Anda di halaman 1dari 47

BUKU PENGURUSAN PRASEKOLAH 2012

PRASEKOLAH LESTARI
SEK. KEB. SAHABAT 2 PETI SURAT 61700,91125 LAHAD DATU, SABAH.

PENGENALAN
Buku pengurusan prasekolah disediakan adalah untuk memberi kepada semua tentang hal-hal pengurusan,pengendalian dan pengelolaan kelas prasekolah dari semua aspek.

Antara aspek-aspek yang dikemukakan adalah falsafah, matlamat,objektif pendidikan prasekolah,kurikulum prasekolah,hal-hal pengurusan kanak-kanak program pendidikan prasekolah, perancangan aktiviti sepanjang tahun, organisasi prasekolah, pemilihan kanak-kanak prasekolah, rekod dan penilaian kanak-kanak, urusan kewangan, organisasi prasekolah, gambaran fizikal kelas prasekolahdan lain-lain lagi.

Buku pengurusan prasekolah ini juga menjadi panduan kepada guru prasekolah dalam melaksana dan menjayakan program pendidikan prasekolah.

KATA-KATA ALUAN GURU BESAR

Alhamdulillah, syukur saya ke hadrat Allah s.w.t kerana dengan limpah izinNya, Buku pengurusan prasekolah untuk tahun 2012 telah dapat disiapkan dengan jayanya. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang terlibat khususnya Jawatankuasa Prasekolah di atas inisiatif merancang dan menyiapkan buku ini dalam masa yang ditetapkan. Buku Pengurusan Prasekolah adalah sebuah buku rujukan yang mengandungi maklumat prasekolah dan juga rangka program yang dirancang untuk dilaksanakan sepanjang tahun 2012. Adalah diharapkan Buku pengurusan ini dapat memberi pendedahan sepenuhnya kepada semua pihak tentang maklumat-maklumat Prasekolah yang ingin diperolehi dan diketahui. Akhir kata sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan saya berharap agar buku ini dapat dimanafaatkan dalam memantapkan lagi proses pengurusan dan pendidikan Prasekolah di sekolah ini khususnya.

Sekian, terima kasih; SELAMAT MAJU JAYA . (Tn. Hj. Rajid B. Ab. Rashid) Guru Besar,

PRINSIP RUKUN NEGARA


BAHAWASANYA NEGARA KITA MALAYSIA Mendukung cita-cita hendak Mencapai perpaduan yang lebih erat Dikalangan seluruh masyarakatnya Memelihara satu cara hidup demokratik Mencapai satu masyarakat yang adil di mana Kemakmuran Negara akan dinikmati Bersama secara adil dan saksama Menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi Kebudayaan yang kaya dan berbagai corak Membina satu masyarakat progresif yang akan Menggunakan sains dan teknologi moden

MAKA KAMI rakyat Malaysia, berikrar akan Menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami Untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:-

Kepercayaan Kepada Tuhan Kesetiaan kepada Raja dan Negara Keluhuran perlembagaan Kedaulatan undang-undang

Kesopanan dan Kesusilaan

FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha yang berterusan kea rah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi INTELEK, ROHANI, JASMANI, EMOSI dan SOSIAL. Berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan bertanggungjawab, berakhlak mulia serta berkeupayaan mencapai kesejahteraandiri serta memberi sumbangan terhadap keharmoniaan dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan Negara.

KONSEP DAN MATLAMAT PENDIDIKAN PRASEKOLAH


KONSEP
Pendidikan Prasekolah adalah satu program yang menyediakan pengalaman pembelajaran kanak-kanak yang berumur 4-6 tahun dalam jangkamasa satu tahun atau lebih sebelum masuk ke tahun satu di sekolah formal.

MATLAMAT
Pendidikan Prasekolah bertujuan menyuburkan potensi kanak-kanak dalam semua aspek perkembangan,menguasai kemahiran asas dan memupuk Sikap positif sebagai persediaan untuk masuk ke sekolah rendah.

VISI PRASEKOLAH
MENYEDIAKAN PENGALAMAN PEMBELAJARAN YANG BERMAKNA KEPADA SEMUA KANAK-KANAK SECARA ADIL DAN SAKSAMA DEMI MENYAHUT IDEA FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA

MISI PRASEKOLAH
MENYEDIAKAN PENGALAMAN PEMBELAJARAN YANG BERMAKNA KEPADA KANAK-KANAK UNTUK MENYUBURKAN POTENSI DALAM SEMUA ASPEK PERKEMBANGAN MENGUASAI KEMAHIRAN ASAS DAN MEMUPUK SIKAP POSITIF KANAK-KANAK SEBAGAI PERSEDIAAN KE ARAH MELAHIRKAN GENERASI BERWAWASAN DALAM MEMENUHI ASPIRASI DAN KEHENDAK AGAMA, BANGSA DAN NEGARA.

PIAGAM PELANGGAN PRASEKOLAH

Demi mengisi dan menjayakan Wawasan Pendidikan, kami dari Unit Prasekolah LESTARI SEK. KEB. SAHABAT 2 berikrar;

Melaksanakan amanah untuk mendidik, membimbing, membantu dan memberi perkhidmatan terbaik kepada semua kanak-kanak. Meningkatkan kemahiran kanak-kanak dalam aspek jasmani, emosi, rohani, dan sosial Menepati waktu dalam semua aspek pengurusan dan pengajaran dan pembelajaran. Berkerjasama dengan semua pihak untuk mempertingkatkan mutu pendidikan Mengamalkan sifat yang mulia dalam proses keceriaan diluar dan di dalam kelas prasekolah. Menjaga nama baik sekolah. Berdisiplin dan amanah teras kejayaan.

PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (PIPP)

6 TERAS STRATEGIK

1.MEMBINA NEGARA BANGSA

2.MEMBANGUNKAN MODAL INSAN

3.MEMPERKASAKAN SEKOLAH KEBANGSAAN

4.MERAPATKAN JURANG PENDIDIKAN

5.MEMARTABATKAN PROFESION KEGURUAN

6.MELONJAKKAN KECEMERLANGAN INSTITUSI PENDIDIKAN

PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PRASEKOLAH 1. Pendekatan belajar sambil bermain 2. Pendekatan bertema 3. Pendekatan bersepadu 4. Teknologi maklumat dan komunikasi PENGELOLAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PRASEKOLAH 1. Aktiviti kelas 2. Aktiviti kumpulan 3. Aktiviti individu ALIRAN AKTIVITI HARIAN PRASEKOLAH Rutin pagi 10 Minit Perbualan 10 Minit Permainan Luar 20 Minit Aktiviti kelas 30 Minit Aktiviti kelas 30 Minit Rehat 30 Minit Aktiviti kumpulan

60 Minit Aktiviti penamat 10 Minit

KURIKULUM PRASEKOLAH
Pendidikan prasekolah merupakan pengalaman awal yang penting dalam dunia persekolahan kepada seseorang kanak-kanak. Pengalaman persekolahan dan pembelajaran yang berkesan, bermakna dan mengembirakan dapat membekalkan mereka dengan kemahiran,keyakinan diri dan sikap positif sebagai persediaan untuk memasuki alam persekolahan formal dan pendidikan sepanjang hayat. Peluang pendidikan prasekolah diberi kepada semua kanak-kanak tanpa mngira latar belakang sosial,agama,lokasi,tempat tinggal,keadaan kesihatan mental dan fizikal kanak-kanak serta perkembangan intelek mereka.Bagi kanak-kanak mereka diberi peluang khas untuk belajar dalam kelas biasa atau kelas khas sesuai dengan keadaan dan keperluan mereka. Program pendidikan prasekolah hendaklah sesuai dengan tahap perkembangan kanak-kanak supaya dapat merangsang pemikiran, membina sikap positif dan akhlak yang mulia, meningkatkan kecergasan dan kesihatan kearah penyuburan potensi yang optimum. Oleh itu, kurikulum pendidikan prasekolah member fokus kepada perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh seimbang dan bersepadu. Pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang fleksibel dalam suasana pembelajaran yang selesa, selamat dan ceria,menggalakan naluri ingin tahu,suka meneroka dan menjelajah serta memberi pengalaman baru kepada kanak-kanak. Dengan ini adalah diharapkan program pendidikan prasekolah dapat menjadi asas untuk melahirkan murid yang berilmu pengetahuan,berakhlak mulia,mempunyai keyakinan diri,cita-cita tinggi, daya tahan, semangat juang dan gigih berusaha, sihat dan cergas serta kreatif dan ekspresif. Asas yang dibina dalam diri ini akan menyumbang kepada kesejahteraan diri mereka sendiri, kemajuan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

PROGRAM PENDIDIKAN PRASEKOLAH


Objektif program pendidikan prasekolah ialah bertujuan untuk menyuburkan potensi kanak-kanak dalam semua pertumbuhan diri yang seimbang supaya mereka menjadi individu yang sangat berguna, bermunafaat, berfaedah kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat berlandaskan hukum agama. Program pendidikan prasekolah adalah bertujuan membolehkan kanak-kanak

1. Membina sahsiah dan perwatakan yang sempurna untuk menjadi ahli keluarga dan warganegara yang baik dan bermanfaat serta berfaedah berlandaskan falsafah pendidikan Negara dan selaras dengan rukun Negara.

2. Mengamalkan nilai-nilai kerohanian dan moral yang sensitif dalam kehidupan

seharian berlandaskan falsafah pendidikan negara.

3. Menghormati dan menggunakan Bahasa Malaysia sebagai Bahasa Kebangsaan.

4. Mengamalkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan seharian khusus untuk kanak-kanak yang beragama Islam.

5. Membentuk keyakinan diri dan dapat mengawal serta menguasai keupayaannya dan mempraktikkan amalan kesihatan dan keselamatan yang positif.

6. Membentuk konsep kendiri yang positif bergaul dan menghargai hak dan kebolehan orang lain serta dapat menunjukan semanagat faham memahami di dalam bekerja, hormat menghormati serta sikap toleransi.

7. Menyemaikan sikap ingin tahu dan kesediaan belajar semasa berinteraksi.

8. Mengembangkan penggunaan bahasa dan komunikasi.

9. Mengembangkan bakat serta potensi di dalam mengeluarkan idea-idea yang dapat melahirkan kanak-kanak yang aktif dan kreatif.

TUNJANG KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

TUNJANG BAHASA & KOMUNIKASI Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris

TUNJANG PENDIDIKAN ISLAM

TUNJANG KETRAMPILAN Sosioemosi

TUNJANG FIZIKAL DAN ESTETIKA Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan

TUNJANG FIZIKAL DAN ESTETIKA Kreativiti

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI Awal Sains dan Awal Matematik

TUNJANG KEMANUSIAAN

PERANCANGAN TEMA TAHUNAN

MINGGU 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

TEMA Minggu orientasi Diri Saya (perihal Diri Saya) Diri Saya (Anggota Badan) Diri Saya (Keluarga saya) Diri Saya (Sekolah Saya) Diri Saya (Kawan Saya) Diri Saya (Jiran Saya) Diri Saya (Kebersihan Diri ) Diri Saya ( Keselamatan Diri) Diri Saya (Rumah Saya) Diri Saya (Emosi Saya) Alam Bahan (Makanan) Alam Bahan (Minuman) Alam Bahan (Air) Alam Bahan (Pasir) Alam Bahan (Pakaian) Alam Bahan (Alatulis) Alam Bahan (Alatan Dalam Kelas) Alam Bahan (Alatan Dapur) Alam Bahan (Alatan Sukan) Alam Hidupan (Haiwan Liar) Alam Hidupan (haiwan Peliharaan) Alam Bahan (serangga) Alam Hidupan (sayur-sayuran) Alam Hidupan (Pokok Berbunga) Alam Hidupan (Pokok Berbuah) Alam Sekitar (Sayangi ALam Sekitar) Alam Fizikal (Cuaca)

CATATAN

SEJARAH RINGKAS PENUBUHAN PRASEKOLAH LESTARI SK SAHABAT 2

Kelas Prasekolah yang pertama iaitu kelas Bijak Sekolah Kebangsaan Sahabat 2 mula ditubuhkan dan beroperasi pada Januari 2006. Kemudian setelah Kementerian Pelajaran Malaysia memperkenalkan Program Perluasan kelas prasekolah di beberapa buah sekolah pada tahun 2007, kelas kedua dibuka pada Januari 2007 dan kelas ini dinamakan kelas Intelek. Antara tenaga pengajar dan pembantu pengurusan murid yang pernah berkhidmat di kelas prasekolah ini ialah: Kelas Bijak Tenaga pengajar di kelas ini ialah: 1. Pn. Kasni (01.01.2006 01.03.2006) 2. Pn. Suhartini (01.03.2006 31.12.2006) 3. En. Mazlan B Abdul Wahab (05.01.2007- 20.10.2007) 4. Pn. Shahrina Bt. Charo (04.01.2008 Jun 2009) 5. Pn. Nurazillah Bt Mohd Shafie ( 03. 01.2010 November 2011) 6. Pn. Rabiah Bt. Husen (02.01.2012 hingga sekarang) Manakala Pembantu pengurusan murid pula ialah : 1. Pn Sahlija Bt Jalilul (01.01.2006 hingga 01.01.2007) 2. Pn. Fatimah Bt Usman (02.01.2007 hingga 01.07.2011)

3. Pn. Maslihah Bt Abdul Rahman (02.07.2011 hingga sekarang)

Kelas Intelek 1. Pn. Juliayana Bt Joldi (01.01.2007 hingga 20.03.2007) 2. Pn. Tasaka Bt Ambotang (21.03.2007 hingga sekarang) Manakala pembantu pengurusan murid pula ialah: 1. Pn. Sahlija Bt Jalilul (01.01.2007- 01.01.2010)
2. Pn. Salma Bt Abdul Salam (Januari 2010 hingga sekarang

MA TLA MA T DA N MOTTO PR A SEK OLA H


MA TLA MA T PR A SEK OLA H Pendidikan prasekolah bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah
MOTTO PR A SEK OLA H

Prasekolah Lestari Melonjak Kanak-kanak Berdikari Merealisasikan Pendidikan Cemerlang Untuk Melahirkan Kanak-kanak Terbilang

VISI D A N M ISI PRA SE K O A H L LESTA RI (IN TELEK )


VISI PRA SE K O A H L EST A RI SK L SA H A BA T II

M nyu burka n potensi ka nak-ka nak dalam se m a asp ek e u JER IS, m nguasa i ke m hiran asa s dan m m puk si ka p e a e u posi tif se belum ka nak-ka nak m su k ke tahun 1 a

MISI PRA

SE K O A H L EST A RI SK L

SA H A BA T II

M nye diaka n peluang pem elajaran ya ng sa m rata e b a dengan pem elajaran ya ng teranca ng, tem at ya ng b p se lesa dan su asa na ya ng ce ria se jajar m nya hut se ruan e m si SK Sa habat II i

CARTA ORGANISASI PRASEKOLAH LESTARI

CA RTA O R GNI S A I A S P R S E L H LES T R I A KO A A S KS A B A 2 HA T


PEN HAT ASI Tn . H j. R a jid B . A b . R a sh id

PE N USIKURIKULUM GER En. Abdul Mubarak Bin A b .dG h a n il

PEN USIHEM GER En. Ham di Bin S ahat i

PEN USIKO-KURIKULUM GER P n Fatim a B in M o h. Y unus . h ti d

GURU PRASEK LAH INTEL KDG41 O E Pn. Tasak a Binti Am b tang o

GURU PRASEK LAH BIJ AK DG41 O P n R a b iaB h ti u se n . in H

PE M BANTU PEN GURUSA MURID N17 N Pn. S alm aBinti Abdul S alam

PEM BANTU PEN GURUSA MURID N17 N P n M a slih B th b d Rahm a . aA ul n

PERATURAN UMUM DI KELAS PRASEKOLAH


1.

Beratur di hadapan kelas sebelum belajar

2. Beratur di hadapan kelas sewaktu hendak pulang

3. Membaca doa sebelum memulakan pelajaran

4. Membaca doa sebelum dan selepas makan

5. Mematuhi arahan

6. Jangan membuat bising

7. Meminta izin untuk membuat sesuatu

8. Berkongsi alatan

LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DIKELAS PRASEKOLAH

1. KESELAMATAN DI DALAM KELAS

1.1Kanak-kanak akan diberi taklimat / demontrasi pada minggu suaikenal tentang keselamatan di dalam kelas prasekolah.
1.2 Guru

dan pembantu akan sentiasa mengawasi kanak-kanak membuat aktiviti yang menggunakan peralatan seperti gunting, lidi dan lain-lain alat yang tajam. permainan seperti bongkah, lego dan lain-lain. Begitu juga dengan penggunaan ruang dan pusat yang terdapat di prasekolah.

1.3 Kanak-kanak akan diberi penerangan cara penggunaan peralatan

1.4

Kanak-kanak tidak dibenarkan sama sekali membawa alatan/bahan/benda dari rumah kecuali dengan arahan guru.

2. KESELAMATAN DI LUAR KELAS

2.1Kanak-kanak akan sentiasa diawasi oleh guru dan pembantu semasa Menjalankan aktiviti luar kelas.
2.2 Kanak-kanak akan dijelaskan tentang penggunaan setiap alat-alat

permainan luar dari masa ke semasa.

2.3Kanak-kanak dikehendaki memakai pakaian sukan yang lengkap semasa menjalankan aktiviti permainan luar dan aktiviti perkembangan fizikal yang melibatkan luar kelas. 2.4Peralatan permainan luar yang rosak atau tidak boleh digunakan akan dimusnahkan.
2.5 Guru Besar/ guru prasekolah akan memastikan kawasan permainan

luar berada dalam keadaan baik dan terurus. 2.6Semua kanak-kanak digalakkan menyertai skim perlindungan diri. 2.7Dilarang sama sekali menjalankan aktiviti sukan / permainan luar di tempat lapang semasa hujan. 2.8Sebarang kemalangan / kecederaan yang berlaku akan disiasat dan dilaporkan kepada guru besar dengan segera dan direkodkan.

3. KESELAMATAN DI DAPUR

3.1Kanak-kanak tidak dibenarkan sma sekali ke dapurkecuali dengan kebenaran guru dan diawasi pembantu. 3.2Beratur ketika hendak mengambil makanan. 3.3Dilarang menggunakan benda tajam/ pemetik api. 3.4Menyimpan dan mengemas kembali peralatn yang digunakan semasa di dapur. 3.5Benda/ barangan yang berada di dapur tidak dibenarkan di bawa keluar dari bilik tersebut kecuali dengan arahan guru / pembantu.

LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN (LATIHAN KEBKARAN)

Murid-murid prasekolah juga terlibat dalam aktiviti latihan kebakaran peringkat sekolah. Oleh itu latihan kebakaran telah didedahkan di peringkat sekolh. Ini bertujuan supaya kanak-kanak mendapat pendedahan lebih awal dan tidak panik atau takut untuk menghadapi kemungkinan yang berlaku terutamanya kebakaran.

Panduan Latihan

1. Apabila siren atau loceng dibunyikan berpanjangan, murid-murid akan berlari ke luar kelas menggunakan pintu 2 dengan kawalan guru kelas. 2. Murid-murid hanya perlu menyelamatkan diri dan tidak perlu membawa sebarang peralatan atau barang. 3. Murid-murid akan berlari terus melalui koridor bangunan yang sama ke padang sekolah. 4. Murid-murid membuat barisan dan memastikan bilangan murid sama dengan jumlah kehadiran pada hari tersebut.

PERANAN DAN TUGAS GURU PRASEKOLAH

1. Mendaftar dan menyimpan rekod kanak-kanak. 2. Memeriksa dan mengemaskini senarai semak peralatan.

3. Menyediakan suasana yang selesa, selamat dan mengembirakan bagi merangsang proses pengajaran dan pembelajaran. 4. Merangsang dan meningkatkan motivasi kanak-kanak prasekolah bersedia untuk belajar.
5. Mewujud dan merangsang naluri ingin tahu, minat untuk

meneroka dan menjelajah. 6. Memilih dan merangsang bahan-bahan serta peralatan yang sesuai dengan keperluan, kesediaan dan perkembangan kanak-kanak.
7. Mengawas dan menjaga keselamatan, kesihatan dan

keselesaan kanak-kanak semasa di dalam dan di luar kelas semasa kanak-kanak di bawah jagaannya. 8. Menyediakan aktiviti terancang berpandukan kurikulum prasekolah. 9. Menyediakan menu terancang. 10. 11. Merancang dan merekod penggunaan wang makan minum. Merancang penggunaan wang berkapita.

TUGAS-TUGAS PEMBANTU PENGURUSAN MURID

1. Pengurusan Kelas

1.1 Bilik Darjah

Menyapu lantai sebelum pengajaran & pembelajaran.

dan

selepas

Mop lantai sekurang-kurang 2 kali seminggu.


Mengelap

tingkap dengan kain sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. pada rak,

lembap dan

Membersih habuk peralatan kelas.

perabot

Menyusun dan menyimpan semula peralatan kelas. Susun atur dan kemas meja selepas selesai aktiviti pembelajaran. Membuang sampah basah dan kering setiap hari serta membersihkan bakul sampah mengikut keperluan. 1.2 Ruang Dapur

Mop lantai dapur setiap hari selapas digunakan. Membasuh lantai dapur seminggu sekali. Membersih dapur setiap kali selepas memasak. Membersih dan mengemas peralatan dapur selepas digunakan. Membersih peti sejuk sekali seminggu.
Menyimpan

bahan-bahan kemas dan tertutup.

memasak

dengan

1.3 Luar Bilik Darjah

Membersih tandas setiap kali selepas kelas. Membersihkan kaki lima prasekolah.
Menyiram

pokok bunga dan taman sekitar

prasekolah. 2.Pentadbiran 2.1 Membantu guru mngemaskini sistem maklumat dan pendaftaran murid. Fail/ folio murid Membuat anggaran makanan setahun Mengemaskini bil dan resit-resit berkaitan. Mencatat inventori peralatan kelas. Mengwal keselamatan kanak-kanak semasa datang, pulang dan semasa aktiviti dijalankan.

Mencatat tugasan yang telah dijalankan sepanjang hari. Mengemas kelas dan pralatan sebelum cuti penggal.
Mengenalpati kelas bersih, dapur bersih dan selamat

sebelum sesi persekolahan (selepas cuti penggal). 3.Kurikulum

3.1

Membantu guru

Memilih dan menyediakan bahan bantu mengajar dan belajar. Membaik pulih alatan. Mengawal murid semasa ketiadaan guru. Membantu guru mengatasi murid-murid bermasalah. Membantu merangsang dan meningkatkan motivasi murid. Memberi kerjasama kepada pihak sekolah. Menyertai aktiviti yang dijalankan oleh pihak sekolah.

4.Pengurusan Sekolah

4.1

Merancang Menu yang sesuai dan sistem pemakanan yang seimbang. Menentukan jenis bahan bahan makanan selaras dengan menu dan keperluan harian.

4.2

Menyedia dan menghidang

Menghidangkan makanan kepada murid-murid. Menetapkan murid bertugas harian. Mengawal murid makan, dan wajibkan setiap murid membaca doa sebelum dan selepas makan.

4.3

Kawalan murid Mengawal murid semasa membersihkan tangan dan mengambil makanan.
Mengawasi dan membimbing murid membaca

doa sebelum dan selepas makan.

4.4

Pengurusan kebersihan diri murid.


Mengawasi murid mengambil berus gigi.

Mengawasi murid menggunakan berus gigi. Mempastikan murid menggunakan tuala tangan untuk tujuan membersihkan tangan/mulut. Menyediakan tuala tangan bagi tujuan di atas setiap hari dan membersihkannya.

5.Tugas am 5.1 Melaksanakan tugas-tugas khas yang ditetapkan dari semasa ke semasa untuk kepentingan program pendidikan prasekolah. 5.1 Mematuhi arahan perkhidmatan yang berkuatkuasa sekarang.

KANDUNGAN
-

Pengenalan Kata-kata aluan Guru Besar Rukunegara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Konsep, Matlamat dan Objektif Pendidikan Prasekolah Visi, Misi dan Piagam Pelanggan Prasekolah Perincian Hari Persekolahan

A. PENGURUSAN KURIKULUM -

Matlamat & Objektif Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Tunjang KSPK Kurikulum Transformasi Rekabentuk Kurikulum Peruntukan masa seminggu Perancangan tema setahun Jadual waktu prasekolah Rancangan Tahunan

B. PENGURUSAN AM - Sejarah ringkas penubuhan Prasekolah SK Sahabat 2 - Carta Organisasi Prasekolah - Perancangan aktiviti tahunan Prasekolah - Pelan kedudukan Bangunan Prasekolah - Pelan bilik darjah - Peraturan umum di prasekolah - Langkah-langkah keselamatan di Prasekolah & langkah kebakaran - Pelan latihan kebakaran - Peranan dan tugas guru prasekolah - Tugas-tugas pembantu pengurusan murid - Catatan tugasan harian pembantu pengurusan murid

C. BIODATA Biodata Guru Prasekolah Biodata Pembantu Pengurusan Murid Biodata Murid-murid Prasekolah

D. PENGURUSAN KEWANGAN Menu harian Prasekolah Buku / Kad Menu A - T Perancangan Menu Bulanan Tuntutan dan Terimaan Wang Makan Minum Prasekolah

Pendapatan Perbelanjaan Tuntutan tahunan wang makan minum & perkapita Anggaran perbelanjaan wang makan minum prasekolah Borang tuntutan wang makan minum Perancangan penggunaan / pembelian peruntukan wang perkapita Rekod penggunaan / pembelian wang perkapita Penyata kewangan tahunan

E. PENGURUSAN STOK Daftar Inventori Daftar Harta Modal Daftar Stok Bekalan Pejabat

F. PENGURUSAN PEMILIHAN KEMASUKAN KE PRASEKOLAH -

Iklan permohonan Contoh borang permohonan Jawatankuasa pemilihan prasekolah Dasar pemilihan, Kriteria permarkahan pemilihan Surat panggilan mesyuarat pemilihan Senarai murid terpilih

G. PENGURUSAN REKOD MURID Rekod Peribadi Rekod Fizikal Rekod Kesihatan Rekod Kemajuan Individu Rekod Anekdot Rekod Berterusan Maklumat murid prasekolah

Matlamat dan Objektif Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010


Kurikukum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010 (KSPK) Pendidikan prasekolah bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani, emosi, intelek dan soasial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat, menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan, kreatif dan bermakna. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran, menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka Berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak.

4 kata kekunci Menyuburkan (Enriching) Aktif Penglibatan (Engaging) Selamat (Safe) Seronok (Fun)

Objektif KSPK Kurikulum Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada murid berumur 4 6 tahun untuk mencapai objektif berikut : Jasmani : Mempunyai tubuh badan yang sihat Mempunyai kecergasan dan kemahiran fizikal asas Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik

Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan Menguasai kemahiran psikomotor asas- kemahiran motor halus dan motor kasar

Emosi : Mempunyai konsep kendiri yang positif Mempunyai keyakinan diri Mempunyai jati diri Berani mencuba Mempunyai kematangan emosi Menghormati perasaan dan hak orang lain Boleh bekerja secara bersendirian dan juga bekerja secara kumpulan

Intelek :

Berkomunikasi dengan baik (membaca, menulis dan bertutur) menggunakan bahasa Malaysia Berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggeris Berkomunikasi dengan baik untuk bahasa cina (untuk yang berkenaan) Berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Tamil (untuk yang berkenaan) Memperolehi kemahiran proses sains asas Memperolehi kemahiran matematik asas Memperolehi kemahiran berfikiran asas, kemahiran menaakul Memperolehi kemahiran asas dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian murid Mempunyai daya kreatif dan estetika Menghargai keindahan alam dan warisan budaya

Rohani :

Mengamalkan nilai murni Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam

Sosial: Berkebolehan berkomunikasi yang mantap Membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa dan rakan sebaya Menyuarakan pandangan dan perasaan Bekerjasama dengan orang lain

Rekabentuk kurikulum Kurikulum berasaskan standard Kurikulum berbentuk modular

Kurikulum berasaskan Standard Standard Kandungan

Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Standard Pembelajaran Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang bolah diukur bagi setiap standard kandungan. Justifikasi Penggunaan Standard

Tujuan utama penetapan standard adalah untuk ekuiti dan kualiti Ekuiti membawa maksud semua murid diberi peluang pendidikan yang sama Kualiti membawa maksud bahawa semua murid perlu diberi pendidikan yang berkuliti

Lantaran matlamat kurikulum berasaskan standard adalah untuk memberi pendidikan berkualiti yang sama kepada semua murid.

Justifikasi Penggunaan Standard

Kebertanggungjawabayn (Accountability) guru dan pentadbir Memastikan SEMUA murid melepasi piawai standard yang ditetapkan Memastikan semua prasekolah awam dan swasta mematuhi keperluan dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.

Skema dan piawai pengukuran Penetapan ilmu , kemahiran dan nilai yang perlu diukur dengan jelas untuk tujuan meningkatkan tahap pembelajaran murid

Mengenal pasti strategi penambahbaikan (assessment for learning) Pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah

Kurikulum Berbentuk Modular

Kurikulum yang berbentuk modular merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan dan seterusnya diisampaikan dalam bentuk bahagian atau unit bahagian atau unit unut ini dinamakan modul.

7 jenis modul Modul Teras Asas Modul Bertema

Modul Teras Asas Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina / Bahasa Tamil Pendidikan Islam/ pendidikan Moral Matematik Aktiviti di Luar(Outdoor activity)

Modul Bertema

Modul Bertema merupakan modul bersepadu yang merangkumi unsur unsur dalam keenam enam tunjang dan juga unsure kreatif, kritis dan inovatif.Modul Bertema dibina menggunakan isu kehidupan / peristiwa seharian kanak kanak.

Peruntukan Masa bagi Prasekolah


BIDANG PEMBELAJARAN RUTIN SLOT 10MX3 (BM), 10MX3 (BI), 20M X 3 (BM), 20M X 3 (BI) 30M X 3 (BM), 30M X 3 (BI) 10M X 3 (BM), 10M X 2 (BI) JUMLAH MINIT 50 BIDANG PEMBELAJARAN BAHASA INGGERIS SLOT 60M X 1, 30M X 1 40M X 3 40M X 1(BM), 40M X 1 (BI) 40M X 1 BM= 40 X 1, 30M X 5 40 MODUL TEMA BI= 40M X2, 30M X 11 430 JUMLAH MINIT 40

PERBUALAN PAGI

100

PEN.ISLAM / MORAL

120

REHAT

150

PERMAINAN LUAR

20

REFLEKSI

50

MATEMATIK

40

BAHASA MALAYSIA

60M X 1 , 20M X1

DASAR PEMILIHAN KANAK-KANAK PRASEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH 1.Mengutamakan dasar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. 2.Had pemilihan ialah seramai 25 orang sahaja. Jika permohonan kurang dari 25 orang, semua permohonan adalah layak masuk ke kelas prasekolah. 3.Permohonan yang dibuat hendaklah menggunakan borang yang dikeluarkan oleh pihak sekolah. 4.Permohonan (murid) hendaklah berumur 5 tahun dan telah

berdaftar untuk memasuki tahun satu di sekolah kerajaan. 5.Status ekonomi keluarga rendah (berpendapatan rendah) dan kadar tanggungan tinggi. 6. Anak yatim perlu mendapat keutamaan. ALASAN- ALASAN TIDAK TERPILIH 1.Berpendapatan tinggi dan tanggungan rendah (kurang) 2.Kelewatan menghantar borang dari tarikh yang ditetapkan. 3.Borang permohonan yang dihantar tidak lengkap dan tidak disahkan. 4.Ibu bapa tidak memberi kerjasama dengan pihak sekolah. 5.Anak (murid) yang belum didaftarkan di sekolah kerajaan. 6.Warganegara asing.
KRITERIA PEMARKAHAN PEMILIHAN PRASEKOLAH 1. PENDAPATAN : 30% : 20% : 50%

2. TANGGUNGAN

3. SUMBANGAN KEPADA SEKOLAH PENDAPATAN (RM) 200 - 300 301 - 400 50% 40% TANGGUNGAN (ORANG)

401 - 500 30%

501 - 600 20%

600 > 10%

9 -10 7-8 5-6 3-4 1-2 30% 25% 20% 15% 10% SUMBANGAN : SUMBANGAN IBUBAPA BERGANTUNG KEPADA PANEL MESYUARAT

SEKOLAH KEBANGSAAN SAHABAT 2, PETI SURAT 61700,

91125, LAHAD DATU, SABAH. Minit Mesyuarat Jawatankuasa Pemilihan Prasekolah Tarikh: 20.09.2010 (Isnin) Masa : 11.30 tgh Tempat : Bilik Gerakan SK Sahabat 2. Kehadiran : 1. Tn. Hj Rajid B. Abd Rashida (Guru besar) 2. En. Hamidi Sahat (PK HEM) 3. En. Abdul Mubarak B. Abd. Ghani )PK 1) 4. En. Jalhari B. Nassari 5. Pn. Tasaka Bt. Ambotang 6. Pn. Rabiah Bt. Husen 7. Pn. Rohana Bt. Kaldoh 8. Pn. Hamidah Bt Maisug 9. Pn. Tina Sanusi 10. Pn. Rosita Abd Rahman 11. En. Noor Eddie B Aliuddin AGENDA: BI L
1.

PERKARA
Ucapan Pengerusi Majlis 1.1 GB mengalukan alukan kedatangan Penolong Kanan dan semua ahli Jawatankuasa prasekolah. 1.2 Majlis dimulai dengan bacaan Ummul kitab Al- Fatihah. 1.3 Ucapan terima kasih sekali lagi kerana semua jawatankuasa sudi menghadiri mesyuarat. 1.4 Pengerusi menegaskan tujuan diadakan mesyuarat pada hari ini ialah untuk melaksanakan proses pemilihan muridmurid prasekolah sesi persekolahan 2013. 1.5 Pengerusi menegaskan tentang kriteria pemilihan dan jumlah murid yang akan dipilih hanyalah seramai 50 orang. Proses pemilihan 2.1 Makluman oleh GB bahawa; - Borang permohonan mula dibuka dan boleh didapati di kelas prasekolah mulai 01 Mac 2012 hingga 31.07.2012 pada waktu pejabat. - Tarikh tutup permohonan adalah pada

TINDAKAN GB

2.

GB Jawatankuasa Pemilihan

31.07.2012 . 2.2 Pengerusi memaklumkan bahawa hanya sebanyak 34 borang permohonan yang diterima sehingga tarikh tutup permohonan. 2.3 Oleh yang demkian semua permohonan diterima berdasarkan Pemilihan dijalankan dengan mengambilkira kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. 3. Keputusan Pemilihan 3.1 Jawatankuasa pemilihan prasekolah telah memutuskan 34 permohonan dipilih untuk mengikuti kelas prasekolah sesi persekolahan 2013.Namun demikian permohonan masih dibuka bagi memenuhi kuota 50 orang.

Guru Besar Jawatankuasa Pemilihan

1.

Mesyuarat ditangguhkan pada jam 1.15 tengahari dengan bacaan surah Al asr.
Disediakan oleh, .. (PN. Tasaka Bt Ambotang) Setiausaha, Jawatankuasa Prasekolah, Sekolah Kebangsaan Sahabat 2. Disahkan oleh, (Tn. Hj Rajid B. Abd Rashid) Guru Besar Sek.Keb.Sahabat 2 Lahad Datu

SEKOLAH KEBANGSAAN SRI CHIKU 01, 18300 GUA MUSANG, KELANTAN TEL / FAX : 09-9285035

TARIKH : 1 NOVEMBER 2010 Kepada, . . Tuan / puan, Tawaran Kemasukan Ke Prasekolah Tahun 2011 Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa pihak sekolah telah mengadakan mesyuarat pemilihan murid-murid prasekolah dan telah memutuskan bahawa anak tuan/puan .telah DITERIMA untuk memasuki prasekolah pada tahun 2011. 3. Sehubungan dengan itu pihak sekolah akan mengadakan taklimat kepada pihak tuan/puan kepada ketetapan berikut: TARIKH : MASA: TEMPAT: 8 NOVEMBER 2010 (ISNIN) 9.00 PAGI KELAS PRASEKOLAH IBNU SINA

4. Kerjasama dan kehadiran tuan/ puan terlebih dahulu diucapkan ribuan terima kasih. Sekian, terima kasih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Yang Menurut Perintah . (MAT ZIN B. YAHYA) Pen. Kanan Pentadbiran Sek Keb. Sri Chiku 01 18300, Gua Musang, Kelantan. SEKOLAH KEBANGSAAN SRI CHIKU 01, 18300 GUA MUSANG, KELANTAN.

TEL / FAX : 09-9285035 Ruj. Kami Tarikh :SKSCI 02/04/003( : 9/11/2010 )

Kepada, Tuan/ Puan, Majlis Graduasi Prasekolah Tahun 2010 Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Dengan ini dimaklumkan bahawa majlis Graduasi Prasekolah Tahun 2010 akan diadakan pada ketetapan berikut: TARIKH : 10 NOVEMBER 2010 (RABU) MASA : 9.00 PAGI TEMPAT : DEWAN SKSC 01 3. Sehubungan dengan itu, tuan/puan dijemput hadir bagi memeriahkan lagi majlis tersebut. Kerjasama dari pihak tuan/ puan terlebih dahulu diucapkan berbanyak terima kasih. Sekian, terima kasih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah, . (PN. NURAZIAH BT ABU BAKAR) Setiausaha, Guru Prasekolah, Sek Keb. Sri Chiku 01, 18300 Gua Musang, Kelantan.
REKOD PERIBADI KANAK-KANAK PRASEKOLAH Nama penuh murid :

Jantina : Bangsa : .. Agama : .

Tarikh Lahir : .. .

No. Surat Beranak :

Tempat Lahir : ..

Tarikh masuk ke Prasekolah :

Bilangan adik- beradik : Murid ini anak ke : .

Nama bapa / penjaga : .

No. KP bapa / penjaga : ..

Pekerjaan bapa / penjaga : ..

Jumlah Pendapatan bapa / penjaga :

RM .(sebulan)

Nama ibu :

No. KP ibu :

Pekerjaan ibu :

Jumlah pendapatan ibu : RM (sebulan)

Jarak rumah dengan sekolah : ..(km)

Alamat rumah : .

..

No. telefon :

..

JUMLAH TANGGUNGAN BAPA / PENJAGA BIL Nama anak Umur Drj/ Ting Sekolah / universiti

REKOD KESIHATAN KANAK-KANAK


1. Nama kanak-kanak : .. ..

2. Tarikh Lahir : ..llllllllllll.. 3. Umur : .. Adakah anak ini menugidap : nyatakan bila a Lelah b Sawan .. c Cacar air d Campak f Jantung berl ubang . g Alahan h Kidal . i Adakah dulu dia jatuh teruk . J Lain-lain Ya : . : . : . : . Tidak ... ... Jika ada

: . : . : .

. .

: . : .

...

Catatan : .. ..

Pengakuan ibu bapa / penjaga

Semua maklumat yang diberi adalah benar

.. Nama : ..

Tarikh :

REKOD FIZIKAL KANAK-KANAK

Butir-butir Tinggi (cm) Berat (kg) Gigi Baik Perlu perhatian Pengamatan Baik Perlu perhatian Penglihatan Baik Perlu perhatian Pendengaran Baik Perlu perhatian Baik Pertuturan Gagap Perlu perhatian Cergas Kecergasan Kurang Cergas Terlalu Cergas

Januari

Jun/ Julai

Okt/Nov

Catatan Lain :

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BORANG PERMOHONAN MEMASUKI KELAS PRASEKOLAH NOTA : Borang ini hendaklah diisi dalam satu salinan Untuk kegunaan rasmi sahaja

(isi mana ruangan yang berkenaan) BAHAGIAN A 1. Butiran dir murid: a. Nama penuh : . b. Jantina : c. No. Surat beranak : c. Tarikh Lahir : . e. Tempat Lahir : d.