Anda di halaman 1dari 3

Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran

Tarannum Al-Quran (Tarannum Al-Quran) PQE3103 3(2+1) 60 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. 2. 3. 4. 5. 6. Menjelaskan takrif dan sejarah perkembangan tarannum Hijazi, Nahawand, Sikah dan Jiharkah Menghuraikan sifat dan peranan tarannum Hijazi, Nahawand, Sikah dan Jiharkah Mengenalpasti jenis-jenis tarannum dan harakahnya dalam bacaan Al-Quran Mengaplikasi tarannum Hijazi, Nahawand, Sikah dan Jiharkah dalam ayat-ayat pilihan Menunjukkan komitmen pembacaan al-Quran yang beretika; dan Mempersembahkan bacaan Quran dengan tarannum Hijazi, Nahawand, Sikah dan Jiharkah kepada rakan-rakan yang lain

Sinopsis

Kursus ini membincangkan kaedah membaca al-Quran secara berlagu: Hijazi, Nahawand, Sikah dan Jiharkah, dibincangkan secara teori dan amali dari sudut tabaqat, harakat, burdah, wuslah. Pelajar dilatih mengaplikasikan tarannum tersebut ke dalam ayat-ayat yang berbeza strukturnya. The course focuses on metodology of al-Quran recital with tarannum based on Hijazi, Nahawand, Sikah and Jiharkah is carried out both in theory and in practice. Each tarannum will focus on tabaqat, harakat, burdah, wuslah. Students will be trained on the application of each tarannum in different structures.

Tajuk 1

Kandungan Teori Pengenalan Tarannum Hijazi, Nahawand, Sikah dan Jiharkah

Jam 30

Tarannum Hijazi - Takrifan dan sejarah perkembangannya - Sifat dan peranannya - Contoh persembahan Tarannum Hijazi Tarannum Nahawand - Takrifan dan sejarah perkembangannya - Sifat dan peranannya - Contoh persembahan Tarannum Nahawand

Tajuk

Kandungan Tarannum Sikah - Takrifan dan sejarah perkembangannya - Sifat dan peranannya - Contoh persembahan Tarannum Sikah Tarannum Jiharkah - Takrifan dan sejarah perkembangannya. - Sifat dan peranannya. - Contoh dan persembahan Tarannum Jiharkah. Tarannum Hijazi,Nahawand, Sikah dan Jiharkah - Contoh gabungan Hijazi dengan Nahawand - Contoh gabungan Sikah dengan Jiharkah. - Contoh gabungan kesemua tarannum tersebut

Jam

Amali 1 Aplikasi Tarannum Hijazi dalam surah `Aridh Lissukun Harakat 1 Harakat 2 Harakat 3 dan 4 Aplikasi Tarannum Hijazi dalam surah bukan `Aridh Lissukun Harakat 1 Harakat 2 Harakat 3 dan 4 Aplikasi Tarannum Nahawand dalam surah `Aridh Lissukun Harakat 1 Harakat 2 Harakat 3 dan 4 Aplikasi Tarannum Nahawand dalam surah bukan Aridh Lissukun Harakat 1 Harakat 2 Harakat 3 dan 4 Pengukuhan dan pengayaan: Aplikasi secara gabungan Tarannum Hijazi dan Nahawand dalam surah `Aridh Lissukun dan bukan `Aridh Lissukun Gabungan Hijazi dan Nahawand harakat 1 hingga 4 dalam surah `Aridh Lissukun Gabungan Hijazi dan Nahawand harakat 1 hingga 4 dalam surah bukan `Aridh Lissukun Gabungan Hijazi dan Nahawand harakat 1 hingga 4 dalam mana-mana surah pilihan Amali 2 Aplikasi Tarannum Sikah dalam surah `Aridh Lissukun Harakat 1 Harakat 2 Harakat 3 dan 4 Aplikasi Tarannum Sikah, dalam surah bukan `Aridh Lissukun: Harakat 1 Harakat 2 Harakat 3 dan 4 Aplikasi Tarannum Jiharkah dalam surah `Aridh Lissukun Harakat 1 Harakat 2 Harakat 3 dan 4 Aplikasi Tarannum Jiharkah dalam surah bukan `Aridh Lissukun Harakat 1 Harakat 2 Harakat 3 dan 4 Pengukuhan dan pengayaan: Aplikasi secara gabungan

15

15

Tajuk

Kandungan Tarannum Sikah dan Jiharkah dalam surah `Aridh Lissukun dan bukan `Aridh Lissukun Gabungan Sikah dan Jiharkah harakat 1 hingga 4 dalam surah `Aridh Lissukun. Gabungan Sikah dan Jiharkah harakat 1 hingga 4 dalam surah bukan `Aridh Lissukun. Gabungan Sikah dan Jiharkah harakat 1 hingga 4 dalam mana-mana surah pilihan Jumlah

Jam

60

Pentaksiran Rujukan Asas

Kerja Kursus Peperiksaan Akhir Al-Quran Al-Karim

60 % 40 %

Haji Nik Jaafar bin Nik Ismail (1998), Qawa`id tarannum, Kuala Lumpur:Darul Fikir. Mohd Ali bin Abu Bakar (1997), Seni lagu al-quran, Kuala Lumpur: Darul Fikir. Rujukan Tambahan Abdul Karim Ibrahim Audu Solih. (2006). al-Waqfu wa al-Ibtida. Jumhuriah Mesir al-Arabiah : Dar as-Salam litThobaah wa an-Nasr wa at-Tauzi wa at-tarjumah Cetakan Pertama.

Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf al-Nawawi, al-Imam al-Hafiz Sheikh al-Islam, (1999). At-Tibyan fi adab hamlati alquran. Beirut: Muassasah ar-Raiyan