Anda di halaman 1dari 6

UJIAN AKHIR KURSUS PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN HUBUNGAN ETNIK

BAHAGIAN A 10 MARKAH Jawab semua soalan dan bulatkan pada kertas saranan jawapan.

Masyarakat ialah kumpulan manusia yang hidup bersama di sesuatu tempat dengan aturan tertentu. Apakah ciri-ciri utama sesebuah masyarakat? A. B. C. D. Masyarakat mengalami perubahan Masyarakat menonjolkan identiti maisng-masing Masyarakat mempunyai tanda pengenalan kolektif Masyarakat mengamalkan budaya yang hampir seragam

Satu proses penerimaan unsur kebudayaan dalam kalangan individu atau kelompok dari sesuatu kebudayaan lain yang berbeza 2. Pilih jawapan yang paling tepat berdasarkan pernyataan di atas. A. B. C. D. Konsep Akomodasi Konsep Akulturasi Konsep Asimilasi Konsep Amalgamasi

3.

Masayarakt plural merujuk kepada A. B. C. D. Masyarakat peribumi sesebuah negara Masyarakat peribumi yang berpindah ke negara luar Masyarakat pendatang yang menetap di sesebuah negara yang didatangi mereka Masyarakat yang mengandungi dua atau lebih unsur atau peringkat sosial dan terdapat saingan

4.

Berikut adalah rangkaian kaedah atau proses yang dilaksanakan untuk Pembangunan ekonomi kecuali. A. B. C. D. Pembangunan teknologi Pembangunan pertanian Modenisasi Urbanisasi

5.

Pembangunan politik dalam konteks mewujudkan amalan demokrasi di anggap tercapai apabila terdapat kompenan-kompenan berikut dalam suatu sistem politik iaitu: l. II. lll lv A. B. C. D. Parti-parti politik Majlis nperwakilan rakyat atau parlimen Perlembagaan negara; dan Pilihan raya I , II dan lll Il,lll dan lV I,lll dan lV l,ll,lll dan lV

Kaum

Kadar Kemiskinan

Pendapatan Purata

Melayu Cina India 6.

64.8 26.0 39.2

172.00 394.00 304.00

Rajah di atas merujuk kepada keadaan kemiskinan yang berkait rapat dengan kadar pemilikan berdasarkan kelompok etnik yang tidak seimbang. Berdasarkan rajah diatas unsur tradisi dalam Perlembagaan manakah yang paling sesuai untuk kmenyelesaikan masalah diatas. A. B. C. D. Perkara 3 Perkara 152 Perkara 153 Perkara 174

7.

Pilih penyataan yang menerangkan maksud Perlembagaan Persekutuan dengan paling tepat. A. B. C D. Dokumen yang mengandungi undang-undang tertinggi yang berfungsi sebagai panduan dan rujukan dalam urusan pemerintahan dan pentadbiran negara Dokumen yang mengandungi semua undang-undang tertinggi yang digubal bagi setiap negeri di Malaysia Dokumen yang mengandungi undang-undang tertinggi negara yang tidak boleh digubal semula atau dipinda Dokumen yang mengandungi peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi oleh Dewan Rakyat dan Dewan Negara.

8.

Islam Hadhari merujuk kepada A. B. C. D. Kemajuan hidup di dunia dan akhirat Kemajuan ketamadunan tinggi dalam aspek fizikal dan spiritual Kerajaan adil , beramanah,berjiwa rakyat dan merdeka kerajaan yang dinamis,progresif , intensif dan komprehensif.

Masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai etnik dan agama menuntut pembinaan intergriti individu, masyarakat dan negara
9. Penyataan di atas merujuk kepada pemupukan hubungan etnik di negara kita. Pada pendapat anda, apakah pemangkin yang dapat menzahirkan Kkharmonian antara etnik tersebut ? A B C D Penguatkuasaan undang - undang negara Pengagihan sumber ekonomi secara adil Perkongsian nilai - nilai murni sejagat Penglibatan dalam pentadbiran awam

Rusuhan kaum 1969


10.

MAGERAN 1969

X 2006
perpaduan

Rajah di atas berkaitan peranan kerajaan dalam usaha memantapkan dan hubungan etnik rakyat Malaysia. Antara berikut, manakah yang berkaitan dengan X ? A B C D Rumah Terbuka Kelab Rukun Negara Skim Rukun Tertangga Dasar Kebudayaan Kebangsaan

BAHAGIAN B 20 MARKAH Jawab semua soalan

1a.

Dasar Ekonomi Baru dilancarkan pada tahun 1970 adalah untu kepentingan dan manfaat semua golongan rakyat yang tersisih daripada arus pembangunan sebelum merdeka.Jelaskan dua matlamat utama yang menjadi agenda pelaksanaan dasar ini. i. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ___________________________________________________ ii. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ___________________________________________________

( 4 markah ) 1b. Senaraikan TIGA rancangan pembangunan ekonomi lima tahun yang termasuk Dalam Rancangan Pembangunan Fasa Kedua beserta tahun mengikut kronologi

i__________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

iii.

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ___________________________________________________

iii.

___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ( 6 markah )

2a.

Terangkan secara ringkas TIGA kepentingan perlembagaan kepada sesebuah negara. i. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ___________________________________________________

ii.

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ___________________________________________________

iii.

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ___________________________________________________

( 6 markah )

2b.

Terdapat unsur-unsur tradisi yang diwarisi dan diserapkan dalam perlembangaan Persekutuan yang tidak terdapat dalam perlembagaan negara lain. Senaraikan EMPAT unsur tradisi tersebut. i. ii. iii. iv. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________

( 4 markah )

BAHAGIAN C 20 MARKAH Jawab semua soalan. 1 Pendidikan asas dijadikan sebagai instrumen utama untuk mencapai tujuan mengintregasi kaum-kaum di Malaysia. Walaubagaimanapun fungsi pendidikan ini nampaknya tidak tercapai sepenuhnya. Polarisasi kaum tetap wujud. Tan You Sua 2007 a. Huraikan pandangan di atas berdasarkan kepada cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam usaha pemupukan hubungan etnik di Malaysia.. ( 10 markah ) b. Huraikan usaha-usaha yang telah diambil oleh kerajaan untuk memupuk perpaduan dan integrasi di Malaysia. ( 10 markah )

KERTAS SOALAN TAMAT