Anda di halaman 1dari 59

1

Bab 1: Pengurusan dan pentadbiran


pendidikan jasmani dan sukan
PENGENALAN
- Pengelolaan dan pentadbiran
pendidikan jasmani dengan sukan
adalah bidang yang berlainan sama
sekali.
- Pengelolaan pendidikan jasmani
mengutamakan unsur pendidikan.
- Aktiviti pendidikan jasmani
merupakan subjek akademik
disekolah-sekolah dan mempunyai
kurikulum yang terancang dan teratur.
- Aktiviti sukan pula tertumpu kepada
segala aspek dari mengelola,
menyertai pertandingan dan
permainan serta mengelola dan
melatih pasukan untuk pertandingan
yang lebih formal.
KONSEP DAN DEFINISI PENGURUSAN
- Menurut kamus dewan pengurusan
didefinisikan sebagai pengarahan
dan pengawalan, pengelolaan,
penyelenggaraan.
- Dengan kata lain pengurusan sukan,
pendidikan jasmani boleh di
definisikan sebagai sebarang
gabungan kemahiran-kemahiran
berkaitan dengan pentadbiran,
perancangan,
pengelolaan,pengarahan,
pengawalan, pengurusan bajet,
kepemimpinan dan penilaian dalam
konteks perkhidmatan berkaitan
dengan sukan dan pendidikan
jasmani.
Fungsi pentadbiran dan pengelolaan
pendidikan jasmani dan sukan ialah
(a) Merancang
(b) Menyediakan bajet
(c) Mengawal
(d) Mengarah
(e) Mengelola
(f) Menyediakan jadual pertandingan
(g) Membuat keputusan
(h) Menilai
Untuk mencapai kejayaan dalam sesebuah
pentadbiran dan pengelolaan pendidikan
jasmani dan sukan. Terdapat tiga elemen
utama yang perlu diberi perhatian iaitu:-
(a) Persediaan profesional
(b) Sikap profesional
(c) Perkembangan profesional
Jika ketiga-tiga elemen ini dapat dikuasai oleh
individu, persatuan dan badan pentadbiran
dan pengelolaan pendidikan jasmani dan
sukan. Kemajuan pentadbiran dan pengelolaan
pendidikan jasmani dan sukan akan
Memperolehi kecemerlangan dan
kegemilangan.
Pengurusan Pendidikan Jasmani
- Pendidikan jasmani merupakan satu
proses yang bermatlamat untuk
mempertingkatkan kemampuan
kecergasan dan nilai seseorang
individu melalui pendekatan aktiviti
fizikal.
- Pendidikan jasmani (PJ) juga
merupakan satu proses
pembelajaran yang menyeluruh yang
merangkumi semua aspek domain
seperti psikomotor, kognitif, afektif,
sosial, dan emosi.
- Melalui Pendidikan jasmani (PJ)
pelajar akan diberi ruang untuknya
mencuba dan mengalami sendiri
pengalaman semua aktiviti fizikal yang
dijalaninya.
- Secara ringkasnya Pendidikan
jasmani (PJ) adalah merupakan satu
bentuk pembelajaran yang holistik dan
berupaya membangunkan pelajar dari
pelbagai aspek dan dapat
menghasilkan kejayaan kepada satu
kumpulan pelajar (Colfer, 1986)
- Oleh yang demikian pendidikan
jasmani boleh didefinisikan sebagai
mata pelajaran yang menumpukan
penekanan terhadap proses
pembelajaran dan pengajaran insani
melalui aktiviti fizikal yang
menyumbang ke arah pertumbuhan
mental, fizikal, sosial, pembentukan
nilai dan emosi.
- Pendidikan jasmani juga bertujuan
untuk menjadikan pelajar lebih sihat,
cergas dan produktif melalui
pemupukan dan nilai, sikap,
pengetahuan
- dan amalan kesihatan dan kecergasan
dalam kehidupan seharian.
2
Pengelolaan dan pentadbiran Pendidikan
Jasmani adalah bagaimana kita mentadbir
dan menguruskan mata pelajaran
pendidikan jasmani supaya mata
pelajaran ini dapat dilaksanakan atau di
ajar dengan berkesan serta mencapai
objektif yang di harapkan.
(a) Kurikulum Pendidikan Jasmani di
Malaysia
- Pendidikan jasmani merupakan mata
pelajaran teras di sekolah-sekolah di
Malaysia.
- Mata pelajaran pendidikan jasmani
diajar selama 11 tahun dalam
sistem persekolahan di Malaysia.
- Kurikulum pendidikan jasmani
merangkumi aspek-aspek kemahiran
sukan, rekreasi, pendidikan sukan
serta kesihatan.
- Kurikulum Pendidikan Jasmani di
Malaysia digubal untuk memenuhi
keperluan pertumbuhan dan
perkembangan individu bagi
membentuk masyarakat yang
seimbang dari segi jasmani, emosi,
rohani dan intelektual. Kurikulum ini
dibahagikan kepada tiga tunjang
pembelajaran iaitu Kecergasan,
Kemahiran dan Kesukanan.
- Tiga tunjang ini membantu mencapai
matlamat dan objektif Pendidikan
Jasmani.
- Bagi membentuk penghayatan yang
tinggi terhadap mata pelajaran
pendidikan jasmani, pelajar perlu
memahami dan menghayati
pengetahuan, kemahiran dan
pengalaman pendidikan jasmani ke
arah membentuk masyarakat
Malaysia yang mengamalkan gaya
hidup sihat.
- Kurikulum Pendidikan Jasmani yang
terancang dan persekitaran yang
kondusif dapat menggalakkan
pengajaran dan pembelajaran bagi
meningkatkan potensi pelajar ke tahap
optimum.
-
(b) Objektif Kurikulum Pendidikan Jasmani
Objektif utama kurikulum pendidikan jasmani
ialah:
(i) Mempertingkat dan mengekalkan
kecergasan berasaskan kesihatan dan
perlakuan motor
(ii) Menguasai kemahiran asas pergerakan
dan permainan mengikut kemampuan
diri
(iii) Melakukan senaman dan aktiviti fizikal
sebagai rutin harian
(iv) Mengaplikasikan pengetahuan kesihatan
dan keselamatan semasa menyertai
pelbagai kegiatan fizikal
(v) Membentuk sahsiah dan disiplin diri dan
(vi) Membuat keputusan bijak dalam
kehidupan
(Sukatan Pelajaran, Pendidikan Jasmani,
1999)
- Aktiviti pendidikan jasmani yang
dilaksanakan di sekolah adalah
merupakan aktiviti yang terancang
dan berupaya memberi ruang
persekitaran yang baik bagi
membantu murid menghayati
kepentingan kecergasan dan
penjagaan kesihatan.
- Oleh yang demikian guru perlu
sentiasa memahami matlamat utama
pendidikan jasmani iaitu: Pendidikan
jasmani adalah bertujuan membantu
murid menjadi cergas melalui
pembelajaran aktiviti fizikal dan
amalan kecergasan
(Pusat Perkembangan Kurikulum, 1999)
(c) Organisasi
Pendidikan jasmani merupakan disiplin
pendidikan oleh itu di sekolah pendidikan
jasmani mempunyai ketua panitia dan di
bawah kuasa guru penolong kanan
akademik (Rajah 1.1)
Rajah 1.1: Organisasi panitia pendidikan
jasmani di sekolah
(d) Bidang Kuasa Ketua Panitia Pendidikan
Jasmani
(i) Menjadi ahli jawatankuasa mesyuarat
kurikulum sekolah
(ii) Mempengerusi mesyuarat panitia
pendidikan jasmani
3
(iii) Memastikan rancangan tahunan
pendidikan jasmani tersedia untuk
digunakan
(iv) Mengagih dan menyimpan sukatan
pelajaran pendidikan jasmani
(v) Menyediakan perancangan tahunan panitia
(vi) Memantau pengajaran pendidikan jasmani
(vii) Memeriksa buku latihan pelajar
(viii) Merancang pembelian alatan untuk
panitia
(ix) Menyediakan anggaran perbelanjaan
panitia
(x) Merancang latihan dalaman
1.2 PENGURUSAN PENDIDIKAN JASMANI
DAN SUKAN
1.2.1 Falsafah dan Kepentingan
Pengurusan Pendidikan Jasmani, dan
Sukan
- Bucher (1979) menyatakan bahawa
falsafah adalah sesuatu yang
diasaskan dari objektif yang mampu
memberikan kefahaman, pengertian
dan suatu tafsiran terhadap sesuatu
prinsip dan konsep.
- Contohnya falsafah yang menepati
kehendak pembelajaran akan
berupaya membantu guru
memahami semua tugasan secara
menyeluruh bukannya secara
berasing-asing.
- Ini bermakna melalui falsafah secara
tidak langsung akan berupaya
membantu guru supaya memahami
peranannya serta bertindak
merancang pengajaran yang
bertumpu kepada objektif pengajaran
yang telah ditetapkan.
- Dengan kata lain juga falsafah juga
boleh diibaratkan sebagai petunjuk
arah dan mampu membantu guru
menghasilkan rumusan serta mampu
membentuk matlamat secara
tersusun dan berterusan.
- Falsafah dapat membantu guru
memahami dan menghayati
tanggungjawab pengajarannya dengan
lebih menyeluruh. Ini dapat
membantu menimbulkan kesedaran
kepada guru untuk menumpukan
peranannya melalui perancangan
yang berlandaskan kepada objektif
pengajaran yang sepatutnya.
- Falsafah pengurusan pendidikan
jasmani ialah satu aktiviti mentadbir
dan mengelola dalam pendidikan
jasmani bertujuan untuk menghasilkan
insan yang seimbang dari segi rohani,
jasmani, emosi, intelek dan sosial.
Aktiviti pendidikan jasmani adalah
berdasarkan aktiviti fizikal yang
mempunyai 3 domain iaitu afektif,
kognitif dan psikomotor.
- Pendidikan jasmani merupakan aktiviti
pendidikan yang dirancang dan
terancang dengan kemas dan
sistematik.
- Falsafah pengurusan sukan ialah
mentadbir dan menguruskan sukan
sebagai alat membawa kebaikan
kepada manusia sejagat, menjalinkan
persahabatan serta memupuk
semangat toleransi kerjasama
persefahaman dan perpaduan. Dalam
menceburi diri atau menjalankan
aktiviti dalam sukan perlu berpegang
kepada etika sukan.
1.2.2 Prinsip Pengurusan Pendidikan
Jasmani
(a) Pendidikan jasmani akan dapat
mempertingkatkan dan mengekalkan
kecergasan
berasaskan kesihatan dan perlakuan motor
berasaskan domain kognitif dan afektif.
(b) Pendidikan jasmani adalah melahirkan
masyarakat yang akan menjadikan senaman
dan aktiviti fizikal sebagai budaya atau rutin
harian serta dilaksanakan secara
berterusan
(c) Pendidikan jasmani membolehkan pelajar
menguasai kemahiran asas pergerakan
dan permainan mengikut kemampuan diri
berdasarkan ketiga-tiga tunjang
pembelajaran iaitu:
(i) Kecergasan
(ii) Kemahiran
(iii) Kesukanan
(d) Pendidikan jasmani adalah dapat
melahirkan masyarakat yang dapat
mengaplikasikan pengetahuan kesihatan dan
keselamatan semasa menyertai
pelbagai kegiatan fizikal
(e) Pendidikan jasmani dilihat akan dapat
membentuk masyarakat yang mengamalkan
nilai murni, sahsiah dan disiplin diri yang
sesuai dengan norma-norma masyarakat
4
1.2.3 Prinsip Pengurusan Sukan
Pengurusan sukan ialah membentuk sebuah
masyarakat yang cergas, sihat dan kukuh
dari segi fizikal dan mental - bersemangat dan
berpendirian positif dalam hidup, berdisiplin
dan berdikari melalui penyertaan semua
lapisan masyarakat secara aktif dan
sukarela dalam semua aktiviti sukan, rekreasi
dan kecergasan fizikal.
Berdasarkan kepada prinsip:
(a) Sukan merupakan satu aktiviti yang
paling berkesan membentuk kecergasan dan
kesihatan dari segi fizikal dan mental.
Sukan dilihat membolehkan seseorang itu
memperoleh sebanyak-banyak keseronokan
dan kepuasan dalam hidup, mencapai
nilai terpuji hidup (quality of life) dan keperluan
asas manusia.
(b) Sukan juga adalah satu penglibatan
pembangunan sosial melalui penyertaan
beramai-ramai sama ada ahli keluarga,
sahabat handai, masyarakat setempat dan
masyarakat asing - semuanya menggalakkan
pergaulan, persaingan yang sihat dan
mengeratkan perhubungan sosial serta
melahirkan masyarakat yang tidak
mengasingkan diri.
(c) Keperluan asas manusia merangkumi
berbagai-bagai faktor daripada keperluan
fiziologi kepada kepuasan mutlak diri.
Definisi Organisasi
- Sekumpulan individu berusaha untuk
menyempurnakan satu-satu tugas
yang tidak boleh dilaksanakan oleh
seorang individu sahaja.
- Fungsinya, tujuan dan objektif
organisasi akan jenis struktur
organisasi .
- Struktur pula menentukan tugas
seseorang individu dalam organisasi
tersebut dan perhubungan dengan
individu lain.
- Mengikut Pfiffner (1960) organisasi
adalah persediaan yang sistematik
untuk tindakan dan menstrukturkan
individu serta fungsi kepada pertalian-
pertalian yang produktif. Organisasi
juga mencari satu pola kemahiran dan
tanggungjawab yang boleh di
selaraskan serta penyatuan tujuan
melalui pengawasan.
Definisi Pentadbiran
- Pentadbiran merupakan satu proses
atau keadaan yang melibatkan 2 atau
lebih individu mengembleng tenaga
untuk mencapai matlamat yang
ditetapkan.
- Leith (1990) pentadbiran melibatkan
proses perancangan, pengelolaan,
bimbingan dan kawalan keatas
sumber-sumber yang wujud untuk
menghabiskan kerja yang diharapkan
atau untuk mengarahkan program
kepada pencapaian matlamat-
matlamat tertentu.
- Daughtrey & woods (1976) :
pentadbiran merupakan koordinasi
aktiviti oleh individu dalam kumpulan
yang tersusun. Pentadbiran melibatkan
pengurusan kakitangan, perancangan
organisasi, penghasilan dan
perhubungan awam.
Perkaitan antara Pentadbiran & Organisasi
- Organisasi dibentuk untuk
membekalkan suatu struktur @ sistem
yang berkesan bagi mencapai tujuan
satu-satu kumpulan.
- Pentadbiran ialah sebahagian
daripada organisasi. Ia membimbing
tingkah laku individu di dalam
organisasi untuk mencapai tujuan yang
ditetapkan.
- Organisasi membekalkan struktur
untuk mencapai sesuatu matlamat
oleh satu-satu kumpulan dan
pentadbiran membekalkan unit-unit
yang berfungsi untuk menjalankan
organisasi dengan berkesan.
Pentadbiran diperlukan untuk
menubuh sesuatu organisasi.
5
Organisasi memerlukan pentadbiran
untuk berfungsi.
- Objektif pentadbiran dan organisasi
adalah untuk mengawal persekitaran
dan pentadbiran serta memberi arah
kepada organisasi.
Aspek perlu diberi perhatian dalam
perancangan organisasi:
1. Tentukan dengan jelas garis autoriti
dan tanggungjawab dari paras atas ke
bawah di dalam organisasi.
2. Individu yang mendelegasikan
tanggungjawab masih lagi
bertanggungjawab.
3. Memastikan bilangan paras organisasi
adalah terendah.
4. Delegasi autoriti dan tanggungjawab
adalah pada peringkat tindakan
sahaja.
5. Kedudukan dibentuk supaya tugas
pentadbiran dan fungsi dipisahkan.
6. Objektif unit atau bahagian dalam
organisasi adalah selaras dengan
objektif organisasi itu sendiri.
7. Setiap individu dalam organisasi
menerima arahan daripada seorang
ketua yang lebih tinggi sahaja.
PROSES DAN ASAS PENGURUSAN
DALAM PENDIDIKAN JASMANI DAN
SUKAN
Pengurusan
satu proses perancangan,
pengelolaan, memimpin dan
pengawalan usaha-usaha anggota
sesebuah organisasi serta
menggembleng sumber-sumber yang
ada dalam organisasi bagi mencapai
objektif yang telah ditetapkan
Peranan sebagai pengurus Theory Mintzberg
PROSES PENGURUSAN
Fungsi Pengurusan
Perancangan (Planning)
Perancangan adalah
merupakan salah satu komponen
penting dalam aktiviti pengurusan.
Ianya boleh dilihat sebagai satu aktiviti
penetapan matlamat dan objektif yang
dirangka secara tersusun dan
sistematik. Kesemua aspek dalam
perancangan dirangka secara
terperinci dan ianya sering dikaitkan
dengan masa. Perancangan yang
baik dan berkesan adalah
perancangan yang tidak bermasalah
dan mudah untuk dilaksanakan.
Perancangan boleh dikategorikan
kepada beberapa bahagian iaitu:
(i) Perancangan Strategik
6
Perancangan jenis ini dirangka bagi
memenuhi objektif organisasi dalam
konteks yang lebih luas. Ianya
merangkumi kepada pelan tindakan
dan aktiviti yang menjurus kepada
kepentingan kewujudan organisasi
tersebut. Ianya juga
dikenali Master plan
(ii) Perancangan Operasi
Perancangan ini dirangka secara terperinci
dan digunakan untuk bagi
melaksanakan plan strategik. Perancangan
operasi boleh dibahagikan kepada
dua aspek:
(iii) Perancangan Jangka panjang dan
Jangka Pendek
Perancangan ini diklasifikasikan sebagai
rancangan yang melibatkan tempoh
masa. Tempoh masa yang ditetapkan
ditentukan oleh perancang berdasarkan
objektif ingin yang dicapai. Tiada tempoh
masa yang spesifik ianya boleh jadi
satu tahun atau pun kurang. Jika
perancangan itu ditetapkan untuk dicapai
dalam tempoh kurang dari satu tahun ianya
diklasifikasikan sebagai
Perancangan jangka pendek dan begitulah
sebaliknya bagi Perancangan
Jangka Panjang.
(iv) Perancangan Berfungsi
Perancangan jenis ini diklasifikasikan sebagai
perancangan yang dibuat untuk
mencapai sesuatu maksud dan tujuan untuk
dicapai. Perancangan jenis
bersifat bertindan dan ianya berkaitan antara
rancangan-rancangan lain yang
telah sedia ada.
Sebagai contoh perancangan jenis ini adalah
seperti:
Perancangan sumber manusia
Perancangan kewangan
Perancangan program pembangunan atlet
sekolah
Langkah-langkah dalam Melaksanakan
Perancangan
(a) Memikirkan idea yang baik
(b) Memilih idea yang terbaik
(c) Mengenal pasti sumber yang boleh
menyumbangkan kepada idea anda
(d) Menjalankan kajian yang terperinci dan
mengumpul maklumat penting
(e) Menyemak semula semua idea dan pelan
alternatif yang ada dan boleh diguna
pakai
(f) Mencari dan memilih kaedah yang
terbaik untuk memulakan tindakan
perancangan
(g) Menentukan tempoh masa yang perlu
dicapai
(h) Kenal pasti masalah yang bakal dihadapi
terlebih dahulu
(i) Menentukan struktur organisasi
(j) Menyediakan garis panduan yang boleh
diguna pakai sebagai contoh ketika
ingin membuat sebarang keputusan penting
panduan ini boleh digunakan
(k) Memikirkan kaedah pemantauan dan
pengawalan yang terbaik
(l) Memastikan rancangan ini bertulis
(Blueprint) dan sebaiknya dibukukan untuk
panduan mereka yang terlibat
(m) Melaksanakan rancangan ini
(n) Pastikan anda menilai akan
keberkesanan setiap perancangan yang
dibuat bagi membantu memberikan gambaran
keberkesanan dan permasalahan yang
dihadapi untuk tujuan pembaikan dan rujukan
di masa hadapan
Faedah Perancangan
(a) Membantu memberikan hala tuju kepada
mereka yang terlibat
(b) Membantu organisasi menentukan masa
hadapannya
(c) Membantu organisasi dalam pemantauan
dan pengawalan
(d) Membantu menjadikan organisasi berjaya
aspek pengurusanny
Pengelolaan (Organizing)
Pengelolaan adalah merupakan salah
satu fungsi utama dalam pengurusan
dan ianya bukanya satu proses yang
berasing. Pengelolaan juga boleh
menjadi sebahagian dari perancangan
atau digabungjalinkan dengan fungsi
pengurusan yang lain. Secara kolektifnya
anda perlu melihat proses dan fungsi
pengurusan iaitu perancangan,
pengelolaan, pelaksanaan, dan
pengawalan sebagai satu aktiviti
mengurus (managing).
Langkah-langkah dalam Melaksanakan
Pengelolaan
(i) Membahagikan Tugas Secara Spesifik
Keberkesanan dalam
pengelolaan banyak bertumpu
kepada pembahagian
7
tugasan secara spesifik
kepada mereka yang
dipertanggungjawab. Tanpa
membahagikan tugas
seseorang individu perlu
melaksanakan pelbagai
tugasan dalam satu masa.
Ini merupakan satu petunjuk
bahawa sesebuah
organisasi itu tidak efisien
dalam pengurusannya.
Ada faedahnya jika amalan
ini dilaksanakan, antaranya seperti
individu yang
menjalankan tugasan yang
spesifik dan sama akan lebih mahir
melakukan
tugasnya kerana tugasan
tersebut telah dilakukannya secara
berulang. Ini
memberikan manfaat dalam
membantu mempertingkatkan
kemahiran dan
menjamin pencapaian
matlamat yang diinginkan dalam
perancangan.
(ii)Pembahagian Tugasan Berdasarkan
Kumpulan atau Unit Kecil
Langkah yang kedua ialah
membahagikan tugasan mengikut
kumpulan secara
sistematik dan tersusun. Ini
dapat membantu ketua memantau
anggota di
bawahnya berdasarkan
kumpulan yang telah ditetapkan.
Sebagai contoh anda
ditugaskan sebagai ketua unit
kemudahan sukan dan latihan,
tanggungjawab
anda adalah untuk
memenuhi objektif perancangan dan
dalam masa yang
sama bekerjasama dengan
anggota lain serta memantau
pelaksanaan tugas.
(iii) Memberikan Autoriti dan
Tanggungjawab
Setelah tugasan kepada kumpulan
dan unit-unit kecil telah diberikan,
seterusnya anda perlu memberikan
autoriti dan tanggungjawab kepada
kesemua ketua berdasarkan portfolio
masing-masing. Ketua memiliki autoriti
yang boleh dikaitkan dengan
pemilikan kuasa yang dibenarkan.
Autoriti ini
merupakan kuasa yang wujud dari
pihak atasan dan diturunkan dari satu
tahap
ke bawah dalam satu masa dan
mengikut keperluan tugas.
Tanggungjawab pula sering dikaitkan
dengan pemilikan kuasa yang ada, ia
datang secara bersama.
Tanggungjawab ini merupakan satu
bentuk
akauntibiliti terhadap tugasan yang
diterima.
(iv) Menentukan Span of Management
Span of Management bermaksud
jumlah anggota yang akan ditugaskan bagi
satu-satu kumpulan atau unit. Jumlah
anggota juga menentukan kejayaan
sesuatu tugasan. Jika terlalu sedikit
anggota yang diperlukan ianya akan
mengurangkan keberkesanan kerja,
manakala jika terlampau ramai sebagai
ketua anda akan hilang kawalan
terhadap anggota bawahan yang
terlampau
ramai.
(v) Mengkoordinasi Sumber Organisasi
Langkah ini adalah yang
terakhir dalam aktiviti pengelolaan,
Mengkoordinasi sumber organisasi oleh
semua anggota kumpulan adalah merupakan
usaha kolektif yang dilakukan bagi
memenuhi objektif organisasi. Ini dilakukan
bagi memastikan sumber yang ada dalam
organisasi dapat di manfaat dan digunakan
dengan baik sepenuhnya. Koordinasi ini
merujuk kepada satu kaedah
penggabungan, integrasi dan keseragaman
di antara kumpulan dan unit-unit lain.
Faedah Pengelolaan
Tindakan yang diambil akan lebih
berkesan
Menggunakan segala sumber yang
anda dengan lebih efektif dan efisien
Membantu dan memudahkan proses
meletak tugasan dan tanggungjawab
kepada individu yang berkenaan
8
Membantu mewujudkan satu sistem
pelaksanaan dan pengawalan yang
berkesan
Memimpin (Leading)
Memimpin adalah
satu proses mempengaruhi dan memujuk
anggota bawahan untuk bekerja secara
bersama untuk mencapai sesuatu
matlamat yang diinginkan.
Peranan Pemimpin
Berikut adalah peranan sebagai pemimpin
dalam organisasi:
(i) Wujudkan kecenderungan terhadap
kecepatan dan tindakan
(ii) Sedia berinovatif atau mengalami
kepupusan
(iii) Runtuhkan segala halangan
(iv) Menggunakan semua sumber tenaga
kerja anda, segala kemahiran mereka,
segala masa yang mereka ada untuk
keberkesanan organisasi.
Pengawalan (Control)
Pengawalan adalah salah satu aktiviti
penting dalam pengurusan dan ianya wujud
hasil dari keperluan yang telah ditetapkan
dalam setiap perancangan. Sebagai
pengurus anda perlu memastikan semua
tugasan yang telah diamanahkan telah
dilaksanakan dengan baik
Perancangan. Di sinilah letaknya peranan
pengawalan di mana ianya berfungsi untuk
memberikan maklumat kepada pengurus.
Melalui maklumat yang diterima ini ianya
nanti akan membantu pengurus dalam
membuat keputusan. Antara peranan
penting pengawalan ini adalah bertujuan
untuk menyesuaikan cara kerja kepada
sesuatu standard yang telah ditetapkan.
Penetapan matlamat dan objektif yang
dirangka secara tersusun dan
sistematik. Jenis Perancangan :
Strategik ,
Operasi
Jangka panjang / Jangka
Pendek
berfungsi
Bab 2 : Pentadbiran agensi-agensi sukan
kebangsaan dan antarabangsa
+ Perlembagaan organisasi badan
sukan
+ Pentadbiran organisasi sukan
PENGENALAN
Organisasi bermaksud satu sistem atau
kaedah yang tersusun dan memiliki
tatacara peraturan yang telah diwujudkan.
Pengorganisasian ini adalah aktiviti
pengurusan yang mengkordinasikan
kegiatan manusia di dalam organisasi
dengan sumber yang dimiliki oleh
organisasi. Ianya kemudian
digabungjalinkan melalui kepimpinan dan
aktiviti pengurusan yang berkesan dan
mantap.
KONSEP ORGANISASI
(a) Konsep organisasi bermaksud gagasan,
ciri, sifat sesebuah badan.
(b) Penubuhan sesebuah organisasi adalah
berasaskan falsafah, matlamat atau objektif
tertentu yang disulami dengan peraturan.
(c) Ia merangkumi dasar asas dengan nilai
yang tertentu, kefahaman atau kepercayaan,
undang-undang atau peraturan, panduan
pengurusan dan sebagainya.
(d) Peraturan dan tatacara menjadi pedoman
untuk mengawal perjalanan organisasi.
(e) Apabila disebut organisasi, ia
membayangkan satu gagasan yang tersusun
dengan
rangkaian-rangkaian tertentu baik dari segi
dalaman ataupun perhubungan luar.
(f) Memiliki struktur organisasi dan struktur
kepimpinannya yang tersendiri. Struktur ini
9
menerangkan aliran kepimpinan dan pertalian
antara satu jawatan dengan yang lain.
(g) Dalam sebuah organisasi wujud lapisan
kepimpinan yang melibatkan pemimpin,
pengurusan dan anggota biasa.
(h) Pemimpin membuat dasar kepimpinannya
serta menggariskan hala tuju organisasi.
Perancangan dibuat dengan mengatur
program untuk melaksanakan dasar tersebut.
(i) Pengurusan membuat interpretasi dasar
serta melaksanakan perancangan yang
telah diputuskan. Ia mengatur program dan
aktiviti untuk memenuhi matlamat
tersebut.
(j) Anggota biasa dari masa ke semasa
dilantik dalam pelbagai bidang pengurusan
untuk membantu perlaksanaan aktiviti
organisasi.
DEFINISI ORGANISASI
Organisasi merupakan satu sistem yang wujud
dan memiliki perkaitan antara sumber yang
ada dan juga persekitaran yang setiap
satunya saling memiliki pertalian di antara
satu
sama lain.
Berikut adalah beberapa definisi mengenai
organisasi:
(a) Organisasi adalah merupakan agen
penyelarasan yang dapat menyesuaikan
pelbagai aktiviti manusia untuk diselaraskan
bagi mencapai satu tujuan dan
matlamat organisasi melalui pembahagian
buruh, fungsi dan juga melalui hierarki
berautoriti dan tanggungjawab.
(b) Organisasi adalah merupakan satu
sistem aktiviti atau kuasa personal yang
diselaraskan secara disedari dan mudah.
MATLAMAT ORGANISASI
Bagi organisasi sukan matlamat utama ialah
untuk mendapatkan mengembangkan disiplin
sukan hingga ke akar umbi, tetapi matlamat
tambahan yang dimaksudkan ialah seperti
berjaya menghasilkan atlet yang bertaraf
antarabangsa. Contoh matlamat tambahan
yang lain seperti meningkatkan imej
organisasi,meningkatkan kecekapan
pengurusan
Matlamat bagi sesebuah organisasi amat
penting kerana:
(a) Mampu menjadikan kewujudan organisasi
tersebut sah dan tidak menyalahi
undang-undang.
(b) Matlamat akan bertindak sebagai satu
aktiviti atau tanggungjawab yang mesti
dilaksanakan oleh organisasi.
(c) Matlamat organisasi bertindak sebagai
satu titik permulaan bagi semua kegiatan
organisasi.
(d) Matlamat juga bertindak sebagai satu
desakan atau paksaan yang mesti dilakukan
oleh sesebuah organisasi.
CIRI-CIRI SEBUAH ORGANISASI
(a) Organisasi Mempunyai Tujuan yang
Jelas
Organisasi dibentuk berdasarkan tujuan
yang ingin dicapai. Misalnya bagi setiap
organisasi sukan utama di Malaysia setiap
satunya memiliki tujuan penubuhan yang
berfungsi untuk menaungi setiap jenis
disiplin sukan di samping tugas utamanya
mengembangkan jenis permainan tersebut
hingga ke peringkat antarabangsa.
(b) Autoriti Berhierarki
Ini merupakan tahap kuasa yang bermula dari
tahap tertinggi dan membawa kepada
tahap yang paling rendah dalam sesebuah
organisasi. Prinsip ini diamalkan untuk
menghubungkan semua peringkat pekerja
dalam organisasi dan mewujudkan
keselarasan dalam setiap pengurusan kerja
dapat dilakukan dengan berkesan.
(c) Pemusatan Perintah
Seseorang individu dalam sesebuah organisasi
hanya akan menerima perintah serta
arahan daripada seorang pihak atasan saja.
(d) Delegasi Tugasan
Seorang pemimpin mempunyai kemampuan
yang terbatas dalam menjalankan
tugasnya dalam organisasi, maka dalam
keadaan ini ia perlu dilaksanakan delegasi
tugasan kepada orang bawahannya.
10
Dalam delegasi kerja kuasa yang diberikan
meliputi aktiviti seperti membuat
keputusan, hubungan luar dan mengambil
sebarang tindakan perlu berlandaskan
tatacara organisasi tanpa perlu merujuk orang
atasan setiap masa.
(e) Kepertanggungjawaban
Dalam menjalankan tugasnya setiap pegawai
harus bertanggungjawab sepenuhnya
kepada pihak atasan.
(f) Pembahagian Tugas
Dalam mencapai objektif yang telah ditetapkan
sesebuah organisasi tidak akan sepi
dari melakukan pelbagai aktiviti pengurusan.
Untuk memastikan setiap aktiviti
pengurusan itu dijalankan sebaik mungkin
oleh setiap anggota kerja maka satu
pembahagian tugas dilaksanakan.
Pelaksanaan ini dibuat berdasarkan
kemampuan dan jawatan setiap anggota.
Deskripsi dan bidang tugas yang jelas akan
memudahkan urusan tugasan dan rasa
tanggungjawab kepada setiap tugasan yang
diberikan.
(g) Span of Management
Ini bermaksud jumlah kakitangan yang
harus dikendalikan oleh seseorang ketua
perlu diatur dengan sempurna. Jumlah
aturan kakitangan ini perlu disesuaikan
dengan bentuk dan jenis organisasi,
semakin besar organisasi dengan jumlah
kakitangan dan pegawai yang ramai maka
semakin rumit aturan tersebut. Ada dua
jenis aturan iaitu Flat structure dan Tall
Structure seperti dalam rajah di bawah.
(h) Pemisahan Tanggungjawab
Setiap tanggungjawab dan beban tugas
seseorang kakitangan tidak dapat
dipindahkan tanggungjawabnya kepada
orang lain sewenang-wenangnya. Ini
berdasarkan pengkhususan dan
tanggungjawab dari seorang kakitangan dan
kakitangan lain adalah berbeza mengikut
bidang tugas.
(i) Keseimbangan
Keseimbangan antara struktur organisasi
yang efektif dengan tujuan organisasi.
Dalam perkara ini, penyusunan struktur
organisasi harus di sesuai dengan matlamat
sesebuah organisasi.
Matlamat sesebuah organisasi akan
diwujudkan melalui aktiviti yang akan
dilakukan.
Organisasi sukan peringkat daerah
misalnya, aktiviti sukan yang dianjurkan
juga akan lebih sederhana dan bersesuaian
dengan fungsinya berbanding organisasi
sukan peringkat negeri ataupun kebangsaan.
(j) Fleksibiliti
Organisasi harus senantiasa melakukan
pertumbuhan dan perkembangan sesuai
dengan dinamakan organisasi sendiri
(internal factor) dan dengan kewujudan
pengaruh di luar organisasi (external
factor), sehingga organisasi mampu
menjalankan fungsinya dalam mencapai tujuan
yang ingin dicapai.
(k) Kepemimpinan
Organisasi amat memerlukan kepemimpinan
yang baik dan berkesan, atau dengan
kata lain organisasi mampu menjalankan
aktiviti pengurusan kerana adanya proses
kepemimpinan yang digerakkan oleh pemimpin
dalam organisasi tersebut.
KEPENTINGAN REKA BENTUK
ORGANISASI DAN
STRUKTUR
(a) Berdaya Saing
Reka bentuk dan struktur organisasi yang baik
mampu mewujudkan kelebihan dalam
aspek berdaya saing. Bagi sesebuah
organisasi sukan kemampuan berdaya saing
ini timbul dari kecekapan mengurus,
pemilikan kemahiran dan kemampuannya
membentuk nilai-nilai ke arah mencapai
matlamatnya.
Kebolehan dalam pelbagai aspek seperti
kejurulatihan, pembangunan dan lain-lain
membolehkan organisasi sukan ini
dipandang sebagai sebuah organisasi yang
mampu melangkau jauh dan tidak lesu dalam
dunia sukan..
(b) Meningkatkan Kebolehan Organisasi
Mengurus Kepelbagaian (Diversity)
11
Kepelbagaian dalam organisasi ini adalah
merujuk kepada kewujudan perbezaan
yang wujud dalam organisasi. Antara
perbezaan tersebut adalah terdiri daripada
aspek anggota kerja dari aspek jantina, latar
belakang pendidikan dan sebagainya.
Kepelbagaian banyak mempengaruhi dalam
proses membuat keputusan dan
keberkesanan pengurusan organisasi. Melalui
pembangunan reka bentuk organisasi
yang mengutamakan kesesuaian dan
mengambil kira faktor kepelbagaian ini akan
membantu meningkatkan kualiti dalam proses
membuat keputusan.
Rentetan dari itu ianya secara tidak
langsung akan membantu mempertingkatkan
kemampuan pengurusan yang telah
mengambil kira semua faktor perbezaan
yang
ada ketika membuat keputusan.
(c) Meningkatkan Kebolehan Organisasi
yang Lebih Kreatif dan Berinovasi
Reka bentuk organisasi juga mampu
memainkan peranan yang penting dalam
mencipta inovasi. Reka bentuk organisasi
yang bersesuaian dapat membantu
organisasi meningkatkan kebolehannya
menjadi lebih inovatif.
Sebagai contoh, cara struktur organisasi
menghubungkan individu dalam bidang dan
kemahiran yang berbeza, seperti penyelidikan,
pembangunan dan kejurulatihan akan
menentukan seberapa cepat organisasi
d) Memberi Organisasi Peluang Mengawal
dan Menyesuaikan Organisasi dalam
Persekitarannya
Reka bentuk organisasi juga mampu
menentukan bagaimana berkesannya
organisasi mengawal dan menyesuaikan
organisasinya terhadap pelbagai faktor
dalam persekitarannya dan mendapatkan
sumber yang terhad.
Sebagai contoh, kebolehan dan kemampuan
organisasi sukan untuk mendapatkan
jurulatih atau pemain yang berkualiti dan
berkebolehan adalah satu kesan daripada
reka bentuk dan struktur organisasi yang baik.
boleh mencapai matlamatnya.
(f) Membantu Organisasi Membangunkan
dan Melaksanakan Strategi
Bagi menentukan kejayaan bagi sesebuah
organisasi apa yang menjadi kayu ukur
kepada kejayaan dalam setiap pelaksanaan
strategi organisasi ialah berdasarkan
reka bentuk dan struktur organisasi yang baik
dan berkesan.
Melalui struktur organisasi. ianya
berperanan menjelaskan peranan dan
tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh
setiap individu atau kumpulan di dalam
organisasi dalam usaha mereka mencapai
matlamat yang telah ditetapkan.
BAGAIMANA UNTUK MEMAHAMI SEBUAH
ORGANISASI
PENDIDIKAN JASMANI DAN SUKAN
Menurut Daft (1989) dan Robbins (1990)
sesebuah organisasi sukan itu adalah ibarat
sebuah institusi sosial yang terlibat dalam
industri sukan ianya mengarah kepada
matlamat yang ingin dicapai. Ianya memiliki
struktur organisasi yang tersusun dan terarah
bagi mencapai matlamat yang diinginkan.
Berikut adalah beberapa elemen utama
yang
wujud dalam sebuah organisasi sukan dan
yang berkaitan:
(a) Sebuah Institusi Sosial
Kesemua organisasi sukan adalah terdiri
daripada sekumpulan manusia yang
berinteraksi antara satu sama lain dan
setiap anggotanya memainkan peranannya
yang tersendiri dalam pelbagai program dan
aktiviti dalam organisasi tersebut
(b) Penglibatan dalam Secara Terus dalam
Industri Sukan
Apa yang membezakan sebuah organisasi
sukan dan organisasi yang lain seperti
bank, kilang, perniagaan dan lain-lain
ialah,penglibatannya secara terus (direct)
dalam sukan antaranya seperti
pengendalian latihan, penganjuran
kejohanan dan
sebagainya.
Kita juga tidak menidakkan penglibatan
organisasi lain seperti bank dan perniagaan
dalam sukan, penglibatan mereka bukan
secara terus (indirect) sebagai contoh
terlibat dalam memberikan penajaan dan
sebagainya.
(c) Mempunyai Matlamat yang Ingin Dicapai
Semua organisasi sukan wujud berdasarkan
matlamat yang ada. Antara contoh
matlamat yang sering digariskan oleh
organisasi sukan banyak berkisar seperti
membangunkan aktiviti sukan dari pelbagai
aspek seperti kejurulatihan, bakat
ataupun melahirkan atlet yang bertaraf
antarabangsa.
Matlamat yang digariskan oleh kebanyakan
organisasi sukan ini sebenarnya agak
12
sukar untuk dicapai kerana beberapa
halangan tertentu yang membataskan
pencapaian prestasi. Mencapai matlamat yang
dimaksudkan ini bukan hanya terletak
kepada individu sahaja tetapi ianya adalah
usaha yang diwujudkan secara kolektif.
(d) Mempunyai Struktur Organisasi dan
Sistem Tersendiri
Setiap organisasi sukan memiliki struktur
organisasi dan sistemnya yang tersendiri.
Organisasinya bukan dibentuk secara
sambil lewa tetapi ianya merupakan usaha
yang digembleng untuk memajukan sesuatu
disiplin sukan atas dasar untuk
memajukan sukan itu sendiri.
+ Pengendalian mesyuarat
+ Belanjawan
Belanjawan dan pengurusan ke
Belanjawan ialah pelan kewangan
yang digunakan sebagai alat kawalan
untuk operasi yang akan datang.
Ia menganggarkan kos-kos masa
depan dan merupakan suatu pelan
sistematik untuk penggunaan sumber
manusia, bahan dan sumber-sumber
lain.
o 3 Langkah :
Pelan strategik Belanjawan pihak
pengurusan atasan menentukan tujuan
dan objektif organisasi & peruntukan
kewangan utk melaksanakan program
yg dirancang.
Tjgwb Belanjawan ia dipenuhi dgn
mengesahkan peruntukan digunakan
dgn sah & cekap.
Rancangan teknikal dan mekanikal
mengadakan sistem perakaunan &
keselamatan, struktur kewangan dan
proses belanjawan.
Kepentingan Perancangan
Kewangan cekap:
1. Keputusan dibuat adalah pro-aktif dan
sistematik.
2. Menghubungkan kakitangan dari
semua paras organisasi melalui
komunikasi.
3. Mengurangkan bahaya dan
meningkatkan persaingan organisasi.
4. Membenarkan kawalan yg mencukupi
terhadap penilaian belanjawan.
Kelebihan menyediakan
Belanjawan:
1. Merupakan cara objektif untuk
menganalisa program PJ dan sukan.
2. Dijadikan satu forum untuk
mempersembahkan keperluan
kewangan dan untuk meminta
sokongan dari pihak atasan.
3. Memberi peluang kepada pihak
pentadbir untuk :
Menghapuskan aktiviti yang
tidak boleh dibiayai lagi.
Mengembang pelan jangka
panjang.
4. Membenarkan pengukuran dan
pengesahan kemajuan program dan
membuat analisa.
5. Membenarkan pemindahan sumber-
sumber mengikut keutamaan.
Prinsip-prinsip Belanjawaan:
1. Bersikap konservatif kerana mengguna
wang orang ramai.
2. Berdasarkan perbelanjaan dan
pendapatan dari belanjawan sekurang-
kurangnya 3 tahun lepas.
3. Tumpukan perhatian kepada faktor-
faktor yang mungkin mempengaruhi
perbelanjaan dan pendapatan.
4. Perancangan seharusnya mengambil
kira 10% kontigensi @ peristiwa yang
berlaku di luar dugaan atau jangkaan.
13
5. Melibatkan semua individu secara
langsung dalam proses perancangan.
6. Dipersetujui oleh pihak atasan.
7. Mengumumkan belanjawaan kepada
pihak pengguna yang terlibat.
Prinsip-prinsip pengurusan wang:
Gelagat mementingkan diri sendiri.
Urus niaga 2 pihak.
Isyarat
Tingkahlaku
Idea bernilai
Kelebihan secara berbanding.
Timbal balik antara risiko dengan
pulangan.
Kepelbagaian
Kecekapan pasaran modal
Nilai mata wang.
Prinsip gelagat mementingkan diri
sendiri.
Berasaskan teori agensi
melihat konflik kepentingan
diri dgn ejen.
Contoh perhubungan
prinsipal dimana pengurus
(ejen) dgn pemegang saham
(prinsipal). Kadangkala
harga sewa stadium atau
gelanggang didapati terlalu
mahal. Penyewa perlu
turunkan kadar sewa untuk
menarik lebih ramai
pengguna dan ia membantu
menampung kos pembinaan
walaupun ia mengambil
masa yang lebih panjang.
Prinsip urus niaga 2 pihak
Perlu mengambil kira
bahawa ada pihak lain yang
turut menilai urus niaga
berkenaan.
Contoh penaajaan sesuatu
acara cukan bertujuan
mendapatkan peluang
pengiklanan melalui sukan
tersebut, manakala pihak
penganjur pula bertujuan
untuk mendapatkan sumber
kewangan bagi menampung
kos penganjuran. Kedua-dua
pihak dapat faedah.
Prinsip Isyarat
Sesuatu tindakan diambil
oleh individu / sy dapat
menyampaikan
maklumat/mesej.
Ia sambungan pada prinsip
gelagat mementingkan diri
sendiri.
Badan sukan @ sy
menguruskan organisasi
dgn sistematik, berdaya
saing & mempamerkan cth
baik dlm kebanyakan aspek
supaya dapat dipercayai
oleh penggemar sukan, dgn
cara ini sy@ bdn sukan
dapat mempromosikan
perkhidmatan produk sy kpd
masy .
Prinsip Tingkah laku
Memerhatikan apa yang
berlaku pd sy lain sbg
panduan. Ia implikasi
langsung prinsip isyarat.
14
Memberi fokus kepada
penggunaan
maklumat/mesej.
Pengurus kewangan kelab
sukan perlu banyak belajar
dpd pengalaman org lain.
Cth keberanian Real Madrid
membeli David Beckham
dgn harga yg mahal
akhirnya menyebabkan bil
penonton & peminat kelab
meningkat dgn mendadak
diseluruh dunia.
Prinsip Idea bernilai
Seseorang boleh mencapai
kemewahan melalui idea
baru.
Idea baru berupa produk @
perkhidmatan yg belum
diterokai oleh pihak lain
mungkin dapat memberikan
pulangan lumayan.
Cth kelab bola sepak
selangor beli pemain
argentina kesannya selangor
jadi juara piala Msia 2003.
Prinsip kelebihan secara
berbanding
Jika setiap individu
melakukan apa yg blh
dilakukan dgn tebaik, maka
terdapat individu yg paling
berkelayakan bg setiap jenis
pekerjaan.
Berpegang kepada konsep
persaingan bebas dan merupakan
asas kepada perdagangan
antarabangsa
Prinsip timbal balik antara risiko
dan pulangan.
prinsip mengelak risiko
penting dalam pemilihan
atlit yang dihantar utk
bertanding. Negara kita
kerap menghantar byk atlit
w/pun gagal, tetapi mereka
dapat menimba pengalaman.
Keadaan ini perlu diubah
kepada prinsip yg
mementingkan kualiti dan
bukannya kuantiti kerana
belanjawan pengurusan
boleh dikurangkan.
Prinsip Kepelbagaian
Terdapat beberapa
kemudahan sukan di negara
ini yg tidak digunakan dgn
maksimum.
Pengurusan kewangan
boleh menggunakan prinsip
kepelbagaian idea atau
usaha utk menarik minat
pengguna. Banyak
gelanggang terbiar tidak
digunakan kerana sewa
mahal dan banyak
kemudahan sukan tidak
mempunyai fungsi pelbagai.
Kerana itu dewan serbaguna
di tengah-tengah bandar
adalah satu aset perniagaan
sukan lumayan.
Prinsip kecekapan pasaran modal
Harga pasaran aset-aset
kewangan diniagakan
dipasaran modal terdedah
kepada maklumat baru.
Kecekapan pasaran modal
bergantung kepada
maklumat baru. Kecekapan
pasaran modal bergantung
kepada betapa cepat
maklumat baru digambarkan
dalam harga saham.
Prinsip nilai masa wang (wang
mempunyai nilai masa)
Kos sewaan wang.
15
Peminjam wang akan
membayar faedah atas
pinjaman tersebut.
Melihat nilai masa wang
sebagai peluang utk
memperolehi pulangan
(faedah) melalui akaun
simpanan bank.
Pengurus persatuan perlu
dilatih dgn ilmu pengurusan
kewangan profesional
supaya mereka peka dengan
nilai masa wang dan tidak
membazirkan sumber
kewangan yang dibekalkan
dgn sewenang-wenannya.
Jenis belanjawan:
Sistem belanjawaan mungkin bersifat
eklektik (eclectic) iaitu mengabungkan
beberapa bahagian dpd beberapa
siistem. Satu belanjawaan mungkin
wujud dari gabungan sistem-sistem
berikut;
1. Belanjawan liputan masa
2. Belanjawan semasa atau Operasional
3. Belanjawan harta
4. Pendapatan (revenue)
5. Belanjawan Item-Baris
6. Belanjawan Prestasi & Program
Biasanya pengurusan sukan hanya
melibatkan pengurusan Item-baris dan
Belanjawan Program / Prestasi.
Belanjawan item baris:
Belanjawaan ini menyenaraikan
barang barang utk dibeli,
perkhidmatan & gaji perlu dibayar.
Kesahihan permintaan
dipertimbangkan atas dasar
perbandingan dgn pengalaman
perbelanjaan lepas.
Kelemahan
1. Menerima keputusan lepas
tanpa memeriksa dgn teliti
menggunakan kriteria politik
utk mendapat sokongan
kewangan bg program baru.
2. Tidak menjalankan analisa
kos-faedah.
Cth: Ringkasan Belanjawan Item Baris
Belanjaan Program / Prestasi
Sistem PPBES (Planning,
Programming, Budgeting &
Evaluation):
Perbelanjaan melibatkan program
lebih setahun, dan ia patut
dibandingkan dengan yg lama utk
menentukan cara/kaedah paling
cekap menggunakan peruntukan bg
pencapaian obj organisasi.
Sistem ini membenarkan pentadbir
menilai program secara objektif &
menentukan di mana sumber boleh
diperuntukkan.
5 Langkah :
16
1. Membentuk pelan jangka
panjang. Menentukan objektif
dan kriteria pengukuran.
2. Menentukan program spesifik.
Menentukan bentuk program
dan mempertimbangkan
alternatif.
3. Anggaran belanjawan untuk
program dan peruntukan
sumber.
4. Pelaksanaan program.
5. Penilaian pencapaian.
Kelebihan :
1. PPBES menggabungkan
perancangan & anggaran
belanjawan.
2. Proses perancangan adalah
secara berterusan, ia mungkin
melibatkan beberapa tahun
lamanya.
3. Maklumat berkenaan jumlah
kos sistem adalah
berorientasikan output atau
program.
4. Analisa kos-faedah secara
formal dijalankan.
5. Memberi penekanan terhadap
menganalisa program altenatif
dan kaedah altenatif bg
pencapaian objektif organisasi.
6. Sistem ini tidak menerima
keputusan yg lepas sebagai
panduan tanpa pemeriksaan
spt sistem item -baris. Ia tidak
menggunakan kriteria politik
untuk mendapatkan
peruntukan belanjawaan.
Kelemahan
1. Sistem politik yg demokratik
menyebabkan PPBES tidak
praktikal dan tidak diperlukan.
2. Ia tidak praktikal kerana :
Adalah sukar dlm
keadaan tertentu untuk mengasingkan
matlamat eksplisit yg boleh diukur dan
kemudian menilai alternatif yg mungkin utk
matlamat tersebut.
Ahli politik tidak
memisahkan program dgn matlamat.
Masalah bayaran
kemudahan utk penggunaan dalaman sukar
ditetapkan. Sebagai contoh, berapakah kos
dikenakan ke atas kelas PJ dan sukan.
Setengah unit atau
bahagian tidak mempunyai hasil.
Fungsi lama yg telah
lama wujud di dlm jabatan sukar utk diubah.
Format belanjawan
Program
ia beri gambaran
ringkas utk membuat keputusan belanjawan,
dan maklumat berikut diperlukan:
Nama program
Nama pentadbir/pengurus
program
Nombor program (utk tujuan
pengenalan dan perakaunan)
Objektif program
Kriteria pengukuran
Polisi majlis
Maklumat sokongan lain
Kos program
Staf diperlukan
Kesan terhadap program lain.
Belanjawaan Zero-Base (BZB):
17
Ia merupakan suatu pendekatan
revolusi utk menentukan prioriti
program dan untuk mengurangkan
ketidakcekapan.
Ia memenuhi permintaan anggaran
belanjawan, mengenalpasti dan
menilai semua aktiviti dan
menempatkannya mengikut
kepentingan.
Ia juga memastikan setiap program
berjaya untuk memenuhi matlamat
organisasi
Kelebihan
1. Memaksa penentuan objektif ,
matlamat dan prioriti program.
2. Tidak membenarkan
ketidakberkesanan
dikekalkan. Ia sepatutnya
boleh memenuhi kehendak
analisa kos-untung.
3. Melahirkan maklum balas
antara perancangan dengan
pengawalan fungsi. Perkara yg
tidak menghasilkan keputusan
yg diingini akan dibatalkan dan
perkara baru dipilih untuk
menggantikannya. Proses ini
berulang.
Kelemahan
Pembentukan anggaran belanjawan ini
memakan masa lebih panjang
terutama organisasi besar.
Proses pembentukan BZB
1. Mengenalpasti unit pembuat
keputusan mempunyai
autoriti & tjgwb utk merancang
& mengawal sumber
kewangan. Cth ketua unit
/penyelaras.
2. Menyediakan permintaan
anggaran belanjawan unit
cth menyatakan apakah yg
perlu, penjelasan mengapa
item berkenaan dicadangkan,
menyenaraikan obj yg boleh
dipenuhi, cdgn kos & kebaikan
permintaan dan altenatif lain
jika permintaan tidak
diluluskan.
3. Menilai dan menyusun atau
mengatur mengikut
kepentingan pentadbir
menyenaraikan permintaan
ikut katogeri & beri
pertimbangan dan susun ikut
kepentingan / prioriti.
4. Menyediakan anggaran
belanjawan tahunan setelah
anggaran disusun seterusnya
penyediaan satu anggaran
belanjawan tahunan yang
terperinci.
+ Lawatan ilmiah ke agensi-agensi
sukan negara
-Agensi Sukan Nasional
Kementerian Belia dan Sukan
Majlis Sukan Negara
Majlis Olimpik Malaysia
MSSM
Persatuan-persatuan Sukan di
Malaysia
Agensi Sukan Antarabangsa
-Agensi sukan di peringkat antarabangsa
menyelaraskan semua pentadbiran dan
program pembangunan serantau serta
bertanggungjawab terhadap penyelarasan
18
dan keseragaman permainan, undang-undang
dan pengiktirafan kejohanan peringkat dunia.
FIFA : Persekutuan Bola Sepak
Antarabangsa atau The Federation
Internationale de Football Association (FIFA)
telah diasaskan penubuhannya pada 21
May 1904 di Paris. Idea penubuhan badan
antarabangsa ini diilhamkan berdasarkan
dari penubuhan Football Association (FA) di
England sejak tahun 1863.
IAAF : Persekutuan olahraga amatur
antarabangsa atau International Amateur
Athletic Federation (IAAF) adalah merupakan
badan utama antarabangsa mengawal selia
aktiviti sukan olahraga di peringkat
antarabangsa
FIH : penubuhan FIH iany a menjadi
badan utama dunia kepada kemajuan
sukan hoki di dunia. Penubuhan badan
antarabangsa yang pertama untuk sukan hoki
telah diinspirasikan penubuhannya oleh
Persatuan Hoki England and Belgium pada
tahun 1909 di mana kedua-dua negara mula
bersetuju menerima pelaksanaan udang-
undang yang seragam di peringkat
antarabangsa
ITF : merupakan sebuah badan dunia
yang bertanggungjawab kepada
pembangunan dan perkembangan sukan
tenis di peringkat antarabangsa. ITF kini
dianggotai oleh 203 persatuan tenis di
seluruh dunia termasuk Malaysia. ITF di
peringkat zon kawasan diwakili oleh enam
badan utama
IRB : bertanggungjawab terhadap
perkembangan dan pembangunan sukan ragbi
di seluruh dunia.
Kementerian Belia dan Sukan
Kementerian Belia dan Sukan (KBS) telah
diamanahkan untuk melaksanakan
dasar-dasar Kerajaan Malaysia
khususnya dalam pembangunan Belia
dan Sukan.
Sejarah penubuhan Kementerian ini
bermula dengan tertubuhnya Bahagian
Kebudayaan di bawah
Kementerian Kebajikan Masyarakat
dalam tahun 1953.
Pada tahun 1964, Bahagian
Kebudayaan dipindahkan di bawah
Kementerian
Penerangan. Dengan Pemindahan ini
juga dua lagi bahagian telah
diwujudkan iaitu
Bahagian Sukan dan Bahagian Belia.
Memandangkan betapa pentingnya
peranan yang dimainkan oleh
Bahagian Belia dan Bahagian
Kebudayaan dalam konteks
pembangunan, kerajaan telah
menggabungkan tiga
aspek penting iaitu Kebudayaan, Belia
dan Sukan untuk dikendalikan di
bawah satu Kementerian yang dikenali
sebagai Kementerian Kebudayaan,
Belia dan Sukan pada 1972. Pada 20
Mei 1987, Kementerian ini sekali lagi
berubah, di mana Bahagian Kebudayaan
telah dipindahkan pula di bawah
portfolio Kementerian Kebudayaan,
Kesenian dan
Pelancongan. Dengan pemindahan ini,
Kementerian kini dikenali sebagai
Kementerian Belia dan Sukan Malaysia
Fungsi:
O melaksanakan dasar-dasar Kerajaan
dalam pembangunan Belia dan Sukan
O Fungsi Kementerian Belia dan Sukan
adalah:
Melengkapkan belia dgn latihan,
kemahiran vokasional , sifat keusahawanan
dapat berdikari melalui kursus secara formal
di Institut-institut Kemahiran Belia Negara
(IKBN).
Memberi penekanan kepada
perubahan sikap bagi membentuk belia
yang bertanggungjawab, dinamik, berdaya
maju dan mempunyai daya kepimpinan baik
melalui berbagai program yang diadakan di
peringkat daerah, negeri, kebangsaan dan
antarabangsa.
tingkatkan rakyat amalkan cara
hidup aktif dan sihat melalui konsep "Sukan
Untuk Semua" dan "Malaysia Cergas"
tingkatkan kecemerla ngan sukan
di peringkat Kebangsaan dan Antarabangsa.
19
lahirkan tenaga kerja mahir dan
berkualiti bagi keperluan industri negara
Majlis Sukan Negara
Majlis Sukan Negara (MSN) telah
ditubuhkan di bawah Akta Majlis
Sukan Negara Malaysia 1971 dan Akta
Majlis Sukan Negara (pindaan 1979).
Majlis pelancaran MSN secara rasminya
telah disempurnakan oleh Y.A.B. Tun
Abdul Razak b. Datuk Hussein, Perdana
Menteri Malaysia yang kedua pada 21
Februari 1972. Pada peringkat awal
penubuhannya sukan prestasi tinggi
diletakkan di bawah
tanggungjawab Bahagian Sukan,
Kementerian Kebudayaan Belia dan
Sukan(nama Kementerian Belia Dan
Sukan ketika itu). Untuk mencapai
matlamat penubuhan Majlis, satu
usaha bersama telah dimulakan
dengan melibatkan secara langsung
semua agensi kerajaan dan bukan
kerajaan, pertubuhan-pertubuhan sukan
tanah air, majlis-majlis sukan negeri,
institusi pengajian tinggi, badan-badan
sukarela serta orang perseorangan
telah diusahakan supaya mutu sukan
negara dapat mencapai prestasi yang
terbaik.
Fungsi:
O bertanggungjawab ke arah
penggalakan, pembangunan dan
pencapaian cemerlang dalam sukan-
sukan di pertandingan di peringkat
tertinggi.
Antara objektif utama MSN adalah
seperti berikut:
(a) Memaju dan mempertingkatkan
prestasi atlet Negara daripada
peringkat Tunas,
Bakat, Pelapis dan Elit bagi menyertai
pertandingan-pertandingan peringkat
kebangsaan dan antarabangsa.
(b) Mempertingkatkan kualiti,
pengetahuan dan kemahiran jurulatih,
pegawai teknikal
dan pegawai pentadbir sukan tempatan.
(c) Menyediakan peluang penyertaan
yang lebih luas di bidang sukan
peringkat negeri
dan daerah.
(d) Menyediakan program-program
perkhidmatan, khidmat nasihat,
kepakaran,
dokumentasi, perpustakaan,
penyelidikan sains serta perubatan
sukan.
(e) Memperuntukkan Skim Galakan dan
ganjaran untuk atlet, jurulatih dan
pentadbir sukan sebagai dorongan ke
arah peningkatan prestasi yang tinggi.
PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB MSN
1. Program Pembangunan Atlet
2. Khidmat Sains dan Perubatan
Sukan
3. Pembangunan Kurikulum Dan
Kejurulatihan
4. Pengurusan dan Kepegawaian
Sukan
5. Kemudahan Sukan
6. Skim Penggalakan dan Anugerah
Sukan
7. Bantuan Organisasi dan Khidmat
Sokongan kepada Persatuan Sukan
Majlis Olimpik Malaysia
Majlis Olimpik Malaysia (MOM) telah
diasaskan penubuhan dan
pendaftarannya pada tahun 1953
sebagai sebuah badan bukan kerajaan
di bawah Akta Pendaftaran Pertubuhan
1966. Setelah wujudnya Akta
Pembangunan Sukan 1997, pendaftaran
MOM kini didaftarkan di bawah Pejabat
Pesuruhjaya Sukan di bawah pentadbiran
Kementerian Belia dan Sukan Malaysia.
MOM adalah merupakan sebuah
organisasi sukan yang diiktiraf
penglibatan dan penyertaannya dalam
Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa
(IOC) dan Persekutuan Sukan
Antarabangsa (IFS). Penglibatan MOM
sejak 1954melayakkannya menjadi
badan
utama di negara ini dalam penyertaan di
sukan Olimpik.
Selain daripada diiktiraf oleh IOC, MOM
juga diterima baik sebagai ahli
gabungan oleh beberapa badan sukan
utama antarabangsa, antaranya seperti:
20
(a) Association of National Olympic
Committee (ANOC)
(b) Olympic Council of Asia (OCA)
(c) Southeast Asian Games Federation
(SEAGF)
(d) Commonwealth Games Federation
(CGF)
(e) International Assembly of National
Confederation of Sports.
- badan bukan kerajaan yang diiktiraf
penglibatan dan penyertaannya dalam
Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa (IOC)
dan Persekutuan Sukan Antarabangsa (IFS).
Penglibatan MOM sejak 1954 melayakkannya
menjadi badan utama di negara ini dalam
penyertaan di sukan Olimpik.
MSSM
MSSM ditubuhkan pada bulan Februari
1958 dengan nama Majlis Sukan
Sekolah-sekolah
Persekutuan Malaya. (KPM) Pada
tahun 1968 ditukarkan nama kepada
Majlis Sukan Sekolah-Sekolah
Malaysia Ianya yang ditubuhkan di
bawah Kementerian Pendidikan
Malaysia.
Antara objektif utama MSSM:
(a) Menggalakkan, memajukan,
memelihara dan mengatur aktiviti-
aktiviti sukan.
(b) Menganjurkan dan menjalankan
semua aktiviti sukan sekolah sama ada
di peringkat
negeri, kebangsaan dan antarabangsa.
(c) Mengelola dan menjalankan kursus
kejurulatihan dan kepegawaian sukan
sekolah.
(d) Menyelaras segala kaedah dan
undang-undang pertandingan sukan
sekolah di peringkat kebangsaan dan
negeri.
(e) Bekerjasama dengan mana-mana
badan sukan lain atau pertubuhan-
pertubuhan sukan jika perlu.
Fungsi:
O memberi nasihat kepada Menteri
Pelajaran berhubung perkara-perkara
pembangunan dan pengurusan
sukan.
O mempunyai bidang kuasa
mengeluarkan arahan berkaitan
kepada Jawatankuasa MSS Negeri,
Sekretariat Negeri dan mana-mana
pegawai dari Kementerian Pelajaran
Malaysia atau institusi pendidikan
mengenai pelbagai perkara yang
berkaitan dengan hal ehwal sukan.
STRUKTUR ORGANISASI MSSM
Organisasi MSSM diuruskan oleh
sebuah lembaga yang dikenali
sebagai Lembaga
Pengurusan Majlis Sukan Sekolah-
sekolah Malaysia. Lembaga
Pengurusan MSSM boleh
menubuhkan jawatankuasa atau
jawatan tertentu bagi melicinkan
fungsi MSSM sendiri.
Antara jawatankuasa yang telah
diwujudkan adalah seperti
(a) Jawatankuasa Kerja MSSM yang
menjadi tunjang kepada kelancaran
fungsi MSSM.
(b) Jawatankuasa Kewangan MSSM
yang mentadbir kewangan MSSM.
(c) Sekretariat MSSM yang menjadi
urus setia kepada MSSM dan
Lembaga
Pengurusan.
(d) Jawatankuasa MSSM Negeri yang
menjalankan fungsi MSSM di peringkat
negeri.
(e) Pengerusi Teknik dan
Pembangunan Sukan yang terdiri
daripada pakar-pakar dalam setiap
permainan atau acara yang
dipertandingkan di peringkat MSSM.
PERSATUAN-PERSATUAN SUKAN DI
MALAYSIA
KONGRESS TENPIN BOWLING MALAYSIA
(MTBC)
Kongres Tenpin Boling Malaysia
adalah merupakan persatuan sukan
21
kebangsaan yang mewakili sukan
boling di Malaysia. Persatuan ini
mendapat pengiktirafan dari
Kementerian Belia dan Sukan dan
Majlis Olimpik Malaysia. Di samping
itu juga persatuan ini juga diiktiraf
dan diperakui penglibatannya di
peringkat antarabangsa oleh
Federasi Bowling Asia (ABF),
Persatuan Tenpin Boling Dunia
(WTBA) dan Federation International
des
Quilleurs (FIQ).
Objektif utama persatuan ini adalah
menggalak dan memperkembangkan
sukan boling ke pelbagai peringkat di
samping keutamaan cemerlang
dalam setiap penyertaan dalam
pelbagai peringkat pertandingan.
Persatuan ini disokong oleh
penglibatan dari pelbagai syarikat
korporat yang menaja
program. Melalui program Partner in
Sports persatuan ini mendapat
tajaan dari Sri Jentayu Sdn Bhd di
samping bantuan penajaan lain dari
seperti Nestle Products (Milo), Canon
Marketing (M) Sdn Bhd, Sports Excel,
Malaysia Airlines and Antioni Sdn Bhd.
Keahlian dalam persatuan ini
dianggotai oleh 14 persatuan tenpin
boling peringkat negeri. Persatuan ini
juga aktif menjalankan pelbagai
program seperti kejohanan di
pelbagai
peringkat, program pembangunan dan
penggalakan.
PERSEKUTUAN KEBANGSAAN
BERBASIKAL MALAYSIA
Sukan Lumba Basikal dipercayai
mula diperkenalkan di Malaysia
sebelum tahun 1938 oleh tentera
British. Namun ianya mula
dipertandingkan secara terancang
mulai tahun 1938 di sekitar Lembah
Kelang melalui acara lumba basikal
jalan raya. Selangor menjadi Persatuan
Negeri pertama yang ditubuhkan
dan seterusnya diikuti oleh negeri
lain iaitu Perak, Melaka dan Pulau
Pinang. Persatuan Kebangsaan
Berbasikal Malaysia ditubuhkan pada
tahun 1953 oleh Mr. Gurchan Singh
dan Kapten C.O. Jennings (seorang
pegawai dari tentera New Zealand)
dengan keahlian dari Negeri
Selangor, Melaka, Perak and Pulau
Pinang sebagai ahli gabungan dengan
pendaftaran persatuan RSM 146/55.
Pada 5 Mac 1960, persatuan telah
diterima sebagai ahli gabungan
kepada Kesatuan Berbasikal
Antarabangsa (Union
Cycliste Internationale UCI) dan pada
masa yang sama diterima sebagai ahli
gabungan Majlis Olimpik Malaysia.
Sukan Lumba Basikal mula menerima
bantuan dan sokongan sepenuhnya
apabila sukan ini dipertandingkan di
dalam Temasya Komanwel dan
Temasya Sukan Asia 1998. Bantuan
diterima melalui Program Jaya 98
untuk menyediakan atlet ke arah
Sukan
Komanwel dan Sukan Asia. Pada
masa yang sama, atlet yang
menjalani latihan ini diserapkan
dalam pasukan Negara menyertai
Jelajah Le Tour de Langkawi yang
mula dianjurkan pada tahun 1996.
Program ini telah dimulakan sejak
tahun 2002 bersama-sama dengan
pelancaran Program Gemilang 2006.
Ada sebahagian dari atlet yang
dikumpulkan ini telah menyertai
skuad pelapes negara sejak tahun
1999 iaitu ketika persiapan ke arah
Sukan SEA 2001. Pendaftaran semula
Pertubuhan Persekutuan Kebangsaan
Berbasikal Malaysia di bawah
Akta Pembangunan Sukan 1997 di
mana nombor pendaftarannya ialah
002/98 dan
didaftarkan pada 8 Mei 1998.
PERSATUAN BADMINTON MALAYSIA (BAM)
Persatuan Badminton Malaysia
merupakan badan induk yang utama
kepada sukan
badminton. Persatuan ini merupakan
ahli gabungan kepada Konfederasi
Badminton
Antarabangsa (IBF), Konfederasi
Badminton Asia dan juga dari Majlis
Olimpik Malaysia.
22
Persatuan ini telah didaftar dengan
Pesuruhjaya sukan selari dengan
kehendak Akta Pembangunan Sukan
1997.
Antara objektif utama Persatuan
Badminton Malaysia (BAM) adalah:
(a) Menggalak, mempromosi dan
bertanggungjawab kepada kemajuan
sukan
badminton di Malaysia.
(b) Mengurus dan mengawasi semua
kejohanan dan pertandingan yang
dianjurkan oleh
BAM dan organisasi lain.
(c) Memastikan pemantauan dan
penguatkuasaan penggunaan kaedah
dan undang-
udang permainan yang telah
ditetapkan dalam Peraturan yang
dikeluarkan oleh
BAM.
(d) Sedaya upaya menangani isu-isu
yang bersangkutan dengan pertikaian
di kalangan
anggota gabungan ataupun
berhadapan dengan isu-isu semasa.
Bab 3: Pengurusan Pendidikan Jasamani
dan Sukan
+ Kepimpinan
Kepimpinan dari pandangan Islam:
Setiap kamu adalah pemimpin dan
setiap pemimpin bertanggungjawab ke
atas apa yang dipimpin.
Kepimpinan adalah :
Sidiq benar dalam kata-kata
& tindakan
Amanah memegang
tanggungjawab, akauntabilit,
akan dipersoalkan nanti.
Tabligh menyampaikan,
mengajar, mendidik.
Fatonah bijaksana dalam
pemikiran dan budi bicara.
Definisi:
Koonts & ODonnel kepimpinan
adalah semata-mata bermakna
pengaruh, satu seni @ proses
mempengaruhi orang supaya mereka
dapat berusaha secara sukarela
kearah pencapaian matlamat bersama.
Byars & Rue (1979) kepimpinan
sebagai suatu proses melibatkan
seorang individu mempengaruhi
tingkah laku ahli-ahli kumpulan. Ia
melibatkan 3 pekara iaitu individu lain,
pengagihan kuasa tidak sama rata dan
mempunyai pengaruh.
Elemen dalam kepimpinan:
Pengaruh interpersonal (interpersonal
influence)
Cara mempengaruhi ahli (a way of
influencing people)
Tindakan untuk mendapatkan
tindakbalas (An act that causes others
to respond)
Fungsi kepimpinan:
Meniup semangat keyakinan (Inspire)
Memberi motivasi (motivate)
Membuat perubahan (change )
Mencapai visi
Proses perhubungan antara pemimpin
dengan pengikut.
Maju ke hadapan (moving forward)
Membina wawasan (vision)
Merancang (planning)
Mendaya usaha (initiate)
Mengawal (controlling)
Menyokong (supporting)
23
Memberitahu (inform)
Memotivasikan ahli sepasukan
(motivate followers)
Membimbing (guiding)
Mengukur dan menilai ( measure &
assessment)
Menjadi teladan (role model)
Mengupayakan ahli sepasukan
(empowering followers)
Teras Amalan Kepimpinan:
1. Menentukan hala tuju (setting
Direction)
2. Membina insan (Developing People)
3. Membina Institusi/Sekolah (Developing
the Organization/school)
Menentukan Hala Tuju :
Membentuk visi merangsang ahli
untuk mencapai visi/matlamat.
Mencipta hasrat bersama.
Menetapkan tahap prestasi yang tinggi
Memantau prestasi organisasi.
Menterjemahkan visi sehingga dapat
diterima secara jelas & meyakinkan.
Menggalakan / meningkatkan
kerjasama & membantu yg lain.
Membina Insan
Merangsang intelek
Memberi sokongan secara individu
Menjadi contoh
Membina institut / sekolah
Menyediakan institusi / sekolah agar
menjadi satu komuniti pembelajaran
komuniti pembelajaran profesional
untuk meningkatkan prestasi semua
guru dan pelajar.
Memantapkan budaya institusi /
sekolah (berkongsi norma, nilai,
kepercayaan dan sikap serta
menggalakkan silaturahmi dan
kepercayaan di antara ahli-ahli),
koloborasi.
Kepimpinan Berkesan :
Matlamat / visi tercapai
Pelanggan puas hati
Seronok bekerja / beajar dll
Proses input& output diiktiraf berkualiti
(ISO)
Tidak membazir
Diiktiraf berjaya oleh ramai.
Cemerang, Gemilang dan Terbilang.
Ciri-ciri Pemimpin Berkesan:
Mempunyai daya intelek yang tajam
Berpengetahuan dan berfungsi
Mempunyai keberanian
Sayang kepada pengikut / rakyat
Berpandangan jauh
Tegas
Mempunyai keazaman tinggi dan
benar.
Faham sejarah dan keadaan negara
Memastikan amanah dijalankan
dengan sempurna dan berkesan.
Kouzes & posner (2002)
7 Tabiat orang yang amat berkesan:
24
Jadilah Proaktif ( Be Proactive)
Mula dengan mengingat matlamat
(begin with the end in mind)
Mengikut keutamaan (do first thing
first)
Fikirkan menang-menang (think Win-
win)
Cuba fahami sebelum di fahami (seek
fist to understand then to be
undderstood)
Sinergi / bergabung tenaga (synergize)
Memperbaharui ilmu (sharpen the
saw)
Kepimpinan Perubahan:
Tujuan :
Meningkatkan motivasi
Meningkatkan kualiti kerja
Meningkatkan produktiviti
Mengurangkan konflik
Mengikut keperluan semasa
dan masa depan.
Prinsip ( 5M)
Manpower (sumber manusia)
Money (sumber kewangan)
Material (bahan )
Machinery (peralatan)
Marketing ( pemasaran )
Faktor mempengaruhi perubahan :
ekonomi, teknologi, politik & sosial.
Pemimpin mewujudkan suasana
perubahan:
Pemimpin perlu meraih kepercayaan
pengikutnya.
Pemimpin perlu mengubah diri sendiri
sebelum mengubah orang lain.
Pemimpin perlu memahami sejarah
organisasinya
Kedudukan kepimpinannya adalah
tempat yang berpengaruh
Perubahan memerlukan pengorbanan.
Pemimpin mendapatkan sokongan
pengikut terdekatnya sebelum
membuat perubahan untuk awam.
Menetapkan agenda untuk sesuatu
perubahan
Mengalakkan penyokong terdekat
mempengaruhi yang lain secara formal
Menunjukkan bahawa perubahan yg
diuat mendatangkan faedah.
Menguasahakan sehingga seseorang
itu memilih untuk berubah.
Pemimpin menyelesaikan masalah:
Kita semua mempunyai masalah
Masalah memberikan makna kepada
kehidupan
Ramai orang yang cemerlang berjaya
mengatasi masalah dalam hidupnya.
Masalah kita kadangkala bukanlah
masalah sebenarnya.
Jika sesuatu itu masalah kita, kita
boleh membuat sesuatu terhadapnya.
Jika tidak, itu bukan masalah kita, itu
adalah resam hidup.
Ujian kepada pemimpin ialah
keupayaannya mengenalpasti masalah
sebelum ia menjadi satu kecemasan
Kita boleh mengukur kebolehan
seseorang pemimpin daripada cara
dan keupayaanya menangani masalah
25
Menyelesaikan masalah berkaitan
tugas dengan segera, masalah
berkaitan manusia dilakukan secara
berterusan.
Sentiasa bersikap positif
Membuat pelan tindakan yang betul
+ Mengenalpasti dan penggunaan
sumber
+ Pengurusan sumber manusia
+ Organisasi merupakan satu
sistem yang mana sumber
manusia merupakan salah satu
fungsi yang menggerakkan
sistem berkenaan. Pengurusan
sumber manusia perlu memiliki
hubungan selari dengan
strategi-strategi organisasi
yang telah dirancang. Ini
bermakna dalam setiap
pengurusan sumber manusia
ianya perlu dilaksanakan
secara terancang bagi
membantu perlaksanaan
strategi-strategi organisasi.
Aktiviti yang dilaksanakan ini
merupakan satu proses yang
berterusan (ongoing) dan perlu
melalui proses-proses, seperti
menentukan keperluan sumber
manusia dalam organisasi,
mendapatkan calon yang
berkelayakan, membangunkan
pekerja dan mengekalkan pekerja
yang berkelayakan.
Keperluan menentukan keperluan
sumber manusia bagi sesebuah
organisasi perlu
dirancang secara teliti dan
mengambil kira pelbagai faktor yang
berkaitan dengan perancangan
sesebuah organisasi. Jadual di atas
menunjukkan bagi mendapatkan
(pengambilan dan pemilihan),
membangunkan (orientasi, latihan
dan penilaian prestasi)
dan mengekal atau memisahkan
pekerja (pemberian ganjaran dan
pemisahan)
merupakan satu senario yang saling
memerlukan antara satu sama lain.
Situasi akan dapat diurus dengan
baik jika adanya perancangan yang
tersusun rapi dalam mengendalikan
proses ini. Oleh yang demikian,
keperluan kepada perancangan
sumber manusia bagi organisasi
pendidikan jasmani dan sukan amatlah
diperlukan.
+ Bekerja dengan sukarelawan
+ Sumber kewangan
+ Perancangan
+ Penyelesaian masalah
+ Mengenal pasti masalah
+ Menyenaraikan masalah mengikut
keutamaan
+ Mentakrifkan masalah berkenaan lebih
rapi
o Bertanya soalan yang tepat
o Bercakap dengan orang yang
sepatutnya
o Mendapatkan fakta yang jelas
o Melibatkan diri dalam proses
di atas
26
+ Memilih kakitangan tertentu untuk
membantu proses penyelesaian
masalah.
+ Mengumpulkan punca masalah
+ Mengumpulkan cadangan
penyelesaian masalah
+ Menyenaraikan keutamaan dan
memilih cadangan terbaik
+ Melaksanakan cadangan yang terbaik
+ Menilai cadangan tersebut
+ Menyediakan prinsip/polisi tertentu
untuk memastikan masalah tidak
berulang.
+ Membuat keputusan
+ Penilaian
Penilaian : Satu proses yang
sistematik untuk menetapkan sejauh
mana sesuatu objektif itu tercapai.
Penilaian merupakan antara elemen
yang terpenting dalam perancangan sukan . Ia
boleh membantu untuk menentukan taraf atau
paras kecergasan sebenar seseorang individu.
Ia juga dapat digunakan bagi membantu dan
membimbing kumpulan sasaran mencapai
matlamat ke arah pencapaian matlamat /
sukan. Ianya haruslah merupakan satu proses
yang terancang dan berterusan. Jika ia
dijalankan dengan terancang dan sempurna ia
boleh digunakan sebagai satu strategi untuk
memotivasikan kumpulan sasar bagi
mengekalkan pengamalan senaman / stamina.
Untuk menjadikan sesuatu program aktiviti
fizikal itu paling berkesan ia hendaklah
dijalankan mengikut keperluan seseorang
individu itu.
Prinsip penilaian:
Kaedah/teknik ujian dan penilaian
yang digunakan mempunyai kesahan
Alat yang digunakan mengikut
keperluan yang telah ditetapkan
Mempunyai objektif tertentu
Mengikut keperluan serta selaras
dengan maksud dan kehendak
penilaian
Penilaian harus mempunyai hubungan
dengan latihan yang dibuat
Data yang diperolehi hendaklah
dianalisa secara kualitatif/kuantitatif
Pengukuran dijalankan mengikut
prosedur/protokol yang telah
ditentukan
Penilaian hendaklah dijalankan
mengikut kehendak kumpulan sasar
Objektif penilaian:
Membantu guru/jurulatih menilai
prestasi pelajar/atlit
Membantu pelajar/atlit menilai
pengetahuan/kemahiran
dalampelbagai aktiviti fizikal
Membantu guru secara objektifnya
mengukur peningkatan dalam
penilaian sebelum dan selepas sesi
pengajaran.
Mengklasifikasikan atlit/pemain untuk
latihan dan pertandingan
Menilai keberkesanan sesuatu sesi
latihan
Membantu pihak pengurusan menilai
prestasi jurulatih
Memotivasikan pelajar ke tahap yang
mencabar dihujung sesi pengajaran
Mengumpulkan data untuk tujuan
kajian
Membolehkan guru untuk menilai
keberkesanan pengajarannya sendiri.
Aspek penilaian dan bateri ujian untuk
kecergasan fizikal berasaskan kesihatan.
1. Dayatahan Kardiovaskular Ujian ini
dilakukan untuk menilai kecekapan
27
atau kecergasan system jantung
termasuk saluran darah dan paru-paru.
Bateri Ujian Larian 2.4
kilometer/Larian 12 minit/Ujian Bleep
2. Komposisi Tubuh Badan dan Peratus
Lemak Badan Ianya berkaitan
dengan ukuran peratusan otot, tulang,
lemak dan tisu-tisu lain dalam badan.
Bateri Ujian Ujian Komposisi
Tubuh/Skin Fold Caliper/Hydrostatic
Weighing
3. Kekuatan Otot Kekuatan otot adalah
daya yang tertinggi yang mampu
dihasilkan oleh sesuatu usaha. Bateri
Ujian Gantung siku bengkok.
4. Dayatahan Otot - Dayatahan otot
adalah keupayaan otot rangka
melakukan sesuatu pergerakan yang
mempunyai beban atau rintangan yang
tertentu berulang kali tanpa cepat lesu
untuk jangka waktu yang
panjang.Bateri Ujian Tekan tubi.
Kelembutan Merujuk kepada ukuran julat
pergerakan yang mampu dilakukan pada
sendi-sendi tertentu atau sekumpulan sendi.
Bateri Ujian Ujian Duduk dan Jangkau.
+ Komunikasi
Komunikasi boleh ditakrifkan sebagai
"satu proses
perpindahan maklumat, perasaan, idea
, dan fikiran seseorang individu kepada
individu atau sekumpulan individu
yang lain". Ia merupakan proses
interaksi yang bererti
antara hidupan dan merangkumi
kedua-dua:
o perbuatan menghantar
matklumat; dan proses untuk
bertukar-tukar maksud;
supaya dapat menghasilkan
pemahaman. Komunikasi
boleh mengambil bentuk, baik
secara lisan mahupun tidak,
misalnya bahasa gerak-
geri, bahasa
isyarat, sentuhan, hubungan
mata, dan penulisan.
Jenis Komunikasi
o Lisan
o Bahasa Bada
Proses Komunikasi
Komunikasi boleh dilihat sebagai suatu
proses yang melibatkan tujuh elemen
penting
seperti berikut (Lihat Rajah Komunikasi):
(a) Penghantar atau Penyampai Merupakan
Individu yang Memulakan Komunikasi
Tersebut
(b) Menterjemah (Enkod)
Sebelum mesej dihantar, penghantar akan
menterjemah maksud kepada perkataan
dan gerak anggota adalah takluk kepada
faktor kemahiran mengkod, penilaian
kemahiran mengkod, penilaian kebolehan
penerima untuk memahami simbol yang
digunakan, dan judgment tentang kepatuhan
simbol tersebut, pengalaman lepas,
status, pendidikan dan keadaan emosi ketika
komunikasi dimulakan.
(c) Mesej
Mesej mempunyai simbol lisan dan bukan
lisan yang digunakan untuk
28
menyampaikan maksud kepada penerima.
Mesej boleh dihantar melalui pelbagai
medium, yang pentingnya ialah pemilihan
medium yang bersesuaian untuk tujuan
komunikasi
(d) Penerima. Individu yang Ditujukan
Sesuatu Mesej
(e) Dekod
Setelah menerima mesej, penerima akan
mentafsir simbol yang digunakan untuk
memahami maksud penghantar mesej
tersebut. Komunikasi efektif berlaku apabila
penerima dan penghantar mesej mempunyai
kefahaman yang sama daripada mesej.
Perselisihan faham berlaku apabila maksud
penghantar disalahtafsirkan oleh
penerima.
(f) Gangguan
Gangguan adalah sebarang faktor dalam
proses komunikasi yang mengganggu
pertukaran mesej dan pencapaian maksud
bersama. Gangguan berlaku di mana-
mana dalam proses tersebut, contohnya
gangguan semasa mengkod mesej, statik
dalam talian telefon, keletihan, dan simbol
yang digunakan.
(g) Maklum Balas
Maklum balas ialah respon penerima
terhadap mesej yang telah ditafsirkan. la
melibatkan pembalikan proses komunikasi di
mana penerima menjadi penghantar
dan menghantar mesej atau maklum balas
kepada penghantar yang kini menjadi
penerima. Maklum balas amat penting bagi
membantu pengurus mentafsirkan
keberkesanan komunikasi mereka.
Komunikasi berkesan:
Bersifat 2 hala
Wujudnya bentuk komunikasi bersifat
terbuka ( saluran tertentu yang jelas)
Mesej disampaikan adalah jelas
( pemberi dan penerima )
Tidak bersikap menilai serta mengkritik
setiap pandangan tanpa mendapat
penjelasan lanjut (elakan sifat defensif,
tuduhan melulu.)
Pihak pengurusan peka serta
mengambil kira pandangan pihak
bawahan
Tiada monopoli kuasa oleh golongan
tertentu
Galakan ahli memberikan maklum
balas
Wujudkan suasana yang positif / ceria
dalam persatuan
Ciri-ciri komunikasi berkesan:
Menyampaikan mesej dengan cara
yang paling berkesan
Menggunakan cara / bahasa yang
mudah difahami
Penyampai mempunyai kredibiliti
( boleh dipercayai )
Memastikan mesej difahami dengan
jelas (maklumbalas)
Kesan Komunikasi Yang Berkesan:
Peningkatan Prestasi
Suasana kerja yang kondusif
Peningkatan keyakinan diri
Iklim psikologi yang positif
Membangun / mencapai apa yang
diingini.
Kesan ketidaklancaran Komunikasi:
Aktiviti persatuan terhenti
Wujudnya salah faham antara pihak
pentadbir dan ahli
Suasana persatuan menjadi muram
Terdedah kepada tafsiran negatif
Persatuan akan mati.
Sukar untuk memilih serta
mengembalikan minat, kepercayaan
serta keyakinan untuk menghidupkan
semula aktiviti.
+ Teknologi dalam sukan
29
+ Bertujuan meningkatkan prestasi atlit
ketika bertanding dalam sesuatu
kejohanan sukan antaranya :
o Teknologi Digital & Internet
liputan sukan
o Alatan Sukan Fotofinish,
Pakaian & Kasut , sistem
telemetri (alat dipakai
dipergelangan tangan untuk
merekod kadar denyutan nadi
dapat menentukan tahap
intensiti latihan dilakukan atlit.)
o Perkhidmatan keputusan
sukan
o Perkhidmatan teknologi video
dan audio dalam pelbagai
stadium serta pengawalan dan
pengawasan frekuensi
wayarless dsbnya.
o Teknologi komunikasi : 3 G,
kenderaan telekomunikasi
tanpa wayar & berwayar
Unit Teknologi Sukan : Institut
Sukan Negara:
Fokus
Khidmat analisis kepada
sukan
Menyalurkan khidmat
maklumat kepada pusat
sains sukan, menyediakan
video motivasi kepada pusat
psikologi.
Bantu perubatan sukan
mengenalpasti kecederaan
atlit semasa pertandingan,
melakukan kajian dari
sumber yang dimiliki dan
berperanan mendidik atlit
dan jurulatih akan
kepentingan teknologi sukan
dalam pencapaian atlit.
Fungsi
Pusat pengembangan dan
penganalisaan bidang
teknologi terkini.
Pusar R&D dalam
menghasilkan software
analisis membantu sukan
tanahair dengan kos yang
rendah dgn bantuan
kepakaran tempatan &
asing.
Menjadi pusat rujukan bagi
jurulatih dan pengiat sukan
dalam hasil dari analisis
yang telah di arkibkan.
Wujudkan jurang yang erat
dari segi teknologi sukan
negara maju dgn
menghasilkan perisian
software & hardware kita
sendiri.
Mendidik jurulatih berfikir kreatif &
inovatif dalam bidang kejurulatihan
dgn bantuan teknologi sukan yang
mana teknologi sudah menjadi
sebahagian dari kejayaan
seseorang atlit atau pasukan
+ Pengurusan stor dan kemudahan
Stor pendidikan jasmani merupakan bilik yang
digunakan untuk menyimpan barang-
30
barang pendidikan jasmani. Stor yang di
susun kemas dan teratur akan
menyenangkan guru pendidikan jasmani
untuk menyimpan dan mengeluarkan
peralatan pendidikan jasmani. Barangan
pendidikan jasmani kerap digunakan atau
dikeluarkan untuk proses pengajaran dan
pembelajaran pendidikan jasmani. Oleh
itu Penyelenggaraan sebuah stor pendidikan
jasmani memerlukan kerjasama dari semua
pihak termasuk pentadbir, guru-guru dan
murid-murid.
Ciri-ciri stor pengurusan stor pendidikan
jasmani
(i) Biasanya ketua panitia bertanggungjawab
untuk menyelia stor pendidikan
jasmani.
(ii) Guru penyelia stor bertanggungjawab
perlulah menyediakan buku stok bagi
alatan stor dengan kemas kini.
(iii) Guru penyelia stor bertanggungjawab
menerima dan membeli peralatan baru
(iv) Buku catatan barang keluar masuk
perlu di sediakan bagi merekodkan
pergerakan alatan.
(v) Guru penyelia stor
bertanggungjawab membuat
pemeriksaan stok sekurang-
kurangnya sekali setahun.
(vi) Peraturan stor sukan perlulah di
rangka dan dilaksanakan.
Keperluan Bilik Stor Pendidikan Jasmani
(i) Ruang
Ruang untuk menyimpan peralatan
yang ada mestilah boleh menampung
keperluan alatan di samping tidak
merosakkan alatan. Saiz yang sesuai
untuk
stor pendidikan jasmani ialah lebih
kurang 300 kaki persegi. Saiz stor
pendidikan jasmani bergantung kepada
tiga perkara jenis dan jumlah alatan
yang disimpan jenis sekolah dan saiz
sekolah.

(ii) Rak
Bagi mengoptimumkan ruang
penyimpanan rak perlulah dibina di
stor
pendidikan jasmani. Rak yang di bina
perlulah bersesuaian dengan saiz barang
yang hendak di susun. Barang yang
disusun hendaklah dalam kedudukan
teratur dan senang di capai. Ini
bertujuan untuk menyenangkan proses
menyimpan dan mengambil barang.
(iii) Lokasi
Lokasi yang sesuai bagi stor
pendidikan jasmani ialah di bangunan
yang
berhampiran dengan padang. Ini
bertujuan bagi mengelakkan masa
terbuang
dalam proses menyimpan dan mengambi
barang. Kita juga perlu memastikan
lokasi stor sukan tidak terpencil
sehingga memudahkan pencuri
memecah
masuk stor pendidikan jasmani.
(iv) Tingkap
Tingkap stor sukan sekiranya besar
akan menyebabkan cahaya matahari
masuk. Keadaan yang panas akan
menyebabkan alat yang dibuat dari
kain
yang di tenun, alat-alat kulit dan alat-
alat yang tahan panas akan rosak.
(v) Siling
Siling biasa bagi bangunan antara 8
hingga 12 kaki, ketinggian siling
bergantung kepada alatan yang
hendak kita simpan. Sekiranya kita
hendak
menyimpan galah panjang, tinggi
stor perlulah mempunyai ketinggian
yang
sesuai.
(vi) Peredaran Udara
Peredaran udara perlu bagi
memastikan barang yang tahan lama
dan
mengelak bau yang tidak
menyenangkan dalam stor pendidikan
jasmani.
Tingkat kecil atau ruang udara perlu di
sediakan di bilik stor pendidikan jasmani
bagi membenarkan pengaliran udara.
(vii) Keselamatan
Berbagai langkah keselamatan perlu di
ambil bagi menjamin keselamatan
alatan dan pengguna. Antara yang harus
kita fikir dan pastikan ialah:
Bangunan yang ditempatkan stor
sukan kukuh untuk mengelak di
cerobohi.
31
Susun alat berdasarkan
keselamatan contohnya alat yang
berat perlulah
di susun di bahagian bawah rak
simpanan.
Alatan yang tajam perlulah di
susun secara menegak dengan
bahagian
yang tajam menghala ke bawah.
Memastikan alatan yang di buat
dari logam seperti lembing dan lain-
lain
dalam keadaan kering sebelum di
simpan bagi mengelak karat.
Memastikan tiada alat yang
bersepah di lantai bagi
menggelakkan kita
terpijak yang boleh menyebabkan
kecederaan kepada kita.
Memastikan stor pendidikan jasmani
tidak sesak ketika mengambil dan
memulangkan alatan. Gunakan sistem
membenarkan pelajar tertentu
sahaja yang mengambil barang dan pelajar
yang lain tunggu di luar.
Memastikan alatan yang di buat dari kayu
seperti kayu hoki dan lain-lain
dalam keadaan kering sebelum di simpan bagi
mengelak reput.
Peraturan mengambil barang dan
memulangkan barang perlulah di
perkenalkan dan di kuat kuasa.
Memastikan stor sentiasa kemas dan
teratur
Menyediakan alatan seperti kereta
sorong bagi memudahkan
pemindahan barang secara pukal.
(viii) Pintu
Saiz pintu stor sukan bergantung jenis
barang yang hendak disimpan.
Contohnya jika kita ingin menyimpan alat
yang lebar dan tinggi seperti tilam
lompat tinggi, pintu stor pendidikan jasmani
perlulah lebar dan tinggi. Pintu
yang tidak sesuai mungkin menyebabkan
kerosakan kepada alat-alat dan juga
boleh mencederakan murid. Pintu perlu di
lengkapi dengan alatan keselamatan
dan dibina dengan kukuh supaya barang
pendidikan jasmani boleh di kawal
dan mengelak stor dari di cerobohi dengan
mudah.
(g) Penjagaan Peralatan
Penyalahgunaan alatan pendidikan jasmani
adalah penyebab utama alatan
pendidikan jasmani mudah rosak. Memandang
keadaan di sekolah sekarang kurang
guru pendidikan jasmani, kebanyakan guru-
guru yang mengajar pendidikan jasmani
bukan lulusan pendidikan jasmani.
Sebagai ketua panitia kita perlu memberi
penerangan tentang penyalah gunaan
alatan oleh pelajar yang akan
menyebabkan barang-barang pendidikan
jasmani
rosak. Antara penyalahgunaan tersebut ialah:
(i) Duduk di atas bola
(ii) Menyepak bola yang bukan bola sepak
seperti bola tampar, bola jaring dan
lain-lain
(iii) Mengetuk-getuk alatan seperti kayu hoki,
baton dan lain-lain
(iv) Mengheret barang-barang yang di buat
dari kanvas atau kain atau material
yang lembut contohnya tilam lompat tinggi dan
lain-lain.
Pengurusan Kemudahan /Stor Pendidikan
Jasmani
Guru Penyelia Stor :
biasanya bilik stor sukan terletak di bawah
jagaan guru PJ / guru yang sering
menggunakan peralatan sukan & permainan.
Pembantu penyelia stor :
Pembantu dilantik dari kalangan pelajar untuk
diberi latihan penyelenggaraan
Peraturan stor sukan :
Peraturan tentang stor perlu disenaraikan
untuk makluman semua pihak yang
berkenaan.
Buku Catatan:
Segala peminjaman alatan hendaklah
direkodkan di dalam sebuah buku dengan
terperinci . Sistem ini akan memastikan murid
yang bertanggungjawab apabila meminjam
sesuatu alat.
Buku Stok dan Pemeriksaan Stok:
Untuk merakamkan segala peralatan yang
telah dibekalkan kepada stor itu. Catatan
tentang peralatan yang rosak, hilang dan perlu
32
diganti juga dicatatkan. Pemeriksaan stor
hendaklah dilakukan dari semasa ke semasa
supaya kedudukan peralatan dapat
dikemaskinikan.
Papan Kenyataan :
Adakan sebuah papan kenyataan untuk notis
atau risalah-risalah tentang stor sukan.
Keperluan Bilik Stor PJ / Sukan
Ruang
Ruang untuk menyimpan peralatan yang
ada mestilah boleh menampung keperluan
alatan di samping tidak merosakkan alatan.
Saiz yang sesuai untuk stor pendidikan
jasmani ialah lebih kurang 300 kaki
persegi. Saiz stor pendidikan jasmani
bergantung kepada tiga perkara jenis dan
jumlah alatan yang disimpan jenis sekolah
dan saiz sekolah.
Rak / Pembahagian
Bagi memudahkan peralatan dapat sisusun
dengan teratur dan untuk mengoptimumkan
ruang penyimpanan rak perlulah dibina di
stor PJ. Rak yang di bina perlulah
bersesuaian dengan saiz barang yang
hendak di susun. Barang yang disusun
hendaklah dalam kedudukan teratur dan
senang di capai. Ini bertujuan untuk
menyenangkan proses menyimpan dan
mengambil barang.
Lokasi
Lokasi yang sesuai bagi stor pendidikan
jasmani ialah di bangunan yang
berhampiran dengan padang. Ini bertujuan
bagi mengelakkan masa terbuang dalam
proses menyimpan dan mengambi barang.
Kita juga perlu memastikan lokasi stor sukan
tidak terpencil sehingga memudahkan
pencuri memecah masuk stor PJ dan
mengelak stor dari di cerobohi dengan mudah.
Tingkap
Tingkap stor sukan sekiranya besar akan
menyebabkan cahaya matahari masuk.
Keadaan yang panas akan menyebabkan
alat yang dibuat dari kain yang di tenun,
alat-alat kulit dan alat-alat yang tahan panas
akan rosak.
Siling
Siling biasa bagi bangunan antara 8
hingga 12 kaki, ketinggian siling bergantung
kepada alatan yang hendak kita simpan.
Sekiranya kita hendak menyimpan galah
panjang, tinggi stor perlulah mempunyai
ketinggian yang sesuai. Peredaran Udara
Peredaran udara perlu bagi memastikan
barang yang tahan lama dan mengelak bau
yang tidak menyenangkan dalam stor
pendidikan jasmani. Tingkat kecil atau ruang
udara perlu di sediakan di bilik stor pendidikan
jasmani bagi membenarkan pengaliran udara.
Pintu
Pintu stor hendaklah cukup luas suapaya
peralatan yang besar mudah dikeluarkan dan
disimpan. Pintu paling sesuai jenis boleh
dilipat. Contohnya jika kita ingin menyimpan
alat yang lebar dan tinggi seperti tilam
lompat tinggi, pintu stor pendidikan jasmani
perlulah lebar dan tinggi. Pintu yang tidak
sesuai mungkin menyebabkan kerosakan
kepada alat-alat dan juga boleh
mencederakan murid. Pintu perlu di lengkapi
dengan alatan keselamatan dan dibina
dengan kukuh supaya barang pendidikan
jasmani boleh di kawal .
Keselamatan:
Berbagai langkah keselamatan perlu di
ambil bagi menjamin keselamatan alatan
dan pengguna. Antara yang harus kita fikir dan
pastikan ialah:
Bangunan yang ditempatkan
stor sukan kukuh untuk mengelak di
cerobohi.
Susun alat berdasarkan
keselamatan contohnya alat yang berat
33
perlulah di susun di bahagian bawah rak
simpanan.
Alatan yang tajam perlulah
di susun secara menegak dengan
bahagian yang tajam menghala ke bawah.
Memastikan alatan yang di
buat dari logam seperti lembing dan lain-
lain dalam keadaan kering sebelum di
simpan bagi mengelak karat.
Memastikan tiada alat yang
bersepah di lantai bagi menggelakkan kita
terpijak yang boleh menyebabkan
kecederaan kepada kita.
Memastikan stor pendidikan jasmani
tidak sesak ketika mengambil dan
memulangkan alatan. Gunakan sistem
membenarkan pelajar tertentu sahaja yang
mengambil barang dan pelajar yang lain
tunggu di luar.
Memastikan alatan yang di buat dari kayu
seperti kayu hoki dan lain-lain dalam
keadaan kering sebelum di simpan bagi
mengelak reput.
Peraturan mengambil barang dan
memulangkan barang perlulah di
perkenalkan dan di kuat kuasa.
Memastikan stor sentiasa kemas dan teratur
Menyediakan alatan seperti kereta sorong
bagi memudahkan pemindahan barang
secara pukal.
Penjagaan Peralatan
Penyalahgunaan alatan PJ adalah
penyebab utama alatan PJ mudah rosak.
ketua panitia perlu memberi penerangan
tentang penyalah gunaan alatan oleh pelajar
yang akan menyebabkan barang-barang PJ
rosak.
Antara penyalahgunaan tersebut ialah:
(i) Duduk di atas bola
(ii) Menyepak bola yang bukan bola
sepak seperti bola tampar, bola jaring dan
lain-lain
(iii) Mengetuk-getuk alatan seperti kayu hoki,
baton dll.
(iv) Mengheret barang-barang yang di
buat dari kanvas atau kain atau
material yang lembut contohnya tilam lompat
tinggi dll.
BAB 4 : PENGURUSAN PERMAINAN
TRADISIONAL
+ Pengenalan kepada permainan
tradisional
Permainan tradisional merupakan
permainan
yang diwarisi dari generasi
terdahulu.
Permainan ini diturunkan daripada
satu
generasi ke generasi yang lain.
Permainan tradisional berkaitan
dengan adat
resam dan kebudayaan sesuatu
bangsa.
Tujuan permainan tradisional adalah
untuk mengisi masa lapang,
merayakan sesuatu pesta atau
perayaan dan meningkatkan ukhuwah
antara peserta. Permainan tradisional
dapat meningkatkan kemahiran
psikomotor dan kecergasan di
kalangan peserta. Tiada undang-
undang dan sistem pertandingan
yang piawai dalam pertandingan
permainan tradisional.
Undang-undang dan sistem
pertandingan
yang di guna pakai bergantung
kepada keadaan dan tempat
pertandingan.
Permainan tradisional atau sukan
tradisional adalah merupakan
sebahagian daripada aktiviti rekreasi.
Permainan tradisional merupakan
34
aktiviti yang dipilih secara sukarela
tanpa paksaan atau tekanan.
Permainan tradisional dimainkan
bertujuan bagi mendapat keseronokan,
ketenangan minda dan merehatkan
badan. Dalam aktiviti permainan
tradisional biasanya tiada peraturan
tertentu yang piawai digunakan.
Peraturan permainan tradisional
bergantung kepada persetujuan
pemain. Oleh itu peraturannya
berbeza dari satu tempat ke tempat
yang lain, begitu juga dari satu
generasi ke satu generasi yang lain.
Permainan tradisional juga boleh
dijalankan dan diberhentikan
pada bila-bila masa serta wujud
dalam bentuk sejagat. Dalam erti
kata lain permainan tradisional tidak
mempunyai masa yang piawai.
Permainan tradisionaladalah kehidupan
di
luar rutin harian dan memberi kesan
yang positif terhadap aspek jasmani
emosi danrohani dan intelektual.
Tujuan Pertandingan Permainan
Tradisional
Terdapat pelbagai tujuan permainan
tradisional antaranya ialah:
(a) Permainan tradisional merupakan
aktiviti yang dirancang bagi
memenuhi masa
lapang.
(b) Permainan tradisional seperti
permainan dam dan congkak adalah
permainan yang
meminta pemainnya berfikir. Oleh itu
mendorong pemainnya menggunakan
fikiran
dalam menyelesaikan masalah.
(c) Permainan tradisional seperti
permainan wau membolehkan
pemainnya
menggunakan kreativiti dalam
membina wau.
(d) Permainan tradisional yang
menggunakan fizikal dapat
membantu kita membina
kecergasan berasaskan kesihatan dan
kemahiran seperti:
(i) kekuatan kardiovaskular
(ii) kelenturan
(iii) Daya tahan otot
(iv) Kekuatan otot
(v) Ketangkasan
(vi) Imbangan
(vii) Koordinasi
(viii) Kuasa
(ix) Masa tindak balas
(x) Kelajuan
Kebaikan Permainan Tradisional
Permainan tradisional bukanlah
sesuatu merupakan pertandingan ke
arah permainan
profesional, sebaliknya konsep
permainan tradisional adalah untuk
berlipur dan memenuhi
masa lapang pemainnya. Dari sini
dapatlah dirumuskan permainan
tradisional lebih
bersifat permainan dari pertandingan.
Oleh kerana sifat permainan
tradisional ini sebagai permainan
untuk beriadah. Ia dilihat
berupaya menangani masalah
tekanan hidup harian pengamalnya
dan membentuk
kehidupan yang bermotivasi. Oleh itu
permainan tradisional dilihat berupaya
membentuk
kesihatan emosi yang baik.
Permainan tradisional sebagai medan
yang baik untuk membentuk
komunikasi yang
berkesan antara permain sepasukan
dan pemain lawan yang seterusnya
akan
merangsang ukhuwah.
Sosiologi atau pemasyarakatan
merupakan satu proses sepanjang
hayat yang perlu dilalui
oleh seseorang individu. Permainan
tradisional dapat akan memudahkan
individu untuk
menerapkan kebudayaan, nilai, sikap
dan sahsiah sesuatu bangsa atau
masyarakat. Oleh
kerana sifat permainan tradisional
yang lebih menekankan persahabatan
dan kebudayaan
permainan tradisional merupakan alat
yang baik dalam proses sosiologi.
35
Seperti permainan yang lain,
permainan tradisional juga dilihat
dapat membentuk
kecergasan fizikal dan mental buat
pemainnya. Permainan tradisional
dapat membentuk
kemahiran motor yang berguna dan
bermakna kepada pengamalnya.
Dengan kata lain
permainan tradisional memberi
peluang yang terbaik kepada
pengamalnya untuk
membina dan mengekalkan tahap
kesihatan fizikal.
Permainan tradisional yang
melibatkan aktiviti fizikal dilihat dapat
membentuk kecekapan
dalam menguruskan badan
Pengurusan badan merujuk kepada
kebolehan mengawal
anggota dalam pelbagai situasi
pergerakan dan konteks persekitaran
yang pelbagai.
Pengurus badan merangkumi:
Penjagaan postur yang betul
Pengawalan dan perimbangan
tubuh dalam satu situasi
Pengaruh ritma dalam pendalian
pergerakan badan
Koordinasi pergerakan yang cekap
Pergerakan merentasi lantai
ruang
+ Jenis-jenis permainan tradisional
+ Peraturan-peraturan permainan
tradisional
+ Pengurusan pertandingan tradisional
Kategori Pertandingan
Sistem Pertandingan
Oleh kerana permainan tradisional
tidak mempunyai peraturan khas
yang termaktub sebagai undang-
undang piawai. Sistem pertandingan
permainan tradisional bergantung
kepada peserta yang mengambil
bahagian. Namun dewasa ini
permainan tradisional telah mula
mendapat perhatian dari
Kementerian Belia dan Sukan dan
Kementerian Kebudayaan Dan
Warisan. Sistem pertandingan
permainan tradisional mula di
piawaikan tetapi mengikut keadaan
pertandingan.
Permainan tradisional biasanya
dipertandingkan dalam bentuk
individu, berpasangan atau
berkumpulan. Bagi pertandingan
permainan tradisional yang
mempunyai penyertaan individu yang
ramai contohnya pertandingan gasing
sistem yang dipertandingkan sesuai
dalam bentuk kalah mati. Namun
bagi pertandingan yang terdiri dari
kumpulan yang kurang daripada 10
penyertaan adalah di cadangkan
sistem pertandingan secara liga.
BAB 5: Program pembANgunan sukan
+ Aspek perancangan ,pengelolaan dan
pentadbiran
+ PERANCANGAN:
E Tujuan: membantu organisasi
mencapai objektif dan bertindak balas
36
terhadap perubahan dalam
persekitaran yg bakal wujud
E Kebaikan perancangan
1. Berorentasikan masa depan(Future
oriented)
2. Memperkukuhkan pengkoordinasian
keputusan
3. Menentukan objktif organisasi dapat
dicapai
Antara perancangan sukan yang
dilaksanakan:
E Penggubalan kurikulum persekolahan
yang menggalakkan perkembangan
aktiviti sukan dan pendidikan jasmani;
E Penggubalan kurikulum latihan guru
yang menggalakan perkembangan
pendidikan jasmani dan kejurulatihan;
E Perancangan dan pelaksanaan
program mencungkil bakat dan potensi
ke arah kecemerlangan sebagai
sebahagian daripada rancangan
pembangunan sukan negara;
E Penubuhan "Pusat Cemerlang" bagi
beberapa jenis sukan tertentu;
E Persediaan menubuhkan "Sekolah
Sukan"; dan
E Penubuhan sebuah majlis sukan
sekolah-sekolah bagi
memperkemaskan pengurusan dan
perlaksanaan program termasuk
pertandingan di dalam dan di luar
negeri.
PROSES PERANCANGAN:
Pengelolaan:
Pengelolaan diartikan sebagai suatu
rangkaian pekerjaan atau usaha yang
dilakukan oleh sekelompok orang
untuk melakukan serangkaian kerja
dalam mencapai tujaan tertentu.
Ciri-ciri pengelolalaan:
E Masa yang diperuntukkan
E Masa latihan, prapertandingan dan
pertandingan
E Bilangan peserta
E Jenis pertandingan
E Belanjawan yang diberi
E Menyenarai pegawai
E Kemudahan tersedia
E Kemudahan alatan yang tersedia
Skop Pengelolaan Pendidikan Jasmani
Dan Sukan:
E Proses pengelolaan
E Pembentukan ahli jawatankuasa
E Ahli jawatankuasa boleh di bentuk
seperti berikut:
1. Ahli jawatankuasa induk
2. Ahli jawatankuasa kerja/kecil
3. Ahli jawatankuasa induk
terdiri daripada:
- Pengerusi
- Timbalan pengerusi
37
- Setiausaha
- Penolong setiausaha
- Bendahari
- Ahli gabungan/majlis
E Ahli jawatankuasa kerja/kecil terdiri
daripada:
+ Negeri
+ Daerah
+ Individu
+ Ahli Gabungan
Jawatankuasa Pengelola adalah
berperanan didalam perkara-perkara
berikut :
I. Bertanggungjawab sepenuhnya
didalam pengelolaan kejohanan
II. Mengadakan mesyuarat-mesyuarat
Jawatankuasa Pengelola dari semasa
ke semasa
III. Menubuh dan melantik Jawatankuasa-
jawatankuasa kecil dengan
mempunyai bidang tugas khusus
masing-masing dalam melaksanakan
pengelolaan kejohanan
Pentadbiran:
E Menurut Haji Wan Azmi Ramli di
dalam bukunya Pengurusan Terkini
Pentadbiran adalah pentadbiran ialah
sesuatu yang ditadbirkan dan ini
merangkumi bidang batasan yang
amat luas seperti menelah (meramal),
merancang, mengelola, mengawal,
menasihat, menyelaras, menyelia,
melatih dan kadangkala ,meniru dan
menurut.
E Mayo (1954) mendefinisikan
pentadbiran adalah satu fungsi untuk
menetapkan, menentukan, dan
memperjelaskan sesuatu, menggubal
dasar dan peraturan serta memberikan
kepercayaan kepada kakitangan untuk
menyelesaikan penugasan terutama
penugasan yang berprestij tinggi
+ Pembangunan jurulatih
UNIT HAL EHWAL JURULATIH:
Mengenalpasti bakal jurulatih yang
berwibawa dan berkelayakan
sebelum proses pengambilan dan
perlantikan jurulatih ke dalam program
Menguruskan pelantikan baru jurulatih
Menguruskan perlanjutan dan
penamatan khidmat jurulatih
Menangani dan menyelesaikan isu
berhubung dengan tatacara dan etika
kejurulatihan.
Memantau pengurusan kontrak
perkhidmatan jurulatih, visa kerja,
penempatan, tuntutan untuk semua
jurulatih luar Negara dan tempatan.
Mengemaskini data dan maklumat
jurulatih dari masa ke semasa
UNIT PENILAIAN DAN
PEMBANGUNAN JURULATIH:
Memantau penilaian dan prestasi
jurulatih dari masa ke semasa dan
sekurang sekurangnya setiap sekali
setahun
Mengenalpasti jurulatih yang
berpotensi untuk dihantar menghadiri
kursus-kursus yang boleh
meningkatkan lagi pengetahuan,
pengalaman serta kemahiran jurulatih.
Mengenalpasti symposium, seminar
dan bengkel kejurulatihan yang sesuai
sama ada di dalam atau luar Negara
untuk dihadiri oleh jurulatih tempatan.
Merancang dan mengendalikan
kursus-kursus akademik dan
profesional dalam bidang
kejurulatihan.
38
Meningkatkan prestasi jurulatih dari
segi penyimpanan data atlit untuk
bahan rujukan dan penyelidikan kajian
Membantu jurulatih dalam urusan
mendapatkan pensijilan penuh Skim
Pensijilan Kejurulatihan Kebangsaan
(SPKK) daripada Bahagian
Kejurulatihan ISN.
Mengemaskini pangkalan data semua
jurulatih yang menghadiri simposium,
kursus atau bengkel kejurulatihan.
UNIT PENDIDIKAN JURULATIH:
Bekerjasama dengan Institut Sukan
Negara (ISN), Institut Pengajian Tinggi
dan Institusi Sukan Luar Negara
mengenai program pendidikan
jurulatih.
Menganjurkan klinik peningkatan ilmu
kejurulatihan dengan kerjasama
Cawangan Elit, Pelapis, paralimpik dan
semua Majlis Sukan Negeri
Memastikan semua jurulatih sentiasa
bersedia menghadapi perubahan
dasar warsa sukan Negara dari masa
ke semasa
Sebagai pusat penyampaian
pendidikan kejurulatihan kepada
negeri-negeri.
Koordinator pendidikan dan
pembelajaran berterusan serta
memastikan setiap jurulatih mendapat
pendidikan terkini
KAEDAH MENYUSUN PROGRAM
PEMBANGUNAN UNTUK JURULATIH:
1) KEPERLUAN
E Persatuan sukan mesti menentukan
keperluan mereka dalam bidang
sukan.
E Pemimpin sukan hendaklah
menetapkan bentuk & peringkat
kepakaran yang diperlukan mereka.
E Cth: sama ada melahirkan jurulatih di
peringkat tempatan, kebangsaan @
antarabangsa
2) PERINGKAT
E Mempertimbangkan bilangan
jurulatih yang diperlukan di
tiap-tiap peringkat itu dalam
tempoh masa lima tahun akan
datang.
E Memikirkan sumber,
kemudahan, peralatan &
tenaga pengajar yang akan
melatih mereka.
E Mudah merancang latihan jika
terdapat segala kemudahan
yang diperlukan.
3) MENGENAL PASTI
E Persatuan sukan harus dapat
mengenal pasti jurulatih yang
berkemahiran tinggi untuk :
Memberi latihan yang teratur.
Membantu merancang
program latihan.
E Jika tiada kemudahan, mereka perlu
mencari altenatif lain, iaitu berhubung
dengan badan-badan sukan yang lain
untuk mengendalikan latihan.
4) MERANCANG
E Latihan jurulatih boleh dirancang untuk
mencapai matlamat latihan.
E Hal ini kerana latihan jurulatih
memerlukan latihan yang sistematik.
E Rancangan tersebut mesti mengikut
keperluan jurulatih yang sering
berubah-ubah.
5) MEMIKIRKAN SUMBER
39
E Mengambil kira sumber-sumber yang
ada di persekitaran persatuan sukan
itu.
E Latihan dapat dikendalikan oleh
Kementerian dan Jabatan Belia &
Sukan.
E Majlis Sukan Negara dan Majlis
Olimpik Malaysia dapat membantu
melatih jurulatih di peringkat pusat.
E Tenaga kerja pensyarah dan guru
boleh digunakan untuk mengadakan
CIRI-CIRI PROGRAM LATIHAN
JURULATIH latihan jurulatih:
1) PERINGKAT
E Latihan jurulatih terdiri daripada empat
peringkat:
Tahap asas: Jurulatih bertugas
dalam kalangan mereka yang
baru melibatkan diri dalam
sukan.
Tahap pertengahan: Melatih
peserta di peringkat daerah.
Tahap lanjutan: Melatih
peserta di peringkat negeri.
Tahap tinggi: Melatih peserta di
peringkat kebangsaan
2) BAHAGIAN KURSUS LATIHAN
E Bhg Pertama Merupakan
pengetahuan teknik tertentu, seperti
teknik sukan, strategi dan
perancangan latihan.
E Bhg Kedua Teori kejurulatihan,
seperti psikologi, psisiologi,
biomekanik, prinsip latihan,
kecederaan ahli sukan, pemakanan dll.
E Bhg Ketiga Pengalaman amali
(bidang yang penting dalam kursus
sukan).
3) PENSIJILAN
E Sangat penting menganugerahkan sijil
kepada ahli sukan yang berjaya
mengikuti kursus pada setiap
peringkat.
E Sijil menjadi perangsang kepada
mereka meneruskan latihan.
E Latihan kejurulatihan menjadikan
mereka lebih cekap mengendalikan
kegiatan sukan.
SUMBER & PELUANG LATIHAN
KEJURULATIHAN SUKAN:
1) KERJASAMA
E Kerjasama yang erat antara sumber-
sumber yang telah memberi latihan
kejurulatihan.
2) KLINIK SUKAN
E Jurulatih yang berwibawa di peringkat
kebangsaan dan antarabangsa sering
menjadi tenaga pengajar bagi kursus
jurulatih peringkat perintis.
E Perkhidmatan pakar-pakar klinik sukan
boleh diperolehi daripada mereka.
3) KLINIK TEORI KEJURULATIHAN
E Meliputi psikologi sukan, biomekanik
dan teori latihan sukan.
E Perkhidmatan didapatkan daripada
pusat latihan sukan di peringkat institut
perguruan, universiti, hospital
tempatan dll.
4) PRAKTIKAL
E Dijalankan oleh guru PJK dan
pensyarah pusat IPT.
KRITERIA PEMILIHAN CALON
JURULATIH:
i. Memiliki kecerdasan & kematangan
fikiran.
40
ii. Mempunyai pengetahuan mengenai
pertumbuhan & perkembangan
manusia.
iii. Mempunyai motivasi yang tinggi dalam
bidang & perkembangan sukan.
iv. Berminat untuk melibatkan diri dalam
kegiatan sukan jangka panjang.
v. Mempunyai kemahiran mengajar
dengan menyeronokkan & berkesan.
vi. Mempunyai hubungan manusia yang
baik, mesra, ceria & pandai bergaul.
vii. Mempunyai banyak masa yang
diperlukan untuk melatih ahli-ahli
sukan kelak.
PRINSIP KEJURULATIHAN
E Individu yang pakar dan dapat
membantu mengembangkan bakat.
E Menyedari perbezaan individu.
E Bermatlamat untuk mencapai
kecemerlangan.
E Kepimpinan melalui teladan.
E Berketrampilan menarik.
E Sukan sebagai cabaran hidup.
BIDANG TUGAS DAN
TANGUNGJAWAB JURULATIH
SUKAN:
E Menetapkan P&P mengikut individu
dan aktiviti.
E Mewujudkan suasana persekitaran
pembelajaran sukan.
E Memberi bimbingan yang diperlukan.
E Menilai kejayaan individu mengikut
objektif yang telah ditetapkan.
+ Kenal pasti bakat
+ Pembangunan atlet
Bab6: undang-undang dan pentadbiran
sukan
+ Kaitan undang-undang dan sukan
+ Liabiliti perundangan dalam sukan
+ Liabiliti Ialah pihak yang
dipertanggungjawabkan atas
kerosakan harta benda atau nyawa
yang berpunca dpd kecuaian atau
perlakuan yg tidak bertanggungjawab.
(Socros, 2000).
+ Membawa maksud guru dan pihak
pengurusan sekolah
dipertanggungjawabkan atas segala
kecuaian yang dilakukannya.
+ Peraturan liabiliti adalah satu garis
panduan bagi mengenalpasti ciri-ciri
kecuaian dalam sesuatu kes.
+ Contoh liabiliti guru:
Tidak menjalankan tanggungawab
Tidak mematuhi langkah keselamatan
Bertindak secara emosional
Cuai
Menggunakan kekerasan untuk
mendisplinkan murid.
Tidak mempunyai kemahiran yang
diperlukan.
Tidak bertindak secar rasional
+ Contoh Liabiliti Pihak Pengurusan
Sekolah:
Tidak menyediakan langkah-
langkah keselamatan.
Tidak menyediakan program dan
kursus-kursus keselamatan.
41
Tidak menyediakan peralatan
keselamatan.
Tidak menyediakan kakitangan
yang mahir dan berkelayakan.
Tidak mengawal displin murid.
Ciri-ciri kecuaian mengikut peraturan
liabiliti libatkan 4 pekara.:
1. Kewajipan menjaga (duty of care)
Kewajipan
menjalankan tugas
atau tanggungjawab
diberi. Cth guru
bertanggungjawab
menjaga keselamatan
murid semasa
mengajar dlm kelas,
sepjg waktu
persekolahan.
2. Langkah penjagaan yang berseuaian
(Reasonable care)
Bermaksud telah
mengambil langkah-
langkah keselamatan
bersesuaian ikut
standard ditetapkan
pihak sekolah ikut
pekeliling.
3. Punca atau penyebab utama ( actual &
proximate cause)
Mengenalpasti punca
kemalangan dalam
kes kecuaian. Cth
mengajar lompat
tinggi tidak guna
tilam.. Pelajar cedera
kerana mendarat
tanpa tilam. Guru
dipersalahkan atas
kecuaian.
4. Kecederaan atau kerosakan (harm &
damage)
Bermaksud berlaku
kerosakan atau
kecederaan berupa
kerugian wang ringgit
atau harta benda. Cth
seorang pelajar
menghilangkan rekit
tenis sekolah. Pihak
sekolah berhak
mengenakan penalti
ke atas pelajar dan
memintanya
membayar ganti rugi
kerana menghilangkan
harta sekolah.
Undang undang Tort:
E Satu bentuk undang-undang
melibatkan pengabaian tjgwb secara
tidak berkontrak.
E Contoh murid dan guru
bertanggungjawab menjaga harta
benda sekolah tetapi tanggungjawab
ini tidak dibuat secara bertulis atau
kontrak. Penyerahan tjgwb tersebut
hanya dlm bentuk lisan, jika mereka
mengabaikan tugas ini dan
menyebabkan kerosakan kepada harta
benda sekolah, maka mereka
dikatakan telah melakukan kecuaian di
bawah undang-undang tort.
Kedudukan undang-undang tort di
bawah undang-undang sivil.:
Undang undang sivil ada 2 bahagian :
1. Berkontrak
Berkontrak ialah undang-
undang sivil yang melibatkan
perjanjian bertulis atau
kontrak.
2. Tort (tidak berkontrak)
Tort ialah undang-undang sivil
yang tidak melibatkan kontrak.
Ia melibatkan kes kecuaian
yang perlu dibuktikan
42
kesahihannya oleh pihak
pendakwa, baru mahkamah
boleh jatuhkan hukuman.
Terbahagi 2 iaitu tort dengan
niat dan tort tanpa niatt.
Undang-undang tort dengan niat :
5 jenis:
1. Menyerang tanpa memukul (assault)
Menyerang tanpa
menyebabkan kecederaan.
Cth seorang pelajar
menyerang pelajar lain dengan
mengertak hanya untuk
menakutkannya sahaja tanpa
memukul pelajar tersebut.
2. Memukul dan mencedera (battery)
Melakukan kecederaan
berbentuk fizikal dgn cara
pukulan. Cth seorang pelajar
dengan secara sengaja
memukul mangsa dengan
tujuan untuk
mencederakannya.
3. Bertukar niat (transferred intent)
Bermaksud mengubah niat
daripada menyerang kepada
memukul. Cth serangan
gertakan tidak berkesan,
pelajar menukar niat
melakukan memukul.
4. Mengurung (false imprisonment)
5. Menyebabkan tekanan secara emosi
(infliction of emotional distress)
Undang-undang tort tanpa niat:
1. Tidak berniat (unintentional)
Bermaksud pihak pertama
melakukan kerosakan secara
cuai dan tidak sengaja
menyebabkan kerosakan pada
harta benda orang lain.
Contoh seorang pelajar tidak
sengaja telah memecahkan
cermin tingkap bilik darjah
semasa bermain dengan
rakannya.
2. Liabiliti bersama (vicarious liabiliti)
Bermaksud pihak yang
dipertanggungjawabkan atas
kesalahan yang dilakukan
pihak kedua.
Contoh penyokong bola sepak
dari sekolah A telah
merosakan harta benda di
sekolah B semasa
menyaksikan satu
pertandingan bola sepak yang
diadakan di sekolah B. pihak
dipertanggungjawabkan atas
kerosakan yang berlaku ialah
penyokong sekolah A.
Pengetua sekolah A juga akan
disabitkan kesalahan yang
dilakukan oleh muridnya
kerana gagal mengawal displin
pelajar. Secara tidak langsung
pengetua A telah menanggung
kecuaian yang dilakukan
pelajarnya.
Bentuk Hukuman yang dikenakan
dibawah undang-undang tort:
Bentuk hukuman dalam bentuk pampasan :
1. Pampasan setimpal
Pampasan atau gantirugi
dibayar berdasarkan jumlah
kerugian dialami pendakwa
( plaintif)
2. Pampasan menghukum
Di bawah hukuman ini kadar
ganti rugi yang dikenakan
adalah tinggi. Tujuan
pampasan ini adalah untuk
menghukum pihak defenden
(tertuduh) yang telah
melakukan kecuaian dengan
43
niat untuk mencederakan
plainitif.
3. Pampasan nominal
Pampasan atau ganti rugi
yang dibayar adalah sedikit
kerana palintif hanya
menanggung kerugian yang
sedikit.
Bab7: isu-isu dalam sukan
+ Wanita dan sukan
Lelaki 10% lebih tinggi daripada wanita
Berat badan : lelaki > 11kg dari wanita
kerana struktur tulang yang lebih
besar pada lelaki dan otot yang lebih
banyak pada lelaki
Rupa bentuk tubuh badan : lelaki >
wanita
Tulang : lelaki >berat daripada wanita
Tulang kaki, tulang tangan : lelaki >
panjang daripada wanita
Sendi : lelaki >besar daripada wanita
(kecuali sendi lutut, wanita lebih besar
untuk kestabilan tubuh wanita)
Pelvik girdle wanita yang lebih lebar
menyebabkan lutut wanita
membengkok ke dalam tapak dirian
wanita lebih sempit
Bentuk pelvis dan tulang femur wanita
lebih tirus dan membengkok ke dalam
menjadi pengalang kepada prestasi
larian
Amnya, prestasi sukan wanita lebih
rendah :
Abdomen yang lebih besar apabila
meningkat dewasa berbanding lelaki
yang besar dan lebar di bahagian atas
tubuh badan
Kesan daripada perbezaan tubuh :
wanita mengalami masalah untuk
aktiviti berlari, melompat atau menukar
arah tiba-tiba (bola jaring, tenis)
Rupa bentuk tubuh : wanita =
endormorf (kegemukan), lelaki =
mesomorf (tubuh berotot)
Isu pemakaian tudung dan pakaian
menutup aurat oleh para atlit wanita
negara yang beragama Islam.
Ketaksamaan peluang kesukanan
kepada wanita.
Kejayaan Ruqaya Al Ghasara dari
Bahrain memenangi pingat emas
dalam acara lumba lari 200 meter
wanita di Sukan Asia tahun lalu
sebenarnya sudah cukup untuk
menjawab kritikan terhadap
pemakaian tudung oleh atlit Islam yang
kononnya dikatakan merencatkan
kualiti persembahan mereka
Persatuan Bola Sepak Malaysia (FAM)
mengambil tindakan 'menggantung'
pasukan bola sepak wanita Malaysia
daripada menyertai sebarang aksi
kompetitif akibat kekalahan yang
memalukan pada tahun 2009.
Pasukan bola sepak wanita Malaysia
kalah 14-0 kepada Thailand yang
disusuli 8-0 kepada Vietnam.
sumber:-Berita Harian, 8 Dis 2009
Di Arab Saudi, wanita tidak boleh
melibatkan diri dalam bersukan, malah
wanita juga tidak dibenarkan menjadi
penonton pertandingan sukan
+ Sukan dan media massa
- Media bukan sahaja merupakan
cermin kepada masyarakat malahan ia
juga merupakan alat perubahan
44
kepada sesuatu masyarakat (Vir Bala
Aggarwal, 2002: xvii).
- L. JohnMartin pula berpendapat
bahawa media massa merujuk kepada
alat yang mewujudkan interaksi
sosial,politik, dan ekonomi dalam
ukuran yang lebih moden.
o Media haruslah
menyampaikan maklumat dan
mendidik masyarakat serta
menjadi medium perantaraan
dalam sesuatu masyarakat
(Vir Bala Aggarwal, 2002: xvii).
- Media massa jugaberperanan dalam
membantu perkembangan ekonomi.
Penjualan surat khabar jugamembantu
dalam ekonomi, penyiaran stesen
televisyen berbayar juga turut
menyumbang kepada faktor
perkembangan ekonomi
negara.contohnya sukan SEA yang
berlangsung dari negara kita Malaysia
dan banyak lagi.
- Terdapat beberapa bahagian dalam
media massa seperti surat khabar,
majalah,laman web seperti blog,
internet, televisyen, radio dan lain-lain
lagi. Setiap bahagian yang akan
memainkan peranan dalam proses
penyebaran maklumat kepada orang
ramai.
- Contohnya suratkhabar yang
merupakan salah satu medium dalam
menyebarkan maklumat kepada
masyarakat.
- Penghasilan surat khabar ini juga
dalam mendapatkan maklumat untuk
disampaikan kepada masyarakat
mengenai perkembangan dalam
sukan.
- Melalui media massa ,sesuatu
pasukan atau persatuan boleh
mendapat sumbangan dan juga tajaan
dari pelbagai pihak untuk kemajuan
dalam membangunkan sukan.
- Boleh meningkatkan fasiliti dan kualiti
sukan dengan pelbagai bentuk tajaan
yang diperolehi.
- Menaikan nama pasukan dan juga
atlet negara melalui publisiti oleh
media massa.
- Sebagai contoh, penggunaan media
seperti suratkhabar sebagai medium
untuk menjatuhkan orang lain dan
maklumat salah yang telah
memberikan pandangan negatif
masyarakat terhadap atlet-atlet
negara.( isu penyalahgunaan dadah)
- Melalui media juga suka menyalahkan
pasukan dan pemain yang kalah
dalam suatu perlawanan sehingga
timbulnya pelbagai andaian dan
spekulasi.
Peranan:
- JARINGAN INFORMASI SUKAN
o Berita memberi maklumat
tentang perkembangan sukan
semasa
people are well information of
the current sports event
PROMOSI DAN PUBLISITI
Membantu menjana
pembangunan sukan ke
martabat yang lebih tinggi.
Contohnya, publisiti tentang
world cup yang sekaligus
menarik minat orang ramai
untuk menyaksikannya.
Rancangan seperti SoccerKids
dan MyTeam iaitu pencarian
pemain bola sepak terbaik
adalah antara usaha media
menaikkan taraf dalam
menjana kemajuan sukan.
HIBURAN
45
seperti siaran langsung
perlawanan bola sepak.
Di samping menghiburkan, ia
juga memberi pendedahan
yang bersifat ilmiah kepada
penonton (teknik, strategi, dan
cara bermain)
JUALAN
Media juga memerlukan maklumat
atau isu dan berita terkini mengenai
sukan untuk melariskan jualan mereka.
+ Politik dan sukan
Politik ialah proses melambangkan
gelagat manusia yang mengandungi
konflik antara kebaikan di sebelah
pihak dan kehendak-kehendak
kumpulan di pihak yang lain.
Ia juga proses digunakan manusia
untuk menyelesaikan perbalahan
antara kepentingan individu dengan
kepentingan awam dalam sesebuah
institusi.
- Ahli sosiologi sukan menyatakan
politik tidak terlibat dlm sukan
disebabkan aspek berikut:
Atlit menceburi sesuatu sukan
kerana rasa tanggungjawab,
kebanggaan, semangat
kesukanan dan kesetiaannya
kepada negara.
Atlit bertanding untuk
membuktikan atau menilai
kebolehan diri sendiri.
Atlit, persatuan dan pentadbir
menceburi bidang sukan untuk
mendapatkan kuasa dan
pengaruh atas sebab
kepentingan peribadi.
Kuasa politik dalam sukan
Antarabangsa:
- 1980 Malaysia memboikot Sukan
Olimpik Moscow sebagai membantah
pencerobohan soviet ke atas
Afghanistan.
- Politik dalam sukan menjelaskan
wujudnya campur tangan kuasa
politik kerajaan dalam pengurusan
dan pentadbiran sesuatu badan
sukan.
- Kebanyakan pucuk pimpinan
badan-badan sukan di negara kita
dikuasai oleh ahli-ahli politik dan
sektor korporat.
- Kuasa politik memberikan kesan
besar terhadap perkembangan dan
kemajuan sukan peringkat dunia.Ia
boleh mengakibatkan keretakan
hubungan antara negara kerana
perbezaan ideologi dan ia juga
boleh merapatkan hubungan
negara-negara serta mewujudkan
integrasi nasional.
- Isu-isu politik dalam sukan
seringkali terjadi kerana perbezaan
pendapat.Isu-isu yang sering
berlaku adalah seperti perebutan
kuasa dalam badan sukan,pemilihan
penyertaan atlet dalam sesuatu
pertandingan,kemerosotan prestasi
atlet dalam sukan,displin atlet dan
pegawai serta perkara yang
berkaitan dengan pembayaran gaji
dan elaun.
- Menurut Datuk Seri Abdullah Ahmad
Badawi:
- AHLI-ahli politik atau kerabat diraja
boleh menyandang jawatan utama
dalam sukan asalkan mereka
memberikan komitmen tinggi terhadap
sukan yang diceburi.
- Menurut bekas Perdana Menteri,
penglibatan golongan (ahli politik) ini
tidak memberi masalah kepada sukan,
46
sebaliknya mereka juga boleh
memainkan peranan sebaik golongan
profesional atau mereka yang
mempunyai latar
belakang sukan
- KESAN POSITIF
- Seperti yang diketahui, sesebuah
badan sukanyang aktif memang
memerlukan pertolongandari segi
kewangan.
- Dengan adanya bantuan daripada ahli
politik,
maka sumber kewangan badan sukan
tersebut
sedikit sebanyak dapat
dipertingkatkan.
- Selain itu, badan sukan tersebut juga
boleh
menggunakan nama ahli politik untuk
mendapatkan penaja-penaja yang
dapat
memberi sumbangan dari segi
kewangan.
- Secara tidak langsung, dengan adanya
sumber
kewangan, maka badan sukan
tersebut dapat
mencari jurulatih-jurulatih yang
berkebolehan
dan berkemampuan untuk memberi
latihan
kepada ahli-ahli sukan dalam badan
tersebut.
- Latihan yang profesional dapat
membantu
dalam mempertingkatkan kejayaan
ahli-ahli
sukan dan ini juga dapat akan
membantu
dalam meningkatkan kebolehan
mereka untuk
mendapatkan johan dalam pelbagai
pertandingan sukan.
- Apabila terdapatnya pertandingan
yang
melibatkan pertandingan antarabangsa
seperti sukan ASEAN sebagainya,
ahli-ahli
politik akan dihantar ke luar negara
untuk
mengadakan persahabatan dengan
negara
lain.
- Perhubungan yang baik antara negara
akan
dapat membantu badan sukan dalam
negara
ini mendapat pelbagai maklumat
bagaimana
hendak mempertingkatkan prestasi
sesebuah
badan sukan dan sebagainya
KESAN NEGATIF
Terdapat sesetengah ahli politik yang
suka benar memegang pelbagai
jawatan dalam persatuan sukan dan
belia. Ini kerana mereka tahu jawatan-
jawatan tersebut sudah tentu dapat
mempopularkan nama mereka selain
ianya juga boleh digunakan untuk
membantu
mereka ketika pemilihan parti dan
pilihanraya umum.
Keterlibatan ahli politik dalam
menerajui sesuatu persatuan kadang-
kadang akan menjejaskan penumpuan
mereka mentadbir
negeri dan negara.
Selain itu ianya juga menjejaskan
persatuan- persatuan itu sendiri
kerana pemimpin ini juga sibuk dengan
urusan pentadbiran kerajaan dan
politik.
Malah kadang-kadang persatuan-
persatuan terjejas kerana urusan
politik
dicampuradukkan dengan urusan
persatuan.
47
Akhirnya kedua-dua jawatan iaitu
jawatan kerajaan dan persatuan
diabaikan oleh kerana kesuntukan
masa dan kurangnya penumpuan.
+ Insentif dan atlet
Insentif
o merupakan penghargaan kepada atlet
yang cemerlang dalam sesuatu kejohanan.
o Dorongan kepada atlet untuk
mencapai kejayaan dalam sesuatu
pertandingan .
o 2 jenis intrinsik dan ekstrinsik
o Contoh skim insentif atlet remaja
majlis sukan negara :
Skim hadiah kemenangan sukan
(SHAKAM)
Skim hadiah Kemenangan Atlet
Remaja (SHAKAR)
Rawatan perubatan percuma
Bantuan yuran persekolahan dan
pengajian di institut pengajian tinggi
( biasiswa, yuran pengajian dan khidmat
jurulatih).
+ Insentif Intrinsik ialah keinginan untuk
mencapai kejayaan disebabkan oleh
faktor pendorong lahir daripada diri
individu seperti :
o Minat terhadap sesuatu jenis
sukan
o Semangat patriotisme
+ Insentif Ekstrinsik merupakan
penghargaan yang diberikan kepada
seseorang atlit.
o Contoh wang, cendermata,
pingat atau trofi, sijil
penyertaan dan biasiswa
pelajaran
Keberkesanan Insentif intrinsik &
ekstrinsik:
- Menggalakkan murid melibatkan diri
dalam aktiviti sukan dan kokurikulum.
- Meningkatkan semangat atlet untuk
belatih dengan bersungguh-sungguh
untuk menghadapi pertandingan
- Mendorong atlit untuk berjaya dalam
pertandingan akan datang.
- Meningkatkan kepuasan atlet kerana
berasa sumbangan mereka dihargai
oleh sekolah, masyarakat atau negara.
- DEFINISI INSENTIF
- Insentif adalah pengupahan yang
memberikanimbuhan yang berbeza
mengikut kepadaprestasi yang
berbeza.
- TUJUAN INSENTIF
- Tujuan Pemberian Insentif :
- Fungsi utama dari insentif adalah
untukmemberikan tanggungjawab
dan dorongankepada atlet serta
meningkatkan produktivitikerja
individu mahupun kelompok
KEBAIKAN

- Memberi sokongan moral kepada


atlet.
- Merupakan penghargaan kepada atlet
atas usaha keras mereka.
- Penyuntik semangat kepada atlet
untukmengekalkan pencapaian.
KEBURUKAN
Tidak semestinya menjanjikan
pencapaianberterusan kepada atlet.
(cth: Hafiz Hashim)
48
Perjuangan dipertikaikan. (negara atau
wang?)
Atlet-atlet mudah berasa berada dalam
zonselesa.

Atlet tidak menunjukkan prestasi yang


baiksekiranya insentif tidak
memuaskan hati.
Memberi tekanan kepada atlet
+ Perjudian dan sukan
Wang Pertaruhan bertaruh wang
ringgit untuk menentukan pihak yang
bakal menjadi pemenang.
Rasuah terdapat pihak tertentu yang
merasuah dan mengatur perlawanan
yang dilangsungkan
- Perjudian merupakan satu dosa dan ia
boleh menjauhkan manusia daripada
keberkatan.
- Hasil perjudian merupakan hasil yang
tidak halal, maka sumber yang tidak
halal akan menggelapkan hati dan
menjadikan kita jauh daripada
keberkatan.
- Perjudian juga akan menimbulkan
suasana yang tidak harmoni di dalam
keluarga dan masyarakat.
- Perjudian juga akan menimbulkan
kejahatan atau kemungkaran-
kemungkaran yang lain seperti
penipuan, pencurian, pergaduhan dan
sebagainya yang semua ini ditaja oleh
nafsu dan syaitan.
DEFINISI :
- Menurut kamus dewan edisi ke-3
(1997), Perjudian bermaksud
permainan dengan memakai wang dan
lain- lain sebagai taruhan.
- Menurut Tesaurus Umum Bahasa
Melayu (1990), judi didefinisikan
sebagai memperjudikan,
mempertaruhkan, mempertarungkan
dan menggadaiakan yang melibatkan
sebagai pertaruhan.
- Menurut kamus pelajar cetakan ke-13
(1997), Perbuatan atau hal menjudikan
dengan bertaruhkan wang.
- Perjudian ialah perihal berjudi iaitu
permainan dengan menggunakan
wang atau barang-barang berharga
sebagai taruhan :Pendidikan Jasmani
dan Pendidikan Kesihatan Tahun
6( 2007).
- Mengapa wujudnya perjudian dalam
sukan?
- Kewangan
- Hiburan
- Bookie (individu atau
organisasi yang
menjadi dalang dalam
menguruskan
perjudian dalam sukan)
JENIS PERJUDIAN DALAM
SUKAN:
- Menentukan dan mengatur
perlawanan
- Sebelum pertandingan
bermula keputusan
perlawanan sudah ditentukan.
- Sogokan akan diberikan
kepada atlet atau pegawai
perlawanan untuk mengatur
keputusan pertandingan.
- Bertaruh keputusan
pertandingan
- Peminat sukan akan bertaruh
untuk sesuatu pertandingan
contoh bola sepak
49
keputusan pertandingan
jumlah jaringan
KESAN RASUAH:
- Mencemarkan imej sukan negara
- Mutu sukan merosot
- Kepercayaan peminat sukan terjejas
- Menjejaskan hubungan dalam
pasukan
CARA ATASI:
- Menghayati dan mengamalkan Rukun
Negara
- Memberi penerangan tentang gejala
rasuah dan perjudian
- Penglibatan dalam ceramah agama
dan kursus motivasi
- Peranan kelab penyokong
- Kebajikan atlet itu dijaga dengan baik
+ Cabaran sukan membangun masa kini
- Infrastruktur dan Fasiliti
Infrastruktur dan kemudahan yang
sedia ada harus diperbetulkan dan
dinaik taraf.
Negara kita kekurangan:
a. Gimnasium
b. Kompleks sukan bertaraf
dunia
c. Gelanggang
Peralatan latihan usang
Aspek penyelenggaraan agak lemah
Kekurangan infrastruktur boleh
mengakibatkan kepadatan jadual
kuliah pelajar yang mungkin boleh
mendatangkan kesan terhadap
keselesaan belajar di kalangan pelajar.
Pelajar hanya memiliki masa yang
terhad untuk mengulangkaji pelajaran
dan bergiat aktif dalam bidang sukan.
- World Class Player
Melahirkan pemain nombor satu dunia
seperti:
o Datuk Nicole Ann David
o Datuk Lee Chong Wei
Kekurangan:
Jurulatih berpengalaman Jurulatih
diimport dari luar negara.
Kemudahan Menyebabkan atlet
dihantar menjalani latihan di luar
negara.
Pakar pemakanan (diet), ahli
fisioterapi dan pakar psikologi
Untuk meningkatkan prestasi
atlet
- Pembangunan atlet
Majlis Sukan Negara & Institut Sukan
Negara
o Melibatkan pusat latihan,
jurulatih, aktiviti program dan
sebagainya.
Kemelesetan ekonomi menjejaskan
program pembangunan atlet.
Banyak syarikat tidak mampu menaja
program, persatuan sukan dan atlet
negara.
Program pembangunan atlet yang
tidak seagresif atlet luar negara.
50
Pegawai sukan dan jurulatih kurang
bersunguh-sungguh untuk
merencanakan program pembangunan
sukan.
Kerajaan masih dalam proses
mewujudkan pusat kecemerlangan
bagi sukan-sukan tertentu.
Contohnya :
Sekolah Sukan Bukit Jalil
Sekolah Sukan Bandar Penawar
- Kebajikan atlet - YAKEB
- Pusat kecemerlangan atlet IPTA
Pemilihan beberapa buah IPTA
sebagai pusat kecemerlangan sukan
bagi melahirkan atlet bertaraf dunia
untuk menggantikan atlet yang sedia
ada. Penubuhan sekolah-sekolah
sukan
Kekurangan hubungan yang wujud
antara persatuan sukan dengan
kerajaan.
Perbincangan mengenai sukan yang
wujud adalah terbatas
Persatuan sukan hanya menerima
bantuan dan sokongan kewangan
yang sedikit daripada kerajaan untuk
kegiatan sukan
Badan-badan sukan dan pihak
kerajaan kurang peka terhadap
keperluan masing-masing
Kurangnya kerjasama antara badan
sukan dengan pihak kerajaan
+ Isu sosiobudaya
+ Sosiobudaya ialah cara hidup atau
kegiatan manusia dalam sesebuah
masyarakat.
+ Ia mencerminkan nilai, norma, agama
dan adat resam anggota masyarakat
terdiri ahli keluarga, saudara mara dan
jiran tetangga.
+ Ia diambilkira dalam sukan dari segi
pemilihan aktiviti sukan & permainan,
pakaian dan idola, perlu mengambil
kira aspek sosiobudaya masyarakat
malaysia.
Pemilihan permainan:
Faktor mempengaruhi :
Agen sosialisasi
Status sosioekonomi
Kemudahan
Agen sosialisasi merupakan individu,
kumpulan atau institusi yang
memperkenalkan aktiviti sukan kepada
seseorang serta mengajar nilai, sikap
dan kemahiran .
Agen sosialisasi keluarga
( ibubapa, kakak, abang, datuk
dll), masyarakat (jiran,
persatuan, institut
keagamaan), Sekolah ( guru &
jurulatih), Rakan (sekelas &
sepasukan) dan Media Massa
(televisyen, suratkhabar,
majalah, ICT)
Status sosioekonomi
Taraf kehidupan manusia dari
aspek ekonomi individu.
Sukan golf & ekuesterian
hanya mampu disertai atlit
sosioekonomi tinggi.
Kemudahan seperti padang,
gelanggang, dewan , kolam, alatan
dan sebagainya.
Pemilihan pakaian:
51
Pakaian yang sesuai dan mempunyai
ciri keselamatan.
Pakaian sukan merangkumi baju,
seluar dan kasut bersesuaian dengan
aktiviti sukan, budaya dan adat resam
negara.
Faktor penting memilih pakaian sukan
ialah keadaan cuaca, bentuk aktiviti,
perlindungan keselamatan dan identiti.
Pakaian sukan perlu selesa dan
memudahkan pergerakan untuk
mengelakkan kecederaan dan
kemalangan
Ciri-ciri pakaian sesuai untuk cuaca
panas:
Mudah menyerap peluh dan
lembapan
Baju lengan pendek
Pakaian jenis nipis, lembut,
gebu dan selesa dipakai.
Berwarna cerah
Pembebas haba yang baik
Ciri pakaian aktiviti berisiko /
perlindungan khas :
Kalis api , kalis air, tahan
geseran, menyerap hentakan
dan tahan tekanan udara.
IDOLA:
Individu yang disanjung dan menjadi
pujaan orang ramai. Peminat sering
kali meniru gelagat serta tingkahlaku
idola mereka.
Kualiti / ciri istimewa ada pada idola:
Seringkali membantu pasukan
memenangi pertandingan /
kejohanan
Rekod pencapaian cemerlang
seperti pemegang rekod
jaringan gol terbanyak atau
acara lari pecut.
Kemahiran yang tinggi dalam
sesuatu bidang sukan
Tahap kecergasan yang tinggi.
Mempunyai semangat
kesukanan yang tinggi
Mempunyai personaliti yang
menarik
Komersialisme dalam sukan
Sebuah perniagaan yang berasaskan
barangan, kepakaran dan
perkhidmatan sukan.
Contoh Sukan Komanwel, Formula 1
telah membawa masuk berjuta-juta
wang ringgit asing.
Semua keuntungan diperolehi melalui
pengelolaan, pembuatan alatan sukan,
pelancongan, pengiklanan dan
penyiaran. Industri ini telah menjana
keuntungan bagi negara.
FAKTOR PENDORONG
KOMERSIALISME:
Keuntungan
Pihak penaja akan meraih
keuntungan berlipat ganda
melalui penjualan tiket,
penajaan dan hak penyiaran.
Pembangunan sukan negara
Sokongan dan tajaan daripada
pihak swasta dapat
membangunkan program
sukan negara.
Atlet profesional
Kewujudan atlet profesional
yang popular dapat membantu
52
pihak swasta mengiklan
produk mereka.
Pembangunan teknologi
Perkembangan pesat industri
penyiaran dan multimedia
memudahkan sukan untuk
dipromosikan di seluruh dunia.
Kesan Positif komersialisme dalam sukan:
Membantu membangunkan program
sukan negara melalui tajaan daripada
pihak swasta dengan menyediakan
dana kewangan yang besar.
Melahirkan ramai bintang sukan
bertaraf dunia melalui tajaan dan
sokongan pihak korporat seperti
Shalin, Nicole, Ong Beng Hee
Menyediakan peluang pekerjaan
menerusi sektor-sektor berkaitan dgn
sukan spt pelancongan, perhotelan,
penyiaran dan perkilangan.
Mempromosikan negara ke seluruh
dunia melalui penganjuran sukan
bertaraf antarabangsa
Kesan negatif komersialisme:
Memetingkan keuntungan dan
mengetepikan nilai-nilai murni yang
ingin dibentuk melalui sukan.
Melahirkan atlet yang kurang jati diri,
komitmen dan semangat patriotisme
kerana mereka hanya mengejar
kebendaan.
Membebankan penonton dengan
mengenakan bayaran atau harga tiket
yang tinggi untuk menyaksikan acara
sukan.
Bab 8: nilai dan etika dalam sukan
Etika dalam sukan:
Panduan peranan peserta, penonton,
jurulatih, kumpulan sorak, pegawai,
pengurus dan juga pentadbir sukan.
Untuk menangani insiden negatif
dalam sukan spt caci-mencaci,
pergaduhan, rusuhan dan tingkahlaku
lain tidak beretika.
Semangat Kesukanan ialah kualiti
tingkahlaku yang adil terhadap
pasukan sendiri dan pihak lawan serta
sedia menerima kekalahan dan
kemenangan dgn hati terbuka.
Ciri semangat kesukanan penonton:
Keberanian diri
- Ia berani serta berazam
melakukan sesuatu pekara
dgn betul dan bersifat
kemanusiaan.
Mengetahui peraturan dan undang-
undang permainan
- ia dapat memahami
keputusan pengadil, beri
komen dgn lebih teknikal,
bernas dan terperinci melalui
saluran betul untuk
penambahbaikan pasukanya.
Sentiasa menghormati pihak lawan &
pengadil
- Pihak lawan perlu dihormati,
disambut dan beri layanan
baik.
- Pengadil individu mengadili
sesuatu perlawanan.
- Penonton perlu bersifat tolak
ansur, bersopan santun,
mengambil berat &
menjalinkan persahabatan dlm
situasi kemenangan @
kekalahan.
Dapat mengawal perasaan diri
- Penonton perlu mengetahui
cara menyokong pasukannya
ketika menang & dpt
53
mengawal perasaan bila
kalah. Sabar & tenang
menerima keputusan.
Kesetiaan kepada pasukan sendiri
- Pemain perlu diberi peluang &
galakan peningkatan prestasi
diri dlm pasukan diwakilinya.
Menghargai kemahiran dan
persembahan berkualiti.
- Penonton perlu memberi
sokongan kpd persembahan
kemahiran baik, perlakuan ini
menunjukkan kesedaran dan
pengargaan terhadap prestasi
yang berkualiti tanpa mengira
pasukan
-
Kesan semangat kesukanan kepada
pasukan / negara:
1. Motivasi terhadap pasukan
2. Peningkatan keyakinan diri para
pemain.
3. Para pemain mempamerkan mutu
permainan yang bersih
4. Memberi imej yang baik kepada
negara
5. Memperolehi hak mengelola dan
menganjurkan sesuatu pertandingan
diperingkat antarabangsa.
+ Permainan bersih
Etika merupakan prinsip, nilai dan
pegangan diterima sebagai panduan
tingkahlaku dlm kehidupan seharian.
Etika ditekankan dalam sukan ialah
permainan bersih .
Amalan permainan bersih pada
o Peserta
o Jurulatih & pegawai sukan
o penonton
Etika peserta-permainan bersih:
Mematuhi semua peraturan dan
undang-undang permainan
Mematuhi keputusan pengadil
Mematuhi arahan jurulatih
Menjaga displin dan maruah diri
semasa perlawanan
Menjaga imej dan nama baik keluarga
dan sekolah.
Menghormati pasukan lawan.
Bermain dengan tenang dan tidak
mengikut emosi.
Bermain dengan adil dan berlaku jujur.
Elak daripada bermain kasar.
Bermain sebagai satu pasukan
Etika penonton permainan bersih:
Menghormati keputusan pengadil.
Menghormati pemain dan pegawai
pasukan lawan.
Mematuhi peraturan tempat
pertandingan
Menghormati arahan pegawai
pertandingan dan pegawai
keselamatan.
Menjaga displin dan maruah diri.
Menjaga imej dan nama baik keluarga
dan sekolah.
Menjaga kebersihan padang atau
tempat pertandingan.
Menjaga harta awam atau peralatan di
tempat pertandingan.
54
Menghormati perasaan penyokong
pasukan lawan dan penonton lain.
Sentiasa tenang dan tidak mengikut
emosi.
Etika jurulatih dan pegawai sukan
permainan bersih:
Mematuhi peraturan dan undang-
undang permainan pada setiap masa.
Menerapkan semangat kesukanan
dalam diri semua atlit
Memastikan keselamatan dan
kebajikan pemain
Sentiasa menjaga displin pemain
Menghormati pasukan lawan.
Mengamalkan permainan yang bersih.
Kesan daripada Permainan Bersih:
Pengadil & pegawai sukan
Kelancaran perlawanan dan
pertandingan
Mengurangkan jumlah pemain
yang dikenakan tindakan
displin.
Mewujudkan keharmonian dan
keselesaan pemain dan
penonton
Pemain
Mengelak daripada berlaku
kecederaan.
Merapatkan hubungan pemain
dengan pasukan yang lain.
Mengajar nilai-nilai penting
seperti semangat kesukanan
( sportmanship)
Meningkatkan imej pasukan
Penonton
Menjadikan aktiviti sukan satu
aktiviti yang menyeronokan.
Meningkatkan minat penonton
terhadap sesuatu acara sukan
Meningkatkan jumlah
penonton
+ Penyalahgunaan bahan dalam sukan
Apakah isu-isu yang melibatkan dadah
dan sukan?
Penggunaan drug untuk
meningkatkan tahap keupayaan sukan
bukan sahaja
menyebabkan kesan sampingan yang
buruk tetapi boleh membawa maut
kepada ahliahli sukan tahun demi
tahun.
Dalam tahun 1967, Jawatankuasa
Olimpik Antarabangsa telah bersetuju
untuk
mengharamkan atau menghadkan
penggunaan sesetengah bahan atau
kaedah yang
boleh meningkatkan tahap keupayaan
atlit.
Atlit berisiko disingkirkan dari
menyertai pertandingan sekiranya
didapati positif
mengambil dadah terlarang melalui
ujian secara rambang. Mereka juga
akan merana
akibat kesan drug samada secara
jangka pendek dan panjang.
Apakah maksud Drug?
Drug adalah merupakan sesuatu
bahan (selain daripada makanan) yang
apabila diambil, akan menyebabkan
55
perubahan dalam badan. Jika
perubahan itu memberi manfaat
kepada badan, drug ini disebut
sebagai ubat. Sekiranya perubahan ini
membawa keburukan kepada badan,
ianya disebut sebagai racun.
Apakah 'doping'?
'Doping' adalah penggunaan bahan
atau kaedah yang diharamkan untuk
meningkatkan prestasi sukan oleh atlit.
'Doping' secara tidak sengaja berlaku
apabila atlit mengambil ubat untuk
merawat sesuatu penyakit dan tanpa
disedari ubat berkenaan mengandungi
bahan yang dilarang.
Atlit-atlit tertakluk kepada polisi
melarang 'doping' dan
bertanggungjawab untuk menyemak
status bahan-bahan dan ubat-ubatan
yang diambil.
Kenapa sesetengah bahan dan
kaedah diharamkan?
Alasan diharamkan melibatkan
beberapa isu: Kesihatan - Banyak
bahan boleh menyebabkan kesan
yang tidak baik terhadap kesihatan jika
tidak digunakan dengan betul.
Etika - Di dalam sesetengah keadaan
bahan-bahan dan kaedah-kaedah
yang diharamkan boleh meningkatkan
tahap keupayaan atlit melebihi tahap
biasa.
Undang-Undang - Sesetengah drug
adalah haram dan dengan itu
penggunaannya adalah dilarang dalam
sukan.
Apakah polisi penyalahgunaan drug
dalam sukan di Malaysia?
Strategi yang diambil bertujuan untuk :
Pencegahan
Pembasmian :
o Salah laku dan penyalahgunaan
dadah
o Sikap dan kebiasaan yang
cenderung ke arah doping
Memantau :
o Ujian doping di luar pertandingan
o Parameter latihan dan tahap
keupayaan
Langkah berjaga-jaga Sebelum
mengambil sebarang ubat, atlit perlu
mendapatkan khidmat nasihat
daripada doktor, pegawai sukan
bertauliah dan pegawai pusat doping,
jika ingin menyertai acara sukan di
peringkat kebangsaan atau
antarabangsa. Ini adalah kerana
terdapat banyak ubat yang boleh
membawa kesan terhadap tahap
keupayaan atlit.
Kenapa terdapat penyalahgunaan
bahan oleh atlet berlaku sewaktu
pertandingan?
kerana atlet ingin berada atau
mengekalkan tahap kesihatan yang
terbaik di samping sebagai jalan
mudah untuk mengecapi kejayaan
Ia juga bertujuan untuk meningkatkan
stamina dan tenaga pada tahap yang
tinggi selain bertindak sebagai ubat
tahan sakit sekiranya atlit mengalami
sebarang kecederaan tertentu.
Sebagai bukti, petikan artikel Berita
Harian bertarikh 09 September 2009
menyatakan bahawa pelumba basikal
Negara, Muhammad Fauzan Ahmad
Lutfi mengambil dadah terlarang
kerana ingin berada pada tahap
kesihatan yang terbaik selepas
mendapat tahu dia terpilih buat
mengikuti program latihan elit skuad
trek negara di Australia.
Fauzan, 23 dalam petikan akhbar
menyatakan beliau sebenarnya
mengalami kecederaan otot lutut kiri
56
yang membuatkan dia bertindak
mengambil keputusan untuk mencari
kaedah perubatan yang lain tanpa
menyedari ubat yang diambil telah diuji
positif sewaktu Mini Olimpik
Apakah contoh penyalahgunaan
bahan yang selalu digunakan atlet
sewaktu pertandingan?
Antaranya ialah dadah rangsangan
jenis nandrolone iaitu sejenis steroid
anabolik yang digunakan oleh atlit
lumba basikal Negara, Muhammad
Fauzan Ahmad Lutfi.
trio atlet menembak Kebangsaan,
Bibiana Ng, Joseline Cheah dan Siti
Nur Masitah Badrini juga terpalit
kesalahan dalam penyalahgunaan
bahan terlarang apabila didapati
mengambil dadah jenis propranonol
bertujuan bagi mengurangkan
debaran. (petikan artikel akhbar Berita
Harian, 08 Sept 2009) oleh Norbakti
Alias.
Apakah akibat/ hukuman yang akan
diterima atlet tersebut sekiranya dia
didapati bersalah?
Hukuman penggantungan selama
beberapa tahun dikenakan ke atas
mana-mana atlet yang disahkan
mengambil bahan terlarang tertentu
dalam sukan selain tindakan tataterbib
dikenakan pada atlet tersebut.
Sebagai contoh bagi membuktikan
kenyataan ini, dalam satu pernyataan
artikel akhbar berita harian,
memberitahu MSN mengambil langkah
awal dengan menghentikan segala
bantuan, elaun latihan dan kemudahan
kepada Amirul serta melarangnya
daripada menyertai skuad kebangsaan
untuk menjalani sesi latihan di
Hughou, China.
Bagaimanakah caranya untuk
menyelesaikan masalah
penyalahgunaan bahan yang kerap
berlaku pada era modenisasi ini?
dengan memberi pendedahan yang
lebih mendalam kepada para atlet dan
perkara ini perlu dilakukan pada
peringkat bawahan.
Hal ini boleh dilaksanakan melalui
aktiviti kaunseling, ceramah, kempen
kesedaran dan sebagainya kepada
para atlet agar mereka dapat berusaha
dan bekerja keras dalam mencapai
sesuatu kejayaan.
Selain itu, para atlet juga perlu sedar,
mereka harus bertanggungjawab atas
apa sahaja makanan yang diambil
kerana persatuan mahupun pegawai
sukan tidak boleh memerhatikan
pergerakan mereka sepanjang masa.
Apa sahaja makanan khususnya
makanan tambahan perlu dirujuk
kepada Institut Sukan Negara (ISN)
untuk memastikan `kebersihannya'
daripada dadah larangan.
+ Keganasan dalam sukan
+ Berlaku pada atlit, pegawai, jurulatih
dan penonton semasa pertandingan.
+ Tindakan yang boleh mengakibatkan
kecederaan kepada orang lain atau
kerosakan kepada objek tertentu
seperti perlakuan fisikal, ugutan lisan
( akibat kecederaan mental) .
+ Lahir daripada perasaan marah, tahap
kebangkitan (arousal) yang tinggi serta
keadaan emosi diluar kawalan.
+ Punca :
o Faktor Psikologi
o Faktor persekitaran
o Faktor biologi
57
Keagresifan berpunca dari faktor
psikologi:
1. Tindakan provokasi
Tindakan mencabar lawan
supaya membuat reaksi balas.
2. Tekanan Emosi : mudah hilang
kawalan berpunca dari stres akibat
Prestasi dibawah jangkaan
Jangkaan kejayaan terlalu
tinggi tetapi diambang
kekalahan.
Provokasi pihak lawan dan
penonton.
3. Jangkaan perlakuan kasar
Individu yang menjangka
bahawa beliau akan dikasari
pihak lawan mempunyai
kecenderungan tinggi untuk
bertindak agresif.
4. Kurang pengetahuan contah :
Dlm sukan terutama
melibatkan kontak, pemain yg
kurang mengetahui peraturan
kontak berkemungkinan
memijak pemain lwn yg
sedang terbaring kerana
beranggapan perbuatan
tersebut tidak menyalahi
peraturan permainan.
Penonton yg kurang
berpengetahuan mungkin tidak
berpuas hati dgn keputusan
pengadil lalu bertindak liar.
Keagresifan berpunca dari faktor
persekitaran:
1. Lokasi pertandingan
Sokongan padu penonton blh
menggalakkan pasukan tuan
rmh bertindak agresif.
Sebaliknya pasukan pelawat
juga blh bertindak agresif
kerana mempertahankan
kedudukan atau akibat
provokasi dpd penonton.
2. Cuaca ketika pertandingan
Bermain ketika cuaca panas
@ hujan boleh menyebabkan
seseorang bertindak agresif.
Cth keadaan padang licin blh
mengakibatkan perbuatan
tidak disengajakan tetapi
disalah anggap sebagai
tindakan kasar oleh pihak
lawan.
3. Keputusan pertandingan
Keputusan perlawanan tidak
dijangka blh merangsang
tindakan agresif. Dlm situasi
ini pemain mungkin berasa
tertekan kerana gagal
mencapai kemenangan.
4. Aspek Keselamatan
Tahap keselamatan yg longgor
dilokasi pertandingan adalah
faktor utama perlakuan agresif
di kalangan penonton.
Tingkahlaku provokasi yg tidak
dihalang juga adalah punca
utama keganasan sukan.
Keagresifan berpunca dari faktor
biologi:
1. Hormon adrenalin
Kajian sains menunjukkan
hormon ini boleh merangsang
perlakuan agresif. Rembesan
hormon ini meningkat dlm
keadaan suhu tinggi, kelesuan
dan suasana bising.
2. Kesan steroid
Pengambilan steroid memberi
kesan sampingan kepada
mood seseorang. Perubahan
58
mood yang kadangkala sukar
dikawal boleh mencetuskan
sikap agresif.
3. Kebangkitan fisiologi
Kebangkitan fisiologi ialah fenomena
biasa dikenali naik semangat. Setiap
orang mempunyai respons yang unik
apabila mengalami fenomena ini dan
kesannya rembesan hormon adrenalin
meningkat dan ia mangkin kepada
keganasan.
Langkah-langkah meminimumkan
keagresifan dalam sukan:
- Mewujudkan sistem kawalan
keselamatan yg ketat.
Memastikan tiada objek
berpotensi dijadikan senjata @
alat provokasi dibawa masuk
ke kaw pertandingan.
- Memisahkan penyokong pasukan
lawan.
Pisahkan tpt ddk penyokong
mengelakkan tingkah laku
provokasi. Kawasan penonton
dan pertandingan perlu
dipisahkan dgn meletakkan
pagar.
- Menggalakkan role-model yang baik
Ia mempamerkan nilai-nilai
positif yg blh dijadikan teladan
kpd atlit muda.
- Memberi ganjaran permainan bersih
cth anugerah fair play utk
permainan bersih.
- Menghukum tindakan agresif
Spt penggantungan atlet,
jurulatih & pegawai terlibat dlm
tempoh tertentu.
- Mendisplinkan diri
Displin diri yg tinggi asas
kawalan sifat agresif dan ia
boleh dibina melalui
pengetahuan tinggi terhadap
aspek kesukanan diceburi
serta pemupukan nilai positif
spt semangat berpasukan,
setia kawan dan patriotisme.
- Menguasai kemahiran pengurusan
stres
Mengekalkan sifat tenang dlm
situasi yg tegang. Jurulatih blh
mengadakan sesi mempelajari
kemahiran pengurusan stress
seiring dgn program latihan
kemahiran yg dijalankan.
+ Gangguan dalam sukan
Apa itu gangguan dalam sukan?
Gangguan di dalam sukan ialah
berbagai tingkah laku oleh individu
atau organisasi iaitu:
1. Provokasi,keganasan,memperk
ecil atau mengugut
2. Boleh berlaku kepada individu
atau kumpulan
3. Merujuk kepada perwatakan
individu atau kumpulan
tersebut
Perbuatan yang dipanggil sebagai
gangguan adalah tingkah laku yang
diaggap tidak disenangi oleh individu
atau kumpulan.
Jenis- Jenis Gangguan Dalam
Sukan
Terdapat 3 jenis iaitu:-
1. Gangguan seksual
2. Kelakuan ganas/ kasar
59
3. Diskriminasi
Gangguan seksual
Gangguan seksual ialah:-
1. Provokasi secara seksual
2. Permintaan melakukan
perbuatan seksual
3. Perbuatan yang meransang
seksual (lucah samada secara
lisan atau bertulis)
Kelakuan ganas/ kasar
Kelakuan kasar ialah:-
1. Kekasaran secara fizikal
(menyerang)
2. Serangan emosi (ugutan,
desakan atau ketidakpuasan
hati)
3. Pengabaian (kegagalan
memberi layanan asas fizikal
dan emosi seorang manusia)
4. Penyalahgunaan kuasa (antara
jurulatih-pemain atau
pengurus-pemain)
Rusuhan adalah satu bentuk gangguan
sivil yang terdiri daripada kumpulan yang
tidak teratur dan mengamuk secara tiba-
tiba serta bertindak melakukan keganasan,
laku musnah atau jenayah lain. Sementara
seseorang individu mungkin cuba
memimpin atau mengawal rusuhan,
rusuhan selalunya kucar-kacir dan tidak
teratur.
Rusuhan biasanya berlaku sebagai reaksi
kepada kesedihan tertentu atau rasa tidak
puas hati. Sepanjang sejarah, rusuhan
berlaku kerana keadaan kerja serta taraf
hidup yang teruk, penentangan terhadap
kerajaan, penentangan terhadap cukai,
konklik antara kaum atau agama, ataupun
setelah kekalahan sesebuah pasukan di
sesuatu acara sukan terutamanya bola
sepak.