Anda di halaman 1dari 3

BORANG TRANSIT STANDARD PRESTASI PBS PENDIDIKAN SENI VISUALTINGKATAN DUA 2013 NAMA SEKOLAH NAMA PELAJAR TINGKATAN

MAKTAB SULTAN ABU BAKAR JOHOR BAHRU ALI MUSTAFFA BIN OTHMAN 2 DINAMIK

*GURU DIKEHENDAKI MERUJUK DOKUMAN STANDARD PRESTASI

BAND
1 TAHU

PENYATAAN STANDARD
BAND 1 (B1)

DESKRIPTOR
B1D1 unsurseni B1D2prinsiprekaan

EVIDEN
B1D1E1garisan,rupa,
bentuk,jalinanruang&warna B1D2E1kontra,harmoni,penegasan,i mbangan,irama& pergerakan,kepelbagaian&kesatuan

KLI K

TARIKH

2 TAHU DAN FAHAM

BAND 2 (B2)

B2D1
US padasumberalam,buatanmanu sia& hasilseni

B2D2
PRpadasumberalam,buatanma nusia&hasilseni

B2D1E1unsursenipadasumberala m B2D1E2unsursenipadaobjekbuata nmanusia B2D1E3unsursenipadahasilseni visual B2D2E1prinsiprekaanpadasumber alam B2D2E2prinsiprekaanpadabuatan manusia B2D2E3prinsiprekaanpadahasilse ni visual B3D1E1lukisan B3D1E2catan B3D1E3 arca B3D1E4 cetakan B3D1E5 ilustrasi kulitbuku / kulitmajalah B3D1E6ukiran / tekat B3D2E1lukisan B3D2E2catan B3D2E3arca B3D2E4cetakan B3D2E5ilustrasi kulitbuku / kulitmajalah B3D2E6ukiran / tekat B4D1E1lukisan B4D1E2catan B4D1E3arca B4D1E4cetakan B4D1E5ilustrasi kulitbuku / kulitmajalah B4D1E6ukiran / tekat B4D2E1lukisan B4D2E2catan B4D2E3arca

3 TAHU,FAH AM DAN BOLEH BUAT

BAND 3 (B3)
Penerokaan media danteknikdalampengh asilan

B3D1
*Tahu, fahamdan membuataplikasiASR *Penerokaanpelbagai media&teknik

B3D2
*Tahu, fahamdanboleh menghasilkan *menerusi proses, alat, mediadanbahan

4 TAHU,FAH AM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB

BAND 4 (B4) *Mengaplikasikan ASR


media &teknik yang betul *Dptmenerangkanhasi lkerja mengamalkannilaibaik

B4D1
Mengaplikasi ASR dlmpenghasilan

B4D2
Memilih&mengguna media &teknikygbetul

1
BorangsenaraisemakDSP PSV T2 PBSpss

B4D3
Apreasiasi

B4D2E4cetakan B4D2E5ilustrasi kulitbuku / kulitmajalah B4D2E6ukiran / tekat B4D3E1pamarkahanhasilkarya B4D4E1nilaikendirisemasapengha silan

B4D4
Nilaikendiri

BAND

PENYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDEN
B5D1E2catan B5D1E3arca B5D1E4cetakan B5D1E5ilustrasi kulitbuku / kulitmajalah B5D1E6ukiran / tekat B5D2E1lukisan B5D2E2catan B5D2E3arcaasemblaj, stabaildanmobail B5D2E4cetakantimbul, stensildanmonoprint B5D2E5ilustrasi kulitbuku / kulitmajalah B5D2E6ukiran / tekat B5D3E1nilaikendiri yang terpuji -aktiviti penghasilan B5D3E2menghargaisumberalamci ptaanmanusia B5D4E1mempamerhasilkerjadeng angnbahasa seniyang betul B6D1E1lukisan B6D1E2catan B6D1E3arca B6D1E4cetakan B6D1E5ilustrasi kulitbuku / kulitmajalah B6D1E6ukiran / tekat B6D2E1lukisan B6D2E2catan B6D2E3arca B6D2E4cetakan B6D2E5ilustrasi kulitbuku / kulitmajalah B662E6ukiran / tekat B6D3E1mempamerkan&apresiasi hasilkerja bahasaseni B6D4E1menyedia portfolio hasilkerja

KLI K

B5D2
*Pelbagai&manipulasi media &teknik *mematuhi proses dgn betul *kreatif

B5D3
Nilaikendiriterpuji

B5D4
Apresiasidgnbahasaseni

6 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALI

BAND 6 (B6)
.Mengaplikasi ASR .elemennilai tambah . media ygsesuai, .teknikygbetul& kreatif .mematuhi prosedur .apresiasihasil kerja .Sumberalam .warisanseni .nilaibaik

B6D1
*Aplikasi ASR *Yang unik *Elemennilaitambah

B6D2
*Guna&manipulasi pelbagaimedia &teknik *Betul&kreatif *Proses betul&tepat bantuan ICT

B6D3
*Apresiasikerjasendiri& rakan

B6D4
*Hargaikerjasendiri, *Sumberalam , * Warisanbudaya , *Senitanah air & luarnegeri

B6D5
Nilaikendiriterpujibolehdiconto hi

B6D5E1mengamalnilai yang baik B6D5E2menjadipembimbingrakan sebaya B6D5E3membuatpertimbanganse

2
BorangsenaraisemakDSP PSV T2 PBSpss

wajarnya Nama Guru Mata Pelajaran: TandaTangan:. Tarikh:..

3
BorangsenaraisemakDSP PSV T2 PBSpss