RANCANGAN PELAJARAN SEMESTER TAHUN 2013 PENGGAL 2 MING GU TARIKH TAJUK

Pengenalan Jenis- jenis lukisan • Lukisan Pengkaryaan • Lukisan Perekaan

OBJEKTIF

CATATA N

1

2- 3

4- 5

6- 7

8-9

10-11

Kemahiran Asas Lukisan • Garisan - gar i san menegak - gar i san melintang - gar i san condong • Perspekt i f • Pela ja r mengenal jen i s - jen i s - Perspekt i f Satu t i t i k perspekt i f lenyap • Lat ih tubi penghasi l an rupa - Perspekt i f dua t i t i k geometr i (kubus, kuboid , si l i nde r lenyap dan kon) dengan apl i kas i - Perspekt i f 3 t i t i k perspekt i f . lenyap • Kaj ian Figura • Pela ja r diperkenal dengan - pemahaman teknik teknik asas melukis f i gura asas melukis f i gura daripada ’orang lidi’ bermula dar ipada • Mengenal bahagianluk i san ’orang l i d i ’ bahagian tubuh figura manusia - penekanan kadar • Melakar rupa asas figura banding • Latih tubi pergerakan figura - pergerakan f i gura • Lukisan perincian pada - membentuk tubuh wajah, tangan dan kaki dengan rupa asas - luk i san potret Pengamatan • Pelajar melukis objek alam • Pengamatan dan buatan manusia terhadap satu objek • Mengkaji kontur • Mengkaji kesan cahaya dan bayang • Membuat kajian visual terhadap sifat objek -keras, -lembut -berjalinan -lutsinar • pengamatan • pelajar melukis lukisan terhadap hubungan objek alam benda langkah demi -bentuk langkah: Kedudukan i. menentukan picture frame Skala dan kadar banding ii. melakar garisan luar Pencahayaan iii.struktur bentuk Struktur iv. menentukan kontur

• Pela ja r mengenal jen i s - jen i s luk i san pengkaryaan dan luk i san perekaan - Lukisan Kaj i an - Lukisan Figurat i f - Lukisan In fo rmasi - Lukisan Teknika l - Lukisan Fantas i - Lukisan Konseptual - Lukisan I l l u s t r a s i • Pela ja r membuat la t i h tubi penghasi l an gar i san lurus tanpa menggunakan pembaris

12

Ruang suasana Penggubahan Lukisan - luk i san kaj i an sejad i - luk i san kaj i an buatan manusia Lukisan teknika l Lukisan I l l u s t r a s i Penerbi tan - luk i san fantas i Lukisan Indust r i - luk i san fesyen -Automobil -barangan pengguna Latihan Latihan Latihan

v. render ing pencahayaan i. kaj i an keratan rentas

13- 14 15- 16

i.

pengenalan luk i san teknika l

17- 18 19-20 21-22 22-23 24-25

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times