Anda di halaman 1dari 2

SMK TAMAN KLUANG BARAT

UJIAN 2, 2005
MIKROEKONOMI
NAMA:............................... TING:..................
1. Daya pengeluaran per unit input merujuk kepada Berapakah kos tetap yang ditanggung oleh firma?
A jumlah keluaran. C. keluaran purata. A RM500 C RM200
B. keluaran sut. D. upah purata. B RM300 D RM100

2. Hukum pulangan menurun berlaku apabila 8. Keluk perancangan firma juga dikenali sebagai
A firma meningkatkan pengeluaran dengan keluk
menambahkan input berubah. A kos purata jangka pendek.
B. firma meningkatkan pengeluaran dengan B kos sut jangka pendek.
menambahkan input tetap. C. kos purata jangka panjang.
C. firma meningkatkan pengeluaran dengan D kos sut jangka panjang.
mengubah lojinya.
D. firma dapat menjalankan pengkhususan dalam 9. Gambar rajah di bawah ini menunjukkan keluk kos
pengeluaran. purata jangka panjang.

3. Keluaran purata semakin meningkat apabila


keluaran sut
A melebihi keluaran purata.
B. kurang daripada keluaran purata.
C. sama dengan keluaran purata.
D. sama dengan sifar.

4. Seseorang pengeluar yang rasional akan Firma mencapai kecekapan pengeluaran dengan
menggunakan input berubah pada ketika keluaran sut
mengeluarkan output pada
adalah A Q1. C Q3.
A. sifar.
B Q2. D Q4.
B. lebih daripada sifar.
C. kurang daripada sifar.
Soalan 10 dan 11 berkaitan dengan gambar rajah di bawah ini.
D. tahap maksimum.
TP ialah keluk jumlah keluaran bagi sesebuah firma.
5. Kos eksplisit ialah
A kos yang dibayar ke atas input-input berubah.
B kos yang dibayar ke atas input-input tetap.
C. kos yang dibayar ke atas faktor pengeluaran yang
bukan dimiliki oleh firma sendiri.
D. kos yang dibayar ke atas faktor pengeluaran yang
dimiliki oleh firma sendiri.

6. Dalam jangka pendek, apabila firma meningkatkan


10. Keluaran sut sama dengan keluaran purata pada input
output, kos-kosnya mungkin akan naik kecuali
berubah
A kos sut. C kos tetap purata.
A L1, C L3
B. kos berubah purata. D jumlah kos purata.
B L2, D L4,
7. Pada gambar rajah di bawah ini, AC, AVC, dan MC
11. Keluaran sut adalah lebih kecil daripada keluaran
masing-masing mewakili keluk kos purata, kos
purata pada input berubah selepas
berubah purata, dan kos sut sesebuah firma.
A L1, C L3
B L2, D L4,

12. Jika kos sut melebihi kos berubah purata pada masa
output sedang meningkat, ini bermakna
A kos purata sedang menurun
B kos purata sedang meningkat
C kos berubah purata sedang menurun
D kos berubah purata sedang meningkat

1
13. Apabila firma mengembangkan saiz lojinya, kos 17.
purata yang dihadapi oleh firma semakin menurun.
Keadaan ini ditunjukkan oleh
A pergerakan titik ke bawah di sepanjang keluk kos
purata jangka panjang.
B pergerakan titik ke atas di sepanjang keluk kos
purata jangka panjang.
C keluk kos purata jangka panjang beralih ke
bawah.
D keluk kos purata jangka panjang beralih ke atas.

14.

18.

Kuantitatif
15.
13. Jadual di bawah menunjukkan jumlah keluaran yang
dikeluarkan pada pelbagai tingkat buruh.

Buruh 0 1 2 3 4 5 6
Jum.Kos 0 20 50 70 80 80 70

a) Jelaskan maksud keluaran sut [2]


b) Hitung keluaran sut dan keluaran purata pada setiap
tingkat buruh yang digunakan [2]
c) Dengan menggunakan kertas graf, lukiskan keluk
jumlah keluaran, keluk keluaran purata, dan keluk
keluaran sut [3]
d) Berdasarkan graf pada (c) terangkan hubungan
antara jumlah keluaran dengan keluaran sut. [3]

16. ESEI PANJANG

15 a) Terangkan bagaimana keluk kos purata


Jangka panjang dibentuk [8]

b) Mengapa ia dipanggil 'keluk perancangan'


firma?
[2]

KERTAS SOALAN TAMAT

Disediakan oleh, Disemak oleh,

......................... ...............................
(A.Ananthan) (Pn.Pramah)