Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 2

ASPEK TATABAHASA
SEKOLAH KEBANGSAAN PAJAR SEJINGKAT

Mata pelajaran

Bahasa Melayu

Tahun

2 Bestari

Tarikh

28 Januari 2013

Hari

Isnin

Masa

0830 - 0930

Bilangan murid

29 orang

Tema

Sihat Dan Cerdas

Tajuk

Kebersihan Diri

Hasil Pembelajaran:

Standard Kandungan
5.1

Memahami

dan

Standard Pembelajaran

menggunakan 5.1.5 Memahami dan menggunakan

golongan kata dengan betul mengikut kata adjektif pancaindera dengan betul
konteks

mengikut konteks.

Objektif:
Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat:
1.

mengariskan 3 daripada 5 kata adjektif yang terdapat dalam teks.

2.

membina 3 daripada 5 ayat tunggal dengan menggunakan kata


adjektif dengan betul mengikut konteks.

Sistem Bahasa:
A. Morfologi : Kata Adjektif
i.

sihat

ii.

cerdas

iii.

bahaya

iv.

busuk

v.

kemas

B. Kosa Kata
i.

penting

ii.

penampilan

iii.

vitamin

Pengisian kurikulum:
1. Penerapan Ilmu:

Sains
Pendidikan Kesihatan

2. Penerapan Nilai:

Kebersihan Fizikal dan Mental


Bekerjasama
Keberanian

3. Kemahiran Bernilai Tambah:


i.

Kemahiran Berfikir

ii.

Kajian Masa Depan

iii.

Kecerdasan Pelbagai : Verbal Lingustik, Interpersonal

iv.

Kontekstual

v.

Konstruktivisme

vi.

Belajar Cara Belajar

Strategi:
1. Berpusatkan Murid

Pengabungjalinan:
1. Kemahiran Membaca
2. Kemahiran Menulis

Bahan Bantu Mengajar:


i.

Lembaran Teks dan Kerja

ii.

Gambar

Pengetahuan Sedia Ada:


-

Murid-murid pernah membersihkan diri di rumah.

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan

Catatan

Pembelajaran
i. Soalan Guru:

SET INDUKSI (5 minit)

- Apa yang kamu nampak


dalam gambar ini?
Jawapan:Orang yang kotor
- Apa sebab dia jadi begini?
Jawapan:Tidak menjaga

Ilmu:
-Sains

i.

Guru bertanyakan soalan

-Pendidikan Kesihatan

kepada murid-murid.
ii. Guru mengaitkan soalan dengan
isi pelajaran.

kebersihan diri

Nilai:
-Kebersihan fizikal dan
kebersihan mental

ii. Tajuk Pelajaran:

KBT:

- Kebersihan Kita

-Kemahiran Berfikir
-Pembelajaran
Kontektual

BBM:
-Gambar
i. Teks Kebersihan Kita

ii. Kosa Kata

LANGKAH 1 (15 minit)

Ilmu:

i. Guru meminta murid-murid

-Sains

membaca teks secara beramai-

-Pendidikan Kesihatan

ramai.
i. penting-mustahak
ii. penampilan-paras rupa
iii. vitamin-zat yang baik

iii. Guru meminta murid-murid


membaca secara berkumpulan.

Nilai:
-Bekerjasama

iv. Guru memilih murid membaca


individu secara rawak.
v. Guru meminta merujuk

Pengabungjalinan:
-Kemahiran Membaca

perkataan yang digariskan dalam


teks.
vi. Guru meminta murid-murid
menjelaskan makna perkataan

KBT:
- Verbal linguistik
- Kemahiran Berfikir

tersebut.

- Interpersonal

vii. Guru berbincang jawapan


dengan murid.

BBM:
-Lembaran Teks

i. Kata Adjektif:

LANGKAH 2 (15 Minit)

Objektif (1)

i.

Nilai:

kata yang menunjukkan sifat

Guru meminta murid mencari

atau ciri sesuatu:

kata adjektif yang terdapat dalam -Keberanian

i. sihat

teks

ii.cerdas

ii. Murid diminta untuk mengariskan KBT:

iii.bahaya
iv.busuk

kata adjektif yang dijumpai.


iii. Guru dan murid berbincang

v.kemas

bersama-sama

-Kemahiran Berfikir
-Belajar Cara Belajar
-Verbal Lingusitik
-Interpersonal

BBM:
-Lembaran Teks

i. Membina ayat dengan kata

LANGKAH 3 (20 minit)

Objektif (2)

adjektif:

i.

Guru meminta murid merujuk

Nilai:

a) Badan Abu sihat kerana dia

semula kata adjektif yang

-Keberanian

suka bersenam

mereka gariskan.

b) Siti sangat pandai kerana

ii. Guru meminta murid untuk

KBT:

otaknya cerdas

membina ayat tunggal dengan

-Kemahiran berfikir

c) Jangan bermain di tempat

menggunakan kata adjektif

-Verbal Linguistik

yang bahaya

tersebut.

-Interpersonal

d) Baju yang lama itu bau

iii. Guru memilih murid secara

busuk

rawak untuk membacakan ayat

e) Meja cikgu Halim sentiasa

yang telah dibina olehnya.

kemas

-Konstruktivisme

Pengabungjalinan:
-Menulis

BBM:
-Lembaran Kerja

Rumusan Pelajaran:

PENUTUP (5 minit)

Ilmu:

- Kepentingan menjaga

i.

Guru merumuskan isi pelajaran

-Sains

hari ini.

-Pendidikan Kesihatan

kebersihan diri.

ii. Guru menutup pelajaran dengan


Nilai murni:
- Kita haruslah menjaga
kebersihan diri.
- Kita hendaklah bersyukur

nilai murni.

Nilai:
-Kesyukuran
-Kesihatan Mental dan
Fizikal

dengan badan kita sendiri.


KBT:
-Kajian Masa Depan
-Kontekstual

Refleksi Guru Pelatih:


___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Refleksi Pensyarah/Guru Pembimbing:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________