Anda di halaman 1dari 10

TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA

BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


TARIKH : 30 Januari 2013 (RABU) MASA : 1030 1130 ( 1 JAM) TEMA : Sekolah TAJUK : Diari Indrawan

TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA


: 30 Januari 2013 : 1030 1130 :3 : Sekolah : Diari Indrawan : 27 Orang

Tarikh Masa Tahun Tema Tajuk Bilangan Murid Fokus Utama Standard Kandungan Standard Pembelajaran

2.2 2.2.3

: Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. : Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul

Fokus Sampingan Standard Kandungan Standard Pembelajaran

1.5 1.5.2

: Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. : Menceritakan sesuatu perkara yang dibaca dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.

Fokus sampingan Standard Kandungan Standard Pembelajaran

3.3 3.3.3

: Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. : Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dengan betul.

TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA

Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat : I) II) Membaca dan memahami ayat dalam perenggan Diari Indrawan dengan sebutan yang betul. Menceritakan sesuatu perkara yang dibaca dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul berpandukan klip video Jumbo Si Gajah Biru. III) Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dengan betul di dalam lembaran kerja yang diberikan. Pengisian Kurikulum I) Ilmu II) Nilai Murni

: Kajian Tempatan, Muzik : Kerajinan, Kerjasama, Bertanggungjawab

Pengetahuan Sedia Ada 1. Murid mempelajari ilmu kajian tempatan 2. Murid menguasai kemahiran bertutur, membaca dan menulis di peringkat awal 3. Murid selalu bercerita dan berbual dengan rakan. EMK I) Teori Kecerdasan Pelbagai II) Kemahiran Berfikir III) Belajar Cara Belajar IV) Elemen Keusahawanan

: Verbal linguistik, Interpersonal, Intrapersonal : Menilai,menjana idea : Cara Menjawab soalan : 1.14 Boleh membina jaringan sosial

TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA

Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran : i) LCD ii) Kad Perkataan iii) Kotak Ajaib iv) Speaker v) Petikan teks Diari Indrawan vi) Kertas Sebak/Kad Manila vii) Lembaran kerja viii)Papan hitam Langkah / Masa Set induksi (5 minit) Isi Pelajaran Kotak Ajaib Babai Kad Perkataan: Gajah Anjing Lembu Kucing Ayam Katak Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran i) Guru menggunakan quiet signal Catatan

untuk BSM: memastikan semua murid senyap dan Kotak Ajaib Babai Kad Perkataan memberi tumpuan terhadap pengajaran. KB: Memerhati TKP : Interpersonal

ii) Guru menunjukkan kotak ajaib Babai kepada murid. iii) Beberapa orang murid dipanggil secara rawak ke hadapan untuk mencabut kad perkataan di dalam kotak ajaib Babai. iv) Murid meneka bunyi haiwan yang dilakukan oleh rakan mereka di hadapan. v) Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pelajaran.

TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA

Perkembangan Langkah 1 (12 minit)

Petikan Teks Diari Indrawan Kosa Kata: Rombongan, maklumat, buku skrap, dokumentari.

i) Guru mengedarkan petikan teks Diari Indrawan Pendekatan Deduktif kepada murid. ii) Murid membuat bacaan senyap terlebih dahulu. iii) Murid membaca petikan secara ramai; individu. BSM: LCD, Petikan Teks Diari Indrawan.

iv) Guru membimbing murid yang lemah membaca Nilai Murni: Berdikari, petikan teks. Bekerjasama v) Guru bersoal jawab dengan murid. Fokus Utama vi) Guru merumuskan isi pelajaran. SK 2.2 SP 2.2.3

Langkah 2 (12 minit)

Klip video cerita Jumbo Si Gajah Biru.

Guru menayangkan klip video cerita Jumbo Si Gajah Biru. ii) Guru memanggil beberapa orang murid untuk bercerita mengenai klip video cerita Jumbo Si Gajah Biru. iii) Guru membimbing murid bercerita di hadapan. iv) Guru merumuskan isi pelajaran. i)

BSM: Petikan Teks dan LCD TKP: Intrapersonal dan Interpersonal Ilmu: Pendidikan Moral Nilai Murni: Kerajinan, Keberanian Fokus Sampingan SK 1.5 SP 1.5.2

TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA

Langkah 3 (8 minit )

Petikan Teks Diari Indrawan. Soalan : 1) Siapa nama kawan penulis? 2) Di manakah Indrawan mengadakan lawatan? 3) Apakah yang dilakukan oleh Indrawan selepas lawatan tamat? 4) Berapa hari Indrawan mengadakan lawatan ke pusat perlindungan gajah?

i) Murid dibahagikan secara berpasangan untuk menjawab soalan dari petikan Diari Indrawan ii) Kumpulan murid dipilih secara rawak untuk membentangkan hasil kerja. iii) Guru menyemak jawapan bersama murid. iv) Guru merumuskan isi pelajaran.

BSM: Petikan Teks Diari Indrawan, Lembaran Kerja, Nilai Murni: Bekerjasama

Fokus Sampingan SK 3,3 SP 3.3.3

Langkah 4 (8 minit)

Pentaksiran Lembaran Kerja

i) Murid secara individu diberikan lembaran kerja KB: Menjana Idea dan diminta melengkapkan tempat kosong dengan mengisi jawapan yang sesuai yang BSM: Lembaran Kerja sesuai. ii) Guru menyemak jawapan murid Nilai Murni: Berdikari, iii) Guru merumuskan isi pelajaran. Kerajinan.

Langkah 5 (10 minit)

Penggayaan Mengisi tempat kosong

Penggayaan KB: Menjana Idea Murid mengisi tempat kosong dengan jawapan yang Memerhati, sesuai berpandukan klip video Jumbo Si Gajah Biru.

TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA


Mencirikan

Pemulihan Mengisi tempat kosong

Pemulihan BSM: Lembaran Kerja Mengisi dan memadankan jawapan di tempat kosong yang disediakan dengan bimbingan guru. Nilai Murni: Berdikari, Kerajinan.

Penutup (5 minit)

1. Penutup Kognitif 2. Penutup Sosial

1. Permainan Teka Bunyi Haiwan 2. Guru merumuskan isi pelajaran.

KP: Muzik BSM: Laptop, Speaker Nilai Murni: Hormat-menghormati, Berdikari

Aktiviti susulan : Aktiviti Cari Kata

TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA


PENYEMAKAN DAN PENGESAHAN RPH

(Diserahkan kepada guru/pensyarah pembimbing sebelum melaksanakan sesi P&P)

Disemak oleh Guru / Pensyarah Pembimbing : Catatan

Disemak oleh Guru Besar : Catatan

Tandatangan : Nama : Tarikh :

Tandatangan : Nama : Tarikh :

TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA


PENULISAN CATATAN REFLEKSI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA

ISU Kekuatan :

BUKTI

TINDAKAN SUSULAN Penambahbaikan :

TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA


Tindakan Susulan :

Kelemahan :

Disemak oleh Guru Pembimbing : Catatan :

Disemak oleh Pensyarah Pembimbing : Catatan :

Tandatangan : Tandatangan : Nama : Nama : Tarikh : Tarikh : Catatan : Sila rujuk Borang PR1/P Komponen Pelaksanaan untuk mencari isu kekuatan dan kelemahan