Anda di halaman 1dari 4

PBS MATEMATIK

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)


SENARAI SEMAK PERLAKSANAAN INSTRUMEN PENTAKSIRAN

MATEMATIK TINGKATAN 1
BIL TAJUK BAND DESCRIPTOR B1 B2 1 NOMBOR BULAT B3 B4 B6 B1D1 B2D1 B3D1 B4D1 B6D1 KOD EVIDENS B1D1E1 B2D1E1 B3D1E1 B3D1E2 B4D1E1 B6D1E1 B2D2E1 B2 B2D2 B2D2E2 B2D2E3 B2D2E4 B3D2E1 B3D2E2 B3D2E3 B4D2E1 B4D2E2 B4D2E3 B4D2E4 B6D1E1 B1D1E2 B2D3E1 B2 3 PECAHAN B3 B6 B3D3 B6D1 B2D3 B2D3E2 B3D3E1 B6D1E1 EVIDEN
Membilang, menyebut dan menulis nombor bulat sehingga juta
Kenalpasti nilai tempat dan nilai digit nombor bulat sehingga juta Membundarkan nombor bulat Melakukan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi ke atas nombor bulat Melakukan pengiraan yang melibatkan operasi gabungan termasuk penggunaan kurungan ke atas nombor bulat. Menyelesaikan masalah matematik dalam suatu situasi dengan kaedah penemuan baru. Menghuraikan bentuk urutan nombor yang diberi Melanjutkan urutan-urutan nombor Menyenaraikan nombor ganjil dan nombor genap Menyatakan perbezaan antara nombor ganjil dengan nombor genap Mengenalpasti ciri-ciri nombor perdana Menyenaraikan gandaan nombor-nombor bulat Melengkapkan sebutan dalam urutan nombor yang diberi Menentukan nombor perdana Menentukan faktor dan faktor perdana bagi suatu nombor bulat Mencari gandaan sepunya bagi dua atau tiga nombor. Menentukan GSTK bagi dua atau tiga nombor. Mencari faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor. Menentukan FSTB bagi dua atau tiga nombor. Menyelesaikan masalah matematik dalam suatu situasi dengan kaedah penemuan baru.

URUTAN DAN POLA NOMBOR

B3

B3D2

B4

B4D2

B6 B1

B6D1 B1D1

Mengenalpasti pecahan, nombor bercampur, pecahan wajar dan pecahan tak wajar
Mencari pecahan setara bagi pecahan yang diberi Menukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar dan sebaliknya Melakukan operasi tambah, tolak, darab, dan bahagi ke atas pecahan Menyelesaikan masalah matematik dalam suatu situasi dengan kaedah penemuan baru.

ANITA HUSIN @ SMKTKJ

PBS MATEMATIK
(a) Mewakilkan pecahan-pecahan dan

B2D4E1 B2 B2D4

B2D4E2 4 PERPULUHAN B3 B4 B5 B6 B2 5 PERATUSAN B4 B5 B6 B1 B2 6 INTEGER B5 B6 B1 B3D4 B4D3 B5D1 B6D1 B2D5 B4D4 B5D2 B6D1 B1D1 B2D6 B5D3 B6D1 B1D2 B2D4E3 B3D4E1 B3D4E2 B4D3E1 B5D1E1 B6D1E1 B2D5E1 B2D5E2 B4D4E1 B5D2E1 B6D1E1 B1D1E3 B2D6E1 B5D3E1 B6D1E1 B1D2E1

sebagai nombor-nombor perpuluhan dan sebaliknya (b) Mewakilkan pecahan-pecahan dengan penyebut 10, 100 dan 1 000 sebagai nombor-nombor perpuluhan (c) Menukar pecahan-pecahan kepada nombornombor perpuluhan dan sebaliknya Menyatakan setiap nilai tempat dan nilai digit dalam nombor-nombor perpuluhan Membandingkan nilai-nilai bagi dua nombor perpuluhan Membundarkan nombor perpuluhan Melakukan operasi tambah, tolak, darab, dan bahagi ke atas nombor perpuluhan Melakukan pengiraaan yang melibatkan mana-mana gabungan jenis-jenis nombor. Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi nombor bulat, pecahan dan nombor perpuluhan. Menyelesaikan masalah matematik dalam suatu situasi dengan kaedah penemuan baru. Memberikan peratusan satu kuantiti Menukarkan pecahan dan nombor perpuluhan kepada peratus dan sebaliknya Mencari peratusan kenaikan atau penurunan. Menyelesaikan masalah yang melibatkan peratusan. Menyelesaikan masalah matematik dalam suatu situasi dengan kaedah penemuan baru.

Menyebut dan menulis integer


Membandingkan nilai-nilai bagi dua integer dengan menggunakan symbol > dan < Menyelesaikan masalah integer yang melibatkan: a) penambahan b) penolakan Menyelesaikan masalah matematik dalam suatu situasi dengan kaedah penemuan baru.

Menggunakan abjad untuk mewakili pembolehubah


Menyatakan: (a) Pemboleh ubah dalam satu situasi (b) Sebutan algebra dengan satu pembolehubah (c) Pekali dalam sebtan algebra dengan satu pembolehubah (d) Sebutan serupa dan tak serupa dengan satu pembolehubah (e) Sebutan serupa bagi sebutan yang diberi (a) Mengenalpasti ungkapan algebra (b) Menentukan bilangan sebutan dalam ungkapan algebra Memudahkan ungkapan algebra dalam menggabungkan sebutan serupa Menyelesaikan masalah matematik dalam suatu situasi dengan kaedah penemuan baru.

B2D7E1 B2 7 UNGKAPAN ALGEBRA B2D7E2 B3 B6 8 UKURAN ASAS B1 B3D5 B6D1 B1D3 B3D5E1 B6D1E1 B1D3E1 B2D7

Mengukur dan menyatakan panjang sesuatu objek menggunakan alat pengukur seperti pembaris atau pita ukur

ANITA HUSIN @ SMKTKJ

PBS MATEMATIK
Menimbang dan menyatakan jisim sesuatu objek menggunakan alat penimbang Menyatakan: (a) Kesesuaian pengukuran masa bagi sesuatu peristiwa (b) Masa dalam system dua belas jam (c) Masa dalam system dua puluh empat jam
Menganggar dalam unit-unit yang sesuai: (a) Panjang sesuatu objek (b) Jisim bagi sesuatu objek (c) Tempoh masa bagi sesuatu peristiwa Membuat penukaran unit-unit: (a) Panjang (mm,cm,m,km) (b) Jisim (mg, g, kg, tan) (c) Masa (saat, minit, jam, hari, minggu, bulan, tahun) (a) Menukarkan masa dalam system dua belas jam dan system dua puluh empat jam (b) Menentukan tempoh antara dua masa yang diberi Menggunakan operasi asas untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan: a) panjang b) jisim c) masa Menyelesaikan masalah matematik dalam suatu situasi dengan kaedah penemuan baru.

B1D3E2

B1D3E3

B2D8E1

B2

B2D8

B2D8E2

B2D8E3

B4

B4D5

B4D5E1

B6 B1

B6D1 B1D4

B6D1E1 B1D4E1 B2D9E1

Mengenalpasti sudut tirus, sudut tegak, sudut cakah dan sudut refleks
Menandakan dan melabelkan sudut Menentukan cirri-ciri: (a) Garis selari (b) Garis serenjang (c) Garis bersilang o Memahami sudut 90 (a) Mengukur sudut menggunakan protractor (b) Melukis sudut menggunakan protractor (c) Mengenal, membanding dan mengkelas sudut tirus, sudut tegak, sudut cakah, dan sudut refleks Menentukan: a) ciri-ciri sudut bertentangan bucu, penggenap, dan pelengkap. b) nilai sudut pada satu garis Melukis sudut tirus, sudut tegak, sudut cakah dan sudut refleks menggunakan protraktor. Menentukan: (a) sudut-sudut pada garis lurus sama dengan 180. (b) satu pusingan lengkap ialah 360. Menyelesaikan masalah melibatkan sudut yang dibentuk oleh garis bersilang. Menyelesaikan masalah matematik dalam suatu situasi dengan kaedah penemuan baru.

B2

B2D9

B2D9E2 B2D9E3 B3D6E1

SUDUT DAN GARIS

B3

B3D6 B3D6E2 B4D6E1

B4

B4D6

B4D6E2 B4D6E3

B6 B1 10 POLIGON B2

B6D1 B1D5 B2D10

B6D1E1 B1D5E1

Mengenalpasti cirri-ciri polygon


Menamakan polygon (segitiga, sisiempat, pentagon,

B2D10E1 heksagon, heptagon dan octagon B2D10E2 Menyatakan ciri-ciri (bilangan bagi sisi, bucu dan

ANITA HUSIN @ SMKTKJ

PBS MATEMATIK
pepenjuru) bagi polygon Melakar polygon. Menentu dan melukis garis-garis simetri bagi sesuatu bentuk. Menyatakan cirri-ciri geometri segitiga dan sisi empat yang berlainan dan menamakannya. a) Melengkapkan suatu bentuk apabila sebahagian bentuk tersebut dan garis simetri diberi. b) Melukis reka bentuk menggunakan konsep simetri. Melukis segi tiga dan sisi empat dengan mengunakan protractor dan pembaris. Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut dalam: a) segi tiga b) sisi empat Menyelesaikan masalah matematik dalam suatu situasi dengan kaedah penemuan baru. Menyatakan perimeter bagi sesuatu kawasan Menentukan tinggi dan tapak bagi segitiga, segiempat selari dan trapezium Mencari perimeter bagi suatu gambarajah. Mencari luas: a) segi empat tepat b) segi tiga c) segi empat selari d) trapezium e) gabungan rajah Menyelesaikan masalah yang melibatkan: a) perimeter b) luas Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas segitiga, segi empat tepat, segi empat selari dan trapezium. Menyelesaikan masalah matematik dalam suatu situasi dengan kaedah penemuan baru.

B3D7E1 B3 B3D7 B3D7E2 B3D7E4 B4D7E1 B4 B4D7 B4D7E2 B5 B6 B2 B5D4 B6D1 B2D11 B5D4E1 B6D1E1 B2D11E1 B3D8E1 B3 11 PERIMETER DAN LUAS B3D8

B3D8E2

B4D8E1 B4 B4D8 B4D8E2 B6 B1 B2 B3 12 PEPEJAL GEOMETRI B4 B5 B6 B6D1 B1D6 B2D12 B3D9 B4D9 B4D10 B5D5 B6D1 B6D1E1 B1D6E1 B2D12E1 B3D9E1 B4D9E1

Mengenalpasti objek-objek kubus dan kuboid.


Menyatakan ciri-ciri bagi kubus dan kuboid Melukis bentangan kubus dan kuboid. Membuat model kubus dan kuboid. a) Menganggarkan isipadu kuboid.

B4D10E1 b) Mencari isipadu kuboid. B5D5E1 Menyelesaikan masalah melibatkan isipadu kuboid. B6D1E1
Menyelesaikan masalah matematik dalam suatu situasi dengan kaedah penemuan baru.

ANITA HUSIN @ SMKTKJ