Anda di halaman 1dari 23

SK.

SURATI, PETI SURAT 255, 89608, PAPAR,SABAH

PELAN TINDAKAN STRATEGIK PENINGKATAN BAHASA INGGERIS BAGI TAHUN 2013


DISEDIAKAN OLEH : PANITIA BAHASA INGGERIS

DAFTAR KANDUNGAN KERTAS KONSEP PROGRAM KECEMERLANGAN UPSR 2013 KECEMERLANGAN MILIK KAMI

--------------------------------------------------------------------------------------------PERKARA MUKASURAT

* 1.

AHLI JAWATANKUASA PROGRAM TUNAS CEMERLANG 2012 TAJUK PROJEK

: : : : : : : : : : : : : : : : :

2. PENDAHULUAN 3. LATAR BELAKANG 4. MATLAMAT 5. OBJEKTIF 6. KUMPULAN SASARAN 7. TEMPOH MASA PELAKSANAAN 8. TAKWIM PELAKSANAAN (RUJUK LAMPIRAN) 9. KETERANGAN TERPERINCI MENGENAI PROJEK 10. ANALISA UPSR TAHUN 2012 11. ANALISA UJIAN PERCUBAAN TAHUN 5, 2012 12. TARGET CEMERLANG UPSR 2012 13. SENARAI MURID TARGET 2012 14. ANGGARAN PERBELANJAAN / MURID 15. PENUTUP 16. PENGHARAGAAN

AJK BERTINDAK PELAN TINDAKAN STATEGIK PENINGKATAN BAHASA INGGERIS 2013

Penasihat Penasihat 2 Penasihat 3 Penasihat 4 Penyelaras Progaram Setiausaha Pen. Setiausaha Bendahari Pen. Bendahari

: : : : : : : : :

DURAMAN BIN BAKAR ISAH BINTI SOLONG SALBIAH HAJI SULAIMAN NOOR ILLAINI JULIUS ISAH BINTI SOLONG ZUBAIDAH RAMLEY BEBYANAH BERNADUS EN. BENEDECT JUANNES ADIZAH JUAL

(GURU BESAR) (PK 1) (PK HEM) (PK KOKUM)

(KETUA PANITIA)

SENARAI NAMA GURU BAHASA INGGERIS DAN KELAS NAMA GURU 1. ADIZAH JUAL 2. BEBYANAH BERNADUS 3. EN. BENEDECT JUANNES 4. ISAH SOLONG 5. ZUBAIDAH RAMLEY KELAS 1C 2C, 5C, 5I & 6C 3C & 3I, 4C 1I 2I, 4I & 6I

VISI PANITIA
Pelajar Sk.Surati lulus cemerlang dalam matapelajaran Bahasa Inggeris dan mampu menggunakannya sebagai pemangkin kehidupan.

MISI PANITIA
1. Mempertingkatkan pencapaian dan prestasi pelajar ke tahap yang membanggakan. 2. Memberi pendidikan yang berkualiti tinggi kepada pelajar-pelajar. 3. Melahirkan pelajar-pelajar yang mahir berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris.

MOTTO
Bahasa Inggeris adalah koridor pengetahuan dan kebijaksanaan. (English is the corridor of knowledge and wisdom)

OBJEKTIF PANITIA
1. Meningkatkan pencapaian A UPSR Bahasa Inggeriskepada 20% dan lulus minimum C 100%. 2. Meningkatkan pencapaian % A dan % lulus minimum Cdalam peperiksaan serta ujian bulanan untuk tahun1,2,3,4,5 dan 6. 3. Murid boleh bertutur dalam Bahasa Inggeris denganmenggunakan Bahasa Inggeris asas. 4. Mensifarkan pencapaian D dan E dalam UPSR pada tahun 2010.

RASIONAL
1. Penyediaan perancangan dan strategik bagi meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris dari segi kuantiti dan kualiti dijangka mampu meningkatkan peratus kelulusan UPSR 2. Kualiti pencapaian subjek Bahasa Inggeris dapat mencapai sasaran lulus 100%. 3

ISU STRATEGIK
Pencapaian murid yang lulus Bahasa Inggeris dalam peperiksaan PKSR berada pada tahap sederhana dan peratus lulus Bahasa Inggeris belum mencapai 80% dalam UPSR.

MASALAH
1. Peratus lulus matapelajaran Bahasa Inggeris dalam PKSR tidak mencapai 95% dan UPSR tidak mencapai 90%. Penguasaan Bahasa Inggeris di kalangan pelajar sekolah ini belum mencapai tahap yang membanggakan. Pengukuran ini dibuat berdasarkan pencapaian dalam Ujian Pencapalan Sekolah Rendah (UPSR) 2010-2012. 2. Peratus murid yang mendapat gred A bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris tidak mencapai 50% dalam PKSR dan UPSR 3. Keupayaan murid bertutur, membacadan menulis dalam Bahasa Inggeris rendah.

MATLAMAT STRATEGIK
1. Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Inggeris ke tahap cemerlang. 2. Meningkatkan peratus lulus matapelajaran Bahasa Inggeris sehingga 95% dalam ujian sumatif dan peningkatan 80% dalam UPSR menjelang tahun 2013. 3. Meningkatkan peratus murid yang mendapat gred A bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris dalam PKSR dan UPSR sehingga mencapai 50% dan band 4 bagi KSSR menjelang tahun 2012. 4. Meningkatkan keupayaan murid bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Inggeris sehingga mencapai 80% menjelang tahun 2013

STRATEGI PELAKSANAAN
1. Meningkatkan kualiti pengajaran guru Bahasa Inggeris 2. Meningkatkan kualiti pembelajaran murid. 3. Meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti sokongan Bahasa Inggeris. 4. Melibatkan penglibatan ibubapa secara optimum dalam program sekolah.

INDIKATOR PRESTASI ATAU FAKTOR KRITIKAL KEJAYAAN


1. Peratus pencapaian 5A UPSR dan % lulus minimum C meningkat. 2. Peratus lulus dalam peperiksaan pertengahan tahun dan akhir tahun meningkat. 3. Boleh berinteraksi dalam Bahasa Inggeris sesama rakan dan juga guru.

(Pemecahan

Isu

Strategik

boleh

dilihat

melalui

jadual

di

mukasurat

berikutnya) 5

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN


ISU
1. Pencapaian murid lulus Bahasa Inggeris dalam peperiksaan semester berada pada tahap sederhana

MASALAH
Peratus

OBJEKTIF

KPI
Meningkatkan kualiti

TOV 2012
Peratus

ETR 2013
Meningkatkan

STRATEGI
Mengadakan kelas dan

lulus Meningkatkan prestasi pencapaian

matapelajaran Bahasa

pencapaian A kualiti A dalam tambahan Bimbingan individu dan

pengajaran guru UPSR kurang Bahasa

Inggeris dalam Bahasa Inggeris Bahasa Inggeris dan % lulus Inggeris PKSR tidak ke tahap dan kualiti minimum meningkat.

C mengurangkan kuantiti gagal

mencapai 95% cemerlang. dan UPSR

pembelajaran murid.

tidak mencapai 80%.

2. Pelajar lemah dalam kemahiran mengarang esei dan pembinaan ayat

Pelajar lemah

masih Pada 2010 banyak

tahun Bilangan latihan Bilangan lebih dipertingkatkan latihan akan

Bilangan

1. Koleksi

soalan-

latihan tahun latihan lalu kurang ditambah sehingga sehingga 50%

soalan UPSR dan jawapan2.Tugasan Pelajar. 2. Memperbanyakkan latihan berbentuk karangan tubi

menguasai

tahap grammar tubi dalam dua menyebabkan mutu karangan terjejas teruk.

kertas disediakan oleh panitia

3. Pelajar tidak berkeyakina n bertutur dalam Bahasa Inggeris

Pengaruh

Pelajar mampu Kualiti

Guru

kurang Mengurangkan 1. 80%

pelajar

bahasa ibunda bertutur menjejaskan keyakinan pelajar

dalam komunikasi dua berkomunikasi penggunaan BI bahasa ibunda semasa dalam serta kelas BI dan menggalakkan penggunaan

menyertai aktivitiaktiviti anjuran

BI dengan guru hala antara guru- dalam dan sesama pelajar & pelajar- dengan dengan pelajar dipertingkatkan. pelajar kurang

panitia seperti English Language Month 2. English Day in

untuk rakan

bertutur dalam yakin dan fasih. BI

membiarkan pelajar bertutur dalam BI.

BI semasa di 3. Assembly BM dalam/di kelas kelas. luar English

4. Peratus peningkatan BI dalam UPSR belum mencapai 80% dan gred A belum dapat dipertingkat kan.

Peratus Bahasa Inggeris

lulus Meningkatkan prestasi tidak pencapaian

Meningkatkan kualiti

Peratus

Meningkatkan

Mengadakan

kelas dan

pencapaian A kualiti A dalam tambahan Bimbingan individu dan

pengajaran guru UPSR kurang Bahasa

mencapai 80% Bahasa Inggeris Bahasa Inggeris dan % lulus Inggeris dalam UPSR ke tahap 100% dan kualiti minimum meningkat.

C mengurangkan kuantiti gagal

pembelajaran murid.

ANALISIS SWOT
KEKUATAN (STRENGTH)
S1 Mempunyai guru B.I.yang berpengalaman lebih dari 10 tahun mengajar BI. S2 S3 Mempunyai kemudahan dan prasarana yang lengkap Program Panitia telah dirancang dengan teliti bagi membantu meningkatkan prestasi pelajar S4 Kerjasama yang padu dan amalan budaya positif di kalangan Panitia BI W4 W2 W3 W1

KELEMAHAN (WEAKNESSES)
Take Off Value (TOV) pelajar adalah dari lemah ke sederhana dan tidak lebih dari 60%. Pelajar tidak boleh membina ayat dengan baik. Pelajar kurang yakin untuk bertutur dalam Bahasa Inggeris. Hanya 3 orang guru opsyen dari lima orang guru BI

PELUANG (OPPORTUNITY)
O1 Terdapat Sokongan komuniti setempat yang baik dalam setiap program peningkatan pelajaran. O2 O3 Ibu bapa mementingkan pelajaran anak-anak mereka. Sokongan kewangan dan hubungan erat daripada guru dan PIBG C4 C3 C1 C2

CABARAN (THREATEN)
Budaya belajar dan motivasi belajar yang lemah Pelajar tidak mempunyai keyakinan diri untuk berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris. Ekspektasi ibu bapa terhadap sekolah tinggi Masih ada ibu bapa menyerahkan anakmereka 100% ke sekolah Pengaruh pusat permainan pusat siber

PEMAJUAN PELAN TAKTIKAL BAHASA INGGERIS BAGI TAHUN 1-6 2013


ISU STRATEGIK 1 : Pencapaian pelajar lulus Bahasa Inggeris dalam peperiksaan PKSR, KSSR dan UPSR berada pada tahap sederhana dan kurang memberangsangkan. STRATEGI : Meningkatkan pencapaian pelajar cemerlang dalam subjek Bahasa Inggeris

NKRA PROGRAM/ PROJEK

Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualit dan berkemampuan DURASI TERAS PIPP TINDAKAN PELAKSANAAN Mula Akhir Sep 2013

SUB NKRA KOS/ SUMBER

PRA, LINUS, SBT dan Tawaran Baru OUTPUT/ HASIL PELAN KONTIGENSI

KPI

1. LDK UNTUK GURU BI

Meningkatkan kemahiran dalam P&P

Ketua Panita BI

Jan 2013

RM400

Guru BI dapat mempertingk atkan kemahiran dalam P&P

Peningkatan Mengikuti kursus budaya kerja positif sehingga 100% anjuran daerah dan menganjurkan di peringkat sekolah

2. Program

Membangunkan KP/Guru BI

01 Mac

Nov

RM300

Pelajar

Penglibatan

Membuat 3

English Corner

modal insan

2013

2013

mendapat informasi dan menyumbang kan hasil kerja untuk dipamerkan di English Corner

pelajar secara aktif

penyebaran maklumat secara optimum dan menggalakkkan penglibatan pelajar.

ISU STRATEGIK 2 : Pelajar lemah dalam kemahiran mengarang esei dan pembinaan ayat STRATEGI : Pelajar lemah dalam kemahiran mengarang esei dan pembinaan ayat.
DURASI BIL PROGRAM/PROJEK TERAS PIPP TINDAKAN PELAKSANAAN Mula 1. TUGASAN HARIAN PELAJAR (memperbanyakkan latihan membuat karangan dalam tugasan harian) Membangunkan modal insan Semua guru Bahasa Inggeris Jan 2013 Akhir Nov 2013 Di tanggung oleh sekolah Pelajar dapat menyiapkan tugasan / latihan dengan betul iPAS bagi Guru panitia KOS/ SUMBER OUTPUT/ HASIL PELAN KONTIGENSI

KPI

B.I.menuju bekerjasama ke arah lebih baik lagi menyediakan tugasan/ latihan pelajar untuk kegunaan bersama

2.

BIMBINGAN INDIVIDU DAN BERKUMPULAN MENGIKUT TAHAP KEBOLEHAN

Membangunkan modal insan

Semua guru Bahasa Inggeris

Jan 2013

Nov 2013

Di tanggung oleh sekolah

Pelajar dapat

iPAS bagi

Guru BI

B.I.menuju membimbing pelajar samada di dalam/luar bilik darjah

memperbaiki ke arah kelemahan melalui bimbingan . lebih baik lagi

ISU STRATEGIK 3 : Pelajar tidak berkeyakinan bertutur dalam Bahasa Inggeris STRATEGI : Meningkatkan pencapaian pelajar cemerlang dalam subjek Bahasa Inggeris.
DURASI PROGRAM/PROJEK TERAS PIPP TINDAKAN PELAKSANAAN Mula 1. ENGLISH DAY (every Monday) Membangunkan KP/Pengawas modal insan bertugas di majlis Pehimpunan sekolah 01 Mac 2013 Akhir Nov 2013 NIL Penggunaan Peningkatan Penggunakan BI dapat penggunaan BI sebagai bahasa kedua dalam perhimpunan sekolah. KOS/ SUMBER OUTPUT/ HASIL PELAN KONTIGENSI

KPI

diperluaskan BI sehingga 80%atau lebih baik lagi.

2. ENGLISH LANGUAGE MONTH

Membangunkan modal insan

Semua guru Bahasa Inggeris

01 Apr 2013

30 Apr 2013

RM500

Pelajar berminat menyertai aktivitiaktiviti yang dianjurkan.

Peningkatan Merancang penyertaan sehingga 80% atau lebih baik lagi. dan melaksanakan aktiviti-aktiviti yang lebih menarik2

ISU STRATEGIK 4 : Peratus peningkatan BI dalam UPSR belum mencapai 80% dan gred A belum dapat dipertingkatkan. STRATEGI : Meningkatkan kualiti A dalam Bahasa Inggeris dan mengurangkan kuantiti gagal serta meningkatkan kuantiti lulus C secara maksimum.
DURASI BIL PROGRAM/PROJEK TERAS PIPP TINDAKAN PELAKSANAAN Mula 1. SIRI BENGKEL SCORE A Membangunkan modal insan KP Mac 2013 Akhir Ogos 2013 Kewangan sekolah Peningkatan prestasi pencapaian BI iPAS bagi B.I lebih baik 2. CERAMAH TEKNIK MENJAWAB B.I. Memberi kefahaman kepada calon mengenai format menjawab kertas soalan KP dengan kerjasama BNK 21 Jun 2013 2013 23 Jun Peruntukan Peningkatan sekolah prestasi pencapaian subjek B.I iPAS bagi B.I. lebih baik Perlaksanaan bengkel perbincangan dan kefahaman. Ceramah teknik menjawab soalan B.I.yang berkesan oleh penceramah berpengalaman KOS/ SUMBER OUTPUT/ HASIL PELAN KONTIGENSI

KPI

3.

GERAK GEMPUR (soalan Axcel daerah dan Koleksi

Pelajar tahu cara jawapan sebenar bagi

KP dengan kerjasama SU UPSR

Feb 2013

Ogos 2013

Peruntukan Peningkatan sekolah untuk copyprint prestasi pencapaian subjek B.I

iPAS bagi B.I. lebih baik

Guru panitia B.I.mengumpul soalan-soalan UPSR dari tahun 20032012 beserta model jawapannya untukdicetak dan diedar kepada pelajar

soalan-soalan UPSR subjek B.I. dan jawapan)

PELAN OPERASI PERANCANGAN STRATEGIK PENINGKATAN BAHASA INGGERIS 2013


NAMA PROGRAM/PROJEK Rasional 1. PROGRAM SCORE A UPSR Kebolehan pelajar masih di tahap lemah mengenai kaedah berkesan menjawab soalan Bahasa Inggeris berasaskan UPSR 1. 2. Pelajar dapat menjawab soalan UPSR dengan baik. Pelajar dapat pengisian bahan yang berguna semasa sesi bengkel.

Objektif Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran

Mac Ogos 2013 Semua pelajar Tahun 6 Langkah Langkah 1: Taklimat program pada 18 Jan 2013 bersama guruguru B untuk mengenalpasti kumpulan sasaran daripada PATS dan ujian dignostik Langkah 2 : Taklimat perancangan aktiviti English Score A dan pengagihan tugasan untuk guru-guru BI Tindakan

GB

GB

Proses kerja

Langkah 3 : Mengagikan pelajar mengikut kumpulan sasaran (Cemerlang/NMC/NML dan Kritikal) Langkah 4 : Mengadakan/melakasanakan program secara berkala Langkah 5 : Membuat penilaian secara berterusan dan melaporkannya secara bertulis kepada KP

SU

Semua guru BI Semua guru BI

Kekangan Pemantauan Bahan Sumber kewangan

Sekolah menghadapi masalah bekalan kertas A4 untuk mencetak kertas soalan Guru Besar Kertas A4 dan percetakan Pihak sekolah

NAMA PROGRAM/PROJEK Rasional Objektif Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran

2. ENGLISH MONTH Pelajar tidak berkeyakinan berkomunikasi dalam BI Pelajar dapat terlibat secara aktif dalam aktiviti anjuran panitia Sepanjang bulan April Semua pelajar Sk. Surati Langkah Langkah 1: Mesyuarat program pada 10 Mac 2013 bersama guru-guru B untuk merancang dan mengagihkan tugas Langkah 2 : Pengagihan jadual tugasan dan penyebaran maklumat Langkah 3 : Melaksanakan program pada masa yang ditetapkan seperti : Spelling Bee Competition Big word to small words Word hunt Chain Spelling Sing Sang Song Action Buzz (guessing game) Dream Island DJ Corner Langkah 4 : Mengumpul nama pemenang dan menyampaikan hadiah pada majlis penutupan Tindakan

GB

KP

Proses kerja

Semua Guru BI

Semua guru BI

Kekangan Pemantauan Bajet Bahan keperluan

Pihak panitia belum mendapat sumber kewangan yang mencukupi untuk membeli hadiah Ketua Panitia Sumber dari pihak sekolah, Panitia dan NGO Bahan cetakan, hadiah

NAMA PROGRAM/PROJEK Rasional Objektif Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran

3. ENGLISH IN ASSEMBLY Pelajar lemah dalam komunikasi BI Memberi peluang kepada pelajar untuk menggunakan BI dalam kehidupan seharian Mac Ogos 2013 Pengawas sekolah Langkah Langkah 1: Taklimat program pada 18 Jan 2013 bersama Pengawas sekolah Tindakan

KP

Proses kerja

Langkah 2 : Latihan untuk pengawas yang bertugas menjadi emcee di majlis perhimpunan sekolah Langkah 3 : Pengawas bertugas melaksanakan tugasan yang diberikan melalui pemantauan guru-guru BI

KP

Semua guru BI

Kekangan Pemantauan Bahan Sumber kewangan

Murid memerlukan teks sebagai bahan rujukan KP Kertas A4 dan percetakan Pihak sekolah

NAMA PROGRAM/PROJEK Rasional Objektif Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran

4. MY ENGLISH DAY Pelajar lemah dalam komunikasi BI Memberi peluang kepada pelajar untuk menggunakan BI dalam kehidupan seharian Mac Ogos 2013 Semua pelajar Sk. Surati Langkah Langkah 1: Taklimat program pada 18 Jan 2013 bersama Guruguru BI Tindakan

KP

Proses kerja

Langkah 2 : Penyebaran maklumat di perhimpunan sekolah dan melancarkan hari Isnin sebagai My English Day Langkah 3 : Komunikasi berterusan secara optimum oleh guruguru BI dalam BI dengan pelajar

KP

Semua guru BI

Kekangan Pemantauan Bahan Sumber kewangan

Murid mungkin menghadapi masalah komunikasi pada awal program namun adalah diharapkan agar masalah ini dapat di atasi menjelang akhir tahun 2013 KP Banner Pihak sekolah

NAMA PROGRAM/PROJEK Rasional Objektif Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran

5. TUGASAN HARIAN PELAJAR/MY WORK BOOK Pelajar lemah dalam kemahiran mengarang dan membina ayat BI Membimbing pelajar untuk membina ayat yang betul dalam BI Sepanjang tahun/berterusan semasa sesi P&P Semua pelajar Sk. Surati Langkah Langkah 1: Bagi pelajar tahun 1 & 2 : Guru BI menggalakkan untuk membina ayat mudah sebagai aktiviti pengayaan Bagi pelajar tahun 3 : Guru BI memperkembangkan isi pengajaran dengan memperbanyakkan penulisan ayat mudah dan compound Tindakan Guru BI tahun 1 & 2

Guru BI tahun 3

Proses kerja

Bagi pelajar tahun 4 : Guru BI memperbanyakkan aktiviti penulisan dalam sesi P&P Bagi pelajar tahun 4 & 5 : Guru BI memperbanyakkan aktiviti penulisan dalam sesi P&P Bagi pelajar tahun 6 : Guru BI memperbanyakkan latih tubi melalui kertas soalan peperiksaan UPSR yang lalu

Guru BI tahun 4

Guru BI tahun 4 & 5

Guru BI tahun 6

Kekangan

Murid tahap 1 mungkin akan menghadapi masalah untuk membina ayat yang betul namun adalah diharapkan agar masalah ini dapat ditangani pada akhir tahun 2013. KP Worksheets Pihak sekolah

Pemantauan Bahan Sumber kewangan

NAMA PROGRAM/PROJEK Rasional Objektif Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran

6. BIMBINGAN INDIVIDU DAN BERKUMPULAN MENGIKUT TAHAP KEBOLEHAN Peratus lulus/gagal masih berada dalam 50-50% Menggempur pelajar dengan soalan peperiksaan UPSR Feb Ogos 2013 Pelajar tahun 6 Langkah Langkah 1: KP mengagihkan pelajar kepada kumpulan masingmasing mengikut tahap kebolehan dan sasaran Tindakan

KP

Proses kerja

Langkah 2: Guru-guru BI menjalankan Kelas Bimbingan Berfokus di bawah seliaan PK 1/Kecemerlangan UPSR Langkah 3: Guru-guru BI membuat pemantauan dan membimbing pelajar agar mencapai target yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah

Semua guru BI

Semua guru BI

Kekangan

Bilangan gagal kritikal (PROTIM) adalah berjumlah 8 orang sementara bilangan NML BI pula adalah 18 orang. Sekiranya jumlah NML BI dapat dikurangkan, maka sudah tentulah peratus kelulusan BI dapat disasarkan kepada 80% ke atas. KP/PK Worksheets Pihak sekolah

Pemantauan Bahan Sumber kewangan

NAMA PROGRAM/PROJEK Rasional Objektif Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran

7. CERAMAH TEKNIK MENJAWAB B.I. Peratus lulus/gagal masih berada dalam 50-50% Memberi pengetahuan kepada pelajar untuk menjawab kertas soalan BI dengan format yang betul. Feb Ogos 2013 Pelajar tahun 6 Langkah Langkah 1: Mesyuarat dengan Kem Kecemerlangan UPSR serta BNK untuk menentukan tarikh Tindakan

KP

Proses kerja

Langkah 2: Melaksanakan program pada tarikh yang ditetapkan dengan menjemput penceramah yang berpengalaman dalam bidang ini Langkah 3: Membuat pemantauan selepas program untuk mengenalpasti tahap refleksi pelajar

KP

Semua guru BI

Kekangan

Pelajar lemah (PROTIM) memerlukan bimbingan yang lebih untuk memahami program ini. KP/PK Worksheets Pihak sekolah

Pemantauan Bahan Sumber kewangan

Penutupan
Adalah diharapkan agar Pelan Strategik Peningkatan Bahasa Inggeris ini dapat dilaksanakan sepenuhnya agar objektif program ini dapat dicapai sepenuhnya menjelang akhir tahun 2013. Kerjasama yang padu dari semua Guru-guru BI dan pihak sekolah adalah diharapkan dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian. Disediakan oleh:

......................................... (ZUBAIDAH BINTI RAMLEY) KETUA PANITIA BAHASA INGGERIS 2013