Anda di halaman 1dari 10

UJIAN BULANAN PERTAMA SAINS TAHUN 5

JAWAB SEMUA SOALAN SECTION A / OBJECTIVE QUESTIONS BAHAGIAN A / SOALAN OBJEKTIF


1. Which of the following can only be seen under a microscope ? Antara berikut, yang manakah hanya boleh dilihat di bawah mikroskop? A. Flea Kutu B. Protozoa Protozoa B. Bee Lebah D.Mushroom Cendawan

2. Which of the following ia a microorganism? Antara yang berikut yang manakah mikroorganisma?

What conclusion can be made from this experiment? Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada eksperimen ini? A. Microorganisms breathe Mikroorganisma bernafas B. Microorganisms move Mikroorganisma bergerak C. Microorganisms grow Mikroorgnisma bertumbuh D. Microorganisms change shape Mikroorganisma berubah bentuk 5. Diagram shows two bowls containing doughs. Rajah menunjukkan dua mangkuk yang mengandungi doh.

3. What are the life processes undergo by microorganisms? Apakah proses kehidupan yang dilakukan microorganisms? I.Drinking II.Breathing Minum Bernafas III.Growing IV.Mating Membesar Mengawan A.I dan II B.I dan IV C.II dan III D.III dan IV

4. Diagram 2 shows a piece of cake left on a table. Rajah 2 menunjukkan sepotong kek yang ditinggalkan di atas meja.

Antara berikut yang manakah menerangkan pemerhatian pada rajah diatas. A. Dough in bowl R needs more water Doh di dalam mangkuk R perlu lebih air. B. Dough in bowl S contains yeast Doh di dalam mangkuk S mengandungi ragi C. Dough in bowl R contains yeast Doh di dalam mangkuk R mengandungi ragi D. Dough in bowl S contains excessive water Doh di dalam mangkuk S mengandungi air berlebihan 6. Diagram 5 shows a packet of nasi lemak. 1

Rajah 5 menunjukkan sebungkus nasi lemak. Who should be kept in quarantine? Siapakah yang perlu diasingkan? A. P dan R B. P dan S C. Q dan R D. Q dan S What happens after three days? Apakah yang berlaku selepas tiga hari? A. The rice smells good Nasi itu berbau sedap B. The rice becomes oily Nasi itu menjadi berminyak C. The rice is covered with white patches Nasi itu diliputi tompok-tompok putih kehitaman D. More rice is observed Nasi itu didapati bertambah banyak 7. Which of the following is made by using yeast? Antara yang berikut, yang manakah dibuat daripada yis? A. Antibiotic Antibiotik B. Cheese Keju C. Tapai Tapai D. Rice Nasi 8. Which of the following is correct? Antara yang berikut yang manakah betul? Berjangkit A.Tooth decay Gigi reput B.Measles Campak C.Chicken pox Cacar D.Conjunctivitis Sakit mata Tidak berjangkit Mumps Beguk Conjunctivitis Sakit mata Tooth decay Gigi reput Mumps Beguk 10. Diagram show a situation. Rajah 2 menunjukkan satu keadaan.

What will happen to X Apakah yang akan terjadi kepada X A. X will have headache X akan mengalami sakit kepala B. X will have stomach upset X akan mengalami sakit perut C. X will be infected with measles X akan dijangkiti campak D. X will be infected with conjunctivitis X akan dijangkiti sakit mata 11. Which of the following actions will cause diseases to spread? Antara yang berikut, yang manakah akan menyebabkan penyakit merebak? A. Sleeping near a person who has stomach upset Tidur berhampiran dengan orang yang menghidap sakit perut B. Shake hand with a person who has heart problem Bersalam dengan orang yang menghidap sakit jantung C. Using the same towel with a person who has conjunctivitis Menggunakan tuala yang sama dengan orang yang menghidap sakit mata D. Sharing food with person who has tooth decay Berkongsi makanan dengan orang yang mengalami gigi reput 12. Which animal take care of its eggs? Haiwan yang manakah menjaga telurnya A. Mosquito Nyamuk B. Turtle 2

9. The following information describes four patients P, Q, R and S. Maklumat berikut menerangkan tentang empat orang pesakit, P, Q, R dan S. P Has chicken pox Mengalami cacar Q Has tooth decay Mengalami gigi reput R Has food poisoning Mengalami keracunan makanan S Has measles Mengalami campak

Penyu C. Crckroach Lipas D. Duck Itik 13. Which animals feeds its young? Haiwan yang manakah member makanan kepada anaknya? A. Eagle Helang B. Frog Katak C. Snake Ular D. Crocodile Buaya 14. The following information describes an animal. Maklumat berikut menggambarkan sejenis haiwan. Sits on eggs to keep them warm Duduk di atas telur untuk memastikan ia panas Keeps the young close to protect them Memastikan anak berada berdekatan untuk melindunginya.

Menjaga telurnya

Tidak menjaga telurnya

Rajah menunjukkan pengelasan haiwan. Apakah X dan Y? X Buaya Penyu Penguin Rama-rama Y Penyu Rama-rama Buaya Penguin

A. B. C. D.

16. Diagram shows a snail Rajah menunjukkan seekor siput

Apakah haiwan yang digambarkan di atas? A. Tiger Harimau B. Turtle Penyu C. Hen Ayam D. Snake Ular

Which animal ensures the survival of its spesies in the same way as the snail? Haiwan yang manakah memastikan kemandirian spesiesnya dengan cara yang sama seperti siput? A. Chicken Ayam B. Frog Katak C. Bat Kelawar D. Crockroach Lipas

15. Diagram shows the classification of animals. Haiwan 3 17. Diagram shows an animal. Rajah menunjukkan seekor haiwan.

19. Diagram shows a fish action towards its young. Rajah menunjukkan tindakan seekor ikan terhadap anak-anaknya.

How does this animal ensure the survival of its species? Bagaimanakah haiwan ini memastikan kemandirian spesiesnya? I.Lays many eggs at one time Bertelur dengan banyak pada satu-satu Masa. II.Buries its eggs in the sand Menimbus telur-telurnya di dalam pasir III.Lays eggs in the morning Bertelur pada waktu pagi IV.Lays eggs with hard shells Menghasilkan telur yang berkulit keras A. I dan II B. I dan III C. II dan IV D. III dan IV 18. Diagram shows a mother bird feeding its young. Rajah menunjukkan seekor ibu burung memberi makanan kepada anaknya.

A. B. C. D.

What is the purpose of the fish action? Apakah tujuan tindakan ikan itu? Playing with its young Bermain dengan anaknya Feeding its young Memberi makan kepada anaknya Cleaning its young Membersihkan anaknya Ensure the survival of its young Mamastikan kemandirian anak-anaknya

20. How does apple tree dispersed its seeds? Bagaimanakah pokok epal memancarkan biji benihnya? A. Through water Melalui air B. Through wind Melalui angin C. Through animals Melalui haiwan D. Through explosive mechanism Melalui mekanisme letupan 21. The following information states the characteristics of a fruit. Maklumat berikut menyatakan cirri-ciri sebiji buah. Has a waxy skin Mempunyai kulit berlilin Able to float Boleh terapung

What will happen if the mother bird die? Apakah yang akan berlaku jika ibu burung mati? A. The young birds will die Anak burung akan mati B. The young birds will survive Anak burung akan terus hidup C. The young birds will find their own food Anak burung akan mencari makanan sendiri D. The young birds will go to other nest Anak burung akan pergi ke sarang lain

What is the dispersal agent for the fruit? Apakah agen pencaran bagi buah itu? A. Water Air B. Animals 4

Haiwan C. Wind Angin D. explosive mechanism Melalui mekanisme letupan 22. Which of the following are the characteristics of a fruit dispersed by wind? Antara berikut yang manakah adalah cirriciri buah yang dipencarkan oleh angin? I.Small in size Bersaiz kecil II.Has waxy skin Mempunyai kulit berlilin III.Has a sticky surface Mempunyai permukaan melekit IV.Has a wing like structure Mempunyai struktur seperti sayap A. B. C. D. I dan II I dan IV II dan III III dan IV

How are the fruits and seeds from groups R and S dispersed? Bagaimanakah buah dan biji benih daripada kumpulan R dan S dipencarkan? Kumpulan R A. Wind Angin Kumpulan S Explosive mechanism Mekanisme letupan Water Air

23. The following list shows the characteristics of a fruit . Maklumat berikut menyatakan cirri-ciri sebiji buah. I have hard seeds Saya ada biji benih yang keras. My seeds cannot be digested Biji benih saya tidak boleh dicerna

B. Explosive mechanism Mekanisme letupan C. Water Air D. Animals Haiwan

Animals Haiwan Wind Angin

25. Diagram shows three types of fruits. Rajah menunjukkan tiga jenis buah.

The characteristics stated above belongs to a fruit that is dispersed by Ciri-ciri yang dinyatakan di atas dimiliki oleh buah yang dipencarkan oleh A. Animals Haiwan B. Wind Angin C. Water Air D. Explosive mechanism Mekanisme letupan

Which of the following can be dispersed in the same way as the fruits? Antara berikut yang manakah boleh dipencarkan melalui cara yang sama dengan buah itu?

24. Diagram shows two groups of fruits and seeds. Rajah menunjukkan dua kumpulan buah dan biji benih. 5

26. Diagram shows four types of fruits. Rajah menunjukkan empat jenis buah.

Haiwan yang manakah akan mengalami kekurangan makanan jika haiwan ini pupus? A. Crocodile Buaya B. Sparrow Burung pipit C. Eagle Helang D. Rabbit Arnab 29. Which animal is threatened by deforestation? Haiwan yang manakah diancam oleh penebangan hutan? A. Polar bear Beruang kutub B. Orang Utan Orang utan C. Camel Unta D. Ostrich Burung unta 30. Diagram shows a human activity. Rajah menunjukkan aktiviti manusia

Which fruits are dispersed by wind? Buah yang manakah dipencarkan oleh angin? A. P dan R B. P dan S C. Q dan R D. Q dan S 27. This information is about the pangolins. Maklumat ini adalah tentang tenggiling.

Pangolins only eat ants Tenggeling hanya makan semut


What will happen to the pangolins if the population of ants reduces? Apakah yang akan terjadi kepad tenggeling jika populasi semut berkurang. A. Panggolins will eat plants Tenggeling akan makan tumbuhan B. The ponggolins of pangolins will increase Populasi tenggeling akan bertambah C. Panggolins may become extinct Tenggeling akan pupus D. Panggolins will not be affected Tenggeling tidak akan terjejas

What are the effects of this activity? Apakah kesan aktiviti ini? I.The population of tiger becomes bigger Populasi harimau menjadi lebih besar II.The raffesia becomes extinct Bunga reflesia semakin pupus

28. Diagram shows an animals. Rajah menunjukkan seekor haiwan.

Which animal will face a food shortage if this animals becomes extinct? 6

III.More animals and plants will be protected by the law Lebih banyak haiwan dan tumbuhan Akan dilindungi oleh undang-undang. IV.More rare species of plants will be Discovered Lebih banyak spesies tumbuhan yang Jarang dijumpai akan ditemui A. I Dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV

SECTION B / BAHAGIAN B Tulis jawapan kamu di ruang yang disediakan 1. Sara puts a few drops of water on a slice of bread and exposes it toair for a few days. She observes the bread every two days. Diagram shows her observation. Sara meletakkan beberapa titis air ke atas sekeping roti dan membiarkannya terdedah kepada udara selama beberapa hari. Dia memerhatikan roti itu setiap dua hari. Rajah menunjukkan pemerhatiannya.

(a) What is the tread of change in the number of microorganisms from day 2 to 6? Apakah corak perubahan bilangan mikroorganisma dari hari ke 2 hingga ke 6?

(b) State one reason ( inference ) about the number of microorganisms from day 2 dan 6. Nyatakan satu sebab ( inferens ) tentang bilangan microorganism dari hari ke 2 hingga ke 6. ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ (c) State the relationship between the number of days and the number of microorganisms. Nyatakan hubungan antara bilangan hari dengan bilangan mikroorganisma. ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ (d) State two variables that are keptthe same (constant). Nyatakan dua pemboleh ubah yang dimalarkan. 1.__________________________________________________________________________ 2.__________________________________________________________________________

2. An investigation is carried out to find out the number of patients for diseases X and Y in a hospital. This investigation is carried out for four weeks. Table shows the result obtained. 7

Suatu penyiasatan dilakukan untuk mengetahui bilangan pesakit bagi penyakit X dan Y di sebuah hospital. Penyiasatan ini dilakukan selama empat minggu. Jadual 1menunjukkan keputusan yang diperoleh. Week / Minggu Number of patients for X Bilangan pesakit X Number of patients Bilangan pesakit Y 1 4 6 2 4 10 3 5 17 4 2 26

(a) State two information gathered in this investigation. Nyatakan dua maklumat yang dikumpulkan dalam penyiasatan ini. 1.________________________________________________________________________ 2.________________________________________________________________________ (b) State one reason (inference) about the number of patients for Y from week 1 to week 4. Nyatakan satu sebab ( inferens ) tentang bilangan pesakit Y daripada minggu 1 hingga minggu ke 4. ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ (c) Write one observation to support the reason ( inference ) in 2(b). Tulis satu pemerhatian untuk menyokong sebab ( inferens ) di 2(b). ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ (d) What is changed (manipulated variable) in this investigation? Apakah yang diubah (pemboleh ubah dimanipulasikan dalam penyiasatan ini?

3. A pupil is tasked to investigate animals X and Y. Table shows the result of her investigation. Seorang murid ditugaskan untuk menyiasat tentang haiwan X dan Y. Jadual menunjukkan keputusan penyiasatannya. Animal / Haiwan X Y Number of eggs laid Bilangan telur yang dihasilkan 5 135

(a) What is the purpose ( aim ) of this investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini? ____________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (b) State / Nyatakan (i) What is changed ( manipulated variable ) Apa yang diubah ( pemboleh ubah dimanipulasikan ) 8

(ii)

What is measured ( responding variable) Apa yang diukur ( pemboleh ubah bergerak balas ) ______________________________________________________________________

(c) State one reason ( inference ) for the number of eggs laid by animal Y. Nyatakan satu sebab ( inferens ) tentang bilangan telur yang dihasilkan oleh haiwan Y. ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 4. A plant dispersed its seeds through explosive mechanism. The seeds grow to become young plants. The distance of the young plants from the parent plant and their condition are shown in jadual. Satu tumbuhan memancarkan biji benihnya melalui mekanisme letupan. Biji benih itu tumbuh dan menjadi anak pokok. Jarak anak pokok dari pokok induk dan keadaan anak pokok itu ditunjukkan dalam jadual. Distance of young plant from parent plant(cm) Jarak anak pokok dari pokok induk(cm) 50 100 150 Condition of young plant Keadaan anak pokok

Unhealthy/Tidak sihat Healthy/Sihat Very healthy/ Sangat sihat

(a) What is the purpose (aim) of this investigating? Apakah tujuaan penyiasatan ini? ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ (b) State one reason (inference) on the condition of the young plant that is dispersed 150cm away from the parent plant. Nyatakan satu sebab (inferens) tentang keadaan anak pokok yang dipencarkan 150cm dari pokok induk. ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ (c) State one relationship between the variable thah is changes (manipulated) and the variable that is observed (responding). Nyatakan satu hubungan antara pembolehubah yang dimanipulasi dengan pembolehubah bergerak balas. ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 5. Diagram shows the number of orang utans found in a jungle. Rajah menunjukkan bilangan orang utan yang ditemui di dalam hutan. 9

(a) What is the trend of change in the number of orang utans from year 2005 to 2008? Apakah corak perubahan orang utan dari tahun 2005 hingga 2008?

(b) Predict the number of orang utans in 2009. Ramalkan bilangan orang utan pada 2009

The number of orang utans is affected by the area of a jungle. Bilangan orang utan dipengaruhi oleh keluasan hutan.

(c) State one relationship between the two information gathered in the above statement. Nyatakan satu hubungan antara dua maklumat yang dikumpul berdasarkan pernyataan di atas. ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ********************** Soalan tamat ********************* Disediakan oleh : Disahkan oleh :

...................................... (Pn Nor Arzila Abdullah ) KP Sains SKSKP

........................................ ( Pn Zalihar bte Yahaya) GPK 1 SKSKP

10