca dan Sistem Bahasa Kapal Perang
Memahami Fokus Utama -Laras bahasa sastera
Novel Timulak 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan,
Perang : Tema Dan pemikiran, nilai da pengajaran [HHP:Aras 2(i)] Pengisian Kurikulum
Persoalan Fokus Sampingan Ilmu : Kesusasteraan Melayu
7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran Nilai ; Patriotisme
untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan KB : Mengitlak
bahan elektronik. [HHP:Aras 1(iv)] KBT: Pembelajaran
Konstruktivisme

10
UNIT/KELOMPOK/ HASIL PEMBELAJARAN (FU/FS/HHP) SISTEM BAHASA/ BBM CATATAN
MINGGU/TAJUK PENGISIAN KURIKULUM
Unit 10 : Fokus Utama Sistem Bahasa Buku Teks
Mengeratkan 3.2 Berbincang untuk menerima dan menolak -Kata Sendi Nama m.s 97
Persaudaraan pandangan orang lain secara terbuka untuk mencapai - Peribahasa
kata sepakat; [HHP:Aras 2 (ii)]
Minggu 17 Fokus Sampingan Pengisian Kurikulum
4.1 Mengesan kecondongan pendapat dan Ilmu : Geografi
Mendengar dan menimbangkan pelbagai pilihan untuk menyelesaikan Nilai : Berdikari
Bertutur masalah dan membuat keputusan [HHP:Aras 2(i)] KB : Membuat keputusan,
(Interpersonal) Menyusun atur
KBT : Kajian Masa Depan

Penulisan Fokus Utama


Surat Kiriman 12.3 Membina ayat topic dan ayat huraian untuk
Rasmi membina perenggan yang koheren. [HHP:Aras 1(iv)]
Fokus Sampingan
6.2 Menggunakan perkataan, ungkapan, ayat dan
laras bahasa yang sesuai untuk mendapatkan
barangan dan perkhidmatan. [HHP:Aras 1]

Fokus Utama
Membaca dan 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan Sistem Bahasa Novel Timulak
Memahami perwatakan, latar, plot , gaya bahasa dan sudut -Laras bahasa sastera Kapal Perang
Novel Timulak pandangan. [HHP:Aras 2]
Kapal Perang : Fokus Sampingan Pengisian Kurikulum
Watak Dan 8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi. Ilmu : Kesusasteraan Melayu
Perwatakan [HHP:Aras 1] Nilai : Patriotisme
(Estetik) KB : Mengklasifikasi
KBT : Belajar Cara Belajar

11
UNIT/KELOMPOK/ HASIL PEMBELAJARAN (FU/FS/HHP) SISTEM BAHASA/ BBM CATATAN
MINGGU/JUK PENGISIAN KURIKULUM
Unit 11 : Peristiwa Sistem Bahasa Buku Teks
Bersejarah Fokus Utama -Pembentukan Kata Nama m.s110
4.2 menjelaskan dan membuktikan pertimbangan
Minggu 18 secara rasional dan adil bagi menyakinkan pihak yang Pengisian Kurikulum
terlibat Ilmu : Sejarah
Mendengar dan [HHP:Aras 3(i)] Nilai : Kerajinan
Bertutur Fokus Sampingan KB : Menilai
(Interpersonal) 5.2 menggunakan hujah yang bernas dan KBT : Kecerdasan Pelbagai
menyakinkan untuk menpengaruhi pihak lain dalam
pelbagai situasi.
[HHP”Aras 3(i)]

Penulisan
Karangan
Rangsangan Fokus Utama
12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk
membina perenggan yang kohensif. [HHP:Aras 1(iv)]
Fokus Sampingan
8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.
[HHP:Aras 1(iii)]
Sistem Bahasa Novel Timulak
Membaca dan - Kosa kata laras sastera Kapal Perang
Memahami Fokus Utama
Novel Timulak 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan Pengisian Kurikulum
Kapal perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut Ilmu : Kesusasteraan melayu
Perang : Plot dan pandangan. [HHP:Aras 3] Nilai : Patriotisme
Latar Fokus Sampingan KB : Mengklasifikasi
(Estetik) 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran KBT: Kecerdasan Pelbaga
keseluruhan, idea utama , isi penting dan isi relevan
tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton.
[HHP:Aras 1]

12
UNIT/KELOMPOK/ HASIL PEMBELAJARAN (FU/FS/HHP) SISTEM BAHASA/ BBM CATATAN
MINGGU/TAJUK PENGISIAN KURIKULUM
Unit 12 : Yang Buku Teks
Indah Itu Bahasa Sistem Bahasa Ms 129
-Pembentukan Kata Nama
Minggu 19 Fokus Utama Ganda
5.1 Berbicara dan merayu menggunakan kata,
Mendengar dan ungkapan dan ayat yang dapat memberikan kesan Pengisian Kurikulum
Bertutur memujuk untuk mendapatkan sesuatu. [HHP:aras 3] Ilmu : Sains (ICT)
(Interpersonal) Fokus Sampingan Nilai : Berdikari
2.4 Mengemukakan cadangan yang membina untuk KB : Membuat ramalan
mencapai tujuan perbincangan [HHP:Aras 1] KBT : Kajian Masa Depan

Penulisan Fokus Utama


Ceramah/Wawanca 8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi.
ra [HHP:Aras 1]
Fokus Sampingan
12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina
karangka penulisan. [HHP:Aras 1]

Fokus Utama Novel Timulak


Membaca dan 11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi Sistem Bahasa Kapal Perang
Memahami dalam karya sastera menggunakannya dalam -Kosa kata sastera
Novel TKP: Gaya penulisan kreatif
Bahasa [HHP:Aras 1] Pengisian Kurikulum
(Estetik) Fokus Sampingan Ilmu : Keseusasteraan Melayu
10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak, plot, Nilai : Patriotisme
perwatakan , latar, gaya bahasa dan sudut KB : Menganalisis
pandangan. KBT : Pembelajaran
[HHP:Aras 1] Konstekstual
Minggu 20-21
Minggu 22-23 Peperiksaan Semester 1
Cuti Pertengahan Tahun

13
UNIT/KELOMPOK/ HASIL PEMBELAJARAN (FU/FS/HHP) SISTEM BAHASA/ BBM CATATAN
MINGGU/TAJUK PENGISIAN KURIKULUM
Unit 13 : Angkatan Fokus Utama Sistem Bahasa Buku Teks
Tentera Malaysia 6.2 Menggunakan perkataan, ungkapan, ayat dan -Peribahasa m.s 139
laras bahasa yang sesuai untuk mendapatkan -Kata Tugas
Minggu 24 barangan dan perkhidmatan. [HHP:Aras 3]
Fokus Sampingan Pengisian Kurikulum
Mendengar dan 3.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa Ilmu : Sejarah
Bertutur dan gaya pengucapan yang betu semasa berunding. Nilai : Patriotisme
(Interpersonal) [HHP:Aras 2] KB : Membezakan fakta dan
pendapat
KBT : Pembelajaran
Penulisan Fokus Utama Konstekstual
Karangan 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda
Rangsangan wacana untuk menghasilkan perenggan yang
koheren.
[HHP:Aras 1]
Fokus Sampingan
9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis
penulisan yang sesuai untuk menyampaikan
maklumat. [HHP:Aras 3]

Novel Timulak
Membaca dan Sistem Bahasa Kapal Perang
Memahami Fokus Utama - Kosa kata laras sastera
Novel TKP: Nilai 10.4 Menyatakan jenis ciri, tema dan persoalan, Pengisian Kurikulum
Dan Pengajaran pemikiran , nilai dan pengajaran . [HHP:Aras 1] Ilmu : Kesusasteraan melayu
(Estetik) Fokus Sampingan Nilai : Kasih Sayang
8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi. KB : Mengitlak
[HHP:Aras 1] KBT : Pembelajaran
Konstekstual

14
UNIT/KELOMPOK/ HASIL PEMBELAJARAN (FU/FS/HHP) SISTEM BAHASA/ BBM CATATAN
MINGGU/TAJUK PENGISIAN KURIKULUM
Unit 14 : Indahnya Sistem Bahasa
Negaraku Fokus Utama -Pembentukan Kata Adjektif Buku Teks
2.3 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh m.s 148
Minggu 25-26 dan bukti. [HHP:Aras 3] Pengisian Kurikulum
Fokus Sampingan Ilmu : Geografi
Membaca dan 3.3 Menyatakan pendirian yang jelas dengan Nilai : Tanggungjawab
Bertutur mengemukakan maklumat yang relevan. [HHP: Aras KB : Menjana idea, mencerakin
(Interpersonal) 3] fakta
KBT : Pembelajaran
konstekstual

Penulisan
Ringkasan Fokus Utama
8.8 Membuat rumusan dengan alasan yang
munasabah.[HHP: Aras 3]
Fokus Sampingan
7.5 Memahami dan meneliti maksud tersura dan
tersirat daripada sesuatu bahan. [HHP:Aras 1]
Membaca dan
Memahami Fokus Utama Sistem Bahasa
Puisi : Syair Nur 10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur - Kosa kata laras sastera Antologi
Alam Syah Lela bunyi dalam puisi. [HHP:Aras 1] Seuntai Kata
Putera dan Syair Fokus Sampingan Pengisian Kurikulum Untuk Dirasa
Mungkir Janji 11.2 Menganaisis gaya bahasa dan unsur bunyi Ilmu : Kesusasteraan melayu
(Estetik) dalam karya sastera serta menggunakannya dalam Nilai : Kasih Sayang dan
penulisan kreatif. [HHP:Aras 1] Kejujuran
KB : Mengitlak
KBT : Pembelajaran
Konstekstual

15
UNIT/KELOMPOK/ HASIL PEMBELAJARAN (FU/FS/HHP) SISTEM BAHASA/ BBM CATATAN
MINGGU/TAJUK PENGISIAN KURIKULUM
Unit 15:Sarawak Buku Teks
Bumi Kenyalang Fokus Utama Sistem Bahasa
1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang -Pembentukan Kata Adjektif m.s 159
Minggu 27 perkara dengan menggunakan pelbagai soalan.
[HHP:Aras 1] Pengisian Kurikulum
Membaca dan Fokus Sampingan Ilmu : Geografi
Bertutur 7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan Nilai : Hemah Tinggi
(Interpersonal dan penjelasan lanjut. [HHP:Aras 1] KB : Menjana idea, mencerakin
maklumat) fakta
KBT : Pembelajaran
Fokus Utama Konstekstual
Penulisan 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda
Karangan wacana untuk menhasilkan perenggan yang koheren.
Pendapat [HHP:Aras 2]
Fokus Sampingan
8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan
tertentu. [HHP:Aras 1]

Membaca dan
Memahami Antologi
Sajak Seuntai Kata Fokus Utama Sistem Bahasa Seuntai Kata
Untuk Dirasa dan 10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur - Kosa kata laras sastera Untuk Dirasa
Sajak Bicara Buat bunyi dalam puisi. [HHP:Aras 1]
Guru Fokus Sampingan Pengisian Kurikulum
(Estetik) 11.2 Menganaisis gaya bahasa dan unsur bunyi Ilmu : Kesusasteraan melayu
dalam karya sastera serta menggunakannya dalam Nilai : Kasih Sayang dan
penulisan kreatif. [HHP:Aras 1] Kejujuran
KB : Mengitlak
KBT : Pembelajaran
Konstekstual

16
UNIT/KELOMPOK/ HASIL PEMBELAJARAN (FU/FS/HHP) SISTEM BAHASA/ BBM CATATAN
MINGGU/TAJUK PENGISIAN KURIKULUM
Unit 16: Teknologi Buku Teks
Binaan Fokus Utama Sistem Bahasa
3.2 Berbincang untuk menerima dan menolak -Pembentukan Perkataan m.s 167
Minggu 28 pandangan orang lain secara terbuka untuk mencapai Baharu
kata sepakat; [HHP:Aras 2 (ii)]
Membaca dan Fokus Sampingan Pengisian Kurikulum
bertutur 1.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan Ilmu : Sains
(Interpersonal) dalam pelbagai situasi Nilai : Berdikari
KB : Berimaginasi
KBT : Kajian Masa Depan
Penulisan Fokus Utama
Dialog 8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan
tertentu. [HHP:Aras 1]
Fokus Sampingan
12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda
wacana untuk menhasilkan perenggan yang koheren.
[HHP:Aras 2]

Antologi
Membaca dan Fokus Utama Seuntai Kata
Memahami 11.2 Menganaisis gaya bahasa dan unsur bunyi Sistem Bahasa Untuk Dirasa
Prosa Tradisional: dalam karya sastera serta menggunakannya dalam - Kosa kata laras sastera
Putera Besar Lahir penulisan kreatif. [HHP:Aras 1] -Bahasa klasik
Ke Dunia Fokus Sampingan
(Estetik) 10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur Pengisian Kurikulum
bunyi dalam puisi. [HHP:Aras 1] Ilmu : Kesusasteraan melayu
Nilai : Kasih Sayang
KB : Menganalisis
KBT : Pembelajaran Masteri

17
UNIT/KELOMPOK/ HASIL PEMBELAJARAN (FU/FS/HHP) SISTEM BAHASA/ BBM CATATAN
MINGGU/TAJUK PENGISIAN KURIKULUM
Unit 17: Zaman Sistem Bahasa
Kegemilangan Fokus Utama -Jenis Frasa Buku Teks
Melaka 2.2 Menghuraikan idea dengan bernas secara kritis
dan kreatif. [HHP:Aras 1 ] Pengisian Kurikulum m.s 178
Minggu 29 Fokus Sampingan Ilmu : Sejarah
1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang Nilai : Bersyukur
Membaca dan berkaitan dengan kehidupan yang menyentuh diri, KB : Mengenal pasti sebab dan
Bertutur keluarga, rakan dan masyarakat dengan akibat
(Interpersonal) menggunakan kata, sebutan dan intonasi serta nada KBT : Pembelajaran
yang sesuai. [HHP:Aras 2] Konstekstual

Penulisan
Syarahan Fokus Utama
12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina
kerangka penulisan. [HHP:Aras 1 ]
Fokus Sampingan
1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang
berkaitan dengan kehidupan yang menyentuh diri,
keluarga, rakan dan masyarakat dengan
menggunakan kata, sebutan dan intonasi serta nada
yang sesuai. [HHP:Aras 2]
Sistem Bahasa Antologi
Membaca dan - Kosa kata laras sastera Seuntai Kata
memahami Fokus Utama -Bahasa klasik Untuk Dirasa
Prosa Tradisional : 11.2 Menganaisis gaya bahasa dan unsur bunyi
Puteri Buluh dalam karya sastera serta menggunakannya dalam Pengisian Kurikulum
Betung penulisan kreatif. [HHP:Aras 1] Ilmu : Kesusasteraan melayu
(Estetik) Fokus Sampingan Nilai : Kasih Sayang
10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur KB : Menganalisis
bunyi dalam puisi. [HHP:Aras 1] KBT : Pembelajaran Masteri

18
UNIT/KELOMPOK/ HASIL PEMBELAJARAN (FU/FS/HHP) SISTEM BAHASA/ BBM CATATAN
MINGGU/TAJUK PENGISIAN KURIKULUM
Unit 18 : Herba Sistem Bahasa Buku Teks
Malaysia Fokus Utama -Ayat Dasar
2.2 Menghuraikan idea dengan bernas secara kritis m.s 178
dan kreatif. [HHP:Aras 1 ] Pengisian Kurikulum
Minggu 30 Fokus Sampingan Ilmu : Sains
3.3 Menyatakan pendirian yang jelas dengan Nilai : Kerajinan
Membaca dan mengemukakan maklumat yang relevan. [HHP: Aras KB : Menjana idea
Bertutur 3] KBT : Pembelajaran
(Interpersonal) Konstruktivisme

Penulisan
Ringkasan Fokus Utama
8.8 Membuat rumusan dengan alasan yang
munasabah.[HHP: Aras 3]
Fokus Sampingan
12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda
wacana untuk menhasilkan perenggan yang koheren.
[HHP:Aras 2]
Membaca dan
memahami Sistem Bahasa Antologi
Cerpen : Cerita Fokus Utama -Ayat Pasif Seuntai Kata
Kera dengan 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara Untuk Dirasa
Buaya keseluruhan. [HHP:Aras 1] Pengisian Kurikulum
(Estetik) Fokus Sampingan Ilmu : Kesusasteraan melayu
12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, Nilai : Kesetiaan
tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang KB : Mencari penyelesaian
tepat, indah dan menarik. [HHP:Aras 3] KBT : Kecerdasan Pelbagai

19
UNIT/KELOMPOK/ HASIL PEMBELAJARAN (FU/FS/HHP) SISTEM BAHASA/ BBM CATATAN
MINGGU/TAJUK PENGISIAN KURIKULUM
Unit 19: Sungai Sistem Bahasa Buku Teks
Khazanah Fokus Utama -Ayat tunggal
Berharga 2.5 memberi penjelasan secara spontan tentang m.s 190
sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang Pengisian Kurikulum
Minggu 31 dikemukakan. [HHP:Aras 3] Ilmu : Geografi
Fokus Sampingan Nilai : Kebersihan fizikal dan
Membaca dan 1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang mental
Bertutur berkaitan dengan kehidupan yang menyentuh diri, KB : Membuat analogi
keluarga, rakan dan masyarakat dengan KBT : Pembelajaran
menggunakan kata, sebutan dan intonasi serta nada Konstektual
yang sesuai. [HHP:Aras 2]

Fokus Utama
12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk
Penulisan membina perenggan yang kohensif. [HHP:Aras 1(iv)]
Karangan Pidota Fokus Sampingan
5.2 menggunakan hujah yang bernas dan
menyakinkan untuk menpengaruhi pihak lain dalam
pelbagai situasi.
[HHP”Aras 3(i)]
Antologi
Membaca dan Sistem Bahasa Seuntai Kata
memahami Fokus Utama -Laras Bahasa sastera Untuk Dirasa
Cerpen : Buku 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran
Catatan Farid keseluruhan, idea utama , isi penting dan isi relevan Pengisian Kurikulum
Badrul tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. Ilmu : Kesusasteraan Melayu
(Interpersonal) [HHP:Aras 1] Nilai : Tanggungjawab
Fokus Sampingan KB : Mengitlak
10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak, plot, KBT : Pembelajaran Masteri
perwatakan , latar, gaya bahasa dan sudut
pandangan.
[HHP:Aras

20
UNIT/KELOMPOK/ HASIL PEMBELAJARAN (FU/FS/HHP) SISTEM BAHASA/ BBM CATATAN
MINGGU/TAJUK PENGISIAN KURIKULUM
Unit 20: Industri Sistem Bahasa Buku Teks
Pembuatan Bot Fokus Utama -Ayat Pasif m.s 199
dan Perahu 3.4 Mempertimbangkan semua aspek yang
dikemukakan dalam perundingan secara rasional Pengisian Kurikulum
Minggu 32-33 untuk mencapai kata sepakat supaya diterima oleh Ilmu : Geografi
semua pihak. [HHP:Aras 2/ii] Nilai : Kerajinan
Membaca dan Fokus Sampingan KB : Membuat keputusan
Bertutur 4.1 Mengesan kecondongan pendapat dan KBT : Kajian Masa Depan
(Interpersonal) menimbangkan pelbagai pilihan untuk menyelesaikan
masalah dan membuat keputusan [HHP:Aras 2/i]

Penulisan
Karangan Fokus Utama
Pendapat 8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi.
[HHP:Aras 1]
Fokus Sampingan
12.6 Mengedit dan memurnikan karya yang dihasilkan
[HHP: Aras3/iv]
Sistem Bahasa
Membaca dan Fokus Utama -Laras Bahasa sastera
memahami 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran
Cerpen : Mama keseluruhan, idea utama , isi penting dan isi relevan Pengisian Kurikulum Antologi
tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. Ilmu : Kesusasteraan Melayu Seuntai Kata
[HHP:Aras 1] Nilai : Kasih Sayang Untuk Dirasa
Fokus Sampingan KB : Mengitlak
10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak, plot, KBT : Pembelajaran Masteri,
perwatakan , latar, gaya bahasa dan sudut Konstekstual
pandangan.
Minggu 32-33 [HHP:Aras 1]
Minggu 34
Ujian Bulanan 2
Cuti Pertengahan Semester 2

21
UNIT/KELOMPOK/ HASIL PEMBELAJARAN (FU/FS/HHP) SISTEM BAHASA/ BBM CATATAN
MINGGU/TAJUK PENGISIAN KURIKULUM
Unit 21: Bintang Sistem Bahasa Buku Teks
di Fokus Utama -Ayat Seruan m.s 210
Lautan 3.2 Berbincang untuk menerima dan menolak
pandangan orang lain secara terbuka untuk mencapai Pengisian Kurikulum
Minggu 35 kata sepakat; [HHP:Aras 2 (ii)] Ilmu : Geografi / Sains
Fokus Utama Nilai : Kesyukuran , Berdikari
4.2 menjelaskan dan membuktikan pertimbangan KB : Membuat ramalan,
Membaca dan secara rasional dan adil bagi menyakinkan pihak yang Membuat Penilaian
Bertutur terlibat KBT : Kajian Masa Depan
(Interpersonal) [HHP:Aras 3(i)]

Penulisan Fokus utama


Karangan 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang,
Rangsangan tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang
tepat, indah dan menarik. [HHP:Aras 3]
Fokus Sampingan
9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis
penulisan yang sesuai unruk menyampaikan
maklumat. [HHP:Aras 1/i]

Fokus Utama Sistem Bahasa Antologi


Membaca dan 10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur -Laras Bahasa sastera Seuntai Kata
memahami bunyi dalam puisi. [HHP:Aras 1] Untuk Dirasa
Sajak : Cinta dan Fokus Sampingan Pengisian Kurikulum
Ruang 11.2 Menganaisis gaya bahasa dan unsur bunyi Ilmu : Kesusasteraan Melayu
dalam karya sastera serta menggunakannya dalam Nilai : Kesyukuran
penulisan kreatif. [HHP:Aras 1] KB : Mengitlak
KBT : Pembelajaran
Konstekstual

22
UNIT/KELOMPOK/ HASIL PEMBELAJARAN (FU/FS/HHP) SISTEM BAHASA/ BBM CATATAN
MINGGU/TAJUK PENGISIAN KURIKULUM
Unit 22 : Meniti Sistem Bahasa Buku Teks
Alaf Siber Fokus Utama -Ayat Majmuk Gabungan m.s 227
2.5 memberi penjelasan secara spontan tentang
Minggu 36 sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang Pengisian Kurikulum
dikemukakan. [HHP:Aras 3] Ilmu : Sains
Fokus Sampingan Nilai : Kerajinan
Membaca dan 1.3 Mendengar dan memberi respon secara lisan dan KB : Membuat analogi
Bertutur bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang KBT : Kajian Masa Depan
(Interpersonal) lain. [HHP:Aras 3/i]

Penulisan Fokus Utama


Ringkasan 8.8 Membuat rumusan dengan alasan yang
munasabah.[HHP: Aras 3]
Fokus Sampingan
12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda
wacana untuk menhasilkan perenggan yang koheren.
[HHP:Aras 2]

Membaca dan Fokus Utama Sistem Bahasa


memahami 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran -Laras Bahasa sastera Antologi
Drama : Penunggu keseluruhan, idea utama , isi penting dan isi relevan Seuntai Kata
Pusaka dan Angin tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. Pengisian Kurikulum Untuk Dirasa
[HHP:Aras 1] Ilmu : Kesusasteraan Melayu
Fokus Sampingan Nilai : Kekeluargaan
10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak, plot, KB : Mengitlak
perwatakan , latar, gaya bahasa dan sudut KBT : Pembelajaran
pandangan. Konstekstual
[HHP:Aras 1]

23
UNIT/KELOMPOK/ HASIL PEMBELAJARAN (FU/FS/HHP) SISTEM BAHASA/ BBM CATATAN
MINGGU/TAJUK PENGISIAN KURIKULUM
Unit 23 : Angkasa Sistem Bahasa Buku Teks
Raya Fokus Sampingan -Ayat Majmuk Pancangan m.s 225
4.1 Mengesan kecondongan pendapat dan
Minggu 37 menimbangkan pelbagai pilihan untuk menyelesaikan Pengisian Kurikulum
masalah dan membuat keputusan [HHP:Aras 2/i] Ilmu : Sains
Fokus Sampingan Nilai :Kerjasama, Hemah Tinggi
Membaca dan 5.3 Merayu dengan menggunakan strategi yang KB : Membuat keputusan,
Bertutur berkesan untuk memujuk pihak lain. [HHP:Aras 2/i] mengklasifikasi, Menyusun
(Interpersonal) mengikut keutamaan
KBT : Kajian Masa Depan,
Konstruktivisme
Penulisan Fokus Utama
Perbahasaan 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina
kerangka penulisan. [HHP:Aras 1 ]
Fokus Sampingan
8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi.
[HHP:Aras 1]

Membaca dan Fokus Utama


memahami 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran
Drama : Buyung keseluruhan, idea utama , isi penting dan isi relevan Sistem Bahasa Antologi
tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. -Laras Bahasa sastera Seuntai Kata
[HHP:Aras 1] Untuk Dirasa
Fokus Sampingan Pengisian Kurikulum
10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak, plot, Ilmu : Kesusasteraan Melayu
perwatakan , latar, gaya bahasa dan sudut Nilai : Kesyukuran
pandangan. KB : Mengitlak
[HHP:Aras 1] KBT : Pembelajaran
Konstekstual

24
UNIT/KELOMPOK/ HASIL PEMBELAJARAN (FU/FS/HHP) SISTEM BAHASA/ BBM CATATAN
MINGGU/TAJUK PENGISIAN KURIKULUM
Unit 24 : Salam Sistem Bahasa Buku Teks angka
Perpisahan Fokus Utama -Penjodoh Bilangan
1.6 Menyatakan perasaan secara terus terang dan
Minggu 38 beradab tentang perkara untuk mengekalkan Pengisian Kurikulum
hubungan. [HHP:aras2/ii] Ilmu : Kemahiran Hidup
Membaca dan Fokus Sampingan Nilai : Semangat
Bertutur 9.1 Menggunakan kata, ungkapan, rangkai kata, bermasyarakat
(Interpersonal) peribahasa yang tepat serta indah untuk KB : Menyusun atur
menyampaikan maklumat secara tersusn dan k KBT : Pembelajaran
Konstekstual
Penulisan Fokus Utama
Karangan Ucapan 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina
kerangka penulisan. [HHP:Aras 1 ]
Fokus Sampingan
8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi.
[HHP:Aras 1]

Membaca dan Fokus Utama


memahami 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran
Cerpen : Erti Kasih keseluruhan, idea utama , isi penting dan isi relevan Sistem Bahasa
Makna Sayang dan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. -Laras Bahasa sastera Antologi
Tangan Kanan, Kiri [HHP:Aras 1] Seuntai Kata
atau Kedua-duanya Fokus Sampingan Pengisian Kurikulum Untuk Dirasa
10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak, plot, Ilmu : Kesusasteraan Melayu
perwatakan , latar, gaya bahasa dan sudut Nilai : Kasih Sayang ,
pandangan. Tanggungjawab
[HHP:Aras 1] KB : Mengitlak
Minggu 39-40 KBT : Pembelajaran
Konstekstual
Minggu 41-44 Ulangkaji

Peperiksaan Semester 2

25