Anda di halaman 1dari 43

PENDAHULUAN Selaras dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan yang termaktub dalam Akta Pendidikan 1996, Bahasa Melayu ialah

mata pelajaran teras di semua sekolah rendah dan menengah. Bahasa Melayu berperanan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan rakyat Malaysia. Pendidikan Bahasa Melayu berhasrat membina rasa bangga terhadap bahasa yang mencerminkan akal budi dan pemikiran rakyat, juga berperanan sebagai pemangkin kepada semangat cinta akan tanah air yang dikongsi bersama oleh semua rakyat dalam satu wawasan. Pendidikan Bahasa Melayu di peringkat rendah juga bertujuan mewujudkan asas semangat kewarganegaraan. Kurikulum Bahasa Melayu digubal bertujuan untuk memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan bagi melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, emosi, rohani, dan jasmani. Kurikulum Bahasa Melayu menyediakan murid untuk menguasai kecekapan berbahasa dan berkomunikasi dan dapat menggunakan tatabahasa secara betul dan tepat. Selain itu,murid mampu mengungkapkan ilmu pengetahuan daripada mata pelajaran yang lain di samping mengembangkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah memberikan tumpuan kepada kemahiran bahasa, iaitu Kemahiran Mendengar dan Bertutur, Kemahiran Membaca, dan Kemahiran Menulis. Kemahiran bahasa ini membolehkan murid menggunakan bahasa Melayu secara berkesan dalam kehidupan harian dan sebagai bahasa ilmu untuk pembelajaran seumur hidup bagi perhubungan sosial, pemerolehan ilmu serta bagi tujuan rekreasi.

Sukatan pelajaran ini juga memberikan pertimbangan kepada pelbagai gaya pembelajaran, minat, dan kecerdasan yang berbeza di kalangan murid. Aktiviti kokurikulum Bahasa Melayu yang dijalankan di luar waktu sekolah adalah penting sebagai sokongan bagi memantapkan kemahiran berbahasa murid. Sukatan Pelajaran memberikan gambaran menyeluruh tentang kurikulum Bahasa Melayu. Sukatan Pelajaran ini mengandung matlamat, objektif, dan organisasi kandungan. Organisasi kandungan merangkumi Kemahiran Bahasa, Hasil Pembelajaran, Sistem Bahasa, dan Pengisian Kurikulum. Terdapat enam dokumen sampingan yang dikenali sebagai Huraian Sukatan Pelajaran untuk panduan guru dalam pengajaran dan pembelajaran. Huraian Sukatan Pelajaran ini disediakan bagi setiap tahun, iaitu dari tahun satu hingga tahun enam.

MATLAMAT

Matlamat Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah adalah untuk melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa dan berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri, memperoleh ilmu, perhubungan sosial, dan urusan harian. OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah murid dapat : i. Mendengar pengucapan dengan teliti dan memahami serta menghayati pengucapan dalam konteks perbualan harian dan situasi formal; ii. Bertutur petah menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dalam pelbagai situasi; iii.Berbincang dan berkongsi pendapat untuk menyelesaikan masalah, mencapai persetujuan, dan membuat keputusan tentang sesuatu perkara; iv. Membaca pelbagai bahan sastera dan bahan berunsur pengetahuan menggunakan teknik membaca yang sesuai dan berkesan untuk memperoleh ilmu dan memproses maklumat secara kritis; v. Memupuk minat membaca sebagai satu amalan ke arah membina budaya pembelajaran berterusan; vi. Memperkembang kekuatan imaginasi, kreativiti, pemikiran kritis, dan penghayatan nilai murni melalui aktiviti bertutur, membaca, dan menulis; vii. Mengenali dan menghasilkan pelbagai jenis penulisan kreatif dan berunsur pengetahuan menggunakan kemahiran menulis serta proses penulisan yang sesuai dan betul;

viii. Menggunakan bahasa baku yang meliputi ejaan, kosa kata, tatabahasa, dan sebutan yang betul dalam aktiviti mendengar, bertutur, membaca, dan menulis; ix. Menghargai dan menghayati keindahan bahasa melalui karya sastera dan karya berunsur ilmu; dan x. Menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap positif, semangat patriotisme , dan perasaan cinta akan negara. ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah digubal dengan memberikan fokus kepada Hasil Pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid. Hasil Pembelajaran ini berteraskan kemahiran bahasa, iaitu Kemahiran Mendengar dan Bertutur, Kemahiran Membaca, dan Kemahiran Menulis. Hasil Pembelajaran juga menggabungkan peraturan dalam Sistem Bahasa dan disokong oleh elemen Pengisian Kurikulum.

HASIL PEMBELAJARAN

KEMAHIRAN BAHASA Kemahiran Bahasa meliputi kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis. Kemahiran Bahasa merupakan teras penguasaan bahasa baku.

Kemahiran Mendengar Kemahiran Mendengar merupakan keupayaan murid mendengar dengan teliti , memahami perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan, serta dapat memberikan maklum balas. Kemahiran Bertutur Kemahiran Bertutur merupakan keupayaan murid berbual untuk menjalin hubungan dan menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan, serta idea

yang kritis dan kreatif dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. Penekanan diberi kepada penggunaan pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang sesuai. Kemahiran Membaca Kemahiran Membaca merupakan keupayaan murid membaca ayat dengan lancar serta sebutan, intonasi, dan jeda yang betul. Penekanan perlu diberi kepada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik membaca. Kemahiran Menulis Kemahiran Menulis merupakan keupayaan murid menulis perkataan dan ayat dan mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang telah dilalui dengan menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas, cantik, dan kemas. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan bahan berunsur pengetahuan dan penulisan imaginatif. Penguasaan kemahiran bahasa memerlukan kepelbagaian situasi dan konteks yang meliputi bentuk prosa, puisi, dan grafik. I. Kemahiran Mendengar dan Bertutur o Kemahiran Mendengar dan Bertutur merupakan keupayaan murid memahami perkara yang didengar dan dituturkan dalam pelbagai situasi pengucapan sama ada perbualan harian atau situasi formal. o Kemahiran ini bertujuan menimbulkan kemesraan dan mengeratkan persahabatan serta dapat membincangkan topik yang lebih mencabar. o Semua perbualan harus mengambil kira aspek sosiobudaya dan tatasusila untuk menjamin kesejahteraan hubungan. o Hasil Pembelajaran bagi Kemahiran Mendengar dan Bertutur ialah berbual, bercerita, menyampaikan maklumat dan berbincang.

1.0 Berbual dengan keluarga, rakan sebaya, dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal.

1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai. 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. 1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat. 1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.

2.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar, ditonton, dibaca , atau dialami.

2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai dan tepat\ 3.0 Menyampaikan maklumat dalam pengucapan yang mudah, betul, menarik, dan berkesan

3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. 3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang meyakinkan. 3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang.

4.0 Berbincang tentang tajuk-tajuk yang relevan secara bertatasusila

4.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat , dan tersusun. 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman, dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. 4.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang sesuatu pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan dalam aktiviti yang terancang. 4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dan pendapat dalam perundingan bagi mencapai kata sepakat. II. Kemahiran Membaca Kemahiran Membaca merupakan kebolehan murid membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami bahan yang dibaca. Penekanan diberikan kepada aspek pemahaman dan penaakulan kandungan teks secara kritis. Pelbagai teknik membaca diajarkan kepada murid untuk memastikan keefisienan membaca. Hasil Pembelajaran bagi kemahiran membaca ialah membaca kuat, memahami maklumat, menaakul, dan menghayati teks.

5.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan, intonasi, dan gaya pembacaan yang sesuai

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

6.0 Membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam pelbagai teks 6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. 6.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan. 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. 6.6 Membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberi dalam bahan ilmu.

7.0 Membaca, menaakul , dan menghayati kandungan teks yang dibaca 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat, dan gaya bahasa daripada bahan sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca 7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca.

III. Kemahiran Menulis Kemahiran Menulis merupakan keupayaan murid menulis perkataan dan membina ayat, serta dapat mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan. Ini termasuk penulisan tentang pengalaman peribadi yang dilalui, bahan sastera serta bahan berunsur ilmu. Penulisan hendaklah menggunakan ayat yang gramatis serta tanda baca dan ejaan yang betul. Tulisan berangkai yang jelas dan cantik hendaklah digalakkan. Hasil pembelajaran bagi Kemahiran Menulis ialah keupayaan menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana, mencatat dan menyusun maklumat, menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif, dan membuat ulasan.

8.0 Menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana dalam penulisan

8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. 8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. 8.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan bagi sesebuah karangan. 8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan.

9.0 Mencatat dan menyusun maklumat 9.1 Mengambil imlak bahan yang diperdengarkan. 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. 9.3 Menyusun maklumat daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca secara kohesif.

10.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca.

11.0 Membuat ulasan tentang bahan yang didengar, ditonton, atau dibaca

11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan, idea, ayat, wacana, nilai dan pengajaran. 11.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari segi tema dan persoalan, watak dan perwatakan, nilai dan pengajaran, dan gaya bahasa. 11.4 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain.

SISTEM BAHASA Sistem Bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran merujuk kepada bahasa Melayu baku yang terdiri daripada tatabahasa, ejaan, sebutan dan intonasi, kosa kata dan peribahasa. Aspek tatabahasa merangkumi morfologi dan sintaksis manakala aspek kosa kata terdiri daripada kosa kata umum dan istilah yang terdapat dalam mata pelajaran yang lain pada peringkat rendah.

Sistem Bahasa berfokus kepada pengajaran dan pembelajaran tatabahasa, ejaan, sebutan dan intonasi, kosa kata, dan peribahasa. Penerangan ringkas bagi perkara tersebut dinyatakan di bawah. 1.0 Tatabahasa Tatabahasa hendaklah dijadikan dasar kecekapan berbahasa dan diajarkan secara terancang dalam konteks untuk ketepatan berbahasa. Kandungan tatabahasa terdiri daripada morfologi dan sintaksis.

1.1 Morfologi Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk kata, dan penggolongan kata. Struktur kata ialah susunan bentuk bunyi ujaran atau lambing (tulisan) yang menjadi unit bahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa sama ada berbentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan , dan penggandaan.

Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama. Aspek morfologi yang diberi tumpuan adalah seperti yang berikut: a. Struktur kata merujuk kepada pola suku kata bagi i. kata asli bahasa Melayu Melayu ii. kata pinjaman bahasa

b. Bentuk kata

i. kata tunggal ganda

ii. kata terbitan

iii. kata majmuk

iv. kata

Proses pembentukan kata bahasa Melayu ialah: i. pengimbuhan ii. penggandaan iii. pemajmukan Antara ketiga-tiga proses pembentukan kata, yang amat kompleks ialah sistem imbuhan bahasa Melayu. Oleh itu, penekanan hendaklah diberi kepada aspek penggunaan imbuhan yang betul dari segi bentuk dan makna. c. Golongan kata i. kata nama ii. kata kerja iii. kata adjektif iv. kata tugas

1.2 Sintaksis Sintaksis ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk, struktur , dan binaan atau konstruksi ayat. Ini bermakna, bidang sintaksis ialah kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat. Aspek sintaksis yang diberi tumpuan adalah seperti yang berikut : a. unsur utama yang terdiri daripada kata, frasa, klausa, dan aspek

pembinaannya serta pembahagian subjek dan predikat, b. jenis ayat, iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah, dan ayat seruan, c. ragam ayat, iaitu ayat aktif dan ayat pasif, d. susunan ayat, iaitu susunan biasa dan songsang, e. binaan dan proses penerbitan ayat: i. ayat dasar ii. ayat tunggal iii. ayat terbitan atau ayat majmuk, dan f. aspek tanda baca

i. pola keselarasan huruf vokal iii. ejaan kata dasar dan kata terbitan ii. ejaan kata pinjaman

2.0 Sistem Ejaan

3.0 Sebutan dan Intonasi Sebutan dan intonasi diajarkan supaya murid dapat menyebut perkataan dan ayat dengan betul serta memahami intonasi dan jeda. Kemahiran yang dipupuk ialah kebolehan mengenal pasti dan membezakan pelbagai aspek dalam sebutan dan intonasi supaya murid dapat menyampaikan sesuatu makna dengan tepat. Sebutan bahasa Melayu yang diajarkan di sekolah hendaklah sebutan bahasa Melayu baku.

i. Sebutan

Sebutan diajarkan supaya murid dapat menyebut sesuatu kata dengan betul. Sebutan bahasa Melayu yang diajarkan di sekolah hendaklah sebutan bahasa Melayu baku. ii. Intonasi Intonasi ayat bahasa Melayu hendaklah diajarkan mengikut pola yang berikut: a. Jenis ayat i. ayat penyata ii. ayat tanya iii. ayat seruan iv. ayat perintah Nota: * Buku Tatabahasa Dewan Edisi Baharu Edisi 1993 ialah buku tatabahasa pegangan yang menjadi sumber rujukan dalam pengajaran dan pembelajaran. * Buku Daftar Ejaan Rumi dan Jawi Edisi 2001 ialah buku panduan ejaan yang menjadi rujukan dalam pengajaran dan pembelajaran b. Susunan ayat i ayat biasa ii. ayat songsang c. Ragam ayat i ayat aktif ii. ayat pasif

4.0 Kosa kata Kosa kata terdiri daripada kosa kata umum dan istilah. Penguasaan kosa kata perlu dipertingkatkan dan diperkembang selaras dengan pertambahan ilmu dalam mata pelajaran peringkat sekolah rendah.

5.0 Peribahasa Peribahasa yang merangkumi simpulan bahasa, perumpamaan, pepatah, bidalan, perbilangan , kata-kata hikmat , dan bahasa kiasan perlu diajarkan dalam pendidikan Bahasa Melayu. Pemilihan peribahasa, kata-kata hikmat, dan bahasa kiasan hendaklah mengutamakan falsafah, keperibadian, dan

nilai murni masyarakat Malaysia.

PENGISIAN KURIKULUM Terdapat beberapa elemen dalam pengisian kurikulum, iaitu ilmu daripada pelbagai bidang ilmu,nilai,kewarganegaraan , peraturan sosiobudaya, dan kemahiran bernilai tambah, iaitu kemahiran berfikir, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran belajar cara belajar, kajian masa depan, kecerdasan pelbagai , serta pembelajaran secara konstruktivisme, dan kontekstual.

1.0 Ilmu Ilmu merangkumi pelbagai bidang ilmu dan disiplin . Contohnya ilmu dalam bidang sains, geografi dan lain-lain yang dapat digunakan untuk memperkembang ilmu bahasa dan kemahiran bahasa. Pengetahuan juga termasuk perkara semasa yang boleh dipertimbangkan oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran.

2.0 Nilai Penyerapan nilai murni dalam pendidikan Bahasa Melayu adalah untuk melahirkan insan yang baik serta memiliki akhlak mulia. Selain itu, penghayatan dan amalan nilai murni bertujuan membentuk generasi muda yang berhemah tinggi dan berperibadi mulia. Keperihatinan dan pemahaman bahawa Malaysia ialah negara pelbagai budaya harus dipupuk secara langsung dan tidak langsung. Ini seterusnya dilanjutkan kepada pemahaman di peringkat antarabangsa selaras dengan keperluan globalisasi. 3.0 Kewarganegaraan

Unsur patriotisme dan kewarganegaraan yang diserapkan dalam pengajaran dan pembelajaran mengutamakan pemupukan semangat cinta dan taat akan tanah air. Di samping itu, pemupukan unsur ini bertujuan untuk melahirkan warganegara yang baik dan meningkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan negara.

4.0 Peraturan Sosiobudaya Peraturan sosiobudaya dalam pendidikan Bahasa Melayu meliputi kesantunan bahasa, laras bahasa , dan peribahasa yang diamalkan dalam masyarakat Malaysia.

5.0 Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran bernilai tambah mengutamakan pengalaman di bilik darjah sesuai dengan situasi kehidupan dunia sebenar murid serta senario dunia yang global. Sehubungan dengan itu, kurikulum Bahasa Melayu menyepadukan kemahiran lain agar memenuhi keperluan semasa pengajaran dan pembelajaran.

Kemahiran bernilai tambah yang dimaksudkan ialah kemahiran berfikir, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran belajar cara belajar, kajian masa depan, kecerdasan pelbagai , serta pembelajaran konstruktivisme, dan kontekstual. Penjelasan tentang kemahiran bernilai tambah dinyatakan di bawah. 5.1 Kemahiran Berfikir Kemahiran berfikir diajarkan kepada murid melalui soalan dan aktiviti yang memerlukan pemikiran kritis dan kreatif dalam aktiviti mendengar, bertutur, membaca, dan menulis. Kemahiran berfikir , sama ada dari segi

mengkonsepsikan idea, menyelesaikan masalah atau membuat keputusan penting dalam kehidupan harian dan kerjaya murid pada masa depan.

5.2 Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi perlu diajarkan kepada murid supaya mereka dapat menggunakan komputer untuk tujuan komunikasi seperti menghantar dan menerima e-mel, menggunakan aplikasi perisian dalam menyempurnakan tugasan harian, dan mengakses maklumat melalui internet.

5.3 Kemahiran Belajar Cara Belajar Kemahiran belajar cara belajar perlu diajarkan kepada murid supaya mereka peka terhadap teknik pembelajaran yang berkesan. Penguasaan kemahiran ini membolehkan murid meningkatkan pengetahuan, cekap bertindak untuk menghadapi dunia yang sering berubah, dan mengamalkan pembelajaran seumur hidup.

5.4 Kajian Masa Depan Kajian masa depan ialah satu pendekatan pembelajaran untuk mendidik murid agar lebih prihatin terhadap sesuatu isu atau permasalahan yang berlaku pada masa lampau, masa kini, dan masa depan. Ini bermakna, murid dapat membuat ramalan, menjangka akibat, serta mengendalikan perubahan supaya murid mendapat manfaat yang maksimum.

5.5 Kecerdasan Pelbagai

Kecerdasan pelbagai merangkumi verbal-linguistik, logikmatematik, muzik, kinestetik, visual-ruang, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Oleh itu, guru perlu mengembangkan potensi kecerdasan murid dengan menyediakan gaya pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kecenderungan mereka kerana setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan yang berbeza.

5.6 Pembelajaran Konstruktivisme

Pembelajaran konstruktivisme dalam pendidikan dapat melahirkan murid yang boleh membina pemahaman dan pengetahuan baru mereka sendiri berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Pembelajaran ini menjadikan murid lebih faham, yakin, dan lebih seronok untuk terus belajar sepanjang hayat.

5.7 Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian individu, masyarakat, dan alam pekerjaan. Pembelajaran kontekstual disampaikan dalam persekitaran yang pelbagai, secara konkrit yang melibatkan latih amal dan berfikir. Pembelajaran berlaku apabila murid berupaya menghubungkaitkan pengetahuan baru secara bermakna dan menghayati kerelevanan pembelajaran dengan kehidupan mereka.

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Pendekatan Berpusatkan Murid Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan Bahasa Melayu haruslah berpusatkan murid bagi membolehkan mereka berinteraksi dan menguasai kemahiran belajar melalui pengalaman sendiri. Oleh itu, murid dapat membina dan memantapkan keyakinan berbahasa.

Kepelbagaian Teknik Pendidikan Bahasa Melayu sekolah rendah menggalakkan penggunaan pelbagai kaedah mengajar. Guru boleh memilih kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan kebolehan murid. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran bergantung pada pengolahan teknik dan penggunaan bahan bantu belajar serta teknologi yang dapat merangsang dan menggalakkan murid berfikir secara kritis dan kreatif berkomunikasi dan berinteraksi.

Kepelbagaian Sumber Bahan Penggunaan pusat sumber dan komputer sangatlah digalakkan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Bahan sumber seperti akhbar, majalah, buku rujukan, kamus, internet, serta bahan sastera dan bahan berunsur ilmu hendaklah digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran dan juga untuk bacaan ekstensif. Penggunaan Tatabahasa yang tepat Pendidikan Bahasa Melayu, sekolah rendah menekankan penggunaan tatabahasa mengiut kemampuan murid. Untuk mencapai tujuan tersebut, guru perlu merancang dan memilih aspek tatabahasa yang hendak diajarkan berserta contoh penggunaannya dalam pelbagai konteks dan kegiatan bahasa yang bermakna sama ada di dalam atau di luar bilik darjah. Bacaan Luas Bacaan luas memberikan peluang kepada murid menimba pengetahuan dan membentuk sahsiah yang baik bagi meningkatkan gaya berfikir dan minat membaca. Bacaan luas boleh dijalankan dalam pendidikan Bahasa melayu dengan menggunakan bahan ilmiah dan bahan sastera. Pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan melalui penyerapan. PENEKANAN KONSEP 5P Strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu menekankan konsep penggabungjalinan, penyerapan, pengayaan, pemulihan dan penilaian. Ini selaras dengan usaha memenuhi konsep bersepadu dalam Fasafah Pendidikan Kebangsaan.

a. Penggabungjalinan Penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Melalui proses ini, beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak. Cara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran. Kemahiran boleh digabungjalinkan, sama ada kemahiran yang terdapat dalam hasil pembelajaran atau kemahiran daripada mata pelajaran lain. b. Penyerapan Dalam pengajaran Bahasa Melayu, unsur itlu, nilai dan kemahiran bernilai tambah seperti kemahiran berfikir, kemahiran belajar cara belajar, kajian masa depan boleh diserapkan. Penyerapan ini mengandungi pelbagai ilmu dan disiplin dalam pelbagai mata pelajaran.

c. Pengayaan

Program pengayaan perlu diberikan penekanan dalam Kurikulum Sekolah Rendah kerana keadaan murid yang berbeza dari segi kebolehan, keupayaan, bakat, dan minat. Murid hendaklah diberikan bahan yang berbeza untuk digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru. Bahan seperti bahan bacaan tambahan, kad, permainan dan bahan aktiviti boleh diberikan kepada murid yang telah menguasai kemahiran dalam jangka masa yang ditetapkan atau lebih awal daripada jangka masa yang ditentukan. d. Pemulihan Program pemulihan disediakan untuk membantu murid dan menguasai kemahiran asas yang belum dapat dikuasai dalam tempoh yang ditetapkan. Bahan untuk program ini terdiri daripada kad, carta, bahan, maujud, alat permainan, dan lain-lain yang boleh digunakan secara berperingkat-peringkat daripada yang mudah kepada yang sukar. Pelaksanaan program ini adalah mengikut kadar kemampuan murid menguasai sesuatu kemahiran. e. Penilaian Penilaian dianggap sebagai sebahagian daripadda proses pengajaran dan pembelajaran. Penilaian merupakan sesuatu aktiviti untuk mendapatkan makluma yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran atau pembelajaran. Oleh itu, penilaian perlualah dijalankan berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Hanya melalui proses penilaian berterusan dapat dipastikan jenis tindakan susulan yang perlu diambil ke atas seseorang murid, sama ada untuk menjalankan pemulihan atau pengayaan, dan setelah itu barulah dapat dipastikan jenis aktiviti pemulihan atau aktiviti pengayaan yang sesuai bagi murid.

REFLEKSI

Syukur kepada Allah S.W.T yang memberi kekuatan dan semangat kepada saya untuk melaksanakan tugasan ini dalam masa yang diperuntukkan. Terima kasih kepada pensyarah Encik Hj.Rosli Bin Ab.Ghani yang telah banyak membantu saya dalam tugasan kali ini. Saya juga ingin merakamkan penghargaan kepada rakan-rakan seperjuangan yang banyak berkongsi maklumat dan pendapat. Sepanjang proses menyiapkan tugasan ini, saya menghadapi pelbagai masalah. Masalah utama adalah untuk mencari buku rujukan yang memenuhi kehendak soalan. Sesetengah buku yang diperolehi hanya menyentuh sedikit sahaja perkara yang terkandung dalam soalan. Oleh itu, saya perlu membaca dan menganalisis terlebih dahulu bahan bacaan yang saya perolehi. Dengan dorongan dan semangat serta tunjuk ajar yang diberikan oleh pensyarah serta rakan-rakan seperjuangan, akhirnya saya dapat juga menyiapkan kerja kursus ini dengan sempurna. Sepanjang saya menyiapkan kerja kursus ini, banyak pengetahuan yang sebelum ini tidak saya ketahui dapat saya pelajari. Ilmu yang saya peroleh dapat saya gunakan untuk proses pembelajaran dan peperiksaan saya. Pada peringkat akhir menyiapkan kerja kursus ini, saya berasa lega dan berpuas hati dengan hasil yang diperolehi. Akhir sekali, saya berharap agar kerja kursus ini dapat dijadikan sebagai contoh kepada pelajar lain untuk menimba ilmu. Dengan melaksanakan tugasan ini para pelatih guru seperti saya akan mendapat tambahan kepada pengalaman pembelajaran yang berguna. Selain meningkatkan lagi pengetahuan saya dalam bidang perguruan ini. saya berharap tugasan yang telah disiapkan ini dapat memenuhi kehendak soalan tugasan yang telah diberikan dan menjadi sumber rujukan untuk manfaat semua di masa akan datang. Sekian, terima kasih. (AHMAD ASYRAF BIN M.SHAIPULAH)

HALAMAN PENGAKUAN

Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya

Tandatangan Nama Tarikh

: AHMAD ASYRAF BIN M.SHAIPULAH :

: ISI KANDUNGAN HALAMAN PENGAKUAN

ISI KANDUNGAN PERHARGAAN PENDAHULUAN HASIL PEMBELAJARAN KEMAHIRAN BAHASA SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM LANGKAH-LANGJAH PENGAJARAN

LAMPIRAN REFLEKSI BIBLIOGRAFI KOLABORASI

PERHARGAAN

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat juga kami menyelesaikan tugasan ini dengan jayanya. Kami ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pensyarah kami Encik Hj.Rosli Bin Ab.Ghani atas bimbingan dan panduan yang telah diberikannya sepanjang tempoh menyiapkan tugasan ini. Segala tunjuk ajar dan didikan yang telah beliau curahkan tidak akan saya lupakan. Jutaan penghargaan dan terima kasih juga kami ucapkan kepada rakan-rakan seperjuangan yang sudi memberikan tunjuk ajar serta sokongan bagi menyempurnakan tugasan ini dengan menyeluruh. kami berharap agar tugasan bagi subjek ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya kerana melalui tugasan ini banyak ilmu pengetahuan yang saya perolehi. Semoga ilmu yang saya perolehi dapat diadaptasikan semasa proses pengajaran yang akan kami tempuhi di sekolah kelak. Kerjasama daripada anda semua amat kami hargai. Sekian, terima kasih.

BIBLIOGRAFI

BUKU Kementerian Pendidikan Malaysia (2003). Huraian Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Bahasa Melayu. Kuala Lumpur : Pusat Perkembangan Kurikulum

Abdullah Hassan. 1989. Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia, Kuala Lumpur : Penerbitan Fajar Bakti. Kamus Dewan. (1996). Ed. ke-4. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.

INTERNET http://www.docstoc.com/docs/20629161/RANCANGANPENGAJARAN-HARIAN-Mata-Pelajaran-Bahasa-Melayu-Kelas http://www.slideshare.net/guest8fbccf/pengajaran-bahasa-melayu http://www.google.com.my/url? sa=t&source=web&ct=res&cd=6&ved=0CCgQFjAF&url=http%3A%2F %2Feprints.usm.my%2F6873%2F1%2FDocument-14336_Version15023_applicationpdf_0.pdf&rct=j&q=pengajaran+bahasa+melayu&ei=PD2mS6f9NMO6r Afjlcj3CA&usg=AFQjCNHQI0ZQmEIwM8WbjZIfIHIe2puzmQ

HASIL PEMBELAJARAN TAHUN 4

Fokus Utama 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca. Aras 1 i. Mencatat nota dalam bentuk grafik. Fokus Sampingan 1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat Aras 2 i.Menerangkan maklumat yang tersurat dan tersirat tentang sesuatu peristiwa.

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar, serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2 i.Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca.

Kemahiran Bernilai Tambah Kecerdasan Pelbagai verbal linguistik, interpersonal, intrapesonal Konstektual bekerjasama, menghubungkait Konstruktivisme menilai, boleh menerangkan

Aktiviti 1 Murid mencari isi tersurat dan tersirat mengenai petikan Sayangi Alam Sekitar dan persembahkan dalam bentuk peta minda.

Langkah-langkah Murid mendapatkan petikan bertajuk cintailah alam sekitar daripada guru. Murid berada didalam kumpulan masing-masing. Murid-murid akan membaca petikan secara senyap dalam kumpulan. Murid-murid mencari isi tersurat dan tersirat didalam petikan. Murid-murid akan merangka isi-isi tersebut dalam peta minda. Wakil setiap kumpulan akan mendapatkan kertas mahjong untuk diisi peta minda. Murid-murid akan mempersembahkan peta minda di hadapan kelas. Aktiviti 2 Menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan Sayangi Alam Sekitar yang dibaca Langkah-langkah Murid memberikan tumpuan terhadap guru yang bercerita kepada murid tentang cerita terdapat dalam petikan. Murid bersoal jawab dengan guru berkaitan dengan petikan. Murid mendapatkan lembaran kerja daripada guru. Murid diberikan masa untuk menjawab lembaran kerja yang diberikan. Murid membacakan jawapan yang ditulis semasa sesi perbincangan. Murid membuat pembetulan.

Aktiviti 3 Murid membuat lakonan berdasarkan situasi perbualan petikan bertemakan Sayangi Alam Sekitar

Langkah-langkah Murid mendapatkan petikan perbualan yang mengambarkan situasi bertemakan Sayangi Alam Sekitar daripada guru. Murid berada didalam kumpulan masing-masing. Murid akan membaca petikan secara senyap. Setiap murid dalam kumpulan akan melakonkan watak masing-masing berdasarkan kepada petikan yang telah dipamerkan. Murid akan membuat refleksi tentang situasi yang dilakonkan.

Refleksi keseluruhan Tugasan Kerja Kursus pendek bagi subjek Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah(3101) ini merupakan satu cabaran baru kepada kami. Subjek dibawah kendalian Jabatan Bahasa Melayu ini banyak memberikan input dalam kemahiran menganalisis unsurunsur dalam sukatan pelajaran, menghayati organisasi sukatan pelajaran serta dalam merangcang aktiviti berdasarkan aras pembelajaran yang sesuai. Pensyarah pembimbing dalam subjek ini ialah Tuan Hj Rosli Bin Ab. Ghani, melalui perkongsian ilmu yang dicurahkan, beliau membekalkan kami dengan pelbagai persediaan terutama dari aspek teori dan praktikal didalam sesi kuliah khususnya waktu ditugaskan ke sekolah nanti. Bagi subjek ini, secara dasarnya dapat kami katakan kandungan pelajarannya adalah lebih kepada pemahaman sebagai seorang guru terhadap sukatan pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Ia sebagai pendedahan awal kepada guru-guru pelatih untuk mengkaji dan menghayati Organisasi Kandungan Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu, merancang aktiviti dan membuat langkah-langkah pengajaran. Selain itu juga ada dibincangkan bagaimana cara-cara membuat analisis dan menerapkan kemahiran Bernilai Tambah dalam merencanakan aktiviti. Pada peringkat awal pembelajaran kursus ini,kami banyak didedahkan dengan analisis huraian sukatan pelajaran Bahasa Melayu tahap satu dan tahap dua.Ini penting bagi mendedahkan pengetahuan awal sebelum belajar secara lebih mendalam. Seterusnya kami diperkenalkan dengan kebolehan merancang serta menghubungkaitkan sukatan pelajaran dengan kemahiran bernilai tambah serta membuat analisis. Didalam kelas juga kami telah dutugaskan untuk membuat beberapa aktiviti dan dibentangkan didalam kelas sebagai persediaan awal dalam merancang aktiviti serta membuat langkah pengajaran Setelah pembelajaran teori sewaktu kuliah,saya telah menerima tugasan KKP BMM 3101. Tugasan berdasarkan merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang memerlukan kami menyediakan tiga aktiviti pengajaran.

Untuk menyiapkan tugasan ini,kami perlu mendapatkan huraian sukatan pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah tahap satu dan tahap dua. Kami membuat beberapa rujukan dan carian bagi mendapatkan sukatan pelajaran ini. Ianya sedikit merumitkan apabila ada yang tidak dapat dimuat turun daripada internet. Setelah itu, bagi tugasan yang pertama memerlukan kami membuat analisis mengenai unsure-unsur dalam Organisasi Huraian Sukatan Pelajaran. Setelah membuat analisis kami membuat ringkasannya dalam bentuk grafik. Seterusnya ialah merancang aktiviti pengajaran,terdapat sedikit masalah dalam merangcang aktiviti ini. Permasalah tersebut ialah untuk memilih sukatan pelajaran bagi tahun berapa. Setelah menbuat analisis dan rujukan kami memilin untuk merancang aktiviti berdasarkan sukatan pelajaran tahun empat.setelah itu,kami memilih aras pembelajaran yang sesuai dengan aktiviti yang ingin dirancang. Kami membahagikan aras pembelajaran kepada fokus utama dan fokus sampingan. Kami marancang aktiviti berdasarkan aras pembelajaran dengan menerapkan kemahiran bernilai tambah. Selepas itu, dalam membuat perancangan aktiviti, kami perlu mendapatkan beberapa contoh Rancangan Pengajaran Harian yang lengkap sabagai panduan untuk membuat langkah-langkah pengajaran. Setelah berjaya mendapatkan contoh RPH kami telah merancang aktiviti pembelajaran dengan berpandukan kepada aras pembelajaran,penerapan kemahiran bernilai tambah dan menyediakan langkah-langkah pengajaran yang sesuai. Kesimpulannya, kami telah banyak mendapat pengajaran daripada kursus ini. Impaknya adalah sebagai seorang bakal guru, saya bukan sahaja menyiapkan diri saya dengan ilmu dan kemahiran dalam melaksanakan proses pengajaran-pembelajaran sahaja tetapi juga menjadi rol model kepada para pelajar pada masa depan. Profesion keguruan perlu dipelihara melalui personaliti guru. Dengan itu, ciri-ciri dan personal yang ditunjukkan oleh guru akan dijadikan ikutan dan bebas daripada sebarang gejala sosial.

REFLEKSI (MOHAMAD IZAR BIN KAMARUZAMAN) Tugasan Kerja Kursus Pendek bagi matapelajaran Pengajian Ssukatan Pelajaran Bahasa melayu Sekolah Rendah (BMM3101) ini merupakan satu cabaran baru kepada saya. Ini disebabkan saya perlu menyediakan perancangan tiga aktiviti dan langkah-langkah pengajaran yang bsesuai dengan menerapkan beberapa unsur-unsur Kemahiran Bernilai Tambah. Dalam merangcang aktiviti pengajaran ini,saya perlu menelaah Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah terlebih dahulu. Saya juga membuat rujukan beberapa contoh Rancangan Pengajaran Harian(RPH) guru bagi mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Walaupun saya tidak begitu mahir dalam merancang aktiviti pengajaran ini.namun hasil bimbingan pensyarah pembimbing berkaliber Tuan Haji Rosli Bin Ab. Ghani telah mendedahkan saya dengan beberapa kemahiran iaitu kemahiran mencari isi kandungan dankefahaman maklumat, merancang dan menghubungkait aras pelajaran serta membuat analisis sehinggalah untuk merangcang aktiviti pengajaran. Saya dan ahli kumpulan saya Ahmad Asyraf telah memilih Sukatan Pelajaran bagi tahun empat untuk aktiviti pengajaran. Setelah mendapat kata sepakat memilih tahun empat,saya saya telah membuat pengumpulan maklumat dan menganalisis unsur-unsur terdapat dalam sukatan pelajaran tahun empat. Langkah pertama yang dilakukan ialah memilih aras pembelajaran yang sesuai dan menentukan fokus utama serta fokus sampingan dalam proses merancang aktiviti. Ini penting bagi menentukan hasil pembelajaran supaya perancangan aktiviti menjurus kepada fokus utama terhadap murid. Berbekalkan bahan yang diedarkan oleh pensyarah semasa kuliah,antaranya nota-nota serta penerangan kuliah yang jelas telah banyak memberikan saya panduan dalam merancang aktiviti ini.. Selain itu rujukan secara on-line melalui internet dan blog banyak membantu saya. Selain daripada internet,saya juga membuat rujukan di perpustakaan dengan mendapatkan buku teks Bahasa Melayu tahun empat disamping

mendapatkan Huraian Sukatan Pelajaran tahun 4. Bahan dari internet yang akan dicantumkan dengan bahan dari buku teks untuk mendapatkan hasil yang lebih matang. Selain itu banyak kekangan yang saya lalui untuk menyiapkan tugasan ini, antaranya kelajuan talian internet, masa untuk berbincang dengan pensyarah juga terganggu karana pensyarah terlibat dalam progran Memperkasakan Bahasa Melayu dan sukar untuk saya berkolaborasi serta tugasan yang bertimpa-timpa dari mata pelajaran lain. Selain itu talian internet maktab yang menahan website telah menyukarkan saya kerana ada yang tidak dapat dibuka untuk dibuat rujukan. Dengan siapnya tugasan ini ia memberikan saya satu dimensi baru mengenai mata pelajaran ini. Ia mejadikan saya seorang yang mahir merancang aktiviti pengajaran berdasarkan aras-aras pembelajaran. Tugasan ini juga menjadikan saya teliti dan mempunyai sikap menyelidik untuk bagaimana menjadikan proses pengajaran yang berkesan. Pengetahuan ini akan saya terapkan semasa saya menjalankan praktikum disekolah serta setelah saya bergelar seorang guru nanti,insyaAllah.

ANALISIS UNSURUNSUR DALAM ORGANISASI KANDUNGAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH AKTIVITI DAN LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN

REFLEKSI

KESELURUHAN

INDIVIDU

KOLABRASI

Anda mungkin juga menyukai