KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

(Ministry Of Education Malaysia)
BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
(Human Resource Management Division)
ARAS 1·5 Dan 12-14, Blok E12, KOMPLEKS E
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62604 PUTRAJAYA
Telefon : +603-8884 6000 (Talian Umum)
Faks : +603-8888 6292
Laman web : http://www.moe.gov.my
Ruj. Kami : KP(PP)0017 /18/6/30 Jld.2(5)
Rektor Institut Perguruan Malaysia
Semua Ketua Jabatan I Sahagian,
Kementerian Pelajaran Malaysia
Pengarah Institut Aminuddin Saki
Semua Pengarah Pelajaran Negeri
Semua Pengarah Institut Perguruan Malaysia
Semua Pengarah Kolej Matrikulasi
Semua Pegawai Pelajaran Daerah
Semua Ketua Jabatan Pegawai Kader
YBhg. Datuk/Dato'/Datin/Tuan/Puan,
Tarikh : 2013
SURAT SIARAN BAGI URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED
BERASASKAN KECEMERLANGAN (TBBK) BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN
PENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS) TAHUN 2013 Dl KEMENTERIAN PELAJARAN
MALAYSIA (KPM)
Dengan segala hormatnya saya menarik perhatian YBhg. Datuk/Dato'/Datin/tuan/puan
mengenai perkara di atas.
2. Sukacita dimaklumkan bahawa Sahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM), KPM
akan menjalankan urusan kenaikan pangkat Time-Based Berasaskan Kecemerlangan
(TBBK) bagi Gred DG41 ke Gred DG44 secara Khas Untuk Penyandang (KUP), Gred DG44
ke Gred DG48(KUP), Gred DG48 ke Gred DG52(KUP) dan Gred DG52 ke Gred DG54(KUP)
tahun 2013.
1
Rakyat 0/diJhululuJn,
Penca,.lan Dlutamsktln
3. Sehubungan itu, kerjasama pihak YBhg. Datuk/Dato'/Datin/tuanjpuan adalah
dipohon untuk mengenalpasti PPPS yang telah memenuhi syarat-syarat kenaikan pangkat
secara TBBK pada 01 Januari 2013 hingga 30 lun 2013 dan seterusnya
memperakukan pegawai-pegawai tersebut untuk pertimbangan Lembaga Kenaikan Pangkat
Perkhidmatan Pelajaran (LKPPP).
4. PPPS yang layak dipertimbangkan untuk urusan kenaikan pangkat secara TBBK bagi
tahun 2013 adalah seperti berikut :-
4.1 PPPS Gred DG41 yang telah berkhidmat genap Iapan (8) tahun pada 2013
yang TIDAK MEMPUNYAI pengalaman Ex-PPPLD;
4.2 PPPS Gred DG41 yang telah berkhidmat genap Iapan (8) tahun pada 2013
dan MEMPUNYAI PENGALAMAN EX-PPPLD;
4.3 PPPS Gred DG44 yang telah berkhidmat genap Iapan (8) tahun pada 2013
yang TIDAK MEMPUNYAI pengalaman Ex-PPPLD;
4.4 PPPS Gred DG44 yang telah berkhidmat genap Iapan (8) tahun pada 2013
dan MEMPUNYAI PENGALAMAN EX-PPPLD TETAPI BELUM
MENGGUNAKAN PENGALAMAN EX-PPPLD semasa kenaikan pangkat ke
Gred DG44;
4.5 PPPS Gred DG48 yang telah berkhidmat genap enam (6) tahun pada 2013;
dan
4.6 PPPS Gred DG52 yang telah berkhidmat genap tiga (3) tahun pada 2013.
5. Ketua Jabatan juga perlu memperakukan PPPS yang sedang Bercuti Belajar, Cuti
Separuh Gaji, Cuti Tanpa Gaji, pegawai pinjaman/tukar sementara, mengisi jawatan kader
KPM, pegawai yang telah bersara wajib atau meninggal dunia tetapi telah memenuhi syarat
sebelum bersara wajib/pilihan atau meninggal dunia. Perakuan tersebut hendaklah
dikemukakan oleh Ketua Jabatan sedia ada atau Ketua Jabatan di tempat yang terakhir
PPPS tersebut berkhidmat.
6. Untuk makluman YBhg. Datuk/Dato'/Datin/tuan/puan juga, tempoh pengalaman
mengajar sebagai PPPLD yang boleh diambil kira bagi tujuan kenaikan pangkat iaitu 9
tahun pengalaman sebagai PPPLD bersamaan 3 tahun pengalaman di PPPS tertakluk
kepada maksimum tiga (3) tahun masih dikekalkan dan hanya terpakai bagi PPPS yang
akan diperakukan ke Gred DG44 atau DG48 sahaja tertakluk kepada memenuhi syarat
kenaikan pangkat, tahap prestasi dan kecemerlangan yang ditetapkan oleh LKPPP.
2
7. PPPS yang akan diperakukan mestilah memenuhi syarat umum dan syarat
khusus seperti berikut:
8IL KATEGORI LAMPI RAN
PPPS Gred DG41 yang telah berkhidmat genap
(a) Iapan (8) tahun pad a 2013 yang TIDAK
LAMPIRAN A1
MEMPUNYAI pengalaman Ex-PPPLD.
PPPS Gred DG41 yang telah berkhidmat genap
(b) Iapan (8) tahun pada 2013 dan MEMPUNYAI
LAMPIRAN A2
PENGALAMAN EX-PPPLD.
PPPS Gred DG44 yang telah berkhidmat genap
(c) Iapan (8) tahun pad a 2013 yang TIDAK
LAMPIRAN A3
MEMPUNYAI pengalaman Ex-PPPLD.
PPPS Gred DG44 yang telah berkhidmat genap
Iapan (8) tahun pada 2013 dan MEMPUNYAI
(d) PENGALAMAN EX-PPPLD TETAPI 8ELUM
LAMPIRAN A4
MENGGUNAKAN PENGALAMAN Ex-PPPLD
semasa kenaikan pangkat ke Gred DG44.
(e)
PPPS Gred DG48 yang telah berkhidmat genap
LAMPIRAN AS
enam (6) tahun pada 2013.
(f)
PPPS Gred DG52 yang telah berkhidmat genap tiga
LAMPIRAN A6
(3) tahun pada 2013.
8. Kerjasama pihak YBhg. Datuk/Dato'/Datin/tuanjpuan adalah dipohon untuk mengisi
butiran data PPPS berdasarkan tahun perkhidmatan masing-masing yang ditentukan
mengikut format seperti di LAMPIRAN 81 sehingga LAMPIRAN 810.
9. Ketua Jabatan yang menyimpan Buku Perkhidmatan Kerajaan (BPK) diminta untuk
memperakukan PPPS yang layak untuk dipertimbangkan. Perakuan mengikut format yang
telah ditetapkan hendaklah dikemukakan melalui Jabatan Pelajaran Negeri (JPN)/ Sahagian
masing-masing dengan melampirkan satu (1) salinan dokumen sokongan seperti berikut:
9.1 Salinan Kad Pengenalan;
9.2 Kenyataan oleh Ketua Jabatan seperti di LAMPIRAN 81-810 (format
disertakan);
9.3 LAMPIRAN T1 bagi tujuan tapisan keutuhan oleh Suruhanjaya Pencegahan
Rasuah Malaysia (SPRM) (format disertakan);
3
9.4 Borang Akuan Pilihan Urusan seperti di LAMPIRAN C (bagi urusan Gred
DG44).
9.5 Surat Akuan Pinjaman seperti di LAMPIRAN D (format disertakan); dan
10. Bagi melancarkan urusan kenaikan pangkat ini, kerjasama pihak YBhg.
Datuk/Dato'/Datin/tuan/puan adalah dipohon untuk mengemukakan senarai PPPS yang
telah memenuhi syarat mengikut fasa yang telah ditetapkan seperti berikut:
FASA KUMPULAN PPPLD TARIKH TUTUP
Pegawai yang layak dipertimbangkan
Fasa 1
kenaikan pang kat TBBK pad a 28 Februari 2013
01 Januari 2013 hingga 31 Mac {Khamis)
2013.
Pegawai yang layak dipertimbangkan
Fasa 2 kenaikan pang kat TBBK pad a 28 Mac 2013 {Khamis)
01 April 2013 hingga 30 Jun 2013.
11. Sehubungan itu, dipohon kerjasama pihak YBhg. Datuk/Dato'/Datin/tuanjpuan
untuk:-
11.1 Memastikan maklumat calon yang dikemukakan diasingkan mengikut
lampiran-lampiran yang betul. Sila rujuk senarai semak yang dilampirkan
seperti di LAMPIRAN E;
11.2 Menyemak dengan teliti Buku Rekod Perkhidmatan pegawai dan memastikan
tiada pegawai yang tertinggal ataupun berlaku kesilapan data;
11.3 Kerjasama YBhg. Datuk/Dato'/Datin/tuan/puan adalah dipohon
untuk mengemukakan hanya data yang lengkap bagi memudahkan
proses pengemaskinian; dan
11.4 Memastikan agar semua perakuan tersebut dikumpul dan dihantar ke BPSM,
KPM pada atau sebelum, seperti tarikh di para 10 ke alamat berikut:-
Ketua Setiausaha
Kementerian Pelajaran Malaysia
Sahagian Pengurusan Sumber Manusia
Aras 4, Blok E12, Kompleks E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 WP PUTRAJAYA
(u.p: Unit Naik Pangkat Siswazah 2)
4
12. BPSM memohon kerjasama YBhg. Datuk/Dato' /Datin/tuan/puan untuk
memastikan agar tiada lagi kes-kes tercicir/tertinggal yang akan diperakukan
oleh Ketua Jabatan. Pihak JPN/Bahagian/IAB/IPGM/Kolej Matrikulasi juga
hendaklah memastikan tiada berlaku pertindihan permohonan urusan
pemangkuan/kenaikan pangkat laluan lain bagi pegawai-pegawai yang akan
diperaku.
13. Sebarang pertanyaan untuk mendapatkan penjelasan lanjut mengenai perkara ini
bolehlah dirujuk kepada JPN I Sahagian masing-masing atau kepada pegawai-pegawai di
Kementerian ini seperti berikut:
NEGERI
Pertanyaan Umum (Semakan Status Kenaikan Pangkat)
Kedah, Johor, Melaka, Pahang, Sabah, Selangor, WP Kuala
NO. TELEFON
Lumpur, WP Putrajaya, Kolej Matrikulasi, Bahagian-Bahagian di 03-8884 7934
KPM dan Pegawai Pinjaman/Agensi Kader KPM
Negeri Sembilan, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Terengganu, 03-8884 7914
Sarawak, WP Labuan, lAB dan IPGM
Kes-Kes Rayuan
03-8884 7986
03-8884 7140
03-8872 1422
03-8884 7939
14. Di atas segala kerjasama YBhg. Datuk/Dato'/Datin/tuan/puan berikan di dalam
melaksanakan perkara dengan cepat, tepat dan berintegriti amatlah dihargai dan didahului
dengan ucapan ribuan terima kasih.
Sekian.
"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"
(SHARIFAH RUHA
Sahagian Pengurusan
b.p. Ketua Setiausaha
Kementerian Pelajara
I SYED ABU BAKAR)
umber Manusia
5
PPPS GRED DG41 YANG TIDAK MEMPUNYAI PENGALAMAN EX-PPPLD
LAMPIRAN Bl
Telah berkhidmat selama 8 tahun dari tarikh lantikan Gred DG41
pada tahun 2013.
PPPS GRED DG41 YANG MEMPUNYAI PENGALAMAN EX-PPPLD
Telah berkhidmat selama 5 tahun dari tarikh lantikan Gred DG41
pada tahun 2013;
LAMPIRAN 82 dan
LAMPIRAN 83
LAMPIRAN 84
mempunyai pengalaman Ex-PPPLD genap 9 tahun atau lebih.
Telah berkhidmat selama 6 tahun dari tarikh lantikan Gred DG41
pada tahun 2013;
dan
mempunyai pengalaman Ex-PPPLD genap 6, 7 atau 8 t a h u ~ .
Telah berkhidmat selama 7 tahun dari tarikh lantikan Gred DG41
pada tahun 2013;
dan
mempunyai pengalaman Ex-PPPLD genap 3, 4 atau 5 tahun.
6
,,
PPPS GRED DG44 YANG TIDAK MEMPUNYAI PENGALAMAN EX-PPPLD
LAMPIRAN BS
Telah berkhidmat selama 8 tahun pada tahun 2013 dari tarikh
kenaikan pangkat Gred DG44.
PPPS GRED DG44 YANG MEMPUNYAI PENGALAMAN EX-PPPLD DAN BELUM
MENGGUNAKAN PENGALAMAN EX-PPPLD SEMASA KENAIKAN PANGKAT KE
GRED DG44
PPPS yang telah berkhidmat selama 5 tahun di Gred DG44 pada
tahun 2013;
dan
LAMPIRAN 86
mempunyai 9 tahun genap atau lebih pengalaman Ex-PPPLD yang
tidak pernah digunakan bagi urusan kenaikan pangkat ke Gred
DG44.
PPPS yang telah berkhidmat selama 6 tahun di Gred DG44 pada
tahun 2013;
LAMPIRAN 87
dan
mempunyai 6, 7 atau 8 tahun genap pengalaman Ex-PPPLD yang
tidak pernah digunakan bagi urusan kenaikan pangkat ke Gred
DG44.
J
PPPS yang telah berkhidmat selama 7 tahun di Gred DG44 pada
tahun 2013;
LAMPIRAN 88
dan
mempunyai 3, 4 atau 5 tahun genap pengalaman Ex-PPPLD yang
tidak pernah digunakan bagi urusan kenaikan pangkat ke Gred
DG44.
7
PPPS GRED DG48
LAMPIRAN 89
PPPS GRED DG52
LAMPIRAN 810
Telah berkhidmat selama 6 tahun pada tahun 2013 dari tarikh
kenaikan pangkat Gred DG48.
Telah berkhidmat selama 3 tahun pada tahun 2013 dari tarikh
kenaikan pangkat Gred DG52.
8
LAMPIRAN Al
PPPS GRED DG41 YANG TIDAK MEMPUNYAI PENGALAMAN EX-PPPLD.
1. SYARAT UMUM
1.1 Disahkan dalam perkhidmatan;
1.2 Mencapai markah wajaran Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) bagi tiga (3)
tahun terkini (2009, 2010 dan 2011) tidak kurang daripada 78% ;
1.3 Bebas daripada tindakan tatatertib dan mahkamah;
1.4 Telah mengisytiharkan harta;
1.5 Lulus Tapisan Keutuhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia
(SPRM);
1.6 Bebas daripada senarai Peminjam Tegar Institusi Pinjaman Pendidikan;
1.7 Lulus Penilaian Tahap Kecemerlangan (berkuatkuasa mulai 1 Julai 2013); dan
1.8 Diperakukan oleh Ketua Jabatan.
2. SYARAT KHUSUS
2.1 Telah berkhidmat sekurang-kurangnya Iapan (8) tahun di Gred DG41 pada tahun
2013 (PPPS lantikan tahun 2005)
LAMPIRAN A2
PPPS GRED DG41 YANG MEMPUNYAI PENGALAMAN EX-PPPLD
1. SYARAT UMUM
1.1 Disahkan dalam perkhidmatan;
1.2 Mencapai markah wajaran LNPT bagi tiga (3) tahun terkini (2009, 2010 dan
2011) tidak kurang daripada 78%;
1.3 Bebas daripada tindakan tatatertib dan mahkamah;
1.4 Telah mengisytiharkan harta;
1.5 Lulus Tapisan Keutuhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM);
1.6 Bebas daripada senarai Peminjam Tegar Institusi Pinjaman Pendidikan;
1.7 Lulus Penilaian Tahap Kecemerlangan (berkuatkuasa mulai 1 Julai 2013); dan
1.8 Diperakukan oleh Ketua Jabatan.
2. SYARAT KHUSUS
2.1 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (PPPLD) Gred DGA29,
DGA32, DGA34 dan DGA38 yang telah dilantik sebagai PPPS Gred DG41;
2.2 Mengambil kira setiap tiga (3) tahun pengalaman di PPPLD sebagai satu (1)
tahun pengalaman di Gred DG41 dengan had maksimum sembilan (9) tahun di
PPPLD bersamaan tiga (3) tahun di PPPS Gred DG41;
2.3 Telah berkhidmat sekurang-kurangnya Iapan (8) tahun secara gabungan di
PPPS dan mempunyai pengalaman Ex-PPPLD di Gred DG41 pada tahun 2013.
2.4 Cara kiraan tempoh seperti dalam jadual berikut:
LAMPIRAN A2
JADUAL KIRAAN TEMPOH PERKHIDMATAN BAGI URUSAN KENAIKAN
PANGKAT PPPS SECARA TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN
(TBBK) BAGI EX-PPPLD GRED DG44 (KUP) TAHUN 2013
PPPLD PPPS
TEMPOH
GENAP 8
TEMPOH TEMPOH YANG TAHUN TEMPOH KOMBINASI TAHUN BAGI
BERKHIDMAT DIAMBILKIRA* LANTIKAN BERKHIDMAT TEMPOH URUSAN
SEBAGAI PPPLD PPPS SEBAGAI (TEMPOH TBBK
(TAHUN) GRED DG41 PPPS DG41 BERKHIDMAT
PADA DI PPPLD +
01.01.2013 TEMPOH
HINGGA BERKHIDMAT
31.12.2013 DI PPPS)
3
4
1 2006 7 1+7
8
5
6
7
2 2007 6 8
2+6
8
9
10
3 2008 5 3+5 8
11 dan lebih
* Genap 3 tahun pengalaman di PPPLD dikira sebagai 1 tahun berkhidmat di PPPS dengan had
maksimum pengalaman sembilan (9) tahun di PPPLD bersamaan tiga (3) tahun di PPPS Gred DG41
LAMPIRAN A3
PPPS GRED DG44 YANG TIDAK MEMPUNYAI PENGALAMAN EX-PPPLD
1. SYARAT UMUM
1.1 Telah dinaikkan pangkat ke Gred DG44;
1.2 Mencapai markah wajaran LNPT bagi tiga (3) tahun terkini (2009, 2010 dan
2011) tidak kurang daripada 78%;
1.3 Bebas daripada tindakan tatatertib dan mahkamah;
1.4 Telah mengisytiharkan harta;
1.5 Lulus Tapisan Keutuhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM);
1.6 Bebas daripada senarai Peminjam Tegar Institusi Pinjaman Pendidikan;
1.7 Lulus Penilaian Tahap Kecemerlangan (berkuatkuasa mulai 1 Julai 2013); dan
1.8 Diperakukan oleh Ketua Jabatan.
2. SYARAT KHUSUS
2.1 Telah berkhidmat sekurang-kurangnya Iapan (8) tahun di Gred DG44 pada
tahun 2013 (PPPS yang telah dinaikkan pangkat ke Gred DG44 tahun 2005).
LAMPIRAN A4
PPPS GRED DG44 YANG MEMPUNYAI PENGALAMAN EX-PPPLD DAN BELUM
MENGGUNAKAN PENGALAMAN EX-PPPLD SEMASA KENAIKAN PANGKAT KE
GRED DG44
1. SYARAT UMUM
1.1 Telah dinaikkan pangkat ke Gred DG44;
1.2 Mencapai markah wajaran LNPT bagi tiga (3) tahun terkini (2009, 2010 dan
2011) tidak kurang daripada 78%;
1.3 Bebas daripada tindakan tatatertib dan mahkamah;
1.4 Telah mengisytiharkan harta;
1.5 Lulus Tapisan Keutuhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM);
1.6 Bebas daripada senarai Peminjam Tegar Institusi Pinjaman
Pendidikan;
1. 7 Lulus Penilaian Tahap Kecemerlangan (berkuatkuasa mulai 1 Julai 2013); dan
1.8 Diperakukan oleh Ketua Jabatan.
2. SYARAT KHUSUS
2.1 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (PPPLD) Gred DGA29,
DGA32, DGA34 dan DGA38 yang telah dilantik sebagai PPPS Gred DG41;
2.2 Mengambil kira setiap tiga (3) tahun pengalaman di PPPLD sebagai satu (1)
tahun pengalaman di Gred DG41 dengan had maksimum sembilan (9) tahun di
PPPLD bersamaan tiga (3) tahun di PPPS Gred DG41;
2.3 Telah berkhidmat sekurang-kurangnya Iapan (8) tahun secara gabungan di
PPPS dan mempunyai pengalaman Ex-PPPLD di Gred DG44 pada tahun 2013.
2.4 Cara kiraan tempoh seperti dalam jadual berikut:
LAMPIRAN A4
JADUAL KIRAAN TEMPOH PERKHIDMATAN BAGI URUSAN KENAIKAN
PANGKAT PPPS SECARA TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN
(TBBK) BAGI EX-PPPLD GRED DG48 (KUP) TAHUN 2013
PPPLD PPPS
TEMPOH
GENAP 8
TEMPOH TEMPOH YANG TAHUN TEMPOH KOMBINASI TAHUN BAGI
BERKHIDMAT DIAMBILKIRA* KENAIKAN BERKHIDMAT TEMPOH URUSAN
SEBAGAI PPPLD PANG KAT SEBAGAI (TEMPOH TBBK
(TAHUN) PPPS PPPS DG44 BERKHIDMAT
GRED DG44 PADA DI PPPLD +
01.01.2013 TEMPOH
HINGGA BERKHIDMAT
31.12.2013 Dl PPPS)
3
4'
1 2006 7 1+7
8
5
6
7
2 2007 6 8
2+6
8
9
10
3 2008 5 3+5 8
11 dan lebih
* Genap 3 tahun pengalaman di PPPLD dikira sebagai 1 tahun berkhidmat di PPPS dengan had
maksimum pengalaman sembilan (9) tahun di PPPLD bersamaan tiga (3) tahun di PPPS Gred DG41
LAMPIRAN AS
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH GRED DG48
1. SYARAT UMUM
1.1 Telah dinaikkan pangkat ke Gred DG48;
1.2 Mencapai markah wajaran Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) bagi tiga (3)
tahun terkini (2009, 2010 dan 2011) tidak kurang daripada 78% ;
1.3 Bebas daripada tindakan tatatertib dan mahkamah;
1.4 Telah mengisytiharkan harta;
1.5 Lulus Tapisan Keutuhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia
(SPRM);
1.6 Bebas daripada senarai Peminjam Tegar Institusi Pinjaman Pendidikan;
1.7 Lulus Penilaian Tahap Kecemerlangan (berkuatkuasa mulai 1 Julai 2013); dan
1.8 Diperakukan oleh Ketua Jabatan.
2. SYARAT KHUSUS
2.1 Telah berkhidmat sekurang-kurangnya enam (6) tahun di Gred DG48 pada tahun
2013.
LAMPIRAN A6
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH GRED DG52
1. SYARAT UMUM
1.1 Telah dinaikkan pangkat ke Gred DG52;
1.2 Mencapai markah wajaran Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) bagi tiga (3)
tahun terkini (2009, 2010 dan 2011) tidak kurang daripada 80% ;
1.3 Bebas daripada tindakan tatatertib dan mahkamah;
1.4 Telah mengisytiharkan harta;
1.5 Lulus Tapisan Keutuhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia
(SPRM);
1.6 Bebas daripada senarai Peminjam Tegar Institusi Pinjaman Pendidikan;
1.7 Lulus Penilaian Tahap Kecemerlangan (berkuatkuasa mulai 1 Julai 2013); dan
1.8 Diperakukan oleh Ketua Jabatan.
2. SYARAT KHUSUS
2.1 Telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun di Gred DG52 pada tahun
2013.
SULIT
SENARAI PEGAWAI PERKHIDMTAN PENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS) YANG TELAH BERKHIDMAT SEKURANG-KURANGNYA GENAP 8 TAHUN
DARI TARIKH LANTIKAN GRED DG41 (LANTIKAN PPPS GRED DG41 PADA TAHUN 2005) BAGI URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA
TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN (TBBK) KE GRED DG44 (KUP) TAHUN 2013
NAMA SKIM PERKHIDMATAN: PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH
JABAT AN I SAHAGIAN :
BIL NAMA PEGAWAI TARIKH TARIKH TARIKH
NO. KAD PENGENALAN
LAHIR
LANTIKAN KEKANANAN
JAWATAN PPPS GRED GRED DG41
KOD SEKOLAH/PPD/JPN
UMUR
DG41
TEMPAT BERTUGAS
KELULUSAN TARIKH SAH
AKADEMIKIUNIVERSITI/TAHUN JAWATAN
PPPSGRED
DG41
MARKAH LAPORAN JUMLAH •CATATAN: (NYATAKAN)
NILAIAN PRESTASI MARKAH
TAHUNAN (100%)
2009 2010 2011
(20%) (35%) (45%)
L____
• CATATAN: Nyatakan maklumat Cutl Tanpa Gaji I Cuti Belajar Separuh Gaji I Cuti Belajar Bergaji Penuh I Cuti Belajar Tanpa Gajll Cuti Sakit (Barah,Kusta,Tibi) I
Tidak Hadir Bertugas I Tempoh Percubaan Berdenda I Kes Tatatertib ISurcaj I SPRM I Mahkamah I Peminjam Tegar I Pengisytiharan Harta dsb.
PENYEDIA
TANDATANGAN :
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
TARIKH
PENYEMAK
TANDATANGAN
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
TARIKH
PENGESAH
TANDATANGAN
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
TARIKH
PERAKUAN
KETUA JABATAN
LAMPIRAN B1
SULIT
SULIT
SENARAI PEGAWAI PERKHIDMTAN PENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS) YANG TELAH BERKHIDMAT SEKURANG-KURANGNYA GENAP 8 TAHUN
DARI TARIKH LANTIKAN GRED DG41 (LANTIKAN PPPS GRED DG41 PADA TAHUN 2005) BAGI URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA
TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN (TBBK) KE GRED DG44 (KUP) TAHUN 2013
NAMA SKIM PERKHIDMATAN: PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH
JABATAN f SAHAGIAN : JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR
BIL I NAMA PEGAWAI
NO. KAD PENGENALAN
JAWATAN
KOD SEKOLAHIPPDIJPN
TEMPAT BERTUGAS
KELULUSAN
AKADEMIKIUNIVERSITIITAHUN
MUHAMMAD FARHAN BIN ABO
RAHMAN
751112-11-5163
GURU PENOLONG KANAN
BEA8615
SMK KELANA JAYA
SELANGOR
B.SC (MA TH)IUUMI2004
PENYEDIA
TANDATANGAN
TARIKH LAHIR
UMUR
12.11.1975
37 THN 2 BLN
NAMA PEGAWAI · NOOR SUHIDAH BINTI MANSOR
JAWATAN : PEMBANTU TADBIR
UNIT NAIK PANGKAT
JPN SElANGOR
TARIKH : 01.10.2012
TARIKH TARIKH MARKAH LAPORAN
J
JUMLAH
LANTIKAN KEKANANAN NILAIAN PRESTASI MARKAH
PPPS GRED GREDDG41 TAHUNAN (100%)
DG41
2009 2010
TARIKH SAH (20%) (35%)
JAWATAN
PPPS GRED
DG41
01.09.2005
I 01.09.2005 I 90.40 I .A1.67 _....r 98.\iO 1 __..95.21
01.11.2006
Gajll Cuti Belajar Bergaji Penuh I Cuti Belajar Tanpa Gaji I Cuti Sakit (Barah,Kusta,Tibi) I
es Tatatertib ISurcaj I SPRM I Mahkamah I Peminjam Tegar I Pengisytiharan Harta dsb.
PENYEMAK
TANDATANGAN
NAMA PEGAWAI : AZIZ BIN ABDUL MANAN
JAWATAN : PENOLONG PENGARAH
UNIT NAIK PANGKAT
JPN SElANGOR
TARIKH : 01.10.2012
I
I
· ~ N : (NYATAKAN) I PERAKUAN
KETUA JABATAN
PENGESAH
TANDATANGAN
I DIPERAKU
NAMA PEGAWAI MAZNAH BINTI JAMAL
JAWATAN : PENGARAH PElAJARAN
JPN SElANGOR
TARIKH : 04.1 0.2012
LAMPIRAN 81
SULIT
SULJT
LAMPIRAN 82
SENARAI PEGAWAI PERKHIDMTAN PENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS) YANG TELAH BERKHIDMAT SEKURANG-KURANGNYA GENAP 5 TAHUN
DARI TARIKH LANTIKAN GRED DG41 (LANTIKAN PPPS GRED DG41 PADA TAHUN 2008) DAN MEMPUNYAI PENGALAMAN EX-PPPLD
GENAP 9 TAHUN ATAU LEBIH BAGI URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN (TBBK) EX-PPPLD
KE GRED DG44 (KUP) TAHUN 2013
NAMA SKIM PERKHIDMATAN: PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH
JABATAN I SAHAGIAN:
BIL NAMA PEGAWAI TARIKH TARIKH TARIKH TEMPOH
NO. KAD PENGENALAN LAHIR LANTIKAN LANTIKAN KE DIATAS
JAW A TAN PPPS PPPLD GRED PPPS
KOD SEKOLAHIPPDIJPN UMUR GRED DGA29 GRED
TEMP AT BERTUGAS DG41 DG41
KELULUSAN TEMPOH
AKADEMIK/UNIVERSITI/TAHUN TARIKH PENGALAMAN
SAH DIAMBIL KIRA
JAW A TAN 112/3 TAHUN
PPPS
GRED
DG41
- -
TARIKH MARKAH LAPORAN JUMLAH *CATATAN:
KEKANANAN NILAIAN PRESTASI
MARKAH (NYATAKAN)
01 GRED TAHUNAN
(100%)
DG41
2009 2010 2011
(20%) (35%) (45%)
--
* CATATAN: NYATAKAN MAKLUMAT CUTI TANPA GAJII CUTI BELAJAR SEPARUH GAJI/ CUTI BELAJAR BERGAJI PENUH I CUTI BELAJAR TANPA GAJI/ CUTI SAKIT (BARAH,KUSTA,TIBI) I
TIDAK HADIR BERTUGAS I TEMPOH PERCUBAAN BERDENDA I KES TATATERTIB ISURCAJ I SPRM I MAHKAMAH I PEMINJAM TEGAR I PENGISYTIHARAN HART A DSB.
PENYEDIA
TANDATANGAN
NAMA PEGAWAI
JAW A TAN
TARIKH
PENYEMAK
TANDATANGAN
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
TARIKH
PENGESAH
TANDATANGAN
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
TARIKH
PERAKUAN
KETUA JABAT AN
I
SULIT
SULIT
LAMPIRAN 82
SENARAI PEGAWAI PERKHIDMTAN PENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS) YANG TELAH BERKHIDMAT SEKURANG-KURANGNYA GENAP 5 TAHUN
DARI TARIKH LANTIKAN GRED DG41 (LANTIKAN PPPS GRED DG41 PADA TAHUN 2008) DAN MEMPUNYAI PENGALAMAN EX-PPPLD
GENAP 9 TAHUN ATAU LEBIH BAGI URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN (TBBK) EX-PPPLD
KE GRED DG44 (KUP) TAHUN 2013
NAMA SKIM PERKHIDMATAN: PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH
JABATAN I SAHAGIAN: JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR
BIL I NAMA PEGAWAI TARIKH TARIKH
NO. KAD PENGENALAN LAHIR LANTIKAN
JAW A TAN PPPS
KOD SEKOLAH/PPD/JPN UMUR GRED
TEMP AT BERTUGAS DG41
KELULUSAN
AKADEMIKIUNIVERSITI/TAHUN TARIKH
SAH
JAWATAN
PPPS
GRED
DG41
NOR AFIDA BINTI AB HALIM 30.04.1967 I 01 .09. 2008
A0676056 (670430-03-5004)
GURU AKADEMIK 44 THN 5 01 .09.2009
BEB4070 BLN
SMJKYU HUA
JLN LOW Tl KOK
43000 KAJANG
SELANGOR
B.COMP.SC (HONS)/UPM/2006
• CATATAN: NYATAKAN MAKLUMAT CUTI TANPA GAJII CUTI B
TIDAK HADIR BERTUGAS I TEMPOH PERCUBAAN B..,,
PENYEDIA
TANDATANGAN
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
TARIKH
: HAYATI BINTI KASSIM
: PEMBANTU TADBIR
UNIT NAIK PANGKAT
JPN SELANGOR
01 .10.2012
TARIKH TEMPOH Dl TARIKH MARKAH LAPORAN
I JUMLAH I
•cATATAN: I PERAKUAN
LANTIKAN KE ATAS PPPS KEKANANAN NILAIAN PRESTASI
MARKAH (NYATAKAN) KETUA JABAT AN
PPPLD GRED GRED DG41 GRED DG41 TAHUNAN
(100%)
DGA29
I
2009 2010
I
2011
TEMPOH (20%) (35%) (45%)
PENGALAMAN
DIAMBIL KIRA
1/2/3 TAHUN
,_....
01 .05.1992
I
5 CBSG: DIPERAKU
01.01.2003 -
3 ../\ 01 .01 .2006
UH G A J ~ J A R BERGAJI PENUH I CUTI BELAJAR TANPA GAJII CUTI SAKIT (BARAH,KUSTA,TIBI) I
'fATERTIB ISURCAJ I SPRM I MAHKAMAH I PEMINJAM TEGAR I PENGISYTIHARAN HART A OSB.
TANDATANGAN
NAMA PEGAWAI : AZMI BIN AHMAD
JAWATAN : KETUA PEMBANTU TADBIR
UNIT NAIK PANGKAT
JPN SELANGOR
TARIKH · 02.10.2012
PENGESAH
TANDATANGAN
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
TARIKH
: RAHIM BIN ABAS
: PENGARAH PELAJARAN
JPN SELANGOR
: 03.1 0.2012
SULIT
SULJT
LAMPIRAN B3
SENARAI PEGAWAI PERKHIDMTAN PENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS) YANG TELAH BERKHIDMAT SEKURANG-KURANGNYA GENAP 6 TAHUN
DARI TARIKH LANTIKAN GRED DG41 (LANTIKAN PPPS GRED DG41 PADA TAHUN 2007) DAN MEMPUNYAI PENGALAMAN EX-PPPLD
GENAP 6, 7 ATAU 8 TAHUN BAGI URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN (TBBK) EX-PPPLD
KE GRED DG44 (KUP) TAHUN 2013
NAMA SKIM PERKHIDMATAN: PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH
JABAT AN I SAHAGIAN :
BIL NAMA PEGAWAI TARIKH TARIKH TARIKH TEMPOH TARIKH MARKAH LAPORAN JUMLAH •cATATAN: PERAKUAN
NO. KAD PENGENALAN LAHIR LANTIKAN LANTIKAN KE DIATAS KEKANANAN NILAIAN PRESTASI
MARKAH (NYATAKAN)
JAW A TAN PPPS PPPLD GRED PPPS Dl GRED TAHUNAN
(100%)
KOD SEKOLAHIPPDIJPN UMUR GRED DGA29 GRED DG41
TEMPAT BERTUGAS DG41 DG41 2009 2010 2011
KELULUSAN TEMPOH (20%) (35%) (45%)
AKADEMIKIUNIVERSITI/TAHUN TARIKH PENGALAMAN
SAH DIAMBIL KIRA
JAW A TAN 112/3 TAHUN
PPPS
GRED
DG41
L_
• CATATAN: NYATAKAN MAKLUMAT CUTI TANPA GAJII CUTI BELAJAR SEPARUH GAJII CUTI BELAJAR BERGAJI PENUH I CUTI BELAJAR TANPA GAJII CUTI SAKIT (BARAH,KUSTA,TIBI) I
TIDAK HADIR BERTUGAS I TEMPOH PERCUBAAN BERDENDA I KES TATATERTIB ISURCAJ I SPRM I MAHKAMAH I PEMINJAM TEGAR I PENGISYTIHARAN HART A DSB.
PENYEDIA
TANDATANGAN
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
TARIKH
PENYEMAK
TANDATANGAN
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
TARIKH
PENGESAH
TANDATANGAN
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
TARIKH
KETUA JABATAN
-
SULIT
SULIT
LAMPIRAN 83
SENARAI PEGAWAI PERKHIDMTAN PENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS) YANG TELAH BERKHIDMAT SEKURANG-KURANGNYA GENAP 6 TAHUN
DARI TARIKH LANTIKAN GRED DG41 (LANTIKAN PPPS GRED DG41 PADA TAHUN 2007) DAN MEMPUNYAI PENGALAMAN EX-PPPLD
GENAP 6, 7 ATAU 8 TAHUN BAGI URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN (TBBK) EX-PPPLD
KE GRED DG44 (KUP) TAHUN 2013
NAMA SKIM PERKHIDMATAN: PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH
JABATAN I SAHAGIAN:
BIL I NAMA PEGAWAI TARIKH
NO. KAD PENGENALAN LAHIR
JAW A TAN
KOD SEKOLAHIPPDIJPN UMUR
TEMPAT BERTUGAS
KELULUSAN
AKADEMIKIUNIVERSITI/TAHUN
NUR FARAH BINTI ABAS 05.11 197
751105-08-5700 5
GURU AKADEMIK
BEA8648 37THN 2
SMK SEKSYEN 7 BLN
JLN PLATINUM
40000 SHAH ALAM
SELANGOR
B.EOU.SC/UKM//2005
PENYEDIA
TANDATANGAN
NAMA PEGAWAI
JAW A TAN
: HAYATI BINTI KASSIM
: PEMBANTU TADBIR
UNIT NAIK PANGKAT
JPN SELANGOR
TARIKH . 01.1 0.2012
TARIKH
LANTIKAN
PPPS GRED
DG41
TARIKH
SAH
JAW A TAN
PPPSGRED
DG41
01.09.2007
01. 09.2008
TARIKH TEMPOH
TARIKH I
MARKAH LAPORAN
I
JUMLAH
I
*CATATAN:
I
PERAKUAN
LANTIKAN KE DIATAS KEKANANAN NILAIAN PRESTASI
MARKAH (NYATAKAN) KETUA JABAT AN
PPPLD GRED PPPS Dl GRED TAHUNAN
(100%)
DGA29 GRED OG41
DG41
I
2009
I
2010
TEMPOH (20%) (35%)
PENGALAMAN
DIAMBIL KIRA
112/3 TAHUN
I
01.05.1999 6 CTG: I DIPERAKU
01.08.2009-
2 30 09.2009
(61 HARI)
-CUTJ.-lfE.LAJAR BERGAJI PENUH I CUTI BELAJAR TANPA GAJII CUTI SAKIT (BARAH,KUSTA,TIBI) I
ISURCAJ I SPRM I MAHKAMAH I PEMINJAM TEGAR I PENGISYTIHARAN HART A DSB.
PENYEMAK PENGESAH
TANDATANGAN TANDATANGAN
NAMA PEGAWAI : AZMI BIN AHMAD NAMA PEGAWAI : RAHIM BIN ABAS
JAWATAN : KETUA PEMBANTU TADBIR JAWATAN : PENGARAH PELAJARAN
UNIT NAIK PANGKAT JPN SELANGOR
JPN SELANGOR
TARIKH . 02.10.2012 TARIKH : 03.10.2012
SULIT
SULIT
LAMPIRAN 84
SENARAI PEGAWAI PERKHIDMTAN PENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS) YANG TELAH BERKHIDMAT SEKURANG-KURANGNYA GENAP 5 TAHUN
DARI TARIKH LANTIKAN GRED DG41 (LANTIKAN PPPS GRED DG41 PADA TAHUN 2006) DAN MEMPUNYAI PENGALAMAN EX-PPPLD
GENAP 3, 4 ATAU 5 TAHUN BAGI URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN (TBBK) EX-PPPLD
KE GRED DG44 (KUP) TAHUN 2013
NAMA SKIM PERKHIDMATAN: PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH
JABATAN I SAHAGIAN:
BIL NAMA PEGAWAI TARIKH TARIKH TARIKH TEMPOH TARIKH MARKAH LAPORAN JUMLAH •cATATAN:
NO. KAD PENGENALAN LAHIR LANTIKAN LANTIKANKE DIATAS KEKANANAN NILAIAN PRESTASI
MARKAH (NYATAKAN)
JAW A TAN PPPS PPPLD GRED PPPS GRED DG41 TAHUNAN
(100%)
KOD SEKOLAHIPPDIJPN UMUR GRED DGA29 GRED
TEMPAT BERTUGAS DG41 DG41 2009 2010 2011
KELULUSAN TEMPOH (20%) (35%) (45%)
AKADEMIKIUNIVERSITIITAHUN TARIKH PENGALAMAN
SAH DIAMBIL KIRA
JAW A TAN 11213 TAHUN
PPPS
GRED
DG41
.
• CATATAN: NYATAKAN MAKLUMAT CUTI TANPA GAJII CUTI BELAJAR SEPARUH GAJII CUTI BELAJAR BERGAJI PENUH I CUTI BELAJAR TANPA GAJII CUTI SAKIT (BARAH,KUSTA,TIBI) I
TIDAK HADIR BERTUGAS I TEMPOH PERCUBAAN BERDENDA I KES TATATERTIBISURCAJ I SPRM I MAHKAMAH I PEMINJAM TEGAR I PENGISYTIHARAN HART A DSB.
PENYEDIA
TANDATANGAN
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
TARIKH
PENYEMAK
TANDATANGAN
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
TARIKH
PENGESAH
TANDATANGAN
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
TARIKH
PERAKUAN
KETUA JABATAN
SULIT
SULIT
LAMPIRAN 84
SENARAI PEGAWAI PERKHIDMTAN PENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS) YANG TELAH BERKHIDMAT SEKURANG-KURANGNYA GENAP 5 TAHUN
DARI TARIKH LANTIKAN GRED DG41 (LANTIKAN PPPS GRED DG41 PADA TAHUN 2006) DAN MEMPUNYAI PENGALAMAN EX-PPPLD
GENAP 3, 4 ATAU 5 TAHUN BAGI URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN (TBBK) EX-PPPLD
KE GRED DG44 (KUP) TAHUN 2013
NAMA SKIM PERKHIDMATAN: PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH
JABATAN I SAHAGIAN: JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR
BIL I NAMA PEGAWAI
1.
NO. KAD PENGENALAN
JAW A TAN
KOD SEKOLAH/PPD/JPN
TEMP AT BERTUGAS
KELULUSAN
AKADEMIK/UNIVERSITIITAHUN
SUHIDAH BINTI ABDULLAH
780913-08-5368
GURU AKADEMIK
BBA0036
SK BUKIT TINGGI
BAN DAR BUKIT TINGGI
41200 KLANG
SELANGOR
B TESUUM/2004
PENYEDIA
TANDATANGAN
NAMA PEGAWAI - HAYATI BINTI KASSIM
JAW A TAN
TARIKH
: PEMBANTU TADBIR
UNIT NAIK PANGKAT
JPN SELANGOR
• 01. 10.2012
TARIKH
LAHIR
UMUR
TARIKH
LANTIKAN
PPPS
GRED
DG41
TARIKH
SAH
JAWATAN
PPPS
GRED
DG41
13.09.197 1 o1 .o9.20o6
8
34 THN
4BLN
01 .09.2007
TARIKH
LANTIKAN KE
PPPLD GRED
DGA29
TEMPOH
PENGALAMAN
DIAMBIL KIRA
1/2/3 TAHUN
01 .05.2001
TEMPOH
DIATAS
PPPS
GRED
DG41
7
TARIKH
KEKANANAN
GRED DG41
MARKAH LAPORAN
NILAIAN PRESTASI
TAHUNAN
2009 I 2010
(20%) (35%)
JUMLAH
MARKAH
(100%)
94.80
enuh I Cuti Belajar Tanpa Gaji I Cuti Sakit (Barah,Kusta,Tibi) I
· ~ R M I Mahkamah I Peminjam Tegar I Pengisytiharan Harta dsb.
PENYEMAK
TANDATANGAN
NAMA PEGAWAI : AZMI BIN AHMAD
JAWATAN : KETUA PEMBANTU TADBIR
UNIT NAIK PANGKAT
JPN SELANGOR
TARIKH : 02.10.2011
PENGESAH
TANDATANGAN
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
TARIKH
*CATATAN:
(NYATAKAN)
PERAKUAN
KETUA
JABATAN
DIPERAKU
: RAHIM BIN ABAS
: PENGARAH PELAJARAN
JPN SELANGOR
: 03.10.2012
SULIT
SULIT
SENARAI PEGAWAI PERKHIDMTAN PENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS) YANG TELAH BERKHIDMAT SEKURANG-KURANGNYA GENAP 8 TAHUN
DARI TARIKH NAIK PANGKAT GRED DG44 (MULAI TAHUN 2005) BAGI URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA
TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN (TBBK) KE GRED DG48 (KUP) TAHUN 2013
NAMA SKIM PERKHIDMATAN : PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH
JABAT AN I SAHAGIAN
BIL NAMA PEGAWAI TARIKH TARIKH TARIKH NAIK TARIKH
NO. KAD PENGENALAN LAHIR LANTIKAN PANGKAT GRED KEKANANAN
JAWATAN PPPS GRED DG44 GRED DG44
KOD SEKOLAHIPPDIJPN UMUR DG41
TEMPAT BERTUGAS
KELULUSAN TARIKH
AKADEMIKIUNIVERSITI/T AHUN SAH
JAWATAN
PPPS GRED
DG41
MARKAH LAPORAN NILAIAN JUMLAH *CATATAN:
PRESTASI TAHUNAN
MARKAH (NYATAKAN)
(100%)
2009 2010 2011
(20%) (35%) (45%)
-- ~ -
• CATATAN: Nyatakan maklumat Cuti Tanpa Gajll Cuti Belajar Separuh Gaji I Cuti Belajar Bergaji Penuh I Cuti Belajar Tanpa Gaji I Cuti Sakit (Barah,Kusta,Tibi) I
Tidak Hadir Bertugas I Tempoh Percubaan Berdenda I Kes Tatatertib ISurcaj I SPRM I Mahkamah I Pemlnjam Tegar I Pengisytiharan Harta dsb.
PENYEDIA
TANDATANGAN :
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
TARIKH
PENYEMAK
TANDATANGAN
NAMA PEGAWAI
JAW A TAN
TARIKH
PENGESAH
TANDATANGAN
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
TARIKH
PERAKUAN
KETUA
JABATAN
LAMPIRAN 85
SULIT
SULIT
LAMPIRAN 85
SENARAI PEGAWAI PERKHIDMTAN PENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS) YANG TELAH BERKHIDMAT SEKURANG-KURANGNYA GENAP 8 TAHUN
DARI TARIKH NAIK PANGKAT GRED DG44 (MULAI TAHUN 2005) BAGI URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA
TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN (TBBK) KE GRED DG48 (KUP) TAHUN 2013
NAMA SKIM PERKHIDMATAN: PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH
JABATAN I SAHAGIAN : JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK
BIL I NAMA PEGAWAI TARIKH TARIKH
I TARIKH
I
TARIKH
NO. KAD PENGENALAN LAHIR LANTIKAN NAIK KEKANANAN
JAW A TAN PPPS GRED PANGKAT GRED DG44
KOD SEKOLAHIPPDIJPN UMUR DG41 GREDDG44
TEMPAT BERTUGAS
KELULUSAN TARIKH
AKADEMIKIUNIVERSITIITAHUN SAH
JAW A TAN
PPPSGRED
DG41
I
AFUZA BIN AHMAD 15.05.1966 01 .08.1987
660515-08-0145
GURU AKADEMIK 46 THN 8 BLN 11 .04.1989
AEE1030
SMK TOK PERDANA PERAK
B.A EDU IUSM/1987
92.12
(41 45)
• CATAlAN: Nyatakan maklumat Cuti Tanpa Gaji I Cuti Belajar S6paruh Gaji I C a t ~ Belajar Bergaji Penuh I Cuti Belajar Tanpa Gaji 1 Cuti Sakit (Barah,Kusta,Tibl) I
Tidak Hadir Bertugas I Tempoh Percubaan Berdenda ~ r t l b ISurcaj I SPRM I Mahkamah I Peminjam Tegar I Pengisytiharan Harta dsb.
PENYEDIA PENYEMAK
TANDATANGAN : TANDATANGAN
NAMA PEGAWAI : NOOR HAIZA BT KHAMIS NAMA PEGAWAI : AZMI BIN AHMAD
JAWATAN : PEMBANTU TADBIR JAWATAN : KETUA PEMBANTU TADBIR
UNIT NAIK PANGKAT UNIT NAIK PANGKAT
JPN PERAK JPN PERAK
TARIKH : 04.1 0.2012 TARIKH : 04.10.2012
91 .38
PENGESAH
TANDATANGAN
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
TARIKH
PERAKUAN
KETUA
JABATAN
DIPERAKU
· MALIK BIN MAT SAMAD
: PENGARAH PELAJARAN
JPN PERAK
: 05.1 0.2012
SULIT
SULIT
SENARAI PEGAWAI PERKHIDMTAN PENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS) YANG TELAH BERKHIDMAT SEKURANG-KURANGNYA GENAP 5 TAHUN
DARI TARIKH NAIK PANGKAT GRED DG44 DAN MEMPUNYAI PENGALAMAN EX-PPPLD GENAP 9 TAHUN ATAU LEBIH YANG TIDAK
PERNAH DIGUNAKAN BAGI KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN (TBBK) EX-PPPLD
KE GRED DG48 (KUP) TAHUN 2013
NAMA SKIM PERKHIDMATAN: PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH
JABAT AN I SAHAGIAN :
BIL NAMA PEGAWAI TARIKH TARIKH TARIKH TARIKH
NO. KAD PENGENALAN LAHIR LANTIKAN KENAIKAN LANTIKAN KE
JAW A TAN PPPS GRED PANGKAT PPPLD GRED
KOD SEKOLAHIPPD/JPN UMUR DG41 GRED DG44 DGA29
TEMPAT BERTUGAS
KELULUSAN TARIKH TEMPOH
AKADEMIKIUNIVERSITI/TAHUN SAH PENGALAMAN
JAW A TAN DIAMBIL KIRA
PPPS GRED 1/2/3 TAHUN
DG41
TEMPOH TARIKH
DIATAS KEKANANAN
PPPS GRED DG44
GRED
DG44
MARKAH LAPORAN JUMLAH
NILAIAN PRESTASI
MARKAH
TAHUNAN
(100%)
2009 2010 2011
(20%) (35%) (45%)
• CATATAN: NYATAKAN MAKLUMAT CUTI TANPA GAJII CUTI BELAJAR SEPARUH GAJIICUTI BELAJAR BERGAJI PENUH ICUTI BELAJAR TANPA GAJII CUTI SAKIT (BARAH,KUSTA,TIBI)I
TIDAK HADIR BERTUGAS I TEMPOH PERCUBAAN BERDENDA I KES TATATERTIB ISURCAJ I SPRM I MAHKAMAH I PEMINJAM TEGAR I PENGISYTIHARAN HART A DSB.
PENYEDIA
TANDATANGAN :
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
TARIKH
PENYEMAK
TANDATANGAN
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
TARIKH
PENGESAH
TANDATANGAN
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
TARIKH
*CATATAN:
(NYATAKAN)
LAMPIRAN 86
PERAKUAN
KETUA
JABATAN
SULIT
SULIT
LAMPIRAN 86
SENARAI PEGAWAI PERKHIDMTAN PENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS) YANG TELAH BERKHIDMAT SEKURANG-KURANGNYA GENAP 5 TAHUN
DARI TARIKH NAIK PANGKAT GRED DG44 DAN MEMPUNYAI PENGALAMAN EX-PPPLD GENAP 9 TAHUN ATAU LEBIH YANG TIDAK
PERNAH DIGUNAKAN BAGI KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN (TBBK) EX-PPPLD
KE GRED DG48 (KUP) TAHUN 2013
NAMA SKIM PERKHIDMATAN: PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH
JABATAN I SAHAGIAN: JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR
BIL I NAMA PEGAWAI
NO. KAD PENGENALAN
JAW A TAN
KOD SEKOLAHIPPOIJPN
TEMPAT BERTUGAS
KELULUSAN
AKADEMIKIUNIVERSITIITAHUN
HABIBAH BINTI All
590527-07-5600
GURU AKADEM/K
BEA0099
SMK SRIISTANA
JALAN ISTANA
41000 KLANG
SELANGOR
B TESUUM/1989
PENYEDIA
TANDATANGAN
TARIKH
LAHIR
UMUR
27.05.1959
53 THN 8 BLN
NAMA PEGAWAI : HAYATI BINTI KASSIM
TARIKH TARIKH TARIKH TEMPOH
I TARIKH I
M A ~ A N \ 1 JUMLAH I *CATATAN:
LANTIKAN KENAIKAN LANTIKAN KE DIATAS KEKANANAN
Nl R ASI MARKAH (NYATAKAN)
PPPS PANGKAT PPPLOGRED PPPS GRED OG44 TAH AN __...... (100%)
GREO GRED DGA29 GRED
OG41 DG44 DG44
TEMPOH
TARIKH PENGALAMAN
SAH DIAMBIL KIRA
JAWATAN 11213 TAHUN
PPPS
GREO
DG41
92. 97 93.13 96.90 94.80 BERSARA
(18.59) (32.60) (43.61) PILl HAN
PADA
27.05.2017
(58 TAHUN)
'TI BELAJAR SEPARUH GAJ/1 CUTI BELAJAR BERGAJ/ PENUH I CUTI BELAJAR TANPA GAJI/ CUTI SAK/T (BARAH,KUSTA,TIBI) I
UBAAN BERDENDA I KES TATATERTIB ISURCAJ I SPRM I MAHKAMAH I PEMINJAM TEGAR I PENGISYTIHARAN HART A DSB.
PENYEMAK
TANDATANGAN
NAMA PEGAWAI · AZMI BIN AHMAD
PENGESAH
TANDATANGAN
NAMA PEGAWAI : RAHIM BIN ABAS
I
I
JAWATAN . PEMBANTU TADBIR
UNIT NAIK PANGKAT
JPN SELANGOR
JAWATAN · KETUA PEMBANTU TADBIR
UNIT NAIK PANGKAT
JAWATAN : PENGARAH PELAJARAN
JPN SELANGOR
JPN SELANGOR
TARIKH : 01.10.2012 TARIKH : 02.10.2012 TARIKH 03.10.2012
PERAKUAN
KETUA
JABATAN
DIPERAKU
SULIT
SULJT
LAMPIRAN 87
SENARAI PEGAWAI PERKHIDMTAN PENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS) YANG TELAH BERKHIDMAT SEKURANG-KURANGNYA GENAP 6 TAHUN
DARI TARIKH NAIK PANGKAT GRED DG44 DAN MEMPUNYAI PENGALAMAN EX-PPPLD GENAP 6, 7 ATAU 8 TAHUN YANG TIDAK
PERNAH DIGUNAKAN BAGI KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN (TBBK) EX-PPPLD
KE GRED DG48 (KUP) TAHUN 2013
NAMA SKIM PERKHIDMATAN: PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SJSWAZAH
JABATAN I SAHAGIAN:
BIL NAMA PEGAWAI TARIKH TARIKH TARIKH TARIKH
NO. KAD PENGENALAN LAHIR LANTIKAN KENAIKAN LANTIKAN
JAW A TAN PPPS GRED PANGKAT KE PPPLD
KOD SEKOLAH/PPD/JPN UMUR DG41 GRED DG44 GRED DGA29
TEMPAT BERTUGAS
KELULUSAN TARIKH TEMPOH
AKADEMIKIUNIVERSITI/TAHUN SAH PENGALAMA
JAW A TAN N DIAMBIL
PPPS GRED KIRA 1/2/3
DG41 TAHUN
TEMPOH TARIKH
01 ATAS KEKANANAN
PPPS GRED DG44
GRED
DG44
MARKAH LAPORAN JUMLAH
NILAIAN PRESTASI MARKAH
TAHUNAN (100%)
2009 2010 2011
(20%) (35%) (45%)
.
CATATAN: NYATAKAN MAKLUMAT CUTI TANPA GAJI/ CUTI BELAJARSEPARUH GAJI / CUTI BELAJAR BERGAJI PENUH/C:UTI BELAJAR TANPA GAJI/ CUTI SA KIT (BARAH.KUSTA,TIBI) I
TIDAK HADIR BERTUGAS I TEMPOH PERCUBAAN BERDENDA I KES TATATERTIB ISURCAJ I SPRM I MAHKAMAH I PEMINJAM TEGAR I PENGISYTIHARAN HART A DSB.
PENYEDIA
TANDATANGAN :
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
TARIKH
PENYEMAK
TANDATANGAN
NAMA PEGAWAI
JAW A TAN
TARIKH
PENGESAH
TANDATANGAN
NAMA PEGAWAI
JAW A TAN
TARIKH
*CATATAN:
(NYATAKAN)
PERAKUAN
KETUA
JABATAN
SULIT
SULIT
LAMPIRAN 87
SENARAI PEGAWAI PERKHIDMTAN PENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS) YANG TELAH BERKHIDMAT SEKURANG-KURANGNYA GENAP 6 TAHUN
DARI TARIKH NAIK PANGKAT GRED DG44 DAN MEMPUNYAI PENGALAMAN EX-PPPLD GENAP 6, 7 ATAU 8 TAHUN YANG TIDAK
PERNAH DIGUNAKAN BAGI KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN (TBBK) EX-PPPLD
KE GRED DG48 (KUP) TAHUN 2013
NAMA SKIM PERKHIDMATAN: PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH
JABATAN I SAHAGIAN: JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG
BIL I NAMA PEGAWAI TARIKH TARIKH TARIKH TARIKH TEMPOH
I TARIKH I I *CATATAN: I
NO. KAD PENGENALAN LAHIR LANTIKAN KENAIKAN LANTIKAN KE DIATAS RES 51 · ARKAH (NYATAKAN)
JAW A TAN PPPS PANGKAT PPPLD GRED PPPS GRED OG - T 'AN 1100%1
KOD SEKOLAHIPPDIJPN UMUR GRED GRED DGA29 GRED
TEMPAT BERTUGAS DG41 DG44 DG44
KELULUSAN TEMPOH
AKADEMIKIUNIVERSITI/T AHUN TARIKH PENGALAMAN
SAH DIAMBIL KIRA
JAW A TAN 11213 TAHUN
PPPS
GRED
DG41
I
RAZAK BIN ISHAK 12 10.1957 01 .07.1991 01.01 .2007 92.97 93.13 96.90 94.80 BERSARA
571012-04-5649 (18.59) (32.60) (43.61) PILl HAN
GURU AKADEMIK 55 THN 3 BLN 01 .07 1992 PADA
PEA2083 12.10.2015
SMK BAGAN JAVA (58 TAHUN)
JLN ONG Yl HOW
13400 BUTIERWORTH
PULAU PINANG
B.EDU SC/UPSI/1990
• CATATAN: NYATAKAN MAKLUMAT CUTI TANPA GAJI I CUTI BELAJAR SEPARUH GAJII CUT! BELAJAR BERGAJI PENUH I CUTI BELAJAR TANPA GAJII CUTI SAKIT (BARAH,KUSTA,TIBI) I
TIDAK HADIR BERTUGAS I TEMPOH PERCUBAAN BERDENDA I KES TATATERTIB ISURCAJ I SPRM I MAHKAMAH I PEMINJAM TEGAR I PENGISYTIHARAN HART A DSB.
PENYEDIA PENYEMAK PENGESAH
TANDATANGAN TANDATANGAN TANDATANGAN
NAMA PEGAWAI : NOOR IZA BINTI KHAMIS NAMA PEGAWAI ; AZMI BIN AHMAD NAMA PEGAWAI ; LIM BOON ANG
JAWATAN : PEMBANTU TADBIR JAWATAN : KETUA PEMBANTU TADBIR JAWATAN : PENGARAH PELAJARAN
UNIT NAIK PANGKAT UNIT NAIK PANGKAT JPN PULAU PINANG
JPN PULAU PINANG JPN PULAU PINANG
TARIKH : 04.10.2012 TARIKH : 04.10.2012 TARIKH : 06.1 0.2012
PERAKUAN
KETUA
JABATAN
DIPERAKU
SULIT
SULJT
SENARAI PEGAWAI PERKHIDMTAN PENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS) YANG TELAH BERKHIDMAT SEKURANG-KURANGNYA GENAP 7 TAHUN
DARI TARIKH NAIK PANGKAT GRED DG44 DAN MEMPUNYAI PENGALAMAN EX-PPPLD GENAP 5, 4 ATAU 3 TAHUN YANG TIDAK
PERNAH DIGUNAKAN BAGI KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN (TBBK) EX-PPPLD
KE GRED DG48 (KUP) TAHUN 2013
NAMA SKIM PERKHIDMATAN ; PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH
JABATAN I SAHAGIAN
BIL NAMA PEGAWAI TARIKH TARIKH TARIKH TARIKH TEMPOH TARIKH MARKAH LAPORAN NILAIAN JUMLAH *CATAlAN:
LAMPIRAN 88
PERAKUAN
NO. KAD PENGENALAN LAHIR LANTIKAN KENAIKAN LANTIKAN KE DIATAS KEKANANAN PRESTASITAHUNAN MARKAH (NYATAKAN) KETUA
JAW A TAN PPPSGRED PANGKAT PPPLD GRED PPPS GRED DG44
KOD SEKOLAHIPPD/JPN UMUR DG41 GREDDG44 DGA29 GRED 2009 2010 2011
TEMPAT BERTUGAS DG44 (20%) (35%) (45%)
KELULUSAN TARIKH TEMPOH
AKADEMIKIUNIVERSITIITAHUN SAH PENGALAMAN
JAW A TAN DIAMBIL KIRA
PPPSGRED 11213 TAHUN
DG41
-
CAT AT AN: Nyat akan maklumat Cuti Tanpa Gaji I Cuti Belajar Separuh Gajll Cull Belajar Bergaj i Penuh I Cutf Bel a jar Tanpa Gaji I Cutl Sakit (Barah,Kus ta,Tibi) I
Tidak Hadir Bertugas I Tempoh Percubaan Berdenda I Kes Tatatertib ISurcaj I SPRM I Mahkamah I Peminjam Tegar I Pengisytiharan Harta dsb.
PENYEDIA
TANDATANGAN
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
TARIKH
PENYEMAK
TANDATANGAN
NAMA PEGAWAI
JAW A TAN
TARIKH
PENGESAH
TANDATANGAN
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
TARIKH
(100%) JABATAN
SULIT
SULIT
SENARAI PEGAWAI PERKHIDMTAN PENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS) YANG TELAH BERKHIDMAT SEKURANG-KURANGNYA GENAP 7 TAHUN
DARI TARIKH NAIK PANGKAT GRED DG44 DAN MEMPUNYAI PENGALAMAN EX-PPPLD GENAP 5, 4 ATAU 3 TAHUN YANG TIDAK
PERNAH DIGUNAKAN BAGI KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN (TBBK) EX-PPPLD
KE GRED DG48 (KUP) TAHUN 2013
NAMA SKIM PERKHIDMATAN : PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH
JABATAN I SAHAGIAN : JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK
BIL I NAMA PEGAWAI TARIKH TARIKH TARIKH TARIKH TEMPOH TARIKH MARKAH LAPORAN JUMLAH
I *CATATAN: I
NO. KAD PENGENALAN LAHIR LANTIKAN KENAIKAN LANTIKAN KE DIATAS KEKANANAN NILAIAN PRESTASI MARKAH (NYATAKAN)
JAWATAN PPPS PANGKAT PPPLD GRED PPPS GREDDG44 TAHUNAN (100%)
KOD SEKOLAH/PPD/JPN UMUR GRED
TEMP AT BERTUGAS DG41
KELULUSAN
AKADEMIKIUNIVERSITI/ TARIKH
TAHUN SAH
JAWATAN
PPPS
GRED
DG41
HALIM BIN AHMAD 07 01 1960 I 01 01 .1987
600107-07-5411
GURU PENOLONG 53 THN 0 01 ,09.1988
KANAN BLN
AEE1038
SMK DATO' lORIS
PERAK
B.A. EDU /UPSI/1987
TANDATANGAN
GRED DG44
01 .01.2006
DGA29 GRED
I
DG44 2009 2010
TEMPOH (20%) (35%)
PENGALAMAN
DIAMBIL KIRA
1/2/3 TAHUN
01 .05 1982
7
enuh)l' Cutl Bel ajarTanpa Gajl/ Cuti Sakit (Barah,Kusta,Tlbl) I
amah I Peminjam Tegar I Penglsytiharan Harta dsb.
PENGESAH
TANDATANGAN
l
LAMPIRAN BB
PERAKUAN
KETUA
JABATAN
DIPERAKU
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
NAMA PEGAWAI : AZMI BIN AHMAD
JAWATAN : KETUA PEMBANTU TADBIR
UNIT NAIK PANGKAT
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
: LIM BOON ANG
PENGARAH PELAJARAN
JPN PERAK
JPN PERAK
TARIKH TARIKH : 0410.2012 TARIKH : 05.10.2012
SULIT
SULIT
LAMPIRAN 89
SENARAI PEGAWAI PERKHIDMATANPENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS) YANG TELAH BERKHIDMAT SEKURANG-KURANGNYA 6 TAHUN 01 GRED DG48 BAGI URUSAN KENAIKAN
PANGKAT SECARA TIME-BASED BERASASKAN KECEMEMERLANGAN (TBBK) KE GRED DG52 (KUP) TAHUN 2013
NEGERI: ----------------
BIL NAMA PEGAWAI TARIKH LAHIR TARIKH TARIKH MARKAH LAPORAN JUMLAH MARKAH
LANTIKAN KENAIKAN NILAIAN PRESTASI (100%)
NO. KAD PENGENALAN UMUR PANGKAT
TARIKH GRED DG48 2009 2010 2011
KELULUSAN/ SAH (20%) (35%) (45%)
PENGKHUSUSANI GRED DG41
UNIVERSITII TAHUN
GELARAN JAWATAN/
TEMPAT BERTUGAS
Adalah disahkan bahawa butir-butir yang dinyatakan di atas adalah lengkap dan teratur
("'*·**-.***""·*·•.......-.•***·.-.-...·,.•••.._u••• •.••,.• •A•P.• •• •••••)
PENGARAH JABATAN PELAJARAN NEGERI
JABAT AN PELAJARAN NEGERI -****
*CATATAN: PERAKUAN KETUA JABATAN
(NYATAKAN)
(Tarikh)
SULIT
SUUT
LAMPIRAN 89
SENARAI PEGAWAI PERKHIDMATANPENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS) YANG TELAH BERKHIDMAT SEKURANG-KURANGNYA 6 TAHUN Dl GRED DG48 BAGI URUSAN KENAIKAN
PANGKAT SECARA TIME-BASED BERASASKAN KECEMEMERLANGAN (TBBK) KE GRED DG52 (KUP) TAHUN 2013
BIL I NAMA PEGAWAI
NO. KAD PENGENALAN
KELULUSAN/
PENGKHUSUSAN/
UNIVERSITI/ TAHUN
GELARAN JAWATAN/
TEMP AT BERTUGAS
1. I Noor Hasiah Binti Samsudin
560603- 1 0-5644
Bsc. Hans (Komunikasi) UKM
2007
Guru Akademik Tingkatan 6
SMK Putrajaya 1
W.P Putrajaya
TARIKH LAHIR
UMUR
03.06.1956
57 tahun
Adalah disahkan bahawa butir-butir yan
{*A*"*"*****""***"''*MAA A •
PENGARAH JABATAN PELAJARAN NEGERI
JABATAN PELAJARAN NEGERI **-******
TARIKH
LANTIKAN
TARIKH
SAH
GRED DG41
01.04.1985
01 .04.1987
NEGERI: -------------- --
TARIKH
KENAIKAN
PANGKAT
GRED DG48
MARKAH LAPORAN
NILAIAN PRESTASI
2009 I 2010
(20%) (35%)
PERAKUAN KETUA JABA TAN
DIPERAKU
(Tarikh)
SULIT
SULIT
LAMPIRAN 810
SENARAI PEGAWAI PERKHIDMATANPENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS) YANG TELAH BERKHIDMAT SEKURANG-KURANGNYA 3 TAHUN Dl GRED DG52 BAGI URUSAN KENAIKAN
PANGKAT SECARA TIME-BASED BERASASKAN KECEMEMERLANGAN (TBBK) KE GRED DG54 (KUP) TAHUN 2013
NEGERI: -------------- - -
BIL NAMA PEGAWAI TARIKH LAHIR TARIKH TARIKH MARKAH LAPORAN JUMLAH MARKAH
LANTIKAN KENAIKAN NILAIAN PRESTASI (100%)
NO. KAD PENGENALAN UMUR PANGKAT
TARIKH GRED DG52 2009 2010 2011
KELULUSAN/ SAH (20%) (35%) (45%)
PENGKHUSUSAN/ GRED DG41
UNIVERSITI/ TAHUN
GELARAN JAWATAN/
TEMPAT BERTUGAS
--
-
Adalah disahkan bahawa butir-butir yang dinyatakan di atas adalah lengkap dan teratur
( * ~ * ~ .......... ~ ...................... *!lll:iill.*illlll*'*")
PENGARAH JABAT AN PELAJARAN NEGERI
JABATAN PELAJARAN NEGERI ****"'*****
•cATATAN: PERAKUAN KETUA JABATAN
(NYATAKAN)
(Tarikh)
SULIT
SULIT
LAMPIRAN 810
SENARAI PEGAWAI PERKHIDMATANPENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS) YANG TELAH BERKHIDMAT SEKURANG-KURANGNYA 3 TAHUN Dl GRED DG52 BAGI URUSAN KENAIKAN
PANGKAT SECARA TIME-BASED BERASASKAN KECEMEMERLANGAN (TBBK) KE GRED DG54 (KUP) TAHUN 2013
BIL I NAMA PEGAWAI
NO. KAD PENGENALAN
KELULUSAN/
PENGKHUSUSAN/
UNIVERSITI/ TAHUN
GELARAN JAWATAN/
TEMPAT BERTUGAS
1. I Noor Hasiah Binti Samsudin
560603-1 0-5644
Bsc. Hans (Komunikasi) UKM
2007
Guru Akademik Tingkatan 6
SMK Putraj aya 1
W P Putrajaya
TARIKH LAHIR
UMUR
03.06. 1956
57 tahun
Adalah disahkan bahawa butir-butir yang di nya
• ........ ..- .. liww;wjlailokAAA:oU:oil<iool:l:i:I:MA:l:l:
PENGARAH JABATAN PELAJARAN NEGERI
JABATAN PELAJARAN NEGERI **********
TARIKH
LANTIKAN
TARIKH
SAH
GREDDG41
01.04.1985
01.04.1987
NEGERI: - ---- ------ - ----
TARIKH
KENAIKAN
PANGKAT
GRED DG52
01. 12.2010
MARKAH LAPORAN
NILAIAN PRESTASI
2009 I 2010
(20%) (35%)
93.36
PERAKUAN KETUA JABATAN
DIPERAKU
(Tarikh)
SULIT
BORANGASAL
LAMPIRAN C
AKUAN PILIHAN URUSAN KENAIKAN PANGKAT TIME-BASEDBERASASKAN KECEMERLANGAN (TBBK)
GRED DG41 KE GRED DG44 KHAS UNTUK PENYANDANG BAGI BEKAS PEGAWAI PERKHIDMATAN
PENDIDIKAN LEPASAN DIPLOMA (EX-PPPl.P) URUSAN TAHUN 2012
Rujukan : KP(PP)0063/133/5 (
Tarikh Diterima oleh BPSM :
Melalui:
(Aiamat JPN/BHG/IPGM/IAB/Kolej Matrikulasi)
Salinan Kepada:
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
Kementerian Pelajaran Malaysia
',) , '4, '1f_()t( £.. :. \f (\Ml '\ \' o/[
v,<; ' Y:"·,
Aras 4, Blok E12, Kompleks E
62ftfl'·
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 PUTRAJAYA
(u.p. Unit Naik Pangkat Siswazah 2)
Tuan,
Adalah saya .... .. ......................... .. ...... ... ....... .. .... ..... .. No. Kad Pengenalan ...... ... ............ ........... maka saya dengan ini
mengakui bahawa saya :
*(a) D
Bersetuju untuk memilih kenaikan pangkat secara TBBK Gred DG41 ke Gred DG44 bagi Ex-PPPLD
mulai _____ _
ATAU
Tidak Bersetuju untuk memilih kenaikan pangkat secara TBBK Gred DG41 ke Gred DG44 bagi
Ex-PPPLD mulai dan bersama-sama ini saya kembalikan SURAT KENAIKAN
PANGKAT ASAL tersebut.
2. Saya sesungguhnya faham akan implikasi pilihan sendiri ini dan mengakui bahawa pilihan yang
saya buat ini adalah MUKTAMAD.
Tandatangan Pengesahan Ketua Jabatan
··················•• lt ••••· ········ ·· ·············ll •••••••
Nama li I It I .I tt t • I I t I tt. •t t II t I I I I I ll I I l l
Nama Penuh
Alamat Tempat Bertugas
Tarikh
....................................
I I • I I I I I Ii I I I I io t t t I It I I I I t • t • t t I I I
(Tandatangan dan Cop Jawatan)
Tarikh
*
**
MAKLUMAT PENTING
• Pengalaman Ex-PPPLD hanya boleh digunapakai sekali sahaja samada ke Gred DG44 ATAU ke Gred DG48.
• Bagi pelaksanaan dalam tempoh peral ihan mulai 1 Januari 2012 hingga 31 Disember 2012, urusan kenaikan
pangkat secara Time-Based Berasaskan Kecemerlangan ini hanya mengambil kira markah LNPT. Pelaksanaan
penilaian tahap kecemerlangan oleh Panel Penilai akan mula berkuatkuasa dan digunapakai bagi PPPS yang
melalui tempoh perkhidmatan yang ditetapkan mulai 1 Januari 2013.

Pilihan tarikh kenaikan pangkat ini hanya diberikan sekali dan Kementerian tidak akan melayan sebarang rayuan
selepas menerima borang ini.
BORANG ASAL yang tidak melalui Ketua Jabatan tidak akan dilayan .
Tandakan ( ,......) dalam salah satu petak yang berkenaan.
Borang asal ini yang telah lengkap diisi dan disahkan oleh Ketua Jabatan hendaklah dikemukakan kepada
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, KPM melalui Pengarah JPN/Bahagian/IPGM/IAB/KM
LAMPIRAN D
SURAT AKUAN
PINJAMAN PENDIDIKAN INSTITUSI / TABUNG PENDIDIKAN
Saya ........ .. ................ ................... .. No. KP: ................................ mengesahkan bahawa:
D
D
D
D
PERAKUAN
Saya tidak ada mengambil pinjaman pendidikan daripada mana-mana institusi I
tabung pendidikan;
Saya ada mengambil pinjaman pendidikan daripada ................ .............. ... mula
tarikh . . . . . .. . .. . ... .. hingga ... .. .. .. ..... ... sebanyak RM .. ... .... ..... .. . . dan .... ... ...... ..
mulai tarikh .. ... ... .. . ...... .. .... ....... hingga .... ... ... . .. .... .. ... ....... .. ..... sebanyak
RM .. ... .. . .. ...... Saya mengesahkan masih belum membuat bayaran;
Saya ada mengambil pinjaman pendidikan daripada . . ... .. .......... .. . ...... . mulai
tarikh ..... .... ....... hingga ................. sebanyak RM ..... ... ... ....... dan pada masa
ini sedang membuat pembayaran secara bulanan melalui pembayaran
tunai/potongan gaji mulai .. .... ............ ....... ;
Saya ada mengambil pinjaman pendidikan daripada .... . ... ... ... .. ... . ... .... mulai
tarikh ...... .... ...... hingga ..... ..... ....... sebanyak RM ....... ..... ...... dan saya telahpun
menyelesaikan sepenuhnya pinjaman pad a ..... ............. ..... ..... ..... .
Saya mengaku bahawa pengisytiharan yang dinyatakan di atas adalah benar. Sekiranya tidak
benar, saya boleh dikenakan tindakan tatatertib di bawah Peraturan 4 (f) dan Peraturan 4 (g),
Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.
Tandatangan Pegawai
Nama
Jawatan
Alamat Pejabat
Tarikh
PENGESAHAN
Tandatangan Ketua Jabatan
Nama
Jawatan
Alamat Pejabat
Tarikh
LAMPIRAN E
SENARAI SEMAK (CHECKLIST) PENYEDIAAN MAKLUMAT PEGAWAI PERKHIDMATAN
PENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS) SECARA TIME-BASED (KUP) MENGIKUT TAHUN
KELAYAKAN
Bil. Perkara
(Sila tanda ./
jika lengkap)
Maklumat Diri Pegawai (Format B) :
a. Tarikh Lantik PPPS DG41
D
b. Tarikh Naik Pangkat Gred DG44 (bagi urusan Gred DG48)
D
c. Tarikh Lantikan PPPLD DGA29 bagi calon Ex-PPPLD Uika ada)
D
d. Tarikh Lulus PTK (keputusan yang paling awal lulus sekurang-
D
kurang di Aras III)
e. Matagaji Tahun 2002 dan Tarikh Pergerakan Gaji 2002 (TPG 2002)
B
f . Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) 3 tahun sebelum tahun
layak naik pangkat
Contoh: Bagi caJon yang /a yak tahun 2005,
gunapakai LNPT tahun 2002, 2003 & 2004
g. Kenyataan Tatatertib Uika ada)
D
h. Kenyataan Mengenai Tempoh Percubaan Berdenda I Cuti Tanpa
D
Gaji I Bersara Pilihan I Pelepasan Jawatan Dengan Izin I
Perletakan Jawatan Uika ada)
* Kegagalan tuanlpuan melengkapkan maklumat di atas, akan menjejaskan perakuan tuan
untuk dibawa ke Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Pelajaran (LKPPP).
CONTOH KAEDAH PENGIRAAN TARIKH KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED
CKUPl/ EX-PPPLD
1. Bagi Gred DG41 ke Gred DG44 Time-Based(KUP)/ Ex-PPPLD
Kes Tarikh Tarikh Jumlah Tahun Tarikh Catatan Cadangan Tarikh Format 8orang Yang Perlu
Lantik Lantik Pengalaman Lulus PTK (CTG/C88P/ Kenaikan Diisi
PPPS Gred PPPLD PPPLD yang TK1/TK2 C8SG/DLL) Pang kat
DG41 Gred diambil kira Gred DG44
DGA29
{a) {c) {d) {g) & {h)
Kes 01.05.2000
. .
13.03.2008
.
01.05.2010 Lampiran 81
1 TKl
Aras III Layak Time-Based Biasa
DG44 Tahun 2010
Kes 17.02.1997 - - 21.08.2008
.
21.08.2008 Lampiran 81
2 TK2 (ikut tarikh
Aras IV lulus PTK) Layak Time-Based Biasa
DG44 Tahun 2008
.
Kes 01.03.2004 01.01.1995 2 07.06.2007 01.03.2011 Lampiran 82
3 TK1
Aras IV Layak Time-Based Ex-PPPLD
DG44 Tahun 2011
Kes 01.08.2002 03.01.1990 3 18.12.2003
.
01.08.2009 Lampiran 82
4 TKl
Aras III Layak Time-Based Ex·PPPLD
DG44 Tahun 2009
Kes 17.02.2003 02.01.1989 3 29.12.2005 CTG: 27.02.2010 Lampiran 82
5 TKl 01.12.2006- (tarikh
Aras IV 10.12.2007 kekananan Gred Layak Time-Based
(10 Hari) DG41 ditarik Ex·PPPLD DG44
mengikut jumlah Tahun 2010
CTG)
2. Bagi Gred DG44 ke Gred DG48 Time-Based (KUP)/ Ex-PPPLD
Kes Tarikh Tarikh Tarikh Tarikh Matagaji Jumlah Catatan Cadangan Format
Lantik Naik Lantik Lulus 2002& Tahun (CTG/ Tarikh Borang Yang
PPPS Gred Pangkat PPPLD PTKTK3 TPG 2002 Pengalaman C88P/ Kenaikan Perlu Diisi
DG41 Gred Gred PPPLD yang C8SG/ Pang kat
DG44 DGA29 diambil kira Dll) Gred DG48
( a) (b) (c) (d) (e) (g) & (h)
Kes 01.02.1980 01.01.2004 - 10.06.2007 P1T22 - - 01.07.2008 Lampiran 83
1 TK3 01.07.2002
Aras III LayakTime-
BasedBiasa
DG48
Tahun 2008
Kes 01.05.1987 01.01.2004 - 31.12.2009 P2T20 - - 31.12.2009 Lampiran 83
2 TK3 01.04.2002 (ikut
Aras IV Tarikh Layak Time-
lulus PTK) BasedBiasa
DG48
Tahun 2009
Kes 01.01.1990 01.01.2004 01.02.1979 10.06.2007 P1T19 3 - 01.07.2009 Lampiran 84
3 TK3 01.01.2002 (tarikh
Aras III kuatkuasa Layak Time-
bermula Based Ex-
pad a PPPLD DG48
01.07.2009) Tahun 2009
Kes 01.01.1995 01.01.2005 01.08.1981 31.10.2008 P2T13 3 - 01.07.2011 Lampiran 84
4 TK3 01.07.2002 (ikutTPG
Aras IV 2002) Layak Time-
Based Ex-
PPPLD DG48
Tahun 2011
Kes 01.11.2001 25.08.2008 01.02.1991 29.10.2010 P2T17 3 - 29.10.2010 Lampiran 84
5 (laluan TK3 01.10.2002 (mengambil
hakiki) Aras IV kira tarikh Layak Time-
lulus PTK Based
TK3& Ex-PPPLD DG48
sekurang- Tahun 2011
kurangnya
genap 2
tahun
berkhidmat
di Gred
DG44-
rujuk
pekeliling
JPA 2002)
LAMPIRAN F
KENYATAAN OLEH KETUA JABATAN
Nama Pemohon
Encik/Puan : _____________ _
No. Kad Pengenalan
Lama/Baru : ___________ _ _ _
1. Markah Laporan Nilaian Prestasi Tahunan CLNPT)
(a) Tahun ......
(b) Tahun ......
(c) Tahun ......
2. Penilaian Tahap Kecekapan CPTK)
(a) Lulus/ DikecualikanjTidak Menduduki PTK/Gagal *
D
PTK 1 Aras Tahun
D
PTK 2 Aras Tahun
D
PTK 3 Aras Tahun
(b) Tarikh Duduk PTK
( Sila sertakan semua salinan slip keputusan PTK yang telah diduduki )
3. Kenyataan Tatatertib
Adalah disahkan bahawa pegawai di atas;
D
D i)
BEBAS dari kes tatatertib/SPRM/Surcaj/Mahkamah
Atau
SEDANG dalam tindakan tatatertib/SPRM/Surcaj/Mahkamah. (Nyatakan
status kes/tindakan):-
Laporan telah dikemukakan kepada Urusetia Lembaga
Tatatertib Kementerian
D ii) Telah dikeluarkan surat pertuduhan
Atau
TELAH dikenakan hukuman tatatertib/SPRM/Surcaj/Mahkamah seperti
berikut:-
Jenis Kesalahan
Jenis Hukuman
Tarikh Hukuman
4. Kenyataan Mengenai Pengisytiharan Harta
Adalah disahkan bahawa pegawai di atas.
a) D
TELAH mengisytiharkan harta mengikut peraturan yang sedang
berkuatkuasa dan diluluskan melalui surat bil. _______ _
bertarikh ______ _
(sila sertakan salinan surat kelulusan
b) D
BELUM mengisytiharkan harta kepada pihak berkuasa tatatertib.
5. Kenyataan Mengenai Tempoh Percubaan Berdenda I Cuti Tanpa Gajil Bersara
Pilihan I Pelepasan Jawatan Dengan Izin I Perletakan Jawatan
Adalah disahkan bahawa pegawai di atas.
a) Pernah I Tidak Pernah dilanjutkan tempoh percubaan dengan berdenda mulaijpada
__________ _ _ hingga ____________ _
b) Telah diluluskan cuti tanpa gaji mulaijpada ______ hingga _ ___ _
c) Telah memohon cuti tanpa gaji mulaijpada ______ hingga ____ _
d) Telah memohon bersara pilihan I pelepasan jawatan dengan
izin/perletakan jawatan pada ________ _
Tarikh
Tandatangan Ketua Jabatan & Cop Jabatan
Catatan:
(Tandakan c::2.:J dalam petak yang sesuai dan * potong mana yang tidak berkenaan)
LAMPIRAN Tl
BUTIR-BUTIR CALON UNTUK TAPISAN KEUTUHAN
PERINGATAN
Semua ruangan hendaklah dipenuhkan. Jika tidak berkenaan tulis
'TIDAK BERKENAAN' jika tiada, tulis 'TIADA'.
A. 1. NAMA
2. NO. KAD PENGENALAN
2.1 (BARU) 2.2 (LAMA)
--- ----
3. TARIKH I TEMP AT LAHIR
4. JAWATANIPEKERJAAN
5. GAJI HAKIKI SEBULAN
6. ALAMAT PEJABA T TEL
7. ALAMAT RUMAH TEL
8. JAWATAN I PEKERJAAN TERDAHULU (SENARAIKAN)
BIL. GELARAN JAWATAN TEMPOH BEKERJA (TAHUN)
9. JAWATAN YANG DISANDANG DALAM PERTUBUHAN I LAIN-LAIN
l 0. REKOD AKADEMIK
BIL. SIJIL I IJAZAH INSTITUT I PUSAT PENGAJIAN TINGGI TAHUN
B. l. NAMA ISTERI I SUAMI
2. JAWATAN I PEKERJAAN ISTERI I SUAMI
3. ALAMAT PEJABAT ISTERI I SUAMI

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful