Anda di halaman 1dari 55

Sa'id bin Ali bin Wahfi Al-Qahthaniy

Bismillahirrahmanirrahim

MUKADDIMAH
S e g a l a puji b a g i A l l a h , R a b s e m e s t a a l a m . S h a lawat d a n s a l a m y a n g l e n g k a p d a n s e m p u r n a s e m o g a dilimpahkan kepada Nabi dan Rasul paling mulia, N a b i d a n I m a m kita, M u h a m m a d b i n A b d u l l a h , j u g a kepada segenap keluarga, shahabatnya, dan siapa saja y a n g m e n g i k u t i j e j a k m e r e k a d e n g a n b a i k , h i n g g a H a r i K i a m a t . Amma ba'du. K i t a b "Al-Aqidah Al-Wasithiyah" tulisan Syaik h u l I s l a m I b n u Taimiyah Rahimahullah Ta'ala, a d a lah A q i d a h A h i u s S u n n a h w a l J a m a ' a h . A d a p u n latar b e l a k a n g p e n u l i s a n , d a n p e n a m a a n n y a d e n g a n Al-Wasithiyah, ialah : B a h w a s e o r a n g Q a d h i d a r i n e geri Wasith yang sedang melaksanakan haji datang kepada Syaikhul Islam dan m e m o h o n beliau untuk menulis tentang Aqidah Salafiyah yang beliau y a k i n i . M a k a , b e l i a u Rahimahullah menulisnya d a l a m t e m p o s e k a l i jalsah, ( s e k a l i d u d u k ) , s e u s a i shalat 'Ashar. Ini m e r u p a k a n b u k t i n y a t a b a h w a b e l i a u Rahimahullah memiliki ilmu yang luas dan d i k a r u n i a i oleh A l l a h k e c e r d a s a n d a n k e l u a s a n i l m u y a n g m e n g a g u m k a n . D a n itu tidak aneh, karena karunia Allah itu diberikan dan d i h a r a m k a n bagi
Mukaddimah 13

12

Syarh Al-'Aqidah Al-Wasithiyah

s i a p a saja y a n g D i a k e h e n d a k i . K e p a d a A l l a h Y a n g M a h a T i n g g i d a n A g u n g , kita m e m o h o n a k a n k e u t a maan dan kemuliaan-Nya. Ketika saya mengetahui betapa pentingnya k a n d u n g a n K i t a b "Al-'Aqidah Al-Wasithiyah" terseb u t , s a y a b e r k e i n g i n a n u n t u k m e m b u a t syarah - p e n j e l a s a n - r i n g k a s t e n t a n g kitab A q i d a h ini. S a y a m e m o h o n k e p a d a A l l a h a g a r h a l itu s a y a l a k s a n a k a n semata-mata untuk mencari ridha-Nya. Tidak diragukan lagi b a h w a b a n y a k ulama telah melakukan upaya yang besar untuk menjaga, mengajarkan, m e n g u l a s , d a n m e n s y a r a h , t e r h a d a p k i t a b "Al'Aqidah Al-Wasithiyah" ini d a n di a n t a r a y a n g a k u k e t a h u i d a r i s y a r a h - s y a r a h t e r s e b u t antara l a i n : "ArRaudhah An-Nadiyyah, Syarh Al-'Aqidah AlWasithiyah" t u l i s a n S y a i k h Z a i d b i n F a y a d h , "AlKawasyif Al-Jaliyyah 'An- Ma'ani Al-Aqidah Al-VJasithiyah" tulisan S y a i k h A b d u l A z i z b i n M u h a m m a d ' , "Syarh Al-'Aqidah Al-Wasithiyah" tulisan M u h a m m a d K h a l i l A l - H a r a s , d a n "At-Ta'liqat Al-Mufidah 'ala Al'Aqidah Al-Wasithiyah" tulisan S y a i k h A b d u l l a h bin Abdurrahman Asy-Syarif. Beberapa syarah tersebut c u k u p b a i k d a n berhasil m e n j e l a s k a n m a k n a - m a k n a aqidah tersebut. A d a p u n d a l a m syarah ringkas yang saya susun ini, saya m e l a k u k a n hal-hal sebagai berikut:
1

1. As-Salman, "Al-As ilah wal Ajwibah al-Vshuliyyah Al-Wasithiyyah"yang juga tulisan beliau. 14 Syarh Al-'Aqidah Al-Wasithiyah

Al-'Aqidah

Saya mentakhrij hadist-hadits Rasulullah dan mem'sba/zkannya, k a d a n g - k a d a n g k e p a d a s u m b e r aslinya, tapi kadang-kadang c u k u p saya tunjukkan s u m b e r a s l i n y a t a n p a t e k s . S a y a j u g a mera'sba/zkan ayat-ayat kepada surah dan nomornya, selain saya juga memberikan judul yang sesuai untuk setiap tema, misalnya : "Definisi Al-Firqah AnNajiyah:, " M a d z h a b Ahlus S u n n a h w a l J a m a ' a h tentang Sifat-sifat Allah", "Rukun Iman menurut Firqah N a j i y a h " , M e t o d e A h l u s S u n n a h w a l J a m a ' a h d a l a m M e n a f i k a n d a n M e n e t a p k a n A s m a ' d a n Sifatsifat A l l a h " , " M a d z h a b M e r e k a d a n A y a t - a y a t serta hadits-hadits tentang A s m a ' dan Sifat-sifat A l l a h " . K e m u d i a n s a y a m e m b u a t j u d u l sendiri u n t u k m a s i n g m a s i n g sifat, t a p i k a d a n g - k a d a n g s a y a g a b u n g k a n b e b e r a p a sifat d a l a m satu j u d u l . Ini tidak saya maksudkan untuk membatasi, melainkan untuk menyebutkan sifat-sifat y a n g telah disebutkan oleh penulis. Penulis juga menyebutkan b a n y a k ayat dan hadits, akan tetapi saya hanya m e n y e b u t k a n satu dalil untuk setiap sifat, dari ayat a t a u hadits, sementara yang lain saya hapuskan u n t u k meringkaskan syarah ini. K e m u d i a n saya m e n y e b u t k a n "Sikap pertengahan Ahlus Sunnah dalam masalah sifat A l l a h " d i a n t a r a g o l o n g a n - g o l o n g a n l a i n y a n g ada. Sikap pertengahan mereka dalam masalah perbuatan manusia, Sikap pertengahan mereka dalam masalah ancaman Allah", Sikap pertengahan mereka mengenai nama-nama Iman dan Dien", "Sikap pertengahan mereka mengenai shahabat-

Mukaddimah

15

s h a h a b a t R a s u l u l l a h $s,", " I m a n k e p a d a H a r i A k h i r dan hal-hal yang berkaitan dengannya", "Takdir dengan keempat tingkatannya", "Madzhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah tentang Iman dan Dien, Shahabat Rasulullah dan Karamah para wali", serta " A k h l a k m u l i a A h l u s S u n n a h w a l J a m a ' a h " . Semoga Allah memberikan taufik kepada saya d a l a m m e l a k s a n a k a n apa yang dicintai dan diridhai-Nya. Shalawat, salam, dan barakah, semoga dilimpahkan Allah kepada hamba dan Rasul-Nya, M u h a m m a d ;f; j u g a k e p a d a s e g e n a p k e l u a r g a d a n shahabatnya.

DEFINISI AL-FIRQAH AN-NAJIYAH


(AHLUS SUNNAH WAL JAMA'AH)
Firqah ( d e n g a n huruffa' d i k a s r a h k a n ) a r t i n y a sekelompok manusia. Ia d i s i f a t i d e n g a n an-najiyah, (yang s e l a m a t ) , d a n Al-Manshurah, (yang mendapat p e r t o l o n g a n ) , b e r d a s a r k a n sabda R a s u l u l l a h j|t :
edit

Penulis

J*

r*-J ^

^~

a*^j

"Akan senantiasa ada sekelompok umatku yang tegar di atas al-haq, yang tidak akan terkena mudharat dari orang yang enggan menolong atau menentang mereka, sehingga datanglah keputusan Allah sedangkan mereka tetap dalam keadaan begitu."
v

A d a p u n Ahlus Sunnah wal Jama'ah, a d a l a h m e r u p a k a n p e n g g a n t i a t a u n a m a lain dari k e l o m p o k tersebut. Y a n g d i m a k s u d d e n g a n As-Sunnah adalah Thariqah ( c a r a / j a l a n ) yang dianut oleh Rasulullah
e d i t

1. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dengan lafazhnya dari Mughirah IV/187 dan Muslim 111/1523. Definisi Al-Firqah An-Najiyah 17

16

Syarh Al-'Aqidah Al-Wasithiyah

iH, para sahabat jejak mereka

beliau, dan orang-orang Hari Kiamat.

yang

mengikuti

hingga

A d a p u n al-jama'ah, m a k n a a s a l n y a a d a l a h sejumlah orang yang mengelompok. Tetapi, y a n g dim a k s u d d e n g a n al-jama'ah dalam pembahasan a q i d a h ini a d a l a h S a l a f ( p e n d a h u l u ) dari u m a t ini dari kalangan shahabat dan orang-orang yang mengikuti kebaikan mereka, sekalipun hanya s e o r a n g y a n g b e r d i r i di a t a s k e b e n a r a n y a n g telah dianut oleh j a m a ' a h t e r s e b u t .
1}

Abdullah bin Mas'ud

berkata :

"Umat Yahudi berpecah menjadi tujuh puluh satu golongan, satu golongan di jannah sedangkan tujuh puluh golongan di naar. Umat Nasrani berpecah menjadi tujuh puluh dua golongan, tujuh puluh satu golongan di naar sedangkan satu golongan di jannah. Demi Allah, yang jiwaku di tangan-Nya, umatku akan berpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan, satu golongan di jannah sedangkan tujuh puluh dua golongan di naar."**

"Jama'ah sekalipun

adalah engkau

apa yang 'selaras dengan seorang diri.


2)

kebenaran,

Dari 'Auf bin Malik yang berkata: Rasulullah ;t b e r s a b d a :

J> 0 ^ > - l j J j l ^ l (_S?

LS^-LJ

-J

J*

<J" S C/J^

^-Ari -f^*

lr*

iS^3

3^

51

1. "Ar-Raudhah An-Nadiyyah Syarh Al-'Aqidah Al-Wasithiyah", hal. 14, Zaid bin Fayyadh dan Muhammad Khalil Al-Haras, hal. 16. 2. IbnulQayyim, "Ighatsatul Lahfan min Mashayid Asy-Syaithan", 1/70. 18 Syarh Al-'Aqidah Al-Wasithiyah

I. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 11/1322 dan dishahihkan oleh AlAlbani, lihat "Shahih Al-Jami' Ash-Shaghir"1/357 dan "Al-Ahadits Ash-Shahihah" no. 1492. Ada beberapa riwayat mengenai hadits ini, lihat "Musnad Ahmad" IV/402 dan '"Aunul Matud" XII/340. Definisi Al-Firqah An-Najiyah 19

RUKUN IMAN MENURUT AL-FIRQAH AN-NAJIYAH


1. Iman Kepada Allah Ta'ala

I m a n k e p a d a Allah a d a l a h k e y a k i n a n y a n g k u a t b a h w a Allah adalah Rabb d a n Raja segala sesuatu; Dialah Yang Mencipta, Yang Memberi Rezki, Yang Menghidupkan, dan Yang Mematikan,^ hanya Dia yang berhak diibadahi. Kepasrahan, kerendahan diri, k e t u n d u k a n , d a n s e g a l a j e n i s i b a d a h t i d a k b o l e h d i b e r i k a n k e p a d a s e l a i n - N y a ; D i a m e m i l i k i sifat-sifat kesempurnaan, keagungan, dan kemuliaan; serta Dia bersih dari segala cacat dan kekurangan.
11

Allah y a n g d i m u l i a k a n . A p a p u n y a n g d i p e r i n t a h kan k e p a d a m e r e k a , m e r e k a l a k s a n a k a n . M e r e k a bertasbih s i a n g d a n m a l a m t a n p a b e r h e n t i . M e r e k a melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah, s e b a g a i m a n a dis e b u t k a n d a l a m r i w a y a t - r i w a y a t mutawatir dari nash-nash Al-Qur'an m a u p u n As-Sunnah. Jadi, setiap g e r a k a n di l a n g i t d a n b u m i , b e r a s a l d a r i p a r a malaikat y a n g d i t u g a s i di s a n a , s e b a g a i p e l a k s a n a a n perintah A l l a h Azza wa Jalla. M a k a , w a j i b m e n g i m a n i s e c a r a tafshil, (terperinci), para malaikat yang namanya disebutkan oleh Allah, adapun yang belum disebutkan namanya, wajib m e n g i m a n i m e reka secara ijmal, ' g l o b a l ' .
1}

3.

Iman Kepada

Kitab-kitab

2.

Iman K e p a d a Para Malaikat Allah

Iman kepada malaikat adalah keyakinan yang kuat bahwa Allah memiliki malaikat-malaikat, yang diciptakan dari cahaya. M e r e k a , sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah, adalah h a m b a - h a m b a
1. "Ap-Raudhah An-Nadiyah Syarh Al-'Aqidah Al-Wasithiyah", hal. 15; "Al-Ajwibah AJ-Ushuliyyah", hal. 16; dan Ath-Thahawiyah, hal. 335. Iman kepada Allah Ta'ala meliputi empat perkara : 1. Iman kepada wujud-Nya Yang Maha Suci. 2. Iman kepada Rububiyah-Nya. 3. Iman kepada Uluhiyah-Nya 4. Iman kepada Asma' dan Sifat-sifat-Nya. Syarh Al-'Aqidah Al-Wasithiyah

Maksudnya adalah, meyakini dengan sebenarb e n a r n y a b a h w a A l l a h m e m i l i k i k i t a b - k i t a b y a n g diturunkan-Nya kepada para nabi dan rasul-Nya; yang b e n a r - b e n a r m e r u p a k a n Kalam, ( f i r m a n , u c a p a n ) , N y a . Ia adalah c a h a y a d a n p e t u n j u k . A p a y a n g d i k a n dungnya adalah benar. Tidak ada y a n g mengetahui j u m l a h n y a s e l a i n A l l a h . W a j i b b e r i m a n s e c a r a ijmal, kecuali y a n g telah d i s e b u t k a n n a m a n y a o l e h A l l a h , m a k a w a j i b u n t u k m e n g i m a n i n y a secara tafshil, y a i t u : T a u r a t , I n j i l , Zabur, dan Al-Qur'an. Selain wajib m e n g i m a n i b a h w a A l - Q u r ' a n d i t u r u n k a n d a r i sisi
1. "Ar-Raudhah An-Nadiyah", Thahawiyah", hal. 350. hal. 16 dan "Al-'Aqidah At-

20

Rukun Iman Menurut Al-Firqah An-Najiyah

21

Allah, wajib pula m e n g i m a n i bahw.i Allah telah mengucapkannya sebagaimana Dia telah m e n g u c a p k a n seluruh kitab lain yang diturunkan. Wajib p u l a m e l a k s a n a k a n b e r b a g a i p e r i n t a h d a n kewajiban serta menjauhi berbagai larangan yang t e r d a p a t di d a l a m n y a . A l - Q u r ' a n m e r u p a k a n t o l o k ukur kebenaran kitab-kitab terdahulu. H a n y a AlQ u r ' a n saja y a n g dijaga o l e h A l l a h dari p e r g a n t i a n dan perubahan. Al-Qur'an adalah Kalam Allah yang diturunkan, dan bukan makhluk, yang berasal dari-Nya dan akan kembali kepada-Nya.
11

n a m a mereka selain Allah Yang M a h a Mulia dan M a h a Tinggi. W a j i b p u l a b e r i m a n b a h w a M u h a m m a d :H. a d a l a h y a n g p a l i n g m u l i a d a n p e n u t u p p a r a n a b i dan rasul, risalahnya meliputi bangsa jin dan manusia, serta tidak ada nabi setelannya.
11

5.

Iman Kepada Kebangkitan Setelah Mati

4.

Iman Kepada Para Rasul

Iman kepada rasul-rasul adalah keyakinan y a n g k u a t b a h w a A l l a h t e l a h m e n g u t u s p a r a rasul untuk m e n g e l u a r k a n m a n u s i a dari kege].p. a k e p a d a c a h a y a . K e b i j a k s a n a a n - N y a telah m e n e t a p kan b a h w a Dia m e n g u t u s para rasul itu k e p a d a manusia untuk memberi kabar gembira dan ancaman kepada mereka. Maka, wajib beriman kepada s e m u a r a s u l s e c a r a ijmal (global) s e b a g a i m a n a w a j i b p u l a b e r i m a n s e c a r a tafshil (rinci) k e p a d a s i a p a d i antara m e r e k a y a n g d i s e b u t n a m a n y a oleh Allah, y a i t u 2 5 di a n t a r a m e r e k a y a n g d i s e b u t k a n o l e h A l l a h d a l a m A l - Q u r ' a n . Wajib p u l a b e r i m a n b a h w a Allah telah mengutus rasul-rasul dan nabi-nabi selain m e r e k a , y a n g j u m l a h n y a t i d a k d i k e t a h u i o l e h selain A l l a h , d a n tidak a d a y a n g m e n g e t a h u i n a m a 1. 22 "Al-Ajwibah Al-Ushuliyah", hal. 16 dan 17.

Iman kepada kebangkitan setelah mati adalah kryakinan yang kuat tentang adanya negeri akhirat. I )i n e g e r i i t u A l l a h a k a n m e m b a l a s k e b a i k a n o r a n g orang yang berbuat baik dan kejahatan orang-orang yang berbuat jahat. Allah m e n g a m p u n i dosa a p a p u n selain syirik, j i k a D i a m e n g h e n d a k i . P e n g e r tian nl-ba'ts, ( k e b a n g k i t a n ) m e n u r u t s y a r ' i a d a l a h ilil>ulilikannya badan dan dimasukkannya kembali nyawa Ke dalamnya, sehingga manusia keluar dari kubur seperti brliiliui^-belalang yang bertebaran dalam keadaan hidup (/(/;; bersegera mendatangi penyeru. Kita m e m o h o n a m p u n a n d a n k e s e j a h t e r a a n k e p a d a A l l a h , b a i k di i l u m a m a u p u n di akhirat.
2)

ii.

I nian K e p a d a Takdir Y a n g Baik M a u p u n Yang liuruk D a r i A l l a h Ta'ala.

Iman kepada takdir adalah meyakini secara M n i^'.uh-sungguh bahwa segala kebaikan dan kebu 111- a n itu terjadi k a r e n a t a k d i r A l l a h . A l l a h 1$f telah miMij'.i'lahui k a d a r d a n w a k t u t e r j a d i n y a s e g a l a s e s u I I ili.il "Al-Kawasyif Al-Jaliyah 'An Ma'ani Al-Wasithiyah", hal. 66.

Syarh Al-'Aqidah Al-Wasithiyah

Rukun Iman Menurut Al-Firqah An-Najiyah

23

atu sejak z a m a n azali, sebelum menciptakan i l . i n m e n g a d a k a n n y a d e n g a n k e k u a s a a n d a n kehenil.ik N y a , s e s u a i d e n g a n a p a y a n g telah d i k e t a h u i -N \. i itu. A l l a h telah m e n u l i s n y a p u l a di L a u h M a h f u z h sebelum menciptakannya.
11

^ J
0 ^ '
re

B a n y a k sekali dalil m e n g e n a i k e e n a m rukun I m a n ini, b a i k d a r i A l - Q u r ' a n m a u p u n A s - S u n n a h . Di a n t a r a n y a a d a l a h f i r m a n A l l a h Ta'ala :

"Hendaklah engkau beriman kepada Allah, malaikatmalaikat-Nya, kitab-kitabNya, rasul-rasulNya, dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir Allah, yang baik maupun yang buruk."
v

u^G v ~ ^ G
"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaktian, akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah beriman kepada Allah, Hari Kemudian, Malaikat-malaikat, dan Nabi-nabi...'''(AlBaqarah : 177)

"Sesungguhnya menurut qadar

* * Kami menciptakan (ukurwn)."(Al-Qamar

* segala : 49)

* sesuatu

J u g a s a b d a N a b i ft d a l a m h a d i t s J i b r i l :

1. "Syarh Al-'Aqidah Al-Wasithiyah", Muhammad Khalil Al-Haras, hal. 19 24 Syarfr Al-'Aqidah Al-Wasithiyah

1. Dikeluarkan oleh Muslim, 1/37 no. 8 Rukun Iman Menurut Al-Firqah An-Najiyah

25

MADZHAB AHLUS SUNNAH WAL JAMA'AH SECARA IJMAL


MENGENAI SIFAT-SIFAT ALLAH
A h l u s S u n n a h w a l J a m a ' a h m e n e t a p k a n sifatsifat A l l a h Ta'ala, t a n p a ta'ihil, tamtsil, tahrif, d a n takyif - M e r e k a m e m p e r c a y a i n y a s e b a g a i m a n a tersebut dalam nash Al-Qur'an dan Al-Hadits.
n

p e n a m b a h a n h u r u f l a m ( J ). D e m i k i a n p u l a p e r k a t a a n o r a n g - o r a n g Y a h u d i , "Hinthah ( ) " ketika mereka diperintah untuk mengatakan "Hiththah ( i j a ^ ) " C o n t o h lain a d a l a h p e r k a t a a n A h l i B i d ' a h y a n g memanshubkan lafazh A l l a h d a l a m a y a t :
u 2 ) 3)

"Dan Allah berbicara kepada sung. " ( A n - N i s a ' : 1 6 4 ) .

Musa

dengan

lang-

1.

Tahrif

Tahrif secara b a h a s a berarti merubah dan mengganti. M e n u r u t p e n g e r t i a n s y a r ' i b e r a r t i : merubah lafazh Al-Asma'ul Husna dan Sifat-sifat-Nya Yang Maha Tinggi, atau makna-maknanya. Tahrif i n i d i b a g i m e n jadi dua : Pertama : Tahrif dengan cara menambah, mengurangi, atau merubah bentuk lafazh. Contohnya adalah ucapan k a u m Jahmiyah, dan orangorang yang mengikuti p e m a h a m a n mereka, bahwa istawa (ls-*\ ) A d a l a h istaula ( ) Disini a d a
2) 3)

Kedua : M e r u b a h m a k n a . A r t i n y a , t e t a p m e m biarkan lafazh sebagaimana aslinya, tetapi melakukan perubahan terhadap maknanya. Contohnya adalah perkataan Ahli Bid'ah y a n g menafsirkan Ghadhab ( m a r a h ) , d e n g a n iradatul intiqam ( k e i n g i n a n u n t u k m e m b a l a s d e n d a m ) ; Rahmah (kasih s a y a n g ) , d e n g a n iradatul in'am ( k e i n g i n a n u n t u k m e m b e r i n i k m a t ) ; d a n Al-Yadu ( t a n g a n ) , d e n g a n an-ni'mah (nikmat). 2. Ta'thil

Ta'thil s e c a r a b a h a s a berarti meniadakan. Adapun m e n u r u t p e n g e r t i a n s y a r ' i a d a l a h : meniadakan sifat-

1. Serta tanpa tafwidh 2. Istawa artinya berada di atas; naik (setelah dahulunya tidak). 3. Istaula artinya menguasai f* ".
1

1. Hinthah artinya gandum f' 2. Hiththah artinya bebaskan kami dari dosa fcnl 3. Maksudnya, lafazh Allah dibaca dengan harakat akhir fathah ( .Cbl), padahal semestinya harakat akhirnya dibaca dengan dhammah ( Ail). Dengan dims/iwbkan, maka kedudukan lafazh Allah dalam ayat tersebut menjadi obyek, sehingga arti ayat tersebut berubah menjadi, "Dan Musa berbicara kepada Allah secara langsung." Madzhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah secara Ijmal 27

26

Syarh Al-'Aqidah Al-Wasithiyah

Sifat Ilahiyah dari Allah Ta'ala, mengingkari keberadaan sifat-sifat tersebut pada Dzat-Nya, atau mengingkari sebagian darinya. J a d i , p e r b e d a a n a n t a r a tahrif d a n ta'thil y a i t u : ta'thil a d a l a h p e n a f i a n s u a t u m a k n a y a n g b e n a r , y a n g d i t u n j u k k a n oleh A l - Q u r ' a n d a n A s - S u n n a h , s e d a n g k a n tahrif adalah p e n a f s i r a n naslin a s h A l - Q u r ' a n d a n A s - S u n n a h d e n g a n interpretasi y a n g bathil.

J a d i , s e t i a p o r a n g y a n g m e l a k u k a n tahrif p a s t i j u g a m e l a k u k a n ta'thil, a k a n tetapi t i d a k s e m u a o r a n g y a n g m e l a k u k a n ta'thil m e l a k u k a n tahrif. B a r a n g s i a p a yang menetapkan suatu makna yang batil dan m e n a f i k a n s u a t u m a k n a y a n g b e n a r , m a k a ia s e o r a n g p e l a k u tahrif s e k a l i g u s p e l a k u ta'thil. A d a p u n o r a n g y a n g m e n a f i k a n sifat, m a k a ia seorang m u ' a t h i l , (pelak u ta'thil), tetapi b u k a n muharif (pelaku tahrif). 3. Takyif

MACAM-MACAM TA'THIL
Ta'thil a d a b e r m a c a m - m a c a m : 1. Penolakan terhadap Allah atas k e s e m p u r n a a n s i f a t - N y a y a n g suci, d e n g a n cara meniadakan A s m a ' d a n S i f a t - s i f a t - N y a , a t a u s e b a g i a n darin y a , s e b a g a i m a n a y a n g d i l a k u k a n oleh p a r a penganut paham Jahmiyah dan Mu'tazilah. Meninggalkan muamalah dengan-Nya, yaitu d e n g a n cara m e n i n g g a l k a n i b a d a h k e p a d a - N y a , b a i k s e c a r a total m a u p u n s e b a g i a n , a t a u d e n g a n cara beribadah kepada selain-Nya di samping beribadah kepada-Nya. Meniadakan pencipta bagi makhluk. Contohnya adalah pendapat orang-orang yang mengatakan: S e s u n g g u h n y a , a l a m l a h y a n g m e n c i p takan segala sesuatu dan yang mengatur dengan sendirinya.
Syarh Al-'Aqidah Al-Wasithiyah

2.

Takyif a r t i n y a b e r t a n y a d e n g a n kaifa, ( b a g a i m a n a ) . A d a p u n y a n g d i m a k s u d takyif di sini a d a l a h m e n e n t u k a n d a n m e m a s t i k a n h a k e k a t s u a t u sifat, d e n g a n m e n e t a p k a n b e n t u k / k e a d a a n tertentu untukn y a . M e n i a d a k a n b e n t u k / k e a d a a n b u k a n l a h berarti masa bodoh terhadap makna yang dikandung dal a m sifat-sifat tersebut, sebab m a k n a tersebut diketahui dari b a h a s a A r a b . Inilah p a h a m y a n g dianut oleh k a u m salaf, sebagaimana dituturkan oleh I m a m M a l i k Rahima-hullah Ta'ala k e t i k a d i t a n y a t e n t a n g b e n t u k / k e a d a a n istiwa', - b e r s e m a y a m - . Beliau Rahimahullah menjawab :

' O

f O'

\i'

d
bentuk/ wajib,

3.

"Istiwa itu telah diketahui (maknanya), keadaannya tidak diketahui, mengimaninya sedangkan menanyakannya bid'ah."
1 u

1. Fatawa Ibnu Taimiyoh, V/144. Madzhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah secara Ijmal 29

28

S e m u a sifat A l l a h m e n u n j u k k a n m a k n a y a n g hakiki d a n pasti. Kita m e n g i m a n i d a n m e n e t a p k a n sifat tersebut u n t u k Allah, a k a n tetapi kita tidak m e n g e t a h u i b e n t u k , k e a d a a n , d a n b e n t u k d a r i sifat tersebut. Yang wajib adalah meyakini dan menetapkan sifat-sifat tersebut m a u p u n maknanya, secara hakiki, d e n g a n m e m a s r a h k a n b e n t u k / k e a d a a n nya. Tidak sebagaimana orang-orang yang tidak m a u tahu terhadap makna-maknanya. 4. Tamtsil

r u p a a n lain y a n g b a t h i l . M a h a S u c i A l l a h d a r i a p a yang mereka ucapkan. '


1

ILHAD TERHADAP ASMA' DAN SIFAT-SIFAT ALLAH


P e n g e r t i a n ilhad t e r h a d a p A s m a ' d a n Sifat-sifat Allah a d a l a h m e n y i m p a n g k a n n a m a - n a m a d a n sifatsifat A l l a h , h a k e k a t - h a k e k a t n y a , a t a u m a k n a - m a k n a nya, dari kebenarannya y a n g pasti. P e n y i m p a n g a n ini b i s a b e r u p a p e n o l a k a n t e r h a d a p n y a s e c a r a total atau pengingkaran terhadap makna-maknanya, atau p e m b e l o k a n n y a dari k e b e n a r a n d e n g a n m e n g g u n a k a n interpretasi y a n g t i d a k b e n a r , a t a u p e n g g u n a a n nama-nama tersebut untuk menyebut hal-hal yang b i d ' a h , s e b a g a i m a n a y a n g d i l a k u k a n oleh p a r a p e n g a n u t p a h a m "lttihad". Jadi, yang termasuk dalam k a t e g o r i ilhad a d a l a h tahrif, ta'thil, takyif tamtsil d a n tasbih.
2)

Tamtsil a r t i n y a tasybih, m e n y e r u p a k a n , y a i t u m e n j a d i k a n s e s u a t u y a n g m e n y e r u p a i A l l a h Ta'ala d a l a m sifat-sifat Dzatiyah m a u p u n Fi'liyah-Nya. Tamtsil ini d i b a g i m e n j a d i d u a , y a i t u : Pertama : M e n y e r u p a k a n m a k h l u k d e n g a n P e n cipta. Misalnya orang-orang Nasrani y a n g menyerup a k a n A l - M a s i h p u t e r a M a r y a m d e n g a n A l l a h Ta'ala dan orang-orang Yahudi yang menyerupakan 'Uzair d e n g a n A l l a h p u l a . M a h a Suci A l l a h dari itu s e m u a . Kedua : M e n y e r u p a k a n P e n c i p t a d e n g a n m a k h luk. Contohnya adalah orang-orang yang mengatak a n b a h w a A l i a h m e m p u n y a i w a j a h seperti w a j a h y a n g dimiliki o l e h m a k h l u k , m e m i l i k i p e n d e n g a r a n s e b a g a i m a n a p e n d e n g a r a n y a n g d i m i l i k i oleh m a k h luk, dan memiliki tangan sebagaimana tangan yang dimiliki oleh m a k h l u k , serta p e n y e r u p a a n - p e n y e 30 Syarh Al-'Aaidah Al-VJasithiyah

1. Al-Kawasyif Al-jaliyah 'an Ma'ani Al-Wasithiyah, hal. 86. Syaikh Abdul Aziz bin Baz hafizhahullah berkata : Ada tasybih jenis ketiga, yaitu menyerupakan Sang Pencipta dengan ma'dumat, (sesuatu yang tidak ada), yang mustahil, tidak sempurna, dan bendabenda mati. Inilah tasybih yang dilakukan oleh orang-orang yang menganut paham Jahmiyah dan Mu'tazilah. 2. Lihat Al-Ajwibah Al-Ushuliyah, hal. 32 dan Syarh Al-Aaidah AlWasithiyah, Al-Haras, hal. 24. Madzhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah secara Ijmal 31

METODE AHLUS SUNNAH WAL JAMA'AH DALAM MENIADAKAN DAN MENETAPKAN ASMA' DAN SIFAT BAGI ALLAH
Ahlus Sunnah wal Jama'ah menetapkan apa y a n g telah ditetapkan oleh Allah u n t u k diri-Nya secara tafshil, d e n g a n l a n d a s a n f i r m a n A l l a h :

hal yang merupakan kekhususan-Nya, menunjukkan ditetapkannya kesempurnaan-kesempurnaan y a n g m e r u p a k a n k e b a l i k a n n y a . A l l a h telah m e m a dukan penafian dan penetapan dalam satu ayat. M a k s u d s a y a p e n a f i a n secara ijmal d a n p e n e t a p a n secara tafshil y a i t u d a l a m f i r m a n A l l a h tfH :
>
0

'

* '

^ a

'

a'

"Dan Dia Maha Mendengar (Asy-Syura : 11).

dan Maha

Melihat."

"Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai-Nya Dia Maha Mendengar lagi Melihat."Asy-Syura

dan : 11.

K a r e n a itu, s e m u a n a m a d a n sifat y a n g telah ditetapkan oleh Allah bagi diri-Nya atau oleh R a s u l u l l a h H, m e r e k a t e t a p k a n u n t u k A l l a h , s e s u a i dengan keagungan sifat-Nya. Sebaliknya, Ahlus S u n n a h w a l J a m a ' a h m e n a f i k a n apa y a n g telah dinafikan oleh Allah dari diri-Nya, atau oleh rasulN y a 'H, d e n g a n p e n a f i a n secara ijmal, b e r d a s a r k a n kepada firman Allah :

Ayat ini m e n g a n d u n g tonzih, - p e n y u c i a n - Allah dari p e n y e r u p a a n d e n g a n m a k h l u k - N y a , b a i k d a l a m dzat, sifat, m a u p u n p e r b u a t a n N y a . Bagian a w a l ayat di atas m e r u p a k a n bantahan bagi kaumMusyabbihah (yang m e n y e r u p a k a n Allah), yaitu firman Allah Ta'ala: "Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya ..."

A d a p u n b a g i a n a k h i r dari f i r m a n A l l a h tersebut m e r u p a k a n b a n t a h a n b a g i k a u m Mu'athilah -yang m e l a k u k a n ta'thil-, yaitu firman Allah: "Dan Dia Maha Mendengar lagi Melihat." Pada bagian pertama terkandung penafian secara ijmal s e d a n g k a n p a d a b a g i a n t e r a k h i r t e r k a n d u n g p e n e t a p a n secara tafshil. A y a t di a t a s j u g a m e n g a n dung bantahan bagi kaum Asy'ariyah yang mengatakan b a h w a Allah mendengar tanpa pendengaran dan melihat tanpa penglihatan. '
1

"Tidak ada sesuatu Asy-Syura : 11

pun

yang

menyerupai-Nya..."

Penafian s e s u a t u m e n u n t u t p e n e t a p a n terhadap kebalikannya, yaitu kesempurnaan. Semua yang dinafikan oleh Allah dari diri-Nya, berupa kekurangan atau persekutuan makhluk dalam hal-

1. "Al-Ajwibah Al-Ushuliyah 'ala Al-'Aqidah Al-Wasithiyah", hal. 26. Madzhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah secara Ijmal 33

32

Syarh Al-'Aqidah Al-Wasithiyah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullah Ta'ala m e n c a n t u m k a n a y a t dia tas, b e r i k u t s u r a h A l I k h l a s d a n ayat A l - K u r s i , k a r e n a s u r a h A l - I k h l a s dan ayat-ayat tersebut- m e n g a n d u n g penafian dan penetapan." Surah Al-Ikhlas memiliki bobot yang sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an, sebagaim a n a d i n y a t a k a n oleh Rasulullah . P a r a u l a m a menyebutkan penafsiran sabda beliau itu, b a h w a A l - Q u r ' a n diturunkan dengan tiga m a c a m kandungan, yaitu : T a u h i d , k i s a h - k i s a h , d a n h u k u m - h u k u m , s e d a n g k a n s u r a h A l - I k h l a s ini m e n g a n d u n g t a u h i d d e n g a n k e t i g a m a c a m n y a , y a i t u : Tauhid Uluhiyah, Tauhid Rububiyah, d a n Tauhid Asma' wa Shifat. K a r e n a i t u l a h ia d i k a t a k a n s e b a n d i n g d e n g a n sepertiga AlQur'an.
z) 3

MADZHAB AHLUS SUNNAH WAL JAMA'AH TENTANG ASMA' DAN SIFAT-SIFAT ALLAH SECARA TAFSHIL
Madzhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah adalah m a d z h a b k a u m s a l a f Rahimalr-mvllah Ta'ala. M e r e k a b e r i m a n k e p a d a a p a saja y a n g d i s a m p a i k a n o l e h A l l a h m e n g e n a i d i r i - N y a di d a l a m k i t a b - N y a d a n o l e h R a s u l u l l a h jf| d e n g a n k e i m a n a n y a n g b e r s i h dari tahrif d a n ta'thil s e r t a d a r i takyif d a n tamtsil. M e r e k a m e n y a t u k a n p e m b i c a r a a n m e n g e n a i sifatsifat Allah d e n g a n p e m b i c a r a a n m e n g e n a i DzatNya, dalam satu bab. Pendapat mereka mengenai sifat-sifat Allah sama dengan pendapat mereka mengenai Dzat-Nya. Bila p e n e t a p a n D z a t adalah penetapan tentang keberadaannya, bukan penetapan tentang 'bagaimana'nya, m a k a seperti itu pulalah p e n e t a p a n sifat. M e n u r u t m e r e k a , wajib mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah y a n g telah ditegaskan oleh A l - Q u r ' a n dan As-Sunnah, atau oleh salah satu dari k e d u a n y a . N a m a - n a m a d a n sifat-sifat t e r s e b u t w a j i b d i i m a n i s e b a g a i m a n a y a n g d i s e b u t k a n d a l a m n a s h , t a n p a takyif, w a j i b
Madzhab Ahlus Sunnah wal jama'ah secara Tafshil 3 5

Ayat A l - K u r s i a d a l a h a y a t y a n g a g u n g , b a h k a n m e r u p a k a n ayat yang paling agung di dalam AlQ u r ' a n . Itu disebabkan, ia m e n g a n d u n g n a m a - n a m a Allah Yang M a h a Indah dan sifat-sifat-Nya Yang M a h a Tinggi. N a m a - n a m a dan sifat-sifat tersebut t e r k u m p u l di d a l a m n y a , yang tidak t e r k u m p u l seperti itu d a l a m a y a t l a i n n y a . K a r e n a itu, a y a t y a n g m e n g a n d u n g m a k n a - m a k n a a g u n g ini l a y a k u n t u k menjadi ayat yang paling agung dalam Kitabullah. '
4) 5

1. "Ar-Raudah An-Nadiyah". hal. 120 dan "Syarh Al-'Aqidah AthThahawiyah", Al-Haras, hal. 31. 2. Al-Bukhari, lihat "Fathul Bari"Xm / 347 dan Muslim 1/556 no. 811. 3. "Syarh Al-'Aqidah Al-Wasithiyah", Al-Haras, hal. 21 4. Muslim 1/556 no. 810, Ahmad V/142, dan lain-lain. 5. "Al-Ajtvibah Al-Ushuliyah 'ala Al-'Aqidah Al-Wasithiyah", hal. 40. 34 Syarh Al-'Aaidah Al-Wasithiyah

diimani berikut m a k n a - m a k n a agung yang terkand u n g d i d a l a m n y a y a n g m e r u p a k a n sifat-sifat A l l a h Azza wa ]alla. W a j i b m e n s i f a t i A l l a h d e n g a n m a k n a sifat-sifat tersebut, d e n g a n penyifatan y a n g layak b a g i - N y a , t a n p a tahrif, ta'thil, takyif, atau tamtsil}
}

AYAT-AYAT DAN HADITS-HADiTS TENTANG SIFAT-SIFAT ALLAH


Setelah S y a i k h u l I s l a m Rahimahullah Ta'ala m e n y e b u t k a n a k i d a h F i r q a h N a j i y a h s e c a r a ijmal, y a i t u : Iman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitabkitab-Nya, rasul-rasul-Nya, Hari Akhir d a n takdir y a n g b a i k m a u p u n y a n g b u r u k dari A l l a h , m a k a b e l i a u m u l a i m e n j e l a s k a n h a l itu s e c a r a m e n d e t a i l . B e liau Rahimahullah m e n y e b u t k a n b a h w a di antara manifestasi iman kepada Allah adalah i m a n kepada a p a y a n g disifatkan o l e h - N y a u n t u k d i r i - N y a , a t a u oleh r a s u l - N y a H , t a n p a tahrif, ta'thil, takyif a t a u tamtsil. Beliau Rahimahullah lalu menyebutkan sejumlah a y a t d a n h a d i t s s a h i h y a n g di situ R a s u l u l l a h g | m e n e t a p k a n Sifat-sifat A l l a h 'Azza wa Jalla, d e n g a n p e n e t a p a n y a n g laik b a g i - N y a . D a l a m h a l i n i , b e l i a u Rahimahullah b e r m a k s u d m e n e g a s k a n b a h w a tidak ada jalan bagi seorang muslim untuk mengetahui Sifat-sifat R a b b n y a y a n g M a h a T i n g g i d a n A s m a ' Nya yang Maha Indah, melainkan melalui perant a r a a n w a h y u . A s m a ' d a n Sifat-sifat A l l a h itu b e r sifat tauqifiyah (hanya bisa diketahui dari Allah). M a k a , a p a p u n y a n g d i t e t a p k a n oleh A l l a h b a g i diriN y a , a t a u oleh R a s u l u l l a h St, kita m e y a k i n i n y a . D e m i k i a n p u l a , a p a y a n g d i n a f i k a n oleh A l l a h d a r i diriN y a , a t a u o l e h R a s u l u l l a h f, k i t a m e n a f i k a n n y a . C u k u p l a h b a g i kita i n f o r m a s i y a n g d a t a n g d a r i A l Cjur'an d a n As-Sunnah y a n g shahih ini.
Madzhab Ahlus Sunnah wal jama'ah secara Tafshil 37

Ahlus Sunnah wal Jama'ah tidak mengkiaskan A l l a h d e n g a n m a k h l u k - N y a , k a r e n a m e r e k a tidak m e m p e r b o l e h k a n p e n g g u n a a n berbagai kias (analogi) yang mengandung konsekuensi penyerupaan dan p e n y a m a a n antara apa y a n g dikiaskan dengan a p a y a n g menjadi obyek pengkiasan dalam masalah-masalah Uahiyah. K a r e n a itu m e r e k a t i d a k m e n g g u n a k a n k i a s tamtsil dari kias syumul t e r h a d a p Allah Ta'ala. Terh a d a p A l l a h IH m e r e k a m e n g g u n a k a n k i a s aula. Inti kias ini adalah b a h w a setiap k e s e m p u r n a a n y a n g terdapat pada makhluk, tanpa kekurangan dipand a n g dari b e r b a g a i s e g i , m a k a A l - K h a l i q lebih l a y a k u n t u k m e m i l i k i n y a , s e b a l i k n y a s e t i a p sifat k e k u r a n g a n d i h i n d a r i oleh m a k h l u k , m a k a A l - K h a l i q lebih layak untuk terhindar darinya.

1. Lihat "Al-'Aqidah Asy-Shahihah wa maa Yudhaidhuha", Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, hal. 7 dan "Syarh Al'Aqidah Al-Wasithiyah", Al-Haras hal. 25. 36 Syarh Al-Aaidah Al-Wasithiyah

D i antara a y a t d a n hadits y a n g d i s e b u t k a n oleh b e l i a u Rahimahullah adalah sebagai b e r i k u t : 1. S i f a t Al-'Izzah (Perkasa)

"Maha Suci Rabbmu, Yang Memiliki Keperkasaan Clzzah), dari apa yang mereka katakan. Keselamatan semoga dilimpahkan kepada para rasul. Dan segala puji bagi Allah, Rabb seru sekalian alam." (AshShafat : 180-182) D a l a m ayat ini, Allah m e - M a h a s u c i k a n diriN y a dari a p a y a n g disifatkan, o l e h o r a n g - o r a n g van<~ m e n y e l i s i h i para r a s u l , k e p a d a - N y a , serta m e m b e r i kan keselamatan kepada para rasul dikarenal an p e r k a t a a n m e r e k a b e r s i h dari k e k u r a n g a n d a n cela. 2. Sifat Al-lhathah iji (Meliputi) j*r-^ 3
s

"Ya Allah, Engkaulah Al-Awwal, maka tidak ada sesuatu pun sebelum-Mu; Engkaulah Al-Aakhir, maka tidak ada sesuatu pun sesudah-Mu; Engkaulah AzhZhahir, maka tidak ada sesuatu pun di atas-Mu;dan Engkaulah Al-Bathin, maka tidak ada sesuatu pun di bawah-Mu."
v

A y a t d a n h a d i t s di a t a s m e n u n j u k k a n sifat Allhathah Az-Zamaniyah (meliputi waktu) yaitu pern y a t a a n , " D i a l a h A l - A w w a l d a n A l - A k h i r ; serta Allhathah Al-Makaniyah (meliputi tempat), yaitu pernyataan, " D a r Azh-Zhahir dan Al-Bathin." 3. Sifat A l - I l m u ( M e n g e t a h u i ) 4 . Sifat A l - H i k m a h ( B i j a k s a n a ) 5 . Sifat A l - K h i b r a h ( M e n g e t a h u i )

> _ J ck^l

Jj^

> Zhahir segala "Sesungguhnya, Maha Bijaksana." Dialah Yang Maha Mengetahui lagi

"Dialah yang Awal dan Yang Akhir, Yang dan Yang Bathin, dan Dia Maha Mengetahui sesuatu." ( A l - H a d i d : 3)

(Yusuf : 100).

F i r m a n A l l a h di a t a s ditafsirkan d e n g a n s a b d a Rasulullah :

1.

"Shahih Muslim" IV/2084. Lihat juga "Syarh Al-'Aqidah Wasithiyah", Al-Haras, hal. 42. Madzhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah secara Tafshil

Al-

38

Syarh Al-'Aaidah Al-Wasithiyah

39

"Dan Dialah Mengetahui."

yang Maha Bijaksana ( A l - A n ' a m : 18)

lagi

Maha

Yang kedua : Rezki yang secara u m u m diberikan k e p a d a s e l u r u h m a n u s i a , y a n g shalih m a u p u n y a n g j a h a t , t e r m a s u k b i n a t a n g d a n lain-lain. A l l a h i m e m i l i k i sifat Al-Quwwah (Kekuatan), Al-Qawiy a r t i n y a a d a l a h Syadidul Quwwah (Sangat K u a t ) . M a k a , Al-Qawiy m e r u p a k a n salah s a t u n a m a N y a , y a n g berarti Yang Memiliki Sifat Kuat. A d a p u n A l - M a t i n b e r a r t i Yang Memiliki Puncak Kekuatan dan Kekuasaan .
r)

A l - I l m u m e r u p a k a n salah satu sifat Dzatiyah y a n g t i d a k a k a n p e r n a h l e p a s d a r i A l l a h Ta'ala. I l m u Allah meliputi segala sesuatu, secara global m a u p u n terperinci. K e b i j a k s a n a a n A l l a h b e r l a k u d i d u n i a m a u p u n di a k h i r a t . A p a b i l a A l l a h m e n y e m p u r n a k a n s e suatu, maka sesuatu itu tidak m e n g a n d u n g kerusak a n . Allah telah m e n c i p t a k a n m a n u s i a d a n D i a M a h a Suci, M a h a Bijaksana, lagi M a h a Mengetahui. '
1

9.

As-Sam'u

(Mendengar) 10. Al-Bashar

(Melihat)

6.

Sifat Ar-Rizq ( M e m b e r i R e z k i ) 7. (Kuat) 8. Al-Matanah (Kokoh)

Al-Quwwah "Tidak ada sesuatu Dia Maha S u r a : 11) pun yang serupa dengan-Nya lagi Maha Melihat." dan (AsyMendengar

"Sesungguhnya Allah Maha Pemberi Rezki, Yang Mempunyai Kekuatan, dan Yang Sangat Kokoh." ( A d z D a r i a t : 58) Ar-Razzaq artinya Yang banyak memberi rezki secara luas (sebagaimana ditunjukkan oleh shighah mubalaghah b e n t u k kata y a n g m e n y a n g a t k a n . A p a p u n rezki y a n g a d a di a l a m s e m e s t a ini b e r a s a l dari A l l a h Ta'ala. R e z k i itu a d a d u a . P e r t a m a : R e z k i y a n g m a n f a a t n y a b e r l a n jut sejak di d u n i a h i n g g a di akhirat, y a i t u rezki h a t i . C o n t o h n y a : I l m u , i m a n , d a n rezki halal.
1. Lihat "Al-Ajwibah Al-Ushuliyah", 40 Syarh Al-'Aaidah Al-Wasithiyah hal. 42

Di antara sifat-sifat Dzatiyah Allah adalah AsSam'u d a n Al-Bashar. J a d i , Allah m e m i l i k i sifat m e n dengar dan melihat, sesuai dengan keagungan-Nya, tidak sebagaimana mendengar dan melihatnya makhluk-Nya. Bahkan, pendengaran-Nya meliputi s e g a l a h a l y a n g terdengar, d a n D i a M e l i h a t d a n m e n y a k s i k a n s e g a l a s e s u a t u , s e k a l i p u n s e s u a t u tersebut t e r s e m b u n y i s e c a r a lahir m a u p u n b a t i n . ' S e o r a n g penyair berkata :
2

1. "Ar-Raudhah An-Nadiyah", hal. 74 2. Lihat "Ar-Raudhah An-Nadiyah", hal. 74 dan 112 Madzhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah secara Tafshil 41

J ) ijj
T

p-*-* ^}.
1

J ) aUI i j j
'fS- * " '

a-

^a.

. \&& *

\- - 't. *

. L ^ j > J Ajji ^

^ 1

"Barangsiapa yang Allah berkehendak untuk memberikan petunjuk kepadanya, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk) Islam. Dan barangsiapa yang Allah berkehendak untuk menyesatkannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolaholah ia sedang mendaki ke langit. " ( A l - A n ' a m : 1 2 5 ) Iradah ( k e h e n d a k ) Allah t e r b a g i m e n j a d i d u a : Al-Kauniyah *'

Duhai Dzat Yang Melihat nyamuk, ketika mengembangkan sayapnya Di kegelapan malam yang pekat dan kelam Dan Melihat urat syaraf di lehernya juga otak yang didalam tulang-tulang nan amat mungil itu Berikanlah Dosa-dosa 11. kepadaku, ampunan yang yang kulakukan, sejak kali D a n 12. Sifat menghapuskan pertama Al-Masyi'ah

1.

Al-Iradah

Al-Iradah Al-Kauniyah ini b e r s i n o n i m d e n g a n Al-Masyi'ah. Iradah Kauniyah atau Masyi'ah ini b e r k e n a a n d e n g a n a p a saja y a n g h e n d a k d i l a k u k a n d a n d i a d a k a n o l e h Allah tll A p a b i l a A l l a h 'M m e n g h e n d a k i t e r j a d i n y a s e s u a t u , m a k a s e s u a t u itu terjadi begitu Dia menghendakinya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala :
* * s S * >' ' * ' i * v ' ' i - ' * t e i - s S

S i f a t Al-Iradah (Menghendaki)

"Seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. Akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nya." (Al-Baqarah : 253)

"Sesungguhnya perintah-Nya, apabila Dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya"Kun" (Jadilah), maka terjadilah / . " ( Y a s i n : 8 2 ) .

*. Kehendak Allah yang pasti terjadi, semakna dengan takdir. "ed

42

Syarh Al-'Aqidah Al-Wasithiyah

Madzhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah secara Tafshil

43

J a d i , a p a p u n y a n g d i k e h e n d a k i o l e h A l l a h , nisc a y a terjadi, s e d a n g k a n a p a p u n y a n g d i k e h e n d a k i A l l a h u n t u k t i d a k terjadi, n i s c a y a t i d a k terjadi. 2. Al-Iradah Asy-Syar'iyah *>

Qadariyah. A r t i n y a , k e t a a t a n s e s e o r a n g i t u s e s u a i d e n g a n iradah ( k e h e n d a k ) A l l a h , b a i k Al-Iradah AdDiniyah Asy-Syar'iyah m a u p u n Al-Iradah Al-Kauniyah Al-Qadariyah. A d a p u n o r a n g kafir, p e r b u a t a n n y a i t u s e s u a i d e n g a n iradah kauniyah qadariyah, t e t a p i t i d a k s e s u a i d e n g a n iradah diniyah syar'iyahV 13. Sifat Al-Mahabbah (Cinta y a n g Murni) (Cinta) 1 4 . Al-Mawaddah

I r a d a h ini b e r k a i t a n d e n g a n a p a saja y a n g d i p e rintahkan oleh Allah kepada h a m b a - h a m b a - N y a , b e r u p a hal-hal y a n g dicintai d a n d i r i d h a i - N y a . I r a d a h ini disebutkan, m i s a l n y a , d a l a m f i r m a n A l l a h Ta'ala :
o
* t

"Allah

menghendaki kesukaran

kemudahan

bagimu,

dan

tidak

^ i ^ J j i

iL^4

Aiii

(1)1 \

menghendaki

bagimu. " ( A l - B a q a r a h : 185)

"Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik." ( A l - B a q a r a h : 1 9 5 ) C i n t a A l l a h itu m e r u p a k a n sifat y a n g s e s u a i d e n g a n k e a g u n g a n N y a , s e b a g a i m a n a telah d i j e l a s k a n di m u k a . Ia m e r u p a k a n sifat Fi'liyah, y a n g m u n c u l disebabkan dilaksanakannya perintah Allah, yaitu ibadah kepada Allah dengan baik dan perbuatan baik kepada hamba-hamba-Nya. Demikian halnya sifat Mawaddah. K a r e n a Allah b e r f i r m a n :
* * o
t t

PERBEDAAN ANTARA KEDUA IRADAH INI


Al-Iradah Al-Kauniyah Al-Qadariyah bersifat u m u m , meliputi seluruh peristiwa dan apapun yang terjadi di j a g a d raya ini, e n t a h b e r u p a k e b a i k a n m a u pun keburukan, kekafiran m a u p u n keimanan, dan ketaatan m a u p u n kemaksiatan. A d a p u n Al-Iradah Ad-Diniyah Asy-Syar'iyah bersifat k h u s u s b e r k a i t a n d e n g a n a p a saja y a n g d i cintai d a n d i r i d h a i o l e h A l l a h , y a n g d i j e l a s k a n di d a lam Al-Kitab dan As-sunah. K e d u a I r a d a h di a t a s b e r p a d u p a d a diri s e o r a n g h a m b a y a n g taat. A d a p u n o r a n g y a n g b e r m a k s i a t d a n k a f i r h a n y a m e n g i k u t i Al-Iradah Al-Kauniyah Al*. Kehendak Allah yang berupa agama; yang kadang terjadi dan terkadang tidak terjadi. 44 Syarh Al-'Aaidah Al-Wasithiyah

"Dan Dia Maha Pengampun dan Maha Pencinta ngan kecintaan yang murni." ( A l - B u r u j : 1 4 ) Al-Wudd a r t i n y a kecintaan yang bersih dan

de-

murni.

1. "Al-'Aqidah Ath-Thahawiyah", hal. 116, "Syarh Al-Wasithiyah" Al-Haras, hal. 52, dan "Al-Ajwibah Al-Ushuliyah", hal. 48 Madzhab Ahlus Sunnah wal jama'ah secara Tafshil 4 5

15.

S i f a t Ar-Rahmah (Kasih Sayang) 16. Maghfirah (Mengampuni)

Al-

Ifc* IJU

:>- j '(j?r

OjiJJtvS

1J_jCU

l~fj> <_}-**i
1

(j-*_J

"Wahai Rabb kami, rahmat dan ilmu Engkau segala sesuatu." ( G h a f i r : 7)

meliputi

" D e n barangsiapa membunuh secara sengaja, maka balasannya ia kekal di dalamnya, sedangkan melaknatnya." (An-Nisa' : 43)

seorang mukmin adalah Jahannam, Allah marah dan

"Dfltt Dz'fl Yiang memberikan sayang." (Yunus : 107)

ampunan

dan

kasih

Pada ayat p e r t a m a , A l l a h m e n e t a p k a n sifat rahmah bagi diriNya, sedangkan pada ayat kedua, A l l a h tlfe m e n e t a p k a n sifat Maghfirah. Kita m e n e t a p k a n a p a y a n g t e l a h d i t e t a p k a n o l e h A l l a h b a g i diriNya, dengan artian yang layak b a g i - N y a ^ 17. Sifat Ar-Ridha 1 8 . Al-Ghadhab As-Sukht (Murka) (Marah) 19.

"ftu dikarenakan mereka mengikuti apa yang menjadikan Allah murka dan mereka membenci keridhaan-Nya." ( M u h a m m a d : 28)

p g ' < Ula_&j1 U jjL^Ift ULI*


"Maka ketika mereka telah menyebabkan Kami marah, maka Kami menghukum mereka."(Az-Zukhruf : 55)

20.

Al-La'n ( M e l a k n a t ) 2 1 . Al-Karahiyah (Benci) 22. Al-Asaf ( M a r a h ) 2 3 . Al-Maqt (Murka)


> c S ^ e t o s "\ *

"Amat besarlah kemurkaan mengatakan apa-apa yang (Ash-Shaf : 3)

di sisi Allah, jika kamu tiada kamu kerjakan."

j_gjUjl 0)1 o J?
ridha "Tetapi Allah membenci Taubah : 46) keberangkatan

jj^Jj
(At-

"Allah meridhai mereka dan mereka kepada-Nya." ( A l - B a y y i n a h : 8)

pun

mereka."

4 6

Syarh Al-'Aqidah Al-Wasithiyah

Madzhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah secara Tafshil

47

Dalam ayat-ayat ini, Allah m e n e t a p k a n bagi d i r i - N y a sifat Al-Ghadhab, marah,As-Sukht, murka, Ar- Ridhci, Al-La'n ( m e l a k n a t ) , Al-Karahiyah (benci), Al- Asaf ( m a r a h ) , serta Al-Maqt ( m u r k a ) . Ini s e m u a m e r u p a k a n sifat-sifat Afal (perbuatan) y a n g dilak u k a n o l e h A l l a h 'Azza wa Jalla, b i l a D i a m e n g h e n d a k i . S e l a i n m e n e t a p k a n sifat-sifat Dzatiyah b a g i Allah, Ahlus Sunnah w a l Jama'ah juga menetapkan sifat-sifat Fi'Uyah-Nya y a n g b e r s i f a t ikhtiyari, d e n g a n m a k n a y a n g laik d e n g a n k e a g u n g a n - N y a t l f l ) 24. Al-Maji' (Tiba) 2 5 . Al-Ityan (Datang)

A y a t - a y a t y a n g d i s e b u t k a n o l e h p e n u l i s ini, j u g a a y a t - a y a t y a n g l a i n , m e m u a t p e n e t a p a n s i f a t AlMaji' (tiba') d a n Al-Ityan (datang), demikian pula sifat A n - Nuzul ( t u r u n ) , s e s u a i d e n g a n m a k n a y a n g l a i k d e n g a n k e a g u n g a n A l l a h Ta'ala. P e r b u a t a n p e r b u a t a n ikhtiari ini d i l a k u k a n b e r k a i t a n d e n g a n Al-Masyi'ah ( k e h e n d a k ) d a n Al-Qudrah (kemampuan) Allah. 26. Sifat Al-Wajhu ( W a j a h ) 2 7 . Al-Yadain Tangan) 2 8 . Al-'Ainain (Dua Mata) ffj\ j^Ji / i difj (Dua

jgj

"Tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan tangan Allah dan malaikat (pada hari kiamat) naungan awan, dan diputuskanlah perkaranya." Baqarah : 210)

kedadalam (Al-

"Dan tetap kekal Wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan." (Ar-Rahman : 27)

li^pL iJuli dJLj (3^*4


"Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Rabbmu, sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan Mata Kami." ( A t h - T h u r : 4 8 )

iif,

\} iri iri

cJ'i

ili k i r

"Jangan (berbuat demikian). Apabila bumi digoncangkan berturut-turut. Dan tibalah Rabbmu sedangkan malaikat berbaris-baris." (Al-Fajr : 21-22)
1. Lihat "Al-Kawasyif Al-Jaliyah", hal 210 dan An-Nadiyah", hal. 94 48 Syarh Al-'Aaidah Al-Wasithiyah "Ar-Raudhah

"Apakah yang menghalangi yang telah Ku-ciptakan (Shad : 75)

kamu sujud kepada dengan kedua

(Adam)

tangan-Ku."

Madzhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah secara Tafshil

49

Dalam ayat-ayat ini terkandung penetapan w a j a h , d u a t a n g a n , d a n d u a m a t a b a g i A l l a h Ta'ala, d e n g a n sifat y a n g sesuai dengan k e b e s a r a n - N y a . A d a p u n h a d i t s y a n g m e n u n j u k k a n sifat d u a m a t a ini, adalah sabda Nabi ^ $ :

"Sesungguhnya 29.

Rabbmu

tidak buta sebelah

matanya." (Tipu

S i f a t Al-Makru daya) ^Js.

( M a k a r ) 3 0 . Al-Kaid

<Jl

j^>-

Aillj

aUI

JSDJ

l j ^ ^ - * J

"Mereka (orang-orang kafir itu) membuat makar, dan Allah membalas makar mereka. Dan Allah sebaik-baik pembuat makar."'(Ali Imran : 54)

A l l a h telah m e n e t a p k a n b a g i d i r i - N y a sifat-sifat y a n g tersebut d a l a m ayat-ayat tersebut, y a i t u : M a k a r , Al-Kaid (tipu d a y a ) , d a n Al-Mumahalah (tipu d a y a ) . I n i s e m u a m e r u p a k a n sifat Fi'liyah y a n g a d a p a d a Allah, dengan m a k n a yang sesuai dengan kebesaran d a n k e a g u n g a n - N y a . N a m u n , d a r i sifat-sifat Fi'liyah i n i tidak b o l e h d i a m b i l n a m a , s e h i n g g a tidak b o l e h m e n g a t a k a n : b a h w a salah satu n a m a - N y a adalah Al-Makir ( M a h a M a k a r ) , a t a u Al-Kaaid ( Y a n g M a h a M e n i p u D a y a ) , k a r e n a n a m a t e r s e b u t tidak d i s e b u t k a n . K i t a b e r h e n t i p a d a a p a y a n g t e r s e b u t saja, y a i t u b a h w a D i a tH* a d a l a h sebaik-baik p e m b u a t m a k a r d a n b a h w a D i a m e r e n c a n a k a n tipu daya t e r h a d a p m u s u h m u s u h - N y a y a n g kafir itu. J a d i A l l a h m e n s i f a t i diriN y a d e n g a n sifat m a k a r d a n m e n i p u d a y a s e b a g a i balasan, sebagaimana dalam firman-Nya :
L^Il Sju^o Ij^J^-j

"Sesungguhnya

mereka

(orang-orang

kafir

itu)

me-

"Dan balasan suatu kejahatan serupa." ( A s y - S y u r a : 4 0 )

adalah

kejahatan

yang

rencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya. Dan Aku pun merencanakan tipu daya pula, dengan sebenar-benarnya." (Ath-Thariq : 15-16)

Sifat t e r s e b u t t e r m a s u k d a l a m k a t e g o r i ini, y a i t u m e n i m p a k a n m a k a r d a n tipu m u s l i h a t k e p a d a s i a p a y a n g l a y a k , s e b a g a i h u k u m a n b a g i n y a . A l l a h tfl- telah mengakui untuk diri-Nya perbuatan-perbuatan, akan t e t a p i D i a tidak m e n a m a i d i r i - N y a d e n g a n isim fa'U dari perbuatan-perbuatan tersebut. M i s a l n y a : Araada, - m e n g h e n d a k i - , syaa'a, -menghendaki-, ahdatsa, - m e n g a d a k a n - , a k a n t e t a p i A l l a h t i d a k
Madzhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah secara Tafshil 51

"Dan Nya."
1. 50

Dia-lah Dzat Yang (Ar-Ra'd : 13)

Maha

keras

tipu

daya-

"Fathul Bari"X\UI9\

dan Muslim IV/2248

Syarh Al-'Aaidah Al-Wasithiyah

m e n y e b u t d i r i N y a d e n g a n n a m a Asy-Syaa'i (Yang M e n g h e n d a k i ) , Al-Murid (Yang M e n g h e n d a k i ) , AlMuhdits (Yang M e n g a d a k a n ) . Dia j u g a t i d a k m e n y e b u t d i r i - N y a d e n g a n n a m a Ash-Shani' (Yang M e m b u a t ) , Al-Fa'il (Yang B e r b u a t ) , Al-Mutain (Yang M e m buat dengan kokoh), dan n a m a - n a m a lain yang diambil dari perbuatan-perbuatan yang dinyatakan Allah sebagai perbuatan diri-Nya. Jadi, b a b Afal ( p e r b u a t a n - p e r b u a t a n ) , lebih luas d a r i p a d a b a b Asma' ( n a m a - n a m a ) . T e t a p i , a p a y a n g d i n y a t a k a n oleh Allah u n t u k diri-Nya, m a k a kitapun meyakininya, misalnya firman-Nya : % f - ** i' "Maha Kuasa berbuat (Al-Buruj : 16) apa yang
i ^

lain), maka sesungguhnya Allah Maha Maha Kuasa." ( A n - N i s a ' : 1 4 9 )

Pemaaf

lagi

"Padahal, kemuliaan hanyalah bagi Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang beriman." ( A l - M u n a f i q u n : 8)

Ss *

> '

'

'

'

o '

*'

j'*

"Apakah kamu tidak ingin bahwa ni? Dan Allah Maha Pengampun yang." ( A n - N u r : 2 2 )

Allah mengampulagi Maha Penya-

dikehendaki-Nya.
<_^JJi aIsI

Begitulah perbuatan Allah yang membuat kokoh segala sesuatu." (An-Naml : 88) 31.

dengan

D a l a m ayat-ayat di a t a s , A l l a h m e n e t a p k a n b a g i d i r i - N y a sifat Al-'afwu (memaafkan), Al-maghfirah ( m e n g a m p u n i ) , Al-'lzzah (mulia), dan Al-Qudrah (kuasa, m a m p u ) , karena itu kita p u n m e y a k i n i n y a s e b a g a i sifat A l l a h , d e n g a n m a k n a y a n g l a y a k b a g i N y a , tidak ada satupun dari m a k h l u k - m a k h l u k - N y a y a n g m e n y e r u p a i sifat-sifat t e r s e b u t . '
1

Sifat Al-'Afwu (Memaafkan) 32. Al-Maghfirah ( M e n g a m p u n i ) 3 4 . Al-'Izzah ( M u l i a ) D a n Al- Qudrah ( K u a s a , M a m p u )


' " . l S '

35.

Sifat Al-Istiwa" (Tinggi)

(Bersemayam) 36.

Al-'Uluw

aJ)| UU J
' f

I ~ '

j' l

1JJ1XJ

f t j \ 0jjL>cJ
m

'

'

f l'"
1

IjA-j u'
'

' I

fjjJus l^ii"Jz/cfl kamu menyatakan sesuatu kebaikan, bunyikan, atau memaafkan suatu kesalahan
52 Syarh Al-'Aqidah Al-Wasithiyah

menyem(orang

1. "Ar-Raudhah An-Nadiyah", hal. 115, "Al-KawasyifAl-Jaliyah", hal. 267, dan "Mukhtashar Ash-Shawa'iq Al-Mursalah 'Ala Alfahmiyah wal Mu'athilah", Ibnul Qayyim Al-Jauziyah H/31-35 Madzhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah secara Tafshil 53

Allah Yang Maha Pemurah, 'Arsy." ( T h a h a : 5 )

Yang bersemayam

di atas

37.

Sifat itu d i s e b u t k a n o l e h A l l a h di t u j u h t e m p a t d a l a m k i t a b - N y a d a n k i t a m e y a k i n i a p a y a n g telah ditegaskan oleh Allah b a g i d i r i - N y a . Kita m e n g a t a k a n b a h w a D i a b e n a r - b e n a r b e r s e m a y a m , d e n g a n sifat bersemayam yang layak dengan kebesaran-Nya. Bers e m a y a m itu telah d i k e t a h u i a r t i n y a , b a g a i m a n a n y a tidak d i k e t a h u i , m e n g i m a n i n y a m e r u p a k a n k e w a j i b a n , s e d a n g k a n b e r t a n y a m e n g e n a i n y a adalah b i d ' a h , d a n inilah m a d z h a b A h l u s S u n n a h w a l J a m a ' a h . '
1

Sifat Al-Ma'iyah Ta'ala

(Kebersamaan) Bagi Allah

f Cl AL. J>

jVI j ^ J

j i i - <S jl\

J *

"Kepada-Nyalah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang shalih dinaikkan-Nya." (Fathir : 1 0 ) Al-Uluw (Tinggi) m e r u p a k a n sifat Dzatiy b a g i Allah Ta'ala. d i a m e m i l i k i k e t i n g g i a n a b s o l u t : k e tinggian dzat, ketinggian kekuasaan, dan ketinggian p e m a k s a a n ' d a l a m h a d i t s d i s e b u t k a n :
2

"Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa; kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, juga apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (Al-Hadid : 4)
^ S y

y ^

s\

0jLJ>J>

j ^ i ^ j J l j \yu\

a)1I <->[

'"Arsy itu di atas air, sedangkan Allah di atas 'Arsy dan Dia mengetahui apa yang kamu di atasnya."
3)

"Sesungguhnya Allah bersama bertakwa dan orang-orang yang (An-Nahl : 128)

orang-orang yang berbuat kebaikan."

1. "Fatawa"' Ibnu Taimiyah V/144 2. "Ar-Raudhah An-Nadiyah", hal. 131 3. Hadits diriwayatkan oleh Abu Daud. Lihai '"Aunul Ma'bud" XIII/14. Hadits ini disahihkan oleh Al-Albani dalam "Mukhtashar Al-'Uluw lil 'Aliyyi Al-Ghaffar", hal. 103 54 Syarh Al-'Aaidah Al-Wasithiyah

D a l a m ayat-ayat ini, kita m e n e m u k a n b a h w a A l l a h Ta'ala telah m e n e t a p k a n b a g i d i r i - N y a sifat AlMa'iyah ( k e b e r s a m a a n ) . Ma'iyah ini t e r b a g i m e n j a d i dua m a c a m :

Madzhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah secara Tafshil

55

1.

Kebersamaan Allah dengan seluruh makhluk, y a n g k o n s e k u e n s i n y a b e r u p a sifat Al-Ilmu ( m e n g e t a h u i ) , Al-Ihathah (meliputi), dan Al-Ithla' (melihat). Dalil k e b e r s a m a a n ini adalah apa y a n g t e r k a n d u n g d a l a m surah A l - H a d i d di depan. Kebersamaan Allah khusus dengan orang-orang yang beriman dan bertakwa, yang konsekwensinya berupa penjagaan, perhatian, dan pertolongan. K e b e r s a m a a n y a n g u m u m , term a s u k s a l a h s a t u s i f a t Dzatiyah, sedangkan k e b e r s a m a a n y a n g k h u s u s , t e r m a s u k salah s a t u sifat F i ' l i y a h . N a b i jt b e r s a b d a : 38.

"Yang kamu seru dalam doamu lebih dekat kepada salah seorang dari kamu, daripada leher kendaraan tunggangan salah seorang dari kamu."
1}

2.

Sifat AI-Kalam

(Berbicara)

"Dan Allah berbicara kepada sung." ( A n - N i s a ' : 164)

Musa

dengan

lang-

"

'3.q*

'

'

'

0 * y

(3j

'

A->JLi

i - , ^7

j )

Sesungguhnya, bila seseorang dari kamu berdiri dalam shalatnya, maka ia sesungguhnya bermunajat kepada Rabbnya. Rabbnya berada di antara dirinya dan kiblat. Karena itu, janganlah salah seorang dari kamu meludah di hadapan wajahnya, tetapi hendaklah ia meludah di sebelah kirinya atau di bawah kedua telapak kakinya." Dalam riwayat lain, "... atau di bawah telapak kaki kirinya."'
0

Ayat ini, j u g a ayat-ayat lain y a n g d i s e b u t k a n oleh penulis, menunjukkan bahwa Allah benar-benar berbicara dengan pembicaraan yang sesuai dengan kebesaran-Nya. Dia berbicara bila Dia menghendaki, tentang apa y a n g Dia k e h e n d a k i , d a n k a p a n s a j a D i a m e n g h e n d a k i . Dia tJ|j , benar-benar telah berbicara dengan Al-Our'an dan kitab-kitab lain yang diturunkan kepada para nabi 'alaihimush shalatu wassalam. Al-Qur'an adalah kalam-Nya , diturunkan, b u k a n makhluk, bermula dari-Nya dan akan kembali kepad a - N y a . Bila m a n u s i a m e n u l i s A l - Q u r ' a n d i m u s h a f a t a u m e m b a c a n y a , m a k a hal itu tidak m e r u b a h k e b e -

1. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, "Fathul Bari" 1/84 dan Muslim IV/2303. 56 Syarh Al-'Aqidah Al-Wasithiyah

1)

Fathul Bari XI/500 dan Muslim IV72077, lafazh ini milik Muslim. Lihat Fatawa Ibnu Taimiyah V/103. Madzhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah secara Tafshil 57

radaanrtya s e b a g a i K a l a m A l l a h . K a r e n a p e r k a t a a n itu d i s a n d a r k a n k e p a d a s i a p a y a n g m e n g a t a k a n n y a p e r t a m a kali, b u k a n k e p a d a siapa y a n g m e n y a m p a i kannya. Allah telah berbicara dengan huruf-hurufnya dan makna-maknanya, dengan lafazh dari d i r i - N y a s e n d i r i , t i d a k sedikit p u n d a r i h a l i t u y a n g b e r a s a l dari s e l a i n - N y a . J a d i , A l l a h Hf b e r b i c a r a d e ngan perkataan yang dari segi jenisnya adalah Q o d i m , a k a n t e t a p i d a r i segi satu p e r s a t u n y a a d a l a h Hadits (baru), d a n Dia terus-menerus berbicara dengan huruf, suara, d a n perkataan yang didengar oleh siapa saja d i antara m a k h l u k - N y a y a n g D i a kehendaki. Dia t l f akan berbicara kepada orangorang mukmin pada Hari Kiamat dan sebaliknya mereka berbicara kepada-Nya. Pembicaraan-Nya terjadi d e n g a n d z a t - N y a d a n m e r u p a k a n sifat Dz;.,. s e k a l i g u s sifat p e r b u a t a n , k a r e n a i t u ia m a s i h d a n akan terus berbicara apabila Ia m e n g h e n d a k i , dengan pembicaraan yang sesuai dengan kebesaranN y a ' N a b i jt telah b e r s a b d a :
1

Beliau j u g a b e r s a b d a : Allah 'Azza wa Jalla firman : : JIS 4dJbJb J> ^ * J l j dJuJul-j d O : #


f

ber-

>

J I S VjLtS! i i T

: J U S j&\

J r > t : jy\

<^M 0i?~

-OiJ^iJ

^
)

S-*^'
jiA
5 1

^iSl <_$>j L g i l ^ J l ^ - o l i J S '

"Tidak ada seorang pun di antara kamu, kecuali Rabbnya akan berbicara dengannya, tanpa perantara seorang penerjemah. "
2)

"Wahai Adam ! "Adam alaihissalam menjawab, "Kupenuhi panggilan-Mu, saya sangat berbahagia menjumpai-Mu, dan segala kebaikan berada di kedua tanganMu."Nabi bersabda : Lalu Allah berfirman, "Keluarkanlah utusan naar i" Adam bertanya, "Apakah utusan naar itu ?" Allah menjawab, "Untuk setiap seribu orang, ada 999 orang." Nabi bersabda, "Itulah hari dimana anak kecil beruban, setiap wanita yang hamil melahirkan kandungannya, dan kamu melihat manusia mabuk padahal mereka tidak mabuk, akan tetapi siksa Allah itu sangat keras.'"
0

1. "Ar-Raudhah An-Nadiyah", 146, "Al-Ajwibah Al-Ushuliyah", 93, dan "Syarh Al-Wasithiyah", Al-Haras, hal. 96. 2. Diriwayatkan Al-Bukhari, "Fathul Bari" XI/377 dan Muslim I / 201. 58 Syarh Al-'Aaidah Al-Wasithiyah

1. Diriwayatkan Al-Bukhari, "Fathul Bari" XI/377 dan Muslim I / 201. Madzhab Ahlus Sunnah wal lama'ah secara Tafshil 59

39.

Orang-orang Mukmin Melihat Allah Pada Hari Kiamat

4 x r > s > u \j J\ <Y Y> S > L sf;_


?

"^.'j

kami dari naarl Maka, Allah menyingkapkan Tidak ada sesuatupun yang diberikan kepada yang lebih mereka sukai daripada kenikmatan kepada Rabb mereka 'Azza wa Jalla." K e m u d i a n , N a b i 1 , m e m b a c a a y a t ini :

hijab. mereka, melihat

"Wajah-wajah (orang-orang mukmin) pada hari itu berseri-seri. Kepada Rabbnyalah mereka melihat."'(AlQiyamah : 22-23). P a d a b a b ini p e n u l i s Rahimahullah Ta'ala m e n y e butkan ayat-ayat yang menunjukkan b a h w a orangorang m u k m i n melihat Rabb m e r e k a p a d a hari kiamat, secara langsung dengan mata kepala mereka, d e n g a n cara y a n g l a y a k d e n g a n k e b e s a r a n - N y a , y a n g m a n a h a l itu tidak m i r i p d e n g a n s a t u p u n di a n t a r a p a r a m a k h l u k - N y a . H a l itu j u g a telah d i s e b u t k a n di d a l a m A s S u n n a h . N a b i 2ff b e r s a b d a : : J U f j i i j L ; iSl J ^ L l
o'*
's

"Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik (Jannah) dan tambahannya.(yaitu melihat wajah Allah.-r> )" ( Y u n u s : 26^
ent

J U & j | & j | J i f J ^ l lii


* * '

^- f

'i

'

o *

JI

'

Pendapat b a h w a orang-orang m u k m i n melihat R a b b m e r e k a p a d a H a r i K i a m a t ini, d i s e p a k a t i oleh para nabi, r a s u l , s e l u r u h s h a h a b a t , t a b i ' i n , d a n i m a m k a u m muslimin dalam berbagai masa. Yang menent a n g p e n d a p a t ini h a n y a l a h o r a n g - o r a n g J a h m i y a h dan Mu'tazilah serta orang-orang y a n g mengikuti m e r e k a . P e n d a p a t m e r e k a itu bathil d a n tertolak d e n g a n Al-Kitab d a n A s - S u n n a h / N a b i 3j b e r s a b d a :
0

"Bz'Za penduduk jannah telah masuk jannah, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, 'Inginkah kalian jika aku menambalikan sesuatu untuk kalian l' Mereka berkata, 'Tidakkah Engkau telah menjadikan wajah kami menjadi putih, Engkau masukkan kami ke jannah, dan Engkau selamatkan
60 Syarh Al-'Aqidah Al-Wasithiyah

.l^iiili ^^JLiJl s ^ J j ^ J ? *^C=>j _ ~!-j! ^ j \!h


( r

1. Diriwayatkan oleh Muslim 1/163, sedangkan ayat dalam hadits ini adalah ayat ke-26 dari Surah Yunus. 2. " Al-KawasyifAl-Jaliyah", hal. 401. Madzhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah secara Tafshil 61

"Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Kalian tidak berjubel dalam melihat-Nya. Maka, apabila kalian bisa dengan sepenuh daya menjaga shalat sebelum matahari terbit (shalat fajar) dan shalat sebelum matahari tenggelam (shalat 'ashar) maka lakukanlah."
0

40.

Allah Turun K e Langit D u n i a Setiap M a l a m Nabi ^ bersabda :

^
l '

LJJJ! ^
s
sa Z'

J\ p
^ ^
q

j r J G J J i i j i j \fj j j L '
-*
S

M*

AJ

j js-'Sl
. ' O ss

'J^Ayut.

JlUl
J-

cJ:
JU

t e r a k h i r . T u r u n n y a A l l a h Ta'ala ini s e s u a i d e n g a n kebesaran dan keagunganNya. Turun merupakan salah s a t u sifat Fi'liyah. D i a t u r u n k e t i k a D i a m e n g h e n d a k i d a n k a p a n saja D i a m e n g h e n d a k i . A r t i t u r u n telah diketahui, tetapi b a g a i m a n a k e a d a a n t u r u n - N y a itu tidak diketahui, m e n g i m a n i n y a m e r u p a k a n k e w a jiban, sedangkan bertanya mengenainya adalah bid'ah. Demikian pula turunnya Allah pada Hari K i a m a t , s e b a g a i m a n a disebutkan d a l a m A l - K i t a b d a n A s - S u n n a h . T u r u n - N y a tidak s a m a d e n g a n t u r u n n y a t u b u h m a n u s i a dari atap r u m a h k e t a n a h , y a n g m a n a atap tetap b e r a d a di atasnya, tetapi Allah M a h a Suci dari hal y a n g d e m i k i a n itu. '
1

"Rabb fo'te Tabaraka wa Ta'ala turun pada setiap malam ke langit dunia, ketika masih tersisa sepertiga malam terakhir. Dia berfirman : 'Siapa yang berdoa kepadaKu, niscaya Aku mengabulkannya, siapa yang memohon kepada-Ku, niscaya Aku memberinya, siapa yang meminta ampun kepada-Ku niscaya Aku mengampuninya?'"
2)

41.

S i f a t AI-Farh

(Gembira)

N a b i 1 b e r s a b d a :
" " ' ' s o *
s i o os

( ^ J l P JaL- j^V^-l
s s
a s %
s>

'tf
i

Hadits y a n g disepakati k e s h a h i h a n n y a ini, m e r u p a k a n dalil y a n g sahih d a n g a m b l a n g , y a n g menyatakan turunnya Allah Ta'ala k e langit dunia p a d a setiap m a l a m , k e t i k a m a s i h tersisa s e p e r t i g a m a l a m
1. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, "Fathul Bari" 111/29 dan Muslim 1/521. 2. Diriwayatkan Al-Bukhari, "Fathul Bari" 111/29 dan Muslim 1/521. 62 Syarh Al-'Aqidah Al-Wasithiyah

"Allah lebih gembira dengan taubat seorang hambanya, dibanding dengan kegembiraan salah seorang dari kalian yang menemukan untanya, yang telah hilang di padang pasir yang luas."
2)

1.

"Syarh Hadits An-Nuzul", Ibnu Taimiyah, hal. 33 dan "ArRaudhah An-Nadiyah", hal. 175, lafazh hadits ini milik Muslim 2. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, "Fathul Bari" (XI : 102) dan Muslim (IV : 2104). Lihat pula "Al-Kawasyif Al-Jaliyah", hal. 457 dan "ArRaudhah An-Nadiyah", hal. 175, Lafazh ini ada pada Muslim. Madzhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah secara Tafshil 63

Ini m e r u p a k a n salah s a t u sifat Fi'liyah d e n g a n k e a d a a n y a n g s e s u a i d e n g a n k e b e s a r a n A l l a h 'Azza wa Jalla.

yang layak dengan kebesaranNya. Ini m e r u p a k a n s a l a h s a t u sifat Fi'liyah hendaki. '


1

yang dilakukan oleh Allah

a p a b i l a D i a m e n g h e n d a k i d a n k a p a n saja D i a m e n g -

42.

Sifat Adh-Dhahik N a b i ;H B e r s a b d a :

(Tertawa)

43.

Sifat Al-'Ajab

(Ta'ajub)

N a b i ;t. b e r s a b d a :
di^'-n ' ,
s
} s

iJ&r
J J U . :Jli ?

nij^-i j 4 ' J i j J i alit


Jj

'

jl

L' L a ^ IjiLu \-zSS J i l b

a i r

'J j

^~i!f J p

d/Jjij

> J^j

JP

iiii J^its

X$Ji^

(J^"J

5^' (Js~"

JiV*^ f*^*^* (J?^'

"Allah tertawa terhadap dua orang, salah satu membunuh yang lain, tetapi keduanya masuk jannah." (Para shahabat) bertanya, "Bagaimana bisa demikian wahai Rasulullah 1" Beliau bersabda, :Yang seorang berperang dijalan Allah 'Azza wa Jalla, lalu gugur sebagai syahid. Kemudian Allah menerima taubat si pembunuh, ia masuk Islam, lalu berperang dijalan Allah 'Azza wa Jalla, kemudian gugur sebagai syahid.
v

"Allah sungguh ta'ajub atau tertawa oleh si Fulan dan Fulanah. Maka Allah 'Azza wa Jalla menurunkan : 'Dan mereka mengutamakan (orang-orang muliajirin) atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan.' *
2

D a l a m h a d i t s sahih ini d i n y a t a k a n sifat t a ' a j u b , y a n g m e r u p a k a n s a l a h s a t u sifat Fi'liyah. J a d i , A l l a h Ta'ala ta'ajub apabila D i a m e n g h e n d a k i d a n k a p a n saja D i a m e n g h e n d a k i , d e n g a n k e a d a a n y a n g l a y a k dengan kebesaran-Nya. "Tidak ada sesuatu Mendengar pun yang lagi menyerupai-Nya Melihat." dan Dia Maha

D a l a m h a d i t s ini t e r d a p a t dalil y a n g s a h i h d a n t e g a s , y a n g m e n y a t a k a n sifat t e r t a w a b a g i A l l a h ,


1. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, "Fathul Ban'" (VI : 39) dan Muslim (III : 1504). 64 Syarh Al-'Aaidah Al-Wasithiyah

1. Lihat "Ar-Raudhah An-Nadiyah", hal. 175 dan "Al-Kawasyif Al-Jaliyah"hal. 457'. 2 Diriwayatkan Al-Bukhari, "Fathul Bari" (VIII : 631), sedangkan ayat dalam hadits ini adalah yang ke-9 dari Surah Al-Hasyr. Madzhab Ahlus Sunnah wal jama'ah secara Tafshil 6 5

44.

S i f a t Qodamur

Rahman

(Telapak Kaki Allah)

Y a n g P e r t a m a : Sifat Dzatiyah : y a i t u sifat y a n g t i d a k t e r p i s a h k a n d a r i A l l a h Ta'ala. M a k a , Ia s e j a k d a h u l u dan tetap m e n y a n d a n g sifat tersebut. Misalnya: Ilmu, Hidup, Kuasa, Mendengar, Melihat, Wajah, Telapak, Tangan, Mata, Kaki, Raja, A g u n g , Besar, Perkasa, Tinggi, Jari, Telapak Kaki, K a y a , Kasih Sayang, dan Berbicara. Y a n g K e d u a : Sifat Fi'liyah : y a i t u sifat y a n g b e r kaitan dengan kehendak d a n kekuasaan Allah. Misaln y a : B e r s e m a y a n , T u r u n , T i b a , T e r t a w a , R i d h a , Ta'ajub, Murka, Datang, Menghidupkan, Mematikan, G e m b i r a , M a ra h , Benci, Cinta. S e m u a sifat ini d i s e b u t Qadim ( a d a s e j a k d a h u l u ) dari s e g i j e n i s n y a d a n b a r u d a r i s e g i t e r j a d i n y a s a t u p e r s a t u . Sifat-sifat t e r s e b u t , j u g a sifat-sifat Fi'liyah y a n g lain, b e r k a i t a n d e n g a n k e h e n d a k A l l a h . Bila D i a b e r k e h e n d a k , D i a m e l a k u k a n n y a s e d a n g k a n b i l a D i a tidak b e r k e h e n dak, Dia tidak melakukannya. '
1

" *-

"Setiap kali jahanam dilempari (dengan penghuninya), ia senantiasa mengatakan, 'Masih adakah tambahan?' Sehingga Rabbul Tzzah (Allah H) meletakkan telapak kaki-Nya di dalamnya -dalam riwayat lain, meletakkan telapak kaki-Nya di atasnya-. Maka, sebagiannya mengisut kepada sebagian lainnya, lalu ia berkata, Cukup... cukup... !" D a l a m h a d i t s ini d i n y a t a k a n a d a n y a k a k i b a g i A l l a h Yang M a h a R a h m a n , d e n g a n k e a d a a n y a n g l a yak dengan kebesaran-Nya, sebagaimana telah dijelaskan t e r d a h u l u .
2)

SIFAT FI'LIYAH SEKALIGUS DZATIYAH


Kadang-kadang suatu sifat bisa dikategorikan dal a m sifat Fi'liyah sekaligus Dzatiyah. M i s a l n y a sifat berbicara (kalam), asalnya m e r u p a k a n sifat Dzatiyah, karena Dia sejak dahulu d a n tetap berbicara. Tetapi bila dilihat dari terjadinya s a t u p e r s a t u , b e r b i c a r a m e r u p a k a n sifat Fi'liyah, karena berbicara itu berkaitan d e n g a n kehendak-Nya. Dia berbicara kalau m e n g h e n d a k i .
1. ibid., hal. 30 Madzhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah secara Tafshil 67

SIFAT HlIYAHDAN SIFAT DZAJTYAHBkGl ALLAH


Sifat-sifat A l l a h d i b a g i m e n j a d i d u a :
1. Diriwayatkan Al-Bukhari, "Fathul Bari" (XIII : 368) dan Muslim (IV : 2187). 2. Lihat "Mukhtashar Al-Ajwibah 66 Al-Ushuliyah", hal. 103.

Syarh Al-'Aaidah Al-Wasithiyah

S e b a g a i m a n a f i r m a n A l l a h Ta'ala :
*
s " ' *

'

* '

"a'

'

' i - '

'),t

"Sesungguhnya perintah-Nya, apabila Dia menghendaki sesuatu, hanyalah mengatakan, 'Jadilah l', maka terjadilah ia." Setiap sifat y a n g berkaitan d e n g a n kehendak Allah Ta'ala, adalah mengikuti kebijaksanaan-Nya. K a d a n g - k a d a n g h i k m a h tersebut kita m e n g e r t i , tetapi kadang-kadang kita tidak m a m p u mengetahuinya. A k a n tetapi k i t a y a k i n d e n g a n s e y a k i n - y a k i n n y a b a h w a A l l a h tidak m e n g h e n d a k i s e s u a t u a p a p u n , k e c u a l i h a l itu s e s u a i d e n g a n h i k m a h . H a l ini d i i s y a r a t k a n d a l a m f i r m a n Allah :
*
S '

SIKAP PERTENGAHAN AHLUS SUNNAH WAL JAMA'AH


SIKAP PERTENGAHAN AHLUS SUNNAH DIANTARA HRQAH SESAT DALAM MASALAH SIFAT ALLAH
U m a t I s l a m a d a l a h u m a t y a n g wasath, b e r a d a di tengah-tengah dibandingkan dengan berbagai agama lain. S e b a g a i m a n a f i r m a n A l l a h :
f s z s

\'

'

~\

' - '

'

"

'

' - '

' '

Ual. j C\ lis Hi^- iUJiTj


"Demikianlah, Kami telah menjadikan kamu sekalian sebagai umat yang wasath." ( A l - B a q a r a h : 1 4 3 ) . A h l u s S u n n a h w a l J a m a ' a h adalah k e l o m p o k p e r tengahan dibandingkan dengan kelompok-kelomp o k y a n g m e n i s b a h k a n dirinya k e p a d a Islam. M e r e k a a d a l a h o r a n g - o r a n g y a n g p e r t e n g a h a n antara orangorang J a h m i y a h y a n g menafikan sifat-sifat d a n n a m a n a m a A l l a h , y a n g m e l u c u t i A l l a h d a r i sifat-sifat-Nya, y a n g k a r e n a itu m e r e k a disebut s e b a g a i Ahli Ta'thil dengan Ahli Tamtsil, yaitu k e l o m p o k y a n g b e r s e b e rangan d e n g a n J a h m i y a h , y a n g m e y a k i n i sifat-sifat

"Dan kamu tidak mampu (menempuh jalan kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." Insaan : 30).

1}

itu), Allah (Al-

1. Ad-Dahr : 30. Lihat "Al-Qawa'id Al-Mutsla fi Shifatillah wa Asma'ihi Al-Husna", hal. 24 68 Syarh Al-'Aqidah Al-Wasithiyah

Sikap Pertengahan Ahlus Sunnah wal Jama'ah

69

Allah, akan tetapi m e r e k a m e n j a d i k a n sifat-sifat tersebut s e b a g a i m a n a sifat-sifat m a k h l u k , m a k a mereka mengatakan : Tangan Allah sebagaimana tangan makhluk dan pendengaran Allah sebagaimana pendengaran makhluk. M a h a Suci Allah dari perkataan orang-orang zhalim itu. A d a p u n A h l u S u n n a h w a l J a m a ' a h , m e n e t a p k a n sifat-sifat A l l a h tanpa menyerupakannya. Mereka me-Mahasucikan Allah dari keserupaan d e n g a n para m a k h l u k , tanpa meniadakannya. Mereka m e m a d u k a n antara Tanzih ( p e m a h a s u c i a n ) , d a n Itsbat ( p e n e t a p a n ) . A l l a h telah m e m b a n t a h k e d u a k e l o m p o k y a n g m e n y i m p a n g di atas d e n g a n f i r m a n - N y a :

"Dan Dia Maha

Mendengar

lagi Maha

Melihat",

Adalah bantahan terhadap kaum Mu'athilah ( y a n g m e n a f i k a n sifat-sifat A l l a h ( p " ' . ) '


6 1

SIKAP PERTENGAHAN AHLUS SUNNAH ANTARA JABRIYAH DAN QADARIYAH DALAM MASALAH PERBUATAN HAMBA
Ahlus Sunnah memiliki sikap yang pertengahan antara penganut p a h a m Jabriyah dan Cjadariyah, serta y a n g l a i n n y a . K a u m J a b a r i y a h , y a n g j u g a m e r u pakan penganut paham Jahmiyah dan pengikut Jahm bin Shafwan, mengatakan: Sesungguhnya, para hamb a itu d i p a k s a atas p e r b u a t a n d a n g e r a k a n - g e r a k a n n y a , serta d a l a m s e l u r u h p e r i l a k u n y a , s e b a g a i m a n a halnya gerakan-gerakan orang yang gemetar dan urat-urat y a n g b e r d e n y u t , k e s e m u a n y a m e r u p a k a n perbuatan Allah. Adapun k a u m Cjadariyah, yaitu o r a n g - o r a n g Mu'tazilah pengikut Ma'bad Al-Juhaniy beserta orang-orang yang sepaham dengan mereka, mengatakan : Sesungguhnya, hambalah yang menciptakan perbuatan-perbuatannya, tanpa campur tangan kehendak dan kekuasaan Allah. Jadi, mereka m e n g ingkari bahwa Allah adalah pencipta perbuatan1. " Al-Kawasyif Al-Jaliyah" hal. 494 dan "Syarh Al-Wasithiyah". Al-Harras, hal. 126. Sikap Pertengahan Ahlus Sunnah wal jama'ah 71

"Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat." Firman-Nya :

"Tidak

ada sesuatu

pun yang

menyerupai-Nya"

Adalah bantahan terhadap k a u m musyabbihah (yang m e n y e r u p a k a n sifat Allah d e n g a n sifat m a k h l u k N y a -f***-), s e d a n g k a n f i r m a n A l l a h :


j .,n M ^ ? ^ j l 3^3

70

Syarh Al-'Aaidah Al-Wasithiyah

perbuatan para h a m b a . Mereka mengatakan : Allah tidak menghendakinya dan tidak menginginkannya. A l l a h telah m e m b e r i k a n p e t u n j u k k e p a d a A h lus S u n n a h w a l J a m a ' a h u n t u k m e n j a d i k a u m y a n g p e r t e n g a h a n di a n t a r a k e d u a k e l o m p o k ini. M e r e k a m e n g a t a k a n : S e s u n g g u h n y a A l l a h Ta'ala a d a l a h yang menciptakan para hamba berikut perbuatanp e r b u a t a n m e r e k a , a k a n tetapi p a r a h a m b a tersebut benar-benar melakukannya dan memiliki kemampuan untuk melakukannya, sedangkan Allah adalah y a n g m e n c i p t a k a n m e r e k a d a n s e g a l a k e m a m p u a n m e r e k a . Allah Ta'ala b e r f i r m a n :

SIKAP PERTENGAHAN AHLUS SUNNAH ANTARA KAUM MURJIA'H DAN KAUM WA'IDIYAH DARI GOLONGAN OADARIYAH DALAM MASALAH ANCAMAN ALLAH
M u r j i ' a h : B e r a s a l dari k a t a irja', y a n g a r t i n y a menangguhkan. Mereka dinamakan demikian dikaren a k a n mereka m e n u n d a amal dari iman. Mereka m e n g a t a k a n ; S u a t u d o s a tidak m e m b e r i k a n m u d h a r a t d e n g a n a d a n y a i m a n , s e b a g a i m a n a s u a t u k e t a a t a n tidak berguna dengan adanya kekafiran. Jadi, menurut m e r e k a , a m a l tidaklah t e r m a s u k d a l a m s e b u t a n iman, i m a n itu tidak b e r t a m b a h d a n t i d a k b e r k u r a n g , d a n s e o r a n g p e l a k u d o s a b e s a r itu m e m i l i k i k e i m a n a n yang s e m p u r n a d a n tidak terkena a n c a m a n siksa. P e n d a p a t m e r e k a ini batil b e r d a s a r k a n A l - K i t a b dan. As-Sunnah. A d a p u n Wa'idiyah adalah golongan y a n g m e n g a t a k a n : B e r d a s a r k a n r a s i o , Allah h a r u s l a h m e n y i k s a orang y a n g b e r m a k s i a t sebagaimana h a r u s m e m b e r i pahala orang yang berbuat ketaatan. M a k a , barang siapa y a n g m e n i n g g a l d a l a m k e a d a a n b e r b u a t d o s a b e s a r d a n b e l u m b e r t a u b a t , m a k a ia k e k a l di n a a r s e l a m a - l a m a n y a . Ini m e r u p a k a n s a l a h s a t u p r i n s i p k a u m Mu'tazilah yang juga diyakini oleh k a u m Khawarij. M e r e k a b e r k a t a : K a r e n a A l l a h t i d a k m e nyelisihi janji. P e n d a p a t m e r e k a ini batil d a n b e r t e n tangan dengan Al-Kitab dan As-Sunnah. Allah Ta'ala berfirman :

"Padahal Allah-lah yang kamu buat."

yang menciptakan kamu dan (Ash-Shafat : 96).

apa

Ahlus Sunnah juga meyakini bahwa seorang hamba memiliki kehendak dan ikhtiar yang m e n g ikuti k e h e n d a k A l l a h Ta'ala. A l l a h T a ' a l a b e r f i r m a n :
_ r' ' M
\^

^'V

'T'.

'

(x<\) Ca-illJl

" B a g i szapfl antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki oleh Allah, Rabb semesta alam." ( A t - T a k w i r : 2 8 - 2 9 ) .
72 Syarh Al-'Aaidah Al-Wasithiyah

Sikap Pertengahan Ahlus Sunnah wal Jama'ah

73

perbuatan terpuji, tidak sebagaimana menyelisihi janji k e b a i k a n . S e o r a n g p e n y a i r b e r k a t a : "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya." (An-Nisa' : 48). Adapun Ahlus sunnah wal Jama'ah, memiliki sikap yang pertengahan d a l a m masalah a n c a m a n A l l a h ini, a n t a r a k e d u a k e l o m p o k ini. M e r e k a m a n g a takan ; S e s u n g g u h n y a s e o r a n g p e l a k u d o s a b e s a r itu b e r i m a n d e n g a n k e i m a n a n n y a t e t a p i j u g a fasik karena perbuatan dosa besarnya, atau seorang m u k m i n yang kurang sempurna imannya. Apabila ia m a t i s e b e l u m b e r t a u b a t , m a k a ia b e r a d a di b a w a h k e h e n d a k A l l a h . Bila D i a m e n g h e n d a k i , D i a m e n g ampuninya dengan kasih sayang dan karunia-Nya serta m e m a s u k k a n n y a ke jannah sejak awal. D a n bila Dia m e n g h e n d a k i , Dia akan m e n y i k s a n y a dengan keadilan-Nya, sesuai dengan kadar dosad o s a - N y a , di d a l a m n a a r , a k a n t e t a p i ia t i d a k k e k a l di d a l a m n y a , m e l a i n k a n a k a n k e l u a r s e t e l a h d i s u c i kan dan dibersihkan dari dosa-dosa dan kemaksia t a n , d a n a k h i r n y a ia a k a n m a s u k k e j a n n a h b e r k a t syafaat atau karunia dan rahmat Allah, dan kes e m u a itu m e r u p a k a n karunia dari Allah Ta'ala. Ahlus Sunnah mengatakan : Menyelisihi ancaman merupakan kemurahan, berbeda dengan menyelisihi janji kebaikan. Menyelisihi a n c a m a n m e r u p a k a n S u n g g u h , bila a k u m e n g a n c a m n y a atau m e n janjikan kebaikan untuknya Kuselisihi a n c a m a n k u , d a n k u p e n u h i janji baikku. '
1

SIKAP WASATH PERTENGAHAN AHLUS SUNNAH DALAM MASALAH ASMA'UL IMAN WADDIEN(HPMkNAMA IMAN DAN DIN), ANTARA KAUM HARURIYAH DAN MUTAZILAH DENGAN KAUM MURJI'AH DAN JAHMIYAH
Yang d i m a k s u d Asma' ( n a m a - n a m a ) di sini a d a lah Asma' ud Dien ( s e b u t a n - s e b u t a n d a l a m a g a m a ) , seperti : M u k m i n , m u s l i m , kafir, dan fasik. A d a p u n yang dimaksud dengan hukum-hukum adalah h u k u m - h u k u m b a g i o r a n g - o r a n g yang menyandang sebutan tersebut, baik di dunia m a u p u n akhirat. 1. Haruriyah adalah sekelompok dari golongan K h a w a r i j , y a n g dikaitkan d e n g a n n a m a H a r u r a ' , yaitu nama suatu tempat dekat Kufah. Mereka b e r k u m p u l d i t e m p a t ini k e t i k a m e m b e l o t d a n memberontak terhadap Ali 4fe. Mereka berpendapat b a h w a seseorang itu tidak disebut

1. Lihat "Ar-Raudhah An-Nadiyah", hal. 252 dan hal. 501.

"Al-Kawasyif"

74

Syarh Al-'Aaidah Al-Wasithiyah

Sikap Pertengahan Ahlus Sunnah wal Jama'ah

75

m u k m i n k e c u a l i a p a b i l a ia t e l a h m e l a k s a n a k a n kewajiban-kewajiban dan menjauhi dosa-dosa besar. Mereka mengatakan : Din dan Iman adalah perkataan, perbuatan, dan keyakinan. A k a n t e t a p i ia t i d a k b e r t a m b a h d a n t i d a k b e r kurang. Maka barangsiapa melakukan dosa besar, ia k a f i r d i d u n i a , s e d a n g k a n d i a k h i r a t k e k a l di n a a r s e l a m a - l a m a n y a , b i l a ia b e l u m b e r taubat sebelum mati. 2. Mu'tazilah adalah para pengikut Washil bin ' A t h o ' d a n A m r u bin 'Ubaid. M e r e k a disebut M u ' t a z i l a h , k a r e n a mereka I'tizal ( m e n y e n d i r i ) ; m e m i s a h k a n diri dari majlis H a s a n Al-Bashri, dan ada pula y a n g m e n y e b u t k a n sebab lain. Menurut mereka, seseorang tidak disebut m u k m i n k e c u a l i a p a b i l a ia t e l a h m e l a k s a n a k a n kewajiban-kewajiban dan menjauhi dosa-dosa besar. M e r e k a m e n g a t a k a n : D i n dan I m a n itu perkataan, perbuatan, dan keyakinan, akan tetapi tidak bertambah dan tidak berkurang. Maka, barangsiapa yang melaksanakan dosa besar, ia b e r a d a di s u a t u t e m p a t antara d u a t e m p a t - i a telah k e l u a r d a r i i m a n a k a n t e t a p i b e l u m m a s u k ke d a l a m kekafiran-. Inilah h u k u m n y a di dunia m e n u r u t m e r e k a , a d a p u n h u k u m n y a d i a k h i r a t , ia k e k a l d a l a m n a a r s e l a ma-lamanya. Jadi, ada dua tempat perbedaan antara Khawarij dan Mu'tazilah dan dua tempat pula yang mereka sepakati. Terjadi persamaan di antara mereka pada :
Syarh Al-'Aaidah Al-Wasithiyah

a. b.

Menolak keimanan bagi orang yang melaksanakan dosa besar. Kekekalan orang tersebut di naar bersama o r a n g - o r a n g kafir.

A d a p u n p e r b e d a a n yang terjadi di antara mereka adalah : a. Orang-orang Khawarij m e n y e b u t n y a sebagai orang kafir, s e d a n g k a n o r a n g - o r a n g M u ' t a zilah m e n g a t a k a n b a h w a o r a n g tersebut b e r ada di suatu t e m p a t di antara d u a tempat. Khawarij menghalalkan darah dan hartanya, sedangkan Mu'tazilah tidak melakuk a n h a l itu.

b.

M u r j i ' a h m e n g a t a k a n : Suatu dosa tidak mendatangkan mudharat terhadap keimanan sebagaim a n a s u a t u k e t a a t a n tidak b e r g u n a d e n g a n a d a nya kekafiran. Mereka mengatakan b a h w a iman hanyalah p e m b e n a r a n di d a l a m hati. Seorang yang melakukan dosa besar menurut mereka memiliki keimanan yang sempurna dan tidak berhak dimasukkan ke naar. D e n g a n demikian, keimanan orang yang paling fasik s a m a dengan keimanan orang yang paling sempurna imannya. Demikian halnya pendapat orang-orang Jahmiyah. Jadi, orang J a h m i y a h telah m e l a k u k a n bid'ah at-ta'thil, al-jabar, dan al-irja', s e b a g a i m a n a dikatakan oleh Ibnul Q a y y i m Rahimahullah.

76

Sikap Pertengahan Ahlus Sunnah wal Jama'ah

77

Orang yang melaksanakan dosa besar menurut mereka memiliki keimanan yang sempurna dan tidak b e r h a k d i m a s u k k a n k e d a l a m naar. 5. Adapun Ahlus Sunnah wal J a m a ' a h , telah mendapatkan petunjuk dari Allah u n t u k m e m a hami kebenaran. Mereka mengatakan: Sesungguhnya, iman adalah ucapan dengan lisan, perbuatan dengan anggota badan, dan keyakinan dengan hati. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Seorang pelaku dosa besar menurut mereka adalah seorang mukmin yang kurang keiman a n n y a . B e r k u r a n g n y a i m a n dia itu s e b a n d i n g dengan kadar maksiat yang dilakukannya. M a k a , m e r e k a s a m a sekali t i d a k m e n a f i k a n > .,imanan dari pelaku dosa besar tersebut seperti pemahaman kaum Khawarij dan kaum Mu'tazilah. Mereka juga tidak mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu seorang yang m e m i l i k i iman sempurna seperti p e m a h a m a n kaum Murji'ah dan kaum Jahmiyah. Adapun h u k u m o r a n g tersebut di akhirat, di b a w a h kehendak Allah. Jika Dia berkehendak, Dia akan m e m a s u k k a n n y a k e j a n n a h sejak p e r t a m a k a l i sebagai kasih sayang dan karunia dari Allah, d a n jika Dia menghendaki, Dia akan menyiks a n y a s e s u a i d e n g a n k a d a r k e m a k s i a t a n n y a . Ini apabila ia tidak m e l a k u k a n salah satu dari pembatal-pembatal keislaman, tidak menghalal-

k a n a p a y a n g d i h a r a m k a n o l e h A l l a h , d a n tid a k m e n g h a r a m k a n a p a y a n g d i h a l a l k a n oleh Allah. H u k u m yang diyakini oleh A h l u s Sunnah b a h w a s e o r a n g m u k m i n tidak k e k a l d i n a a r , j u g a merupakan h u k u m yang pertengahan antara y a n g diyakini oleh k a u m Khawarij d a n k a u m Mu'tazilah yang mengatakan bahwa manusia k e k a l d i naar, b e g i t u j u g a d e n g a n M u r j i ' a h d a n Jahmiyah yang mengatakan bahwa manusia tidak berhak untuk mendapatkan h u k u m a n sekalipun melakukan kemaksiatan.
11

SIKAP PERTENGAHAN AHLUS SUNNAH DALAM MASALAH SHAHABAT RASULULLAH M ANTARA RAFIDHAH DENGAN KHAWARIJ DAN NAWASHIB
Rafidhah adalah segolongan dari Syi'ah y a n g m e n g k u l t u s k a n A l i Radhiallahu 'anhu d a n A h l u l B a i t secara b e r l e b i h a n , b e r s i k a p m e m u s u h i d a n m e n g k a f i r k a n m a y o r i t a s s a h a b a t , t e r m a s u k tiga s a h a b a t u t a m a ( A b u Bakar, U m a r d a n U t s m a n ~ P ) , serta o r a n g orang yang mengikuti mereka, k a u m Rafidhah juga m e n g k a f i r k a n siapa saja y a n g m e m e r a n g i A l i 4 f e . M e reka berkata : Ali adalah seorang I m a m yang ma'shum. Sebab mereka disebut Rafidhah adalah,
ent

1. Lihat "Ar-Raudhah An-Nadiyah", hal. 252 dan "Al-Kawasif", ha). 501 Sikap Pertengahan Ahlus Sunnah wal Jama'ah 79

78

Syarh Al-Aaidah Al-Wasithiyah

karena mereka meninggalkan Zaid bin Ali bin Husain, ketika mereka bertanya, " A p a k a h engkau b e r l e p a s diri d a r i S y a i k h a i n , y a i t u : A b u B a k a r d a n U m a r ? " , m a k a Z a i d m e n j a w a b , "Ma'adzallah (aku berlindung kepada Allah), k e d u a n y a adalah w a z i r (pembantu) k a k e k k u . " M a k a mereka m e n o l a k Zaid, sehingga d i n a m a k a n d e n g a n R a f i d h a h ' . A d a p u n g o l o ngan Zaidiyah mengatakan : Kami berwala' kepada k e d u a n y a d a n berlepas diri dari siapa saja y a n g berlepas diri dari k e d u a n y a . M e r e k a m e n g i k u t i p e n d a pat Z a i d , s e h i n g g a m e r e k a disebut s e b a g a i Z a i d i y a h .
1

s e b a g a i b e r i k u t : A b u Bakar, U m a r , U t s m a n , k e m u d i a n A l i 4s>, m e n a h a n diri dari p e m b i c a r a a n y a n g b e r tele-tele m e n g e n a i m e r e k a , d a n m e n d o a k a n s e l u r u h shahabat agar m e n d a p a t k a n l i m p a h a n r a h m a t Allah. Jadi, mereka bersikap pertengahan antara pengk u l t u s a n y a n g d i l a k u k a n oleh o r a n g - o r a n g R a f i d h a h dan kebencian orang-orang Khawarij.
11

Sedangkan Khawarij adalah kebalikan dari Rafidhah. M e r e k a m e n g k a f i r k a n Ali, M u ' a w i y a h , dan sahabat-sahabat yang bersama keduanya, sekaligus m e m e r a n g i mereka serta menghalalkan darah dan harta mereka. Sedangkan Nawa&hio adalah golongan yang menampakkan permusuhan dan mencela Ahlul Bait. A d a p u n A h l u s S u n n a h w a l J a m a ' a h , telah m e n d a p a t k a n p e t u n j u k k e b e n a r a n d a r i A l l a h . M e r e k a tid a k m e n g k u l t u s k a n A l i d a n A h l u l Bait, tidak m e n a m p a k k a n p e r m u s u h a n t e r h a d a p p a r a s a h a b a t Radhiyallahu 'anhum, t i d a k m e n g k a f i r k a n m e r e k a , s e r t a tidak b e r b u a t s e b a g a i m a n a g o l o n g a n N a w a s h i b y a n g m e m u s u h i A h l u l Bait. S e b a l i k n y a , m e r e k a m e n g a k u i hak dan keutamaan semuanya, berwala' kepada mereka, meyakini peringkat keutamaan mereka
1. Rafidhah berakar dari kata kerja rafadha, yang salah satu artinya adalah meninggalkan (menolak), f*"'. 80 Syarh Al-'Aaidah Al-Wasithiyah 1. Lihat "Al-Kawasyif Al-Jaliyah", hal. 505. Sikap Pertengahan Ahlus Sunnah wal Jama'ah 81

HARI AKHIR
I m a n k e p a d a H a r i A k h i r m e r u p a k a n s a l a h satu dari e n a m r u k u n i m a n . I m a n k e p a d a H a r i A k h i r ini telah dibahas secara global, d a n s e k a r a n g penulis A q i d a h W a s i t h i y a h Rahimahullah hendak menyebutk a n s e b a g i a n d a r i detail-detail h a r i y a n g a g u n g itu. R i n g k a s a n d a r i a p a y a n g d i s e b u t k a n oleh p e n u l i s Rahimahullah adalah sebagai b e r i k u t : 1. Iman Kepada Fitnah Kubur.

"Siapakah Rabbmu? Apa agamamu? Siapakah nabimu?" Adapun orang mukmin akan menjawab, "Rabbku Allah, agamaku Islam, dan nabiku Muhammad jff" Sedangkan orang fajir akan menjawab, "Ah, ah, aku tidak tahu. Aku pernah mendengar orang-orang mengatakan sesuatu maka aku ikut mengatakannya." Lalu dikatakan kepadanya, "Engkau tidak tahu dan tidak mengikuti orang yang tahui" la dipukul dengan palu besi sehingga menjerit dengan jeritan yang terdengar oleh segala sesuatu, kecuali manusia'*. Seandainya manusia mendengarnya niscaya tersungkur pingsan.
u

Allah Ta'ala b e r f i r m a n

W a j i b b e r i m a n b a h w a m a n u s i a a k a n diuji di d a l a m k u b u r m e r e k a , setelah m a t i . U j i a n ini d i s e b u t d e n g a n fitnah k u b u r . Telah d i t e g a s k a n oleh N a b i ^ b a h w a m a n u s i a a k a n diuji d i d a l a m k u b u r m e r e k a . Mereka akan ditanya :

s '

s '

"

t'

"

"Allah meneguhkan (iman) orang-orang mukmin dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat; dan Allah menyesatkan orangorang zhalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki." ( I b r a h i m : 27) 2. Nikmat Dan Adzab Kubur

* '

' f

* * '

*Qs

'

* s

'

'

H a l ini t e r s e b u t di d a l a m A l - K i t a b d a n A s - S u n n a h d a n ia m e r u p a k a n k e b e n a r a n y a n g h a r u s d i i m a n i . K a r e n a , s e t e l a h u s a i fitnah k u b u r k i t a b e r *. Dalam riwayat lain kecuali manusia dan jin. 1. Lihat "Fathul Bari"III/232 dan "Sunan Abu Dawud" IV/238.

"

'

es

s t s

82

Syorh Al-'Aaidah Al-Wasithiyah

Hari Akhir

83

lindung kepada Allah dari fitnah dan adzab" kub u r ada dua kemungkinan : Memperoleh adzab atau nikmat. Barangsiapa yang m a m p u m e n j a w a b pertanyaan-pertanyaan ujian dalam kubur, m a k a ia s e l a m a t d a n b e r b a h a g i a d i k u b u r n y a d a n p a d a Hari Mahsyar. Sebaliknya, barangsiapa yang tidak m a m p u m e n j a w a b p e r t a n y a a n - p e r t a n y a a n ini, m a k a ia b e n a r - b e n a r m e r u g i d e n g a n k e r u g i a n y a n g n y a t a . Kita m e m o h o n k e s e n t a u s a a n k e p a d a A l l a h , baik di dunia m a u p u n di akhirat. A d z a b tersebut berlaku bagi ruh, sedangkan jasad mengikutinya. A d a p u n pada Hari Kiamat, adzab tersebut berlaku untuk ruh dan jasad sekaligus. Ringkasnya, adzab dan nikmat kubur adalah benar, berdasarkan pet u n j u k K i t a b u l l a h d a n S u n n a h r a s u l - N y a <|g, s e r t a ijma' umat Islam.

para hamba. Mereka tenggelam dalam keringat sesuai dengan kadar amal perbuatan mereka. 4. Al-Mizan (Timbangan)

Pada Hari Kiamat, banyak timbangan yang dipasang untuk menimbang amal para hamba.
o " " / T V " * s s s o O s-

"Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya ia akan melihatnya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun, niscaya ia akan melihatnya pula." (Az-Zalzalah : 7-8).

3.

Kiamat Kubra

Wajib b e r i m a n b a h w a setelah b e r a k h i r n y a m a s a k e h i d u p a n di d u n i a , a k a n terjadi K i a m a t K u b r a , yaitu ketika Israfil m e n i u p sangkakala p e r t a m a kali. Setelah i t u , Israfil a k a n m e n i u p n y a l a g i y a n g m e r u p a k a n tiupan hari k e b a n g k i t a n , m a k a s e l u r u h r u h k e m b a l i k e p a d a j a s a d m a s i n g - m a s i n g sehingga m a n u s i a b a n g kit dari k u b u r m e r e k a u n t u k b e r j u m p a d e n g a n R a b b u l ' A l a m i n , d a l a m k e a d a a n t a n p a alas k a k i d a n t a n p a busana, dan tidak terkhitan. Yang pertama kali m u n c u l d a r i k u b u r n y a a d a l a h N a b i M u h a m m a d i-H P a d a h a r i i n i , m a t a h a r i b e r a d a d e k a t sekali d e n g a n

"Barangsiapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang mendapat keberuntungan. Dan barangsiapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, mereka kekal di dalam naar jahanam." (Al-Mukminum : 102-103). T i m b a n g a n ini b e n a r - b e n a r a d a s e c a r a h a k i k i , mempunyai neraca dan dua daun timbangan.
Hari Akhir 85

84

Syarh Al-'Aaidah Al-Wasithiyah

5.

Buku-buku D a n Lembaran-lembaran Catatan Amal Yang Dibagi-bagikan

P a d a H a r i K i a m a t ini b u k u - b u k u c a t a t a n a m a l dibagikan dan dibuka. Ada yang m e n g a m b i l b u k u b u k u d a n l e m b a r a n - l e m b a r a n a m a l n y a itu d e n g a n tan g a n k a n a n n y a , m a k a o r a n g ini b e r h a k m e n d a p a t k a n k e b a h a g i a a n a b a d i . Ia t i d a k m e r a s a k a n k e s e n g saraan lagi s e s u d a h n y a . A l l a h Ta'ala b e r f i r m a n :

A d a lagi o r a n g y a n g m e n g a m b i l k i t a b c a t a t a n n y a d a r i b e l a k a n g p u n g g u n g n y a d e n g a n t a n g a n kirinya, m a k a orang ini berhak m e m p e r o l e h kesengsaraan. Kita m e m o h o n kepada Allah kesentausaan d i d u n i a d a n di akhirat. A l l a h Ta'ala b e r f i r m a n :

J y ^ AJC^

'jj

tfj

i * L ' {y i ) ZiC^C
* S

j ! Ji, ( r o )
\ -

Z ^ l ^
oiir

& i '

{ r A ) xx

J * ^fifc.

p{r>y'oJ&

e j i i iy<\}

A^jJl

JkiAii

"Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka ia berkata, 'Ambilah, bacalah kitabku ini! Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku.' Maka, ia berada dalam kehidupan yang diridhai. Dalam jannah-jannah yang tinggi. Buah-buahannya dekat." ( A l - H a a q q a h : 1 9 - 2 3 ) Kita m e m o h o n k e p a d a A l l a h k a r u n i a - N y a , a g a r Dia m e n j a d i k a n kita salah s e o r a n g d a r i m e r e k a y a n g mengambil b u k u catatan amalnya dengan tangan kanannya ini.
86 Syarh Al-'Aaidah Al-Wasithiyah

"Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata : 'Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku (ini). Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai, kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang dariku kekuasaanku. '(Allah berfirman), 'Tangkaplah ia lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukanlah ia ke dalam api naar yang menyalanyala...'.'" ( A l - H a q q a h : 2 5 - 3 1 ) . Kita b e r l i n d u n g k e p a d a A l l a h d a r i k e m u r k a a n dan siksa-Nya.

Hari Akhir

87

6.

Al-Hisab

(Perhitungan)

Wajib b e r i m a n k e p a d a n y a , karena Allah dan R a s u l - N y a iH t e l a h m e n g a b a r k a n n y a . S e s u n g g u h nya Allah akan memperlihatkan amal-amal para hamba-Nya kepada amal mereka sebelum meninggalkan Mahsyar, sehingga setiap orang bisa melihat amalnya, yang baik maupun yang buruk. Allah Ta'ala berfirman :

"Tentang umurnya, dalam hal apa dihabiskan; masa mudanya, dalam hal apa digunakan; hartanya, dari mana ia mencari dan untuk apakah ia menafkahkannya; serta ilmunya, dalam hal apa diamalkannya."
0

N a b i Sfg j u g a b e r s a b d a :

^-

, c

oi

J *

t>

'

j^ij

U ^\ iSJ. ^

J oCVy

"Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati kebajikan di hadapkan (ke hadapannya), begitu juga kejahatan yang telah dikerjakannya; ia ingin kalau kiranya antara ia dengan amal-amalnya ada masa yang jauh ..." (Ali I m r a n : 30).

' O ' ' "

'

St

* & '

'

'

'

'

'

~sy>5 ij^i

j^J

Ij2j\i <^rj frLaij jbJl

"Dan kerjakan

mereka

mendapati juapun."

apa

yang

telah tidak

mereka mengani-

ada (tertulis),

Dan Rabbmu

aya seorang

(Al-Kahfi : 49).

P a d a h a r i y a n g a g u n g ini, m a n u s i a d i t a n y a m e ngenai empat hal :


AJC j i - j
t

"Tidak satu orang pun di antara kalian kecuali Allah akan berbicara kepadanya, tanpa perantara seorang penerjemah, la melihat ke sebelah kanannya, maka ia tidak melihat selain apa yang telah diperbuatnya, lalu melihat ke sebelah kirinya, maka tidak melihat kecuali apa yang telah diperbuatnya, la juga melihat ke arah depannya, maka ia tidak melihat selain naar yang berada tepat di hadapannya. Maka, lindungilah diri kalian dari naar, walaupun hanya dengan secuil kurma." "
2 1

(.0*%}

LoJs 4 J L 3
t

j teuil U - S ey*s-

Jii

Ci-i A-a-Lp j i j

cAiftJl d u U ^ I j>\ ^y

1. At-Tirmidzi IV/612 dan lihat "Shahih Al-Jami'", Al-Albani. V I / 148. 2. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, "Fathul Bari"'XI / 40 dan Muslim II/703. Hari Akhir 89

88

Syarh Al-'Aaidah Al-Wasithiyah

Allah Ta'ala b e r f i r m a n :

"Maka, demi Rabbmu, Kami pasti akan mereka semua, tentang apa yang telah mereka dahulu." ( A l - H i j r : 9 2 - 9 3 ) .

menanyai kerjakan

"Dan bahwa airnya lebih putih daripada air susu, lebih manis daripada madu, bejana-bejananya sejumlah bintang-bintang di langit, lebar dan panjangnya satu bulan, dan barang siapa minum darinya, niscaya tidak akan haus selamanya."
0

Orang-orang kafir tidak dihisab sebagaimana hisab terhadap orang-orang y a n g amal kebaikan m e reka ditimbang. H a n y a l a h diperlihatkan amal-amal mereka lalu mereka mengakuinya, karena mereka s a m a sekali tidak m e m p u n y a i k e b a i k a n . Kita m e m o h o n k e p a d a A l i a h k e s e n t a u s a a n di d u n i a d a n di akhirat. T i a d a d a y a d a n k e k u a t a n k e c u a l i d e n g a n izin A l l a h . 7. Al-Haudh (Telaga)

Telaga t e r s e b u t k h u s u s u n t u k N a b i M u h a m m a d <fi. M a s i n g - m a s i n g n a b i j u g a m e m i l i k i t e l a g a , a k a n tetapi telaga y a n g paling besar adalah milik Nabi M u h a m m a d % . Telaga ini ada di b u m i , y a n g k e p a d a n y a m e n g a l i r d u a s a l u r a n air dari j a n n a h y a n g berasal dari A l - K a u t s a r , s e d a n g k a n m i m b a r R a s u l u l l a h i-fg. b e r a d a dia tas t e l a g a n y a . 8. Shirath D a n Setelah Itu J e m b a t a n J a n n a h dan Naar. Antara

S a l a h s a t u m a d z h a b y a n g d i y a k i n i oleh A h l u s Sunnah adalah, mempercayai sepenuhnya b a h w a telaga N a b i | t e r d a p a t di t e n g a h - t e n g a h p a d a n g pada Hari Kiamat. ' ...<it
tj^-i A->
s

J^J

'O^' Cr" ^^^

flf

-^

^3

^
O

cfrLo-Ji j j s < J i-LP A l ; J j


' f

iJbl Lft.X*j L w 2 J <J A J y i Al* i _ J j - i

^*

Wajib beriman kepadanya dan b e r i m a n b a h w a ia b e n a r - b e n a i a d a . Ia a d a l a h j e m b a t a n y a n g d i p a s a n g di a t a s p e r m u k a a n j a h a n a m , d i a n t a r a j a n n a h d a n naar. S e m u a o r a n g y a n g d a h u l u m a u p u n y a n g b e l a k a n g a n a k a n m e l a l u i n y a . S h i r a t h ini l e b i h t a j a m d a r i p a d a p e d a n g d a n l e b i h tipis d a r i p a d a s e h e l a i rambut. Kita m e m o h o n keteguhan kepada Allah. Manusia melewatinya dengan keadaan yang berbeda-beda sesuai dengan amal mereka. Di antara mereka ada y a n g berhasil melaluinya d a l a m tempo s e k e j a p m a t a , a d a y a n g m e l a l u i n y a s e p e r t i kilat, ada
1. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, "Fathul Bari" XI / 463 dan Muslim IV/1792-1798.

90

Syarh Al-'Aaidah Al-Wasithiyah

Hari Akhir

91

y a n g melewatinya seperti angin, ada y a n g melaluinya secepat kuda, ada yang seperti unta, ada yang berlari, a d a y a n g b e r j a l a n , ada y a n g m e r a n g k a k , d a n ada y a n g j a t u h k e d a l a m J a h a n n a m . D i t e p i j e m b a t a n itu t e r d a p a t b a n y a k k a i t y a n g d i p e r i n t a h m e n a n g k a p orang-orang yang diperintahkan untuk ditangkap. Bila orang-orang m u k m i n berhasil melewatinya, m e r e k a b e r h e n t i di atas s e b u a h j e m b a t a n antara j a n n a h d a n n a a r , y a n g m a n a s e b a g i a n m e r e k a diberi kesempatan untuk melakukan pembalasan terhadap s e b a g i a n y a n g lain. A p a b i l a m e r e k a telah d i b e r s i h k a n secara keseluruhan, mereka diizinkan u n t u k m e m a suki jannah. '
1

b.

Syafa'at beliau untuk Ahlul Jannah agar m e reka memasukinya '. Syafa'at pertama dan ked u a ini k h u s u s m i l i k n a b i g.
1

c.

9.

Syafa'at

Syafa'at beliau g l , para Nabi, Shiddiqin, Syuhad a , d a n o r a n g - o r a n g Shalih, dll. b a g i o r a n g y a n g wajib m a s u k naar dari kalangan orang-orang m u k m i n , agar tidak memasukinya d a n bagi orang yang telah memasukinya agar dikeluarkan darinya. Allah juga mengeluarkan b a n y a k m a nusia dari naar, tanpa syafa'at dari siapapun, tetapi karena karunia dan kasih sayang-Nya. D a n m a s i h t e r d a p a t sisa t e m p a t / k e k o s o n g a n di J a n n a h dari p e n d u d u k d u n i a y a n g telah m e m a -sukinya, lalu Allah menciptakan kelompok-kelompok manusia dan memasukkan mereka ke jannah.

Yaitu p e r m i n t a a n k e b a i k a n u n t u k o r a n g l a i n . P e n u l i s Rahimahullah telah m e n y e b u t k a n tiga m a c a m syafa'at. D u a m a c a m di a n t a r a n y a k h u s u s u n t u k Nabi M u h a m m a d sedangkan yang satu m a c a m H lagi a d a l a h s y a f a ' a t y a n g d i l a k u k a n o l e h b e l i a u d a n p a r a n a b i y a n g lain, 'alaihim ash-shalah was salam. a. Syafa'at ' U z h m a , yaitu syafa'at beliau untuk H A h l u l M a u q i f ( m a n u s i a di M a h s y a r ) s e h i n g g a d i p u t u s k a n p e n g a d i l a n di a n t a r a m e r e k a , k e t i k a s e l u r u h N a b i 'alaihim ash-shalah was salam t i d a k b e r s e d i a m e m b e r i k a n s y a f a ' a t ini.

D a l a m S y a r h K i t a b Ath-Thahawiyah disebutkan ada delapan m a c a m syafa'at, yaitu : 1. S y a f a ' a t ' U z h m a untuk m e m u t u s k a n h u k u m . 2. Syafa'at untuk beberapa k a u m yang memiliki kebaikan dan keburukan yang seimbang. 3. Syafa'at untuk beberapa k a u m yang telah diperintahkan m a s u k n a a r , a g a r m e r e k a tidak m e m a s u k i n y a . 4 . S y a f a ' a t u n t u k menaikkan derajat seseorang y a n g telah m a s u k jannah. 5. Syafa'at untuk b e b e r a p a k a u m a g a r m e r e k a m a s u k j a n n a h t a n p a h i s a b . 6. S y a f a ' a t beliau untuk meringankan adzab dari orang yang berhak m e n d a p a t k a n n y a , seperti syafa'at beliau
1. Dikeluarkan oleh Muslim 1/188. Hari Akhir 93

1. Lihat "Fathul Bari" XI/444, V/96 no. 2440, XI/395 no. 6535 dan Muslim 1/187. 92 Syarh Al-'Aaidah Al-Wasithiyah

untuk pamannya, A b u Thalib, agar diperingan dari a d z a b n y a . 7. S y a f a ' a t b e l i a u a g a r s e l u r u h k a u m m u k m i n i n d i i z i n k a n m a s u k j a n n a h , d a n ini k h u s u s b a g i b e l i a u , s e b a g a i m a n a telah d i j e l a s k a n di m u k a . 8. S y a f a ' a t b e l i a u b a g i p a r a p e l a k u d o s a b e s a r di antara u m a t n y a y a n g telah m a s u k naar, sehingga m e r e k a d i k e l u a r k a n d a r i n y a . S y a f a ' a t ini d i m i l i k i pula oleh selain beliau dan beliau lakukan empat k a l i : a. Beliau m e m b e r i k a n s y a f a ' a t b a g i s i a p a y a n g dihatinya terdapat k e i m a n a n seberat biji g a n d u m . b . K e m u d i a n b a g i s i a p a y a n g di d a l a m hatinya t e r d a p a t k e i m a n a n s e b e r a t biji a t o m a t a u biji s a w i c. K e m u d i a n b a g i s i a p a y a n g d i d a l a m h a t i n y a t e r d a p a t k e i m a n a n s e b e r a t biji s a w i y a n g p a l i n g kecil d. K e m u d i a n bagi siapa y a n g telah mengucaj kan " L a a Ilaaha Illallah." '
1

telah memberikan syafa'at. Tinggallah (yang belum memberikan syafa'at) Dzat yang Maha Pengasih di antara mereka yang memiliki kasih sayang l" Maka Dia menggenggam sekali genggam, mengambil dan mengeluarkan dari naar suatu kaum yang tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali."
0

Sebagian lagi m e n y e b u t k a n syafa'at hingga e n a m m a c a m saja : 1. S y a f a ' a t ' U z h m a 2 . S y a f a ' a t u n t u k m e m a s u k k a n ke j a n n a h . 3 . S y a f a ' a t b a g i s i a p a y a n g b e r h a k masuk naar agar tidak memasukinya. 4. Syafa'at b a g i s i a p a y a n g telah m a s u k k e n a a r a g a r d i k e l u a r kan darinya. 5. Syafa'at yang m e n g a n g k a t derajat b e b e r a p a k a u m y a n g telah m a s u k j a n n a h . 6. S y a f a ' a t u n t u k m e r i n g a n k a n a d z a b dari A b u T h a l i b . '
2

D a n d a l a m hadits sahih d i s e b u t k a n : L a l u A i l a h Ta'ala b e r f i r m a n :


0 " ' J > 0 > ' S ' ' & Z* s ' s ' * yS"
f

N a b i ifg p e r n a h b e r s a b d a :

~- ' s
J

s '

77

V "

"Syafa'atku besar) dari

untuk Ahlul umatku."


3)

Kabair

(para

pelaku

dosa

J ^ ' u? ^ ^ t/Mi*
7 3L

o'

'

"

C^"J "^i Jk-"


1
* 0 s O ' t Q '
'O

o s

&

&

'

Syafa'at m i m e m i l i k i d u a s y a r a t : 1 . I z i n A i l a h b a g i y a n g m e m b e r i syafa'at. 2 . R i d h a A l l a h b a g i

"Tara malaikat telah memberikan syafa'at. telah memberikan syafa'at. Orang-orang

Para Nabi mukmin

1. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari, 'Fathul Bari" Xlll/396 dan Muslim 1/180. 94 Syarh Al-Aaidah Al-Wasithiyah

1. Muslim 1/170. 2. Lihat "Ar-Raudhah An-Nadiyah", hal. 530, "Syarh AthThahawiyah" hal.199, tahqiq Al-Arnauth, dan lihat "Al-Kawasyif Al-Jaliyah", hal. 589. 3. Abud Dawud no. 4739 dan At-Tirmidzi no. 2437. Lihat pula "Takhrij Al-Misykat" 5595. Hari Akhir 95

yang mendapatkan syafa'at. 10. Jannah dan Naar

Madzhab Ahlus Sunnah mengenai jannah dan naar adalah mempercayai dengan seyakin-yakinnya b a h w a jannah dan naar adalah dua makhluk yang tidak a k a n b i n a s a . J a n n a h a d a l a h t e m p a t tinggal b a gi p a r a w a l i - N y a s e d a n g k a n n a a r a d a l a h t e m p a t tinggal bagi para m u s u h - N y a . P e n d u d u k jannah t i n g g a l di d a l a m n y a s e l a m a - l a m a n y a s e d a n g k a n o r a n g - o r a n g kafir y a n g t i n g g a l d i n a a r , b e r a d a d i dalamnya kekal selama-lamanya. Naar dan jannah t e l a h a d a d a n R a s u l u l l a h i-gl p e r n a h m e l i h a t k e duanya dalam Shalat Kusuf. D a l a m hadits-hadits s a h i h j u g a d i s e b u t k a n b a h w a m a u t ( k e m a t i a n ) itu didatangkan dalam bentuk seekor domba yang berbulu putih c a m p u r hitam. Ia diberhentikan di antara jannah dan naar, dan disembelih. K e m u d i a n dikatakan: "Wahai penduduk jannah, kekal tiada kematian ! Wahai p e n d u d u k naar, kekal dan tiada kematian." '
1

m e n g e n a i i m a n k e p a d a takdir. K e m u d i a n , p e n u l i s Rahimahullah m e n y e b u t k a n d i si n i secara t e r p e r i n c i . T a k d i r a d a l a h k e t e n t u a n A l l a h Ta'ala t e r h a d a p s e g a l a s e s u a t u sejak m a s a d a h u l u , I l m u Allah Ta'ala b a h w a itu a k a n terjadi p a d a w a k t u - w a k t u tertentu y a n g diketahui -Nya d a n d e n g a n sifat-sifat t e r t e n t u , p e n u l i s a n hal itu o l e h - N y a t i f , k e h e n d a k - N ya terhadapnya, kejadiannya sesuai dengan apa yang telah d i t e t a p k a n o l e h - N y a , d a n p e n c i p t a a n n y a olehN y a ' . S y a i k h Rahimahullah telah m e n y e b u t k a n e m p a t t i n g k a t a n takdir, y a n g h a r u s d i i m a n i s e b a g a i mana Ahlus Sunnah mengimaninya.
1

1.

Tingkatan Pertama

B e r i m a n b a h w a A l l a h Ta'ala m e n g e t a h u i a p a y a n g d i k e r j a k a n oleh seluruh m a k h l u k , d e n g a n i l m u N y a y a n g azali d a n a b a d i . A l l a h telah m e n g e t a h u i segala keadaan mereka, yang berupa ketaatan, rezki, m a u p u n ajal. D i a c l f m e n g e t a h u i a p a y a n g telah d a n a k a n terjadi, a p a y a n g tidak terjadi bila ia terjadi, serta b a g a i m a n a ia terjadi. A l l a h Ta'ala b e r f i r m a n : l l l p s^Ji> JS^j JsL^l 1x3 oij

TAKDIR DAN TINGKATAN-TINGKATANNYA


T a k d i r m e r u p a k a n salah s a t u d a r i e n a m r u k u n i m a n . Di m u k a telah d i s e b u t k a n s e c a r a global
1. 96 "Shahih Muslim" IV/2188. Al-Wasithiyah

"Dan sesungguhnya Allah, ilmu-Nya benar-benar meliputi segala sesuatu." ( A t h - T h a l a q : 1 2 ) .

1. Lihat "Al-Ajwibah Al-Ushuliyah",

hal. 121. Hari Akhir 97

Syarh Al-'Aqidah

*IP
6

i
' y

y a n g tidak D i a kehendaki, niscaya tidak terjadi. Allah Ta'ala b e r f i r m a n : < _ - > j AJ)I s.CiJ 01 Nl O j c t i i "Dan kamu tidak dapat menghendaki, kecuali apabila dikehendaki oleh Allah, Rabb semesta alam." ( A t Takwir : 29). 4. Tingkatan K e e m p a t :

"Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." ( A l - ' A n k a b u t : 6 2 ) . 2. Tingkatan Kedua : Penulisan segala sesuatu oleh Allah di d a l a m L a u h M a h f u z h , b a i k y a n g kecil m a u p u n y a n g b e s a r , b a i k y a n g t e l a h t e r j a d i m a u p u n y a n g a k a n terjadi. Allah Ta'ala b e r f i r m a n :

< U > ^ ' & J ilfi 0} tfj o( J5 ^ ^ - 1 ^


"Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah." ( A l - H a d i d : 2 2 ) .
' * i * ' '
^ " ^

Mencipta adalah w e w e n a n g Allah Ta'ala. Dialah Khaliq (Pencipta), s e d a n g k a n selain-Nya adalah m a k h l u k y a n g diciptakan-Nya. Allah Ta'ala berfirman :

"Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia lihara segala sesuatu." (Az-Zumar : 62).
11

meme-

"Adakah sesuatu

pencipta

selain Allah

?" (Fathir : 3 ) .

> "

"Dfln segala sesuatu Kami kumpulkan Induk yang nyata." (Yasin : 1 2 ) . 3. Tingkatan Ketiga:

dalam

Kitab

K e h e n d a k A l l a h y a n g b e r l a k u , y a n g tidak b i s a d i t o l a k d a n k e k u a s a a n - N y a y a n g t i d a k bisa d i h i n darkan oleh suatu apapun. Seluruh peristiwa terjadi dengan kehendak dan kekuasaan Allah. Apapun y a n g Dia kehendaki, niscaya terjadi dan apapun
98 Syarh Al-'Aaidah Al-Wasithiyah

Allah-lah y a n g m e n c i p t a k a n s e g a l a s e s u a t u y a n g telah terjadi, b e r s a m a a n d e n g a n i t u D i a m e m e r i n t a h kan para hamba untuk mentaati-Nya dan mentaati R a s u l - N y a ; serta m e l a r a n g m e r e k a d a r i k e m a k s i a t a n t e r h a d a p - N y a . D i a f i f -mencintai o r a n g - o r a n g y a n g berbuat kebajikan d a n orang-orang y a n g b e r b u a t

1. Lihat pula "Al-Kawasyif Al-Jaliyah", hal. 621. Hari Akhir 99

adil serta m e r i d h a i o r a n g - o r a n g y a n g b e r i m a n d a n b e r a m a l shalih. D i a t i d a k m e n c i n t a i o r a n g - o r a n g k a fir d a n tidak m e r i d h a i k a u m y a n g fasik. D i a t i d a k m e m e r i n t a h k a n p e r b u a t a n keji, tidak m e r i d h a i k e k a f i r a n bagi h a m b a - h a m b a - N y a , dan tidak mencintai kerus a k a n . D i a $M M a h a B i j a k s a n a l a g i M a h a M e n g e t a h u i . A d a sebagian ulama yang m e m a d u k a n keempat t i n g k a t a n takdir ini d a l a m s a t u b a i t s y a ' i r s e b a g a i berikut: (Taqdir) adalah Ilmu, penulisan dan kehendak Maula kita Begitu juga penciptaan-Nya, yaitu pengadaan dan pembentukannya Iman Kepada Penulisan Lima Takdir: 1. Takdir, M e n c a k u p

"Dfln (ingatlah) ketika Rabbmu mengeluarkan kr turunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil persaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman) : 'Bukankah Aku ini Rabbmu ?' Mereka menjawab : 'Betul (Engkau Rabb kami), kami menjadi saksi/ (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, 'Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini."Al-A'raf: 172. 3. At-Takdir Al-'Umri (Penetapan u m u r ) : sekalig u s p e n e t a p a n rezki, ajal, d a n a m a l p e r b u a t a n s e o r a n g h a m b a , serta a p a k a h ia b a h a g i a a t a u k a h s e n g s a r a , yaitu k e t i k a m a s i h b e r a d a di p e r u t i b u n y a . D a l i l n y a a d a l a h hadits y a n g d i r i w a y a t k a n dari I b n u M a s ' u d fe '
1

Takdir y a n g m e l i p u t i s e l u r u h m a k h l u k . A r t i n y a , A l l a h telah m e n g e t a h u i , m e n u l i s , m e n g h e n d a k i , dan menciptakannya, sebagaimana dijelaskan sebelumnya berikut dalil-dalilnya, dalam e m p a t tingkatannya. Takdir k e d u a a d a l a h p e n u l i s a n mitsaq an), ketika Allah berfirman :
o

4.

At-Takdir As-Sanawy (Penetapan Tahunan). Allah b e r f i r m a n :

2.

(perjanji"Pada malam itu, dijelaskan segala urusan yang hikmah." ( A d - D u k h a n : 4 ) . penuh

J^

S ^ o *

t *

"

'

ji

'

'

1. Muslim 1V/2036 100 Syarh Al-'Aaidah Al-Wasithiyah Hari Akhir 101

Sunnah, q a l a m tersebut terdapat e m p a t m a c a m : 1. Jbnw Abbfls berkata : "Ketika lailatul qadar, ditulislah pada ummul kitab, segala yang akan terjadi pada tahun itu, baik yang berupa kebaikan, keburukan, maupun rezki." 5. At-Takdir Al-Yaumy (Penetapan Harian). Allah Ta'ala b e r f i r m a n : 4. "Setiap hari Dia dalam kesibukan." (Ar-Rahman: 29). 2. Qalam pertama yang u m u m dan menyeluruh, meliputi seluruh makhluk. Qalam kedua ketika A d a m diciptakan. Q a l a m ini j u g a b e r s i f a t u m u m , t e t a p i h a n y a m e l i p u t i s e l u r u h b a n i A d a m saja. Qalam ketiga ketika malaikat diutus kepada j a n i n y a n g b e r a d a d i p e r u t i b u n y a , Q a l a m ini digunakan untuk menulis empat kalimat. Qalam keempat diciptakan untuk seorang h a m b a k e t i k a telah m e n c a p a i b a l i g h . Q a l a m ini dipegang oleh para malaikat pencatat, yang mereka g u n a k a n u n t u k m e n c a t a t apa yang dikerjakan oleh bani A d a m . "

3.

J a d i , setiap hari A l l a h m e n g a m p u n i d o s a , m e n g hilangkan kesusahan, mengangkat derajat suatu k a u m , d a n m e r e n d a h k a n k a u m y a n g lain. ' T a k d i r ini a d a l a h p e n g g i r i n g a n b e r b a g a i k e t e n t u a n k e p a d a waktu-waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Takdir yaumy ini m e r u p a k a n p e r i n c i a n d a r i takdir sanawi, takdir sanawi p e r i n c i a n dari takdir umri (usia) k e t i k a r u h d i t i u p k a n k e j a n i n y a n g a d a di d a l a m p e r u t i b u n y a , s e d a n g k a n takdir umri j u g a m e r u p a k a n p e r i n c i a n dari t a k d i r p e r t a m a , d i m a s a mitsaq ( p e r j a n j i a n ) , d a n t a k d i r d i m a s a mitsaq ini m e r u p a k a n perincian dari takdir yang ditulis oleh qalam d a l a m Lauh Mahfuzh. Menurut petunjuk As1 2)

Apabila seorang h a m b a telah mengetahui b a h w a k e s e m u a itu b e r a s a l d a r i s i s i A l l a h , m a k a yang wajib baginya adalah meng-Esa-kan Allah da1. Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz hafizhahuilah berkata bahwa jumlah qalam tersebut hanya diketahui oleh Allah. Memastikan jumlahnya dengan empat saja, bukanlah sesuatu yang bagus. Ibnul Qayyim pernah menyebutkan empat qalam ini, tetapi bukan berarti tidak ada qalam lain selain yang empat ini, karena telah dikatakan bahwa ada qa!am kelima yang digunakan untuk menulis apa saja yang terjadi dalam satu tahun, pada lailatul qadar... Jadi, tidak boleh memastikan bahwa qalam itu hanya ada empat, banyak sekali qa!am yang jumlahnya hanya diketahui oleh Allah. Karena itu, dalam hadits mi'raj, beliau bersabda, "Terdengar suara goresan aalam (pena) ..." Jumlahnya bisa jadi empat, seratus, atau seribu, dan hanya Rabb kita sajalah yang mengetahuinya. ("Syarh Ath-Thahawiyah", Ibnu Baz, dalam 32 kaset).

1. Lihat "Ma'arij Al-Qabul" II/345. 2. Ibid. hal. 247. 102 Syarh Al-'Aaidah Al-Wasithiyah

Hari Akhir

103

lam beribadah dan bertakwa kepadanya. ' Seorang hamba berkewajiban untuk menjalankan usaha dengan penuh kesungguhan seraya meminta p e r t o l o n g a n d a n p e t u n j u k k e p a d a A l l a h , ia h a r u s yakin bahwa tidak ada musibah yang menimpanya selain dari a p a y a n g telah d i t u l i s k a n A l l a h u n t u k n y a , serta meyakini d e n g a n seyakin-yakinnya b a h w a Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orangorang yang berbuat kebajikan dan tidak menzhalimi w a l a u p u n sekecil biji d z a r r a h p u n .
1

.s

C S

J * * Cr*3 ^

/r JJ
V

\^

x f

r'

S s .

t*

s o

* y .

"J- ' j ^ J

J - ^ - j

"Barangsiapa yang mengerjakan dzarrahpun, niscaya ia akan Zalzalah : 7-8).

kebaikan seberat biji melihatnya." (Az-

kinannya. Perkataan lidah adalah pengucapan dua k a l i m a h s y a h a d a h d a n ikrar t e r h a d a p k o n s e k u e n s i konsekuensinya. A m a l a n hati adalah niat, ikhlas, cinta, tunduk, dan keterikatan hati k e p a d a Allah, serta tawakkal kepadan-Nya, juga segala hal y a n g m e r u p a k a n k o n s e k u e n s i dari s e m u a itu d a n s e m u a yang termasuk amalan hati. A m a l a n lisan adalah a p a saja y a n g h a n y a d i l a k s a n a k a n d e n g a n lidah, seperti m e m b a c a A l - Q u r ' a n , s e l u r u h b e n t u k dzikir, s e p e r t i : tasbih, t a h m i d , d a n takbir, d o a , istighfar, d a n sebagainya. Sedangkan amalan anggota badan a d a l a h apa yang tidak bisa dilaksanakan kecuali dengannya, seperti : berdiri, ruku', sujud, berjalan dalam melaksanakan amalan yang diridhai Allah, amar ma'ruf, dan nahyi munkar. ' A d a p u n bertambah dan berkurangnya iman, adalah berdasarkan f i r m a n Allah Ta'ala :
1

MADZHAB AHLUS SUNNAH WAL JAMA'AH DALAM MASALAH IMAN DAN DIN
Ad-Dien dan Al-Iman, menurut Ahlus Sunnah adalah : P e r k a t a a n , p e r b u a t a n , d a n k e y a k i n a n . P e r k a t a a n dengan hati d a n lidah, sedangkan perbuatan dengan hati, lidah, d a n a n g g o t a b a d a n . I m a n itu b e r t a m b a h dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Perkataan hati adalah kepercayaan dan keya1. Syarh "Al-'Aqidah Ath-Thahawiyah", tahqiq Al-Amauth, hal. 235. 104 Syarh Al-Aaidah Al-Wasithiyah 1.

"Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, maka bertambahlah iman mereka." ( A l - A n f a l : 2 ) . J u g a s a b d a N a b i ijff :

AJ3 j OlTj %\ VI

JIS ^
f
f

jl3 &

> J
e

"Ma'arijul

Qabul"\\/\7. Hari Akhir 105

"Akan keluar dari naar barangsiapa yang telah mengucapkan 'Laa Ilaaha Illallah', sedangkan di hatinya terdapat kebaikan seberat biji gandum."
11

D i antara dalil y a n g m e n u n j u k k a n b e r k u r a n g dan bertambahnya iman adalah b a h w a Allah telah m e m b a g i orang-orang beriman menjadi tiga bagian :

tetapi k a d a n g - k a d a n g m e n i n g g a l k a n h.il li.il y . i n g m u s t a h a b d a n m e l a k u k a n h a l - h a l y.ing m . i k r u h . S e d a n g k a n orang yang lebih dahulu berbuat k e b a i k a n ( ^\'JS*J\J^llJi ) adalah orang yang m e l a k s a n a k a n s e m u a k e w a j i b a n d a n hal y a n g m u s tahab serta meninggalkan perbuatan h a r a m dan yang makruh. '
1

^ j - ^ H J*'

p-$r?J

5H-

Ahlus Sunnah wal Jama'ah tidak mengkafirkan Ahlul Qiblah karena kemaksiatan dan dosa besar semata, selama pelakunya tidak menghalalkan p e r b u a t a n d o s a . N a b i 3|f. telah b e r s a b d a :

D J ' i i Lukoi J f f i j dBIS J l ^ j


"Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepada orangorang yang Kami pilih diantara hamba-hamba Kami, lalu diantara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan diantara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan, dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar." (Fathir : 32) Orang yang menganiaya dirinya ( -5U=Ji ) s e n d i r i a d a l a h o r a n g y a n g lalai, y a n g m e l a k s a n a k a n sebagian kewajiban dan melakukan sebagian perbuatan dosa. Orang yang pertengahan ( t ^ ^ a ^ - M ) adalah orang yang melaksanakan seluruh kewajiban dan meninggalkan seluruh perbuatan dosa,
1. Muslim 1/182 106 Syarh Al-'Aaidah Al-Wasithiyah

o^-*

"Barangsiapa yang melaksanakan shalat kita, menghadap kiblat kita, dan memakan sembelihan kita, maka ia seorang muslim."
21

Setiap pelaku dosa besar atau orang yang melak u k a n d o s a kecil s e c a r a terus m e n e r u s , m a k a ia d i s e b u t s e b a g a i o r a n g y a n g m a k s i a t d a n fasik. Ia sebagai1. Mukhtashar Ibnu Katsir III/554, Ar-Rafi'i dan Ibnu Katsir III/ 554. Mengenai firman Allah, "Di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri," Syaikh Abdurrahman bin Nashir AsSa'diy berkata, "Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan sebagian kewajiban iman dan melakukan sebagian hal yang diharamkan." (Lihat "At-Taudhih wal Bayan H Syajarah Al-lman" hal. 17) 2. Al-Bukhari, '"Fathul Bari" 1/496. Lihat pula "Ar-Raudhah AnNadiyah", hal. 382. Uari Akhir 107

m a n a seluruh o r a n g m u k m i n y a n g lain, tidak k e luar dari k e i m a n a n disebabkan kemaksiatannya, sel a m a ia t i d a k m e n g h a l a l k a n n y a d o s a - d o s a t a d i . I a disebut: Orang yang beriman dengan keimanannya d a n o r a n g y a n g fasik d e n g a n d o s a b e s a r n y a . A t a u o r a n g b e r i m a n y a n g k u r a n g k e i m a n a n n y a . Ia t i d a k diberi sebutan i m a n secara mutlak, tetapi sebutan tersebut tidak dicabut darinya secara mutlak pula. A d a p u n h u k u m n y a d i a k h i r a t , ia b e r a d a d i b a w a h k e h e n d a k A l l a h Ta'ala, b i l a ia m e n i n g g a l d u n i a s e b e l u m b e r t a u b a t . Bila A l l a h m e n g h e n d a k i , n i s c a y a a k a n mengadzabnya sesuai dengan kadar dosanya, dan tempat terakhirnya adalah jannah. Sebaliknya, jika Allah m e n g h e n d a k i p u l a , n i s c a y a a k a n m e n g a m p u n i n y a s e j a k p e r t a m a kali d a n m e m a s u k k a n n y a k e j a n nah dengan rahmat dan karunianya. Adapun menurut K a u m Khawarij dan Mu'tazilah, pelaku dosa b e s a r itu k e k a l di n a a r d i a k h i r a t n a n t i , s e d a n g k a n di d u n i a ia a d a l a h o r a n g k a f i r y a n g h a l a l d a r a h d a n hartanya menurut K a u m Khawarij, adapun menurut K a u m M u ' t a z i l a h , ia b e r a d a di s u a t u t e m p a t di a n t a r a d u a t e m p a t , ia k e l u a r d a r i k e i m a n a n , a k a n tetapi b e l u m m a s u k k e d a l a m k e k a f i r a n . L a i n lagi m e n u r u t K a u m J a h m i y a h d a n M u r j i ' a h , ia t e t a p s e m p u r n a k e i manannya dan tidak berhak untuk disiksa. Mengenai h a l ini, telah d i b a h a s d a l a m b a b s i k a p p e r t e n g a h a n Ahlus Sunnah.

MADZHAB AHLUS SUNNAH WAL JAMA'AH DALAM MASALAH PARA SHAHABAT RASULULLAH, ISTERI, DAN AHLI BAIT BELIAU
Salah satu p r i n s i p A h l u S u n n a h a d a l a h b e r s i h n y a h a t i m e r e k a dari k e d e n g k i a n , k e b e n c i a n , d a n permusuhan terhadap para shahabat Rasulullah M lidah mereka juga bersih dari perbuatan mencaci dan mencela. Mereka memohon keridhaan untuk para sahabat dan mendoakan mereka :
' ' o

"Wahai Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara kami yang telah beriman lebih daripada kami." ( A l - H a s y r : 1 0 ) .

saudaradahulu

M e r e k a m e m a t u h i p e r i n t a h N a b i 'M y a n g b e r sabda : f
o
' '
1 ' ''
O

S '

' i'
0

' *

t i
S '

'

. f

'

{ ' .

A j u y u

m '
i!j

p?^'

- f * * ' \iJL

U&i

'

J^-l

W V

Jij

- "4

"Janganlah kalian mencela para sahabatku. Demi Allah yang jiwaku di tangan-Nya, jika salah seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar Uhud, niscaya tidak sebanding dengan satu mud mereka atau setengahnya.
1. Al-Bukhari, "Fathul Bari", VII/21 dan Muslim IV/1967.

108

Syarh Al-'Aaidah Al-Wasithiyah

Hari Akhir

109

Mereka menerima keutamaan-keutamaan para shahabat s e b a g a i m a n a y a n g dikabarkan d a l a m A l - K i tab d a n A s - S u n n a h . M e r e k a lebih m e n g u t a m a k a n p a r a shahabat y a n g telah berinfak d a n berperang sejak s e b e l u m Fathu M a k k a h . M e r e k a lebih m e n g u t a m a k a n shahabat-shahabat M u h a j i r i n di atas shahabat-shahab a t Anshar. M e r e k a j u g a m e n g u t a m a k a n sepuluh shah a b a t M u h a j i r i n y a n g diberi k a b a r g e m b i r a m a s u k j a n n a h . M e r e k a m e y a k i n i b a h w a A l l a h telah m e l i h a t k e p a d a Ahli B a d a r y a n g berjumlah tiga ratus lebih b e lasan orang, lalu berfirman :

"Berbuatlah kalian semau kalian, karena nya Aku telah mengampuni kalian."
0

sesungguh-

M e r e k a m e y a k i n i b a h w a t i d a k a d a s e o r a n g puri d i a n t a r a m e r e k a y a n g telah b e r b a i ' a t di b a w a h ' p o h o n " (dalam Bai'atur R i d w a n ) yang akan masuk n a a r . K a r e n a N a b i b e r s a b d a :
p e n t

; > i J i c ^ J ^ ; J ^ t j&\ J ^ j J S
"Tidak akan masuk bai'at di bawah naar seorangpun pohon.'"
23

yang

telah

ber-

M e r e k a y a n g b e r b a i ' a t itu b e r j u m l a h s e r i b u e m pat ratus orang. Ahlus Sunnah wal J a m a ' a h juga m e yakini, a k a n m a s u k j a n n a h o r a n g - o r a n g y a n g dik a b a r k a n o l e h R a s u l jft a k a n m e m a s u k i n y a , seperti T s a b i t b i n Q a i s b i n S y a m a s . R a s u l u l l a h ;t t e l a h b e r s a k s i b a h w a ia m a s u k j a n n a h . ' D e m i k i a n h a l n y a s e p u l u h s h a h a b a t y a n g d i k a b a r k a n R a s u l u l l a h j| akan masuk jannah. Mereka adalah : A b u Bakar, Umar, Utsman, Ali, Az-Zubair, Thalhah, Sa'ad bin Malik bin Abi Waqqash, Abdurrahman bin Auf, A b u U b a i d a h b i n A l - J a r a h , serta S a ' i d b i n Z a i d ' . M e r e k a m e n g a k u i b a h w a s e b a i k - b a i k u m a t ini s e ? l a h N a b i m e r e k a a d a l a h : A b u Bakar, k e m u d i a n U m a r , k e m u d i a n U t s m a n , k e m u d i a n Ali ^ > M e r e k a b e r l e p a s d i r i d a r i p a h a m R a f i d h a h - d i m u k a telah d i j e l a s k a n pemahaman mereka- dan Nawashib yang mengk a f i r k a n d a n m e n c e l a A h l u l Bait, serta m e n a m p a k k a n p e r m u s u h a n t e r h a d a p A h l u l Bait. A h l u s S u n n a h m e n a h a n diri dari p e r s e l i s i h a n di a n t a r a m e r e k a d a n apa saja y a n g benar-benar terjadi p a d a sejarah mereka, karena mereka adalah para mujtahid yang benar, atau kalau tidak mereka adalah mujtahid yang keliru. Ahlus Sunnah berkeyakinan b a h w a tidak ada seorang p u n yang m a ' s h u m dari dosa b e s a r k e c u a l i p a r a n a b i 'alaihim ash-shalah was salam. P a r a s h a h a b a t b i s a saja m e l a k u k a n d o s a - d o s a , a k a n tetapi mereka memiliki banyak k e u t a m a a n yang
1 2 fr 3 )

1. Al-Bukhari, "Fathul Bari", VII/305 dan Muslim IV/1941. 2. Muslim IV/1942. 110 Syarh Al-Aaidah Al-Wasithiyah

1. Muslim 1/110. 2. Abu Dawud, '"Aunul ma'bud"XX\/4m 3. Al-Bukhari, "Fathul Bari", VII/53.

dan At-Tirmidzi V/647.

Hari Akh i i

111

m e n g h a p u s k a n k e b u r u k a n itu. M e r e k a adalah sebaik-baik generasi. ' Bisa jadi pula, shahabat yang p e r n a h m e l a k u k a n d o s a i t u telah b e r t a u b a t . M e r e k a juga orang y a n g paling berbahagia dengan syafa'at M u h a m m a d f|
1

MADZHAB AHLUS SUNNAH DALAM MASALAH KARAMAH PARA WALI


Ahlus Sunnah mempercayai karamah para wali. K a r a m a h adalah sesuatu y a m g luar biasa, y a n g terjadi b u k a n p a d a s e o r a n g n a b i . B i l a h a l i t u terjadi pada seorang nabi, maka disebut sebagai mukjizat. Sesuatu yang luar biasa tidak menjadi k a r a m a h k e cuali bila ia terjadi p a d a s e o r a n g h a m b a y a n g n y a t a k e s h a l i h a n n y a , y a n g m e m i l i k i a q i d a h s a h i h d a n am a l shalih. Bila s e s u a t u y a n g l u a r b i a s a itu terjadi p a d a diri o r a n g - o r a n g y a n g m e n y i m p a n g , m a k a ia m e r u p a k a n s a l a h s a t u d a r i r e k a y a s a s y a i t h a n . Bila h a l itu terjadi p a d a s e s e o r a n g y a n g b e l u m d i k e t a h u i keadaannya, maka keadaannya tersebut diukur d e n g a n A l - K i t a b d a n A s - S u n n a h . S e b a g a i m a n a diriwayatkan dari I m a m Syafi'i, b a h w a beliau berkata :

. A h l u s S u n n a h m e n c i n t a i A h l u l B a i t N a b i H d i k a r e n a k a n h a l itu telah d i w a s i a t k a n o l e h b e l i a u . ' M e r e k a b e r w a l a ' k e p a d a isteri-isteri N a b i dan memohonkan keridhaan untuk mereka. Mereka juga m e y a k i n i b a h w a isteri-isteri b e l i a u t e r s e b u t a d a l a h isteri-isteri b e l i a u di a k h i r a t . M e r e k a a d a l a h i b u b a g i kaum mukminin (umahatul mukminin) dipandang dari segi p e n g h o r m a t a n , p e n g a g u n g a n , dan p e n g haraman menikahi mereka. Mereka adalah wanitaw a n i t a suci y a n g b e b a s d a r i s e t i a p k e b u r u k a n . A h l u s S u n n a h b e r l e p a s diri d a r i s i a p a saja y a n g m e n y a k i t i atau mencela mereka. Ahlus Sunnah m e n g h a r a m k a n untuk mencaci dan menuduh mereka. Banyak sekali hadits yang menjelaskan keutamaan mereka, kaji k e m b a l i l a h hadits-hadits tersebut. ' S e m o g a Allah meridhai mereka beserta seluruh sahabat Rasulullah $0$
2 3

Apabila kalian melihat seseorang berjalan di atas air dan terbang di udara, maka janganlah kalian mempercayainya sebelum kalian menilai keadaan dirinya berdasarkan Al-Kitab dan As-Sunnah. Atau sebagaimana kata beliau Rahimahullah. Ahlus Sunnah mempercayai dan meyakini dengan seyakin-yakinnya akan adanya karamah para wali dan berbagai hal luar biasa y a n g terjadi p a d a m e -

1. Muslim IV/1964. 2. Muslim IV/1873 dan IV/1782. 3. Al-Bukhari, "Fathul Bari", VII/133 dan VII/106 dan Muslim IV/1886 dan IV/1895. 112 Syarh Al-Aaidah Al-Wasithiyah

Hari Akhir

113

reka, baik dalam b i d a n g ilmu pengetahuan, penemuan-penemuan, macam-macam kemampuan, dan p e n g a r u h . D i a n t a r a n y a adalah kisah A s h a b u l Kahfi y a n g tidur p a n j a n g . C o n t o h lain a d a l a h k e m u r a h a n Allah k e p a d a M a r y a m binti I m r a n y a n g m e n d a p a t rizki s e d a n g k a n ia m a s i h b e r a d a d i d a l a m m i h r a b . S a l a h s a t u c o n t o h lain a d a l a h u c a p a n U m a r b i n A l K h a t t a b k e t i k a d i atas m i m b a r : " W a h a i S a r i y a h , k e g u n u n g ! " Beliau m e l i h a t p a s u k a n y a n g b e r a d a d i N a h a w a n d tersebut d a n S a r i y a h t e r s e b u t m e n d e n g a r perkataan beliau, sekalipun dari jarak y a n g jauh. B a n y a k lagi c o n t o h k a r a m a h tersebut, y a n g tidak terh i t u n g j u m l a h n y a . K e b a n y a k a n dari h a l i t u s a y a lihat terdapat dalam b u k u Al-Alamah Syaikh Ibnu T a i m i y a h , y a i t u "Al-Furqan Baina Auliya' ArRahman wa Auliya' Asy-Syaithan."

perkataan para shahabat ketika tidak ditemukan sunnah Rasulullah i l . Adapun ketika terdapat nash dari Al-Kitab d a n As-Sunnah, m a k a nash tersebut haruslah didahulukan daripada pendapat siapapun. Allah Ta'ala b e r f i r m a n :
o *
J

'

J i f oi &\ J i ' f: > - f >~ - ..r:


J

t'Js. ^ l'
y

oli
1. y y >.>

-A'

yjj\j y~s~\j
(

dJUi
y

f j J i j ajiL O j ^ f j J

"Keffiudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur an) dan Rasul (As-Sunah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." ( A n Nisa' : 162).
J

JALAN YANG DITEMPUH AHLUS SUNNAH ADALAH ITTIBA'


Ahlus Sunnah mengikuti perkataan, perbuatan, d a n p e n g a k u a n N a b i d a n inilah y a n g d i m a k s u d d e n g a n m e n g i k u t i j e j a k b e l i a u (ittiba'). A d a p u n m e n g i k u t i jejak-jejak fisik b e l i a u y a n g t i d a k m e r u p a k a n b a g i a n dari D i n , s e p e r t i t e m p a t k e n c i n g , tidur, d a n b e r j a l a n b e l i a u , m a k a tidak d i p e r b o l e h k a n m e n c a r i cari h a l i t u , k a r e n a h a l i t u m e r u p a k a n s a r a n a m e n u j u k e s y i r i k a n . S a l a h s a t u j a l a n (cara) y a n g d i a n u t oleh Ahlus Sunnah W a l J a m a ' a h adalah mengikuti

Ahlus Sunnah wal Jama'ah mematuhi wasiat Rasul $ i untuk berpegang kepada sunnah-Nya d a n sunnah Khulafaur Rasyidin. Mereka mengigitnya den g a n g e r a h a m m e r e k a d a n m e m e g a n g n y a erat-erat sebagai pelaksanaan perintah beliau ^ . Mereka mengutamakan firman Allah, kemudian petunjuk Rasulullah K a r e n a itulah m e r e k a d i s e b u t s e b a g a i Ahlus Sunnah wal Jama'ah.
w

1. Lihat hadits Al-Trbadh bin Sariyah dalam Sunan At-Tirmidzi, Abu Dawud dalam '"Aunul Ma'bud" XII/358, Ibnu Majah 1/15, dan Musnad Ahmad I V / 1 2 6 . Lihat pula "Al-Ajwibah AlUshuliyah", hal. 140 dan "Syarh Ath-Thahawiyah", tahqiq AlArnauth, hal. 495. Hari Akhir 115

114

Syarh Al-'Aaidah Al-Wasithiyah

DASAR-DASAR YANG DIGUNAKAN OLEH AHLUS SUNNAH WAL JAMA'AH UNTUK MENGUKUR AMALAN SELURUH MANUSIA
A h l u s S u n n a h m e n g g u n a k a n tiga d a s a r u n t u k mengukur kebenaran amal perbuatan manusia, baik y a n g lahir m a u p u n y a n g b a t i n , y a n g b e r k a i t a n d e n g a n D i n . D a s a r - d a s a r itu a d a l a h : 1. Kitabullah 'Azza wa Jalla, y a n g m e r u p a k a n s e baik-baik perkataan, barangsiapa berkata dengannya pasti benar, barangsiapa berhukum d e n g a n n y a p a s t i adil, b a r a n g s i a p a y a n g b e r p e g a n g teguh p a d a n y a pasti m e n d a p a t k a n p e t u n juk kepada jalan yang lurus, dan barangsiapa m e n y i m p a n g d a r i n y a pasti tersesat d a n s e n g s a r a di d u n i a d a n a k h i r a t . A h l u s S u n n a h tidak mengutamakan perkataan siapapun daripada p e r k a t a a n A l l a h ini. S u n n a h R a s u l fg. M e r e k a tidak m e n g u t a m a k a n perkataan seorang makhluk Allah p u n daripada sunnah Rasul yang shahih. K e s e p a k a t a n (ijma') y a n g terjadi di m a s a generasi pertama umat ini, s e b e l u m terjadinya p e r p e c a h a n , p e r l u a s a n Islam, serta s e b e l u m b e r munculannya bid'ah dan perbedaan pendapat. A d a p u n p e n d a p a t - p e n d a p a t y a n g datang setelah itu, m a k a m e r e k a t i m b a n g d e n g a n ketiga d a s a r ini. Bila s e s u a i d e n g a n n y a , m a k a m e r e k a

m e n e r i m a n y a . Tetapi bila t i d a k s e s u a i d e n g a n nya, maka mereka menolaknya, tanpa m e m a n dang siapa y a n g mengucapkannya. Inilah manhaj y a n g b e n a r d a n p e m a h a m a n y a n g l u r u s .

AKHLAK AHLUS SUNNAH WAL JAMA'AH


P e n u l i s Rahimahullah Ta'ala m e n g a k h i r i t u l i s a n t e n t a n g a q i d a h n y a ini d e n g a n sifat-sifat m u l i a y a n g disandang oleh A h l u s Sunnah wal J a m a ' a h . Di antara kebaikan d a n akhlak mulia mereka adalah : Memerintahkaji yang ma'ruf dan mencegah yang m u n k a r . Ma'ruf 'adalah segala yang dinilai baik oleh syar'i maupun akal s e d a n g k a n munkar a d a l a h segala yang dinilai buruk berdasarkan syar'i maupun akal. A l l a h Ta'ala b e r f i r m a n :
Jjy>\

>,i , jj

j-Ol

. , ?.

r ' . , . ,

OjP-JJ

"_*t

4! pJX^>

> - ,'

) j

2.

3.

"Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; mereka itulah orang-orang yang beruntung." (Ali I m r a n : 1 0 4 ) . N a b i SU p u n b e r s a b d a :
o

. - .

,. r '

' Y .

>

"

>

116

Syarh Al-'Aqidah Al-Wasithiyah

Hari Akhir

117

-i

, ; * > '

' T

"Barangsiapa di antara kalian melihat sesuatu yang munkar, maka hendaklah merubahnya dengan tangannya. Apabila ia tidak mampu, hendaklah dengan lisannya. Apabila tidak mampu, hendaklah dengan hatinya, dan ini selemah-lemah iman." *
1

K e t i g a h a l y a n g d i s e b u t k a n d a l a m h a d i t s ini m e rupakan tingkatan-tingkatan amar ma'ruf nahyi munkar, yaitu dengan tangan, k e m u d i a n dengan lisan, d a n terakhir d e n g a n hati. Di antara akhlak mulia Ahlus Sunnah adalah m e m b e r i k a n nasihat (ketulusan) u n t u k Allah, rasulNya, imam-imam kaum muslimin, dan kalangan a w a m m e r e k a ' ; o r a n g m u k m i n y a n g satu d e n g a n m u k m i n y a n g lain i b a r a t b a n g u n a n y a n g t e r s u s u n kokoh '; mereka mengasihi saudara-saudara muslim mereka ; m e r e k a m e n g a n j u r k a n a k h l a k m u l i a d a n perbuatan yang baik; mereka memerintahkan berlaku sabar dan berbuat baik kepada hamba-hamba A l l a h sesuai d e n g a n k e a d a a n d a n h a k m e r e k a , b a i k k e p a d a kerabat, a n a k y a t i m , m a u p u n fakir miskin; d a n mereka melarang bersikap congkak dan sombong. S e g a l a y a n g m e r e k a l a k u k a n tidak lain d a l a m r a n g k a
2 3 4)

mengikuti Al-Kitab dan As-Sunah. Kita m e m o h o n k e p a d a A l l a h a g a r m e n j a d i k a n kita b e r a d a d i d a l a m thaifah ( k e l o m p o k ) y a n g s e n a n t i a s a b e r a d a d i atas kebenaran, mendapatkan pertolongan, dan yang tidak terkena mudharat. dari orang yang m e m u s u h i a t a u y a n g e n g g a n m e n o l o n g , s a m p a i terjadinya kiamat , sesungguhnya, Dialah yang berw e w e n a n g dan berkuasa atas hal itu. D a n s e m o g a Allah m e l i m p a h k a n shalawat k e p a d a nabi kita, M u h a m m a d St, j u g a k e p a d a s e g e n a p k e l u a r g a d a n s a h a b a t n y a , serta s i a p a saja y a n g m e n g i k u t i m e r e k a d e n g a n b a i k , h i n g g a hari p e m b a l a s a n .
1)

1. 2. 3. 4.

Muslim 1/69. Muslim 1/74. Al-Bukhari, "Fathul Bari" V / 9 9 dan Muslim IV/1999. Al-Bukhari, "Fathul Bari X " / 2 4 8 dan Muslim IV/1999. Syarh Al-'Aaidah Al-Wasithiyah

1. Al-Bukhari, "Fathul Bari" XIII/249 dan Muslim III/1523. Lihat pula "Syarh Al-'Aqidah Ath-Thahawiyah", Al-Haras, hal. 181 dan "Al-As'ilah wal Ajwibah Al-Vshuliyah", hal. 146.

118

Hari Akhir

119

Anda mungkin juga menyukai