Anda di halaman 1dari 2

BULETINALFURQONTAHUNKE3

VOLUME9NO.1::PACARANDALAMKACAMATAISLAM

mampumenikahmakasegeralahmenikahkarenasesungguhnyamenikahitulebih menjaga kemaluan dan memelihara pandangan mata. Barang siapa yang belum mampumakahendaklahberpuasakarenapuasamenjadibenteng(darigejolakbera hi).(H.R.alBukhori:5066) AlImamNawawivmenjelaskan:Yangdimaksud mampumenikahadalah mampuberkumpuldenganistridanmemilikibekaluntukmenikah.(Fathul Bari:9/136) Denganmenikah segalakebaikanakandatang.Itulah pernyataandari AllohqyangtertuangdalamQ.S.arRum[30]:21.Islammenjadikanperni kahansebagaisatusatunyatempatpelepasanhajatberahimanusiaterhadap lawan jenisnya. Lebih dari itu, pernikahan sanggup memberikan jaminan dari ancaman kehancuran moral dan sosial. Itulah sebabnya Islam selalu mendorongdanmemberikanberbagaikemudahanbagimanusiauntuksege ramelaksanakankewajibansuciitu.

Volume9No.1
Terbit:Muharrom1430

!
PACARAN
DALAM KACAMATA ISLAM
Sebuah fitnah besar menimpa pemudapemudi pada zaman sekarang. Merekaterbiasamelakukanperbuatanyangdianggapwajarpadahalterma sukmaksiatdisisiAllohq.Perbuatantersebutadalahpacaran,yaituhu bunganpranikahantaralakilakidanperempuanyangbukanmahrom.Bia sanyahalinidilakukanolehsesamatemansekelasatausesamarekankerja atauyanglainnya.Sangatdisayangkan,perbuatankejiinitelahmenjamurdi masyarakatkita.Apalagisebagianbesarstasiuntelevisibanyakmenayang kansinetrontentangpacarandisekolahmaupundikantor.Tentuhalinisa ngat merusak moral kaum muslimin. Namun, anehnya, orang tua merasa bangga kalau anak perempuannya memiliki seorang pacar yang sering mengajakkencan.Adajugayangmelakukanpacaranberalasanuntuktaaruf (berkenalan).Padahalperbuataninimerupakandosadanamatburukakibat nya.Olehsebabitu,mengingatperbuatanharaminisudahbegitumemasya rakat,kamimemandangperluuntukmembahasnyapadakesempatanini.

Nasihat
Janganlah ikutikutan budaya Barat yang sedang marak ini. Sebagai orangtua,janganbiarkanputraputrimuterjerembabdalamfitnahpacaran ini.Janganbiarkanmerekakeluarrumahdalamkeadaanmembukaaurat,ti dakmemakaijilbab1ataumalahmemakaibajuketatyangmembuatpriater fitnahdenganpenampilannya.PerhatikanlahfirmanAllohq:

HaiNabi,katakanlahkepadaistriistrimu,anakanakperempuanmudanistriistri orangmukmin:Hendaklahmerekamengulurkanjilbabnyakeseluruhtubuhmere ka.Yangdemikianitusupayamerekalebihmudahuntukdikenal,karenaitumereka tidakdiganggu.DanAllohadalahMahaPengampunlagiMahaPenyayang.(Q.S.al Ahzab[33]:59) WallohuAlam. MuklisAbuDzarb


1

PacarandariSudutPandangIslam
PacarantidaklepasdaritindakanmenerjanglaranganlaranganAllohq. Fitnahinibermuladaripandangmemandangdenganlawanjeniskemudian timbulrasacintadihatisebabitu,adaistilahdarimataturunkehati kemudianberusahainginmemilikinya,entahitudengancarakirimSMSatau suratcinta,telepon,atauyanglainnya. Setelahitu,terjadilahsalingbertemudanbertatapmuka,menyepi,dan saling bersentuhan sambil mengungkapkan rasa cinta dan sayang. Semua perbuatantersebutdilarangdalamIslamkarenamerupakanjembatandan saranamenujuperbuatanyanglebihkeji,yaituzina.Bahkan,bolehdikata kan,perbuatanituseluruhnyatidaklepasdarizina. PerhatikanlahsabdaRosulullohn:DitetapkanatasanakAdambagiannyadari zina,akandiperolehnyahalitu,tidakbisatidak.Keduamataituberzina,zinanyade nganmemandang.Keduatelingaituberzina,zinanyadenganmendengarkan.Lisan ituberzina,zinanyadenganberbicara.Tanganituberzina,zinanyadenganmeme gang.Kakiituberzina,zinanyadenganmelangkah.Sementaraitu,hatiberkeinginan

Jilbab ialahsejenisbajukurungyanglapangyangdapatmenutupkepala,muka, dandada.


DiterbitkanolehMajalahALFURQONtiapbulan4(empat)bahasandalamsatupaket(volume). Redaksi:Ust.MukhlisAbuDzar,Ust.AbuHaritsasSidawi,Ust.AbuMasudalAtsari,Ust.AbuUsamahalKadiriy. EditorUst.AbuHafshoh.SirkulasiAbuIlyas.TataLetakRizaquAbuAbdillah. SekretariatPonpes.alFurqonalIslami,SrowoSidayuGresik61153JATIM. RekeningBankMandiricab.Gresika.n.HEDYSUMANTRI(1400004979515). Infaq::JawaRp25.000,LuarJawaRp30.000,(1volume/paketisi4bahasan@50eksemplar;total=200eksemplar)

BULETINALFURQONTAHUNKE3

VOLUME9NO.1::PACARANDALAMKACAMATAISLAM

danberanganangansedangkankemaluanyangmembenarkanitusemuaataumen dustakannya.(H.R.Muslim:2657,alBukhori:6243) AlImamanNawawi v berkata:Maknahaditsdiatas,padaanakAdam ituditetapkanbagiannyadarizina.Diantaramerekaadayangmelakukan zinasecarahakikidenganmemasukkan farji (kemaluan)nyakedalam farji yangharam.Adayangzinanyasecara majazi (kiasan)denganmemandang wanitayangharam,mendengarperbuatanzinadanperkarayangmengan tarkankepadazina,ataudengansentuhantangandimanatangannyameraba wanitayangbukanmahromnyaataumenciumnya,ataukakinyamelangkah untukmenujuketempatberzina,ataumelihatzina,ataumenyentuhwanita yangbukanmahromnya,ataumelakukanpembicaraanyangharamdengan wanitayangbukanmahromnyadansemisalnya,atauiamemikirkandalam hatinya.Semuanyainitermasukzinasecara majazi.(SyarahShohihMuslim: 16/156157) Adakahdiantaramerekatatkalaberpacarandapatmenjagapandangan matamerekadarimelihatyangharamsedangkanmemandangwanita ajna biyyah (bukanmahrom)ataulakilaki ajnabi (bukanmahrom)termasukper buatanyangdiharamkan?!

masihtetapajnabiyyahbaginyahinggaberlangsungnyaakadnikah.

AdakahPacaranIslami?
AdalagipemudapemudiaktivisorganisasiIslamyangkatanyapunya semangatterhadapIslamdisebabkandangkalnyailmusyariyangmereka milikidanterpengaruhdenganbudayaBaratyangsudahberkembang,mere kamemunculkanistilahpacaranislamidalampergaulanmereka.Mereka hendaktampilbedadenganpacaranpacaranorangawam.Tidakadasaling sentuhan,tidakadapegangpegangan.Masingmasingmenjagadiri.Kalau pun saling berbincang dan bertemu, yang menjadi pembicaraan hanyalah tentang Islam, tentang dakwah, saling mengingatkan untuk beramal, dan berdzikirkepadaAllohqsertamengingatkantentangakhirat,surga,danne raka.Begitulahkatanya! Ketahuilah,pacaranyangdiembelembeliIslamalamerekatakubahnya omongkosongbelaka.Ituhanyalahmakariblisuntukmenjerumuskanorang kedalamneraka.Adakahmerekadapatmenjagapandanganmatadarimeli hatyangharamsedangkanmemandangwanitaajnabiyyahataulakilakiajna bitermasukperbuatanyangdiharamkan?!CamkanlahfirmanAllohq:

TaarufDenganPacaran,Bolehkah?
Banyakorangawamberanggapanbahwapacaranadalahwasilah(sarana) untukbertaaruf(berkenalan).Katamereka,denganberpacaranakandiketa huijatidirikeduacalonmempelaisupayanantijikasudahmenikahtidak kagetlagidengansikapkeduanyadanbisasalingmemahamikarakterma singmasing.DemiAlloh,tidaklahanggapaninidilontarkanmelainkanoleh orangorangyangterbawaarusbudayaBaratdanhatinyasudahterjangkiti bisikansetan. Tidakkahmerekamenyadaribahwayangnamanyapacarantentutidak terlepasdari kholwat (berduaduaandenganlawanjenis)dan ikhtilath (laki lakidanperempuanbercampurbaurtanpaadahijab/tabirpenghalang)?!Pa dahalsemuaitutelahdilarangdalamIslam.Perhatikanlahtentanglarangan tersebutsebagaimanatertuangdalamsabdaRosululloh n: Sekalikalitidak bolehseoranglakilakibersepisepidenganseorangwanitakecualiwanitaitubersa mamahromnya.(H.R.alBukhori:1862,Muslim:1338) AlHafizhIbnuHajaralAsqolanivberkata:Haditsinimenunjukkanbah wa larangan bercampur baur dengan wanita yang bukan mahrom adalah ijma(kesepakatan)paraulama.(FathulBari:4/100) Olehkarenaitu,kendatitelahresmimelamarseorangwanita,seorang lakilakitetapharusmenjagajangansampaiterjadifitnah.Denganditerima pinangannyaitutidakberartiiabisabebasberbicaradanbercandadengan wanitayangakandiperistrinya,bebassuratmenyurat,bebasbertelepon,be basberSMS,bebas chatting,ataubercakapcakapapasaja.Wanitatersebut

Katakanlah(wahaiMuhammad)kepadalakilakiyangberiman:Hendaklahmereka menahansebagianpandanganmatamerekadanmemeliharakemaluanmereka,yang demikianitulebihsucibagimereka.SesungguhnyaAllohMahaMengetahuiapa yangmerekaperbuat.Dankatakanlahkepadawanitawanitayangberiman:Hen daklahmerekamenahansebagianpandanganmatamerekadanmemeliharakemaluan mereka....(Q.S.anNur[24]:3031) Tidaktahukahmerekabahwawanitamerupakanfitnahyangterbesarbagi lakilaki?Rosulullohnbersabda:Tidaklahakutinggalkansepeninggalkufitnah yanglebihberbahayabagilakilakidaripadafitnahnyawanita. (H.R.alBukhori: 5096)

....

SegeralahMenikahBilaSudahMampu
Parapemudayangsudahberkemampuanlahirdanbatindiperintahkan agarsegeramenikah.InilahsolusiterbaikyangdiberikanIslamkarenade nganmenikahseseorangakanterjagajiwadanagamanya.Akantetapi,jika memangbelummampumakahendaklahberpuasa,bukanberpacaran.Rosu lulloh n bersabda: Wahai generasi muda,barang siapadi antarakalian telah