Anda di halaman 1dari 3

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI Saupama dilenyepan paripolah kuring jeung Si Nasir tina sempalan pangalaman

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN diluhur……..


SMA NEGERI 1 CIKEMBAR a. Lumrah lantran kuring jeung Si Nasir rumaja kènèh
Jl. Pelabuhan II Km. 20 Telp. (0266) 321032 Cikembar Sukabumi b. Lumrah lantaran jambu batu mah barang taya hargaan
c. Kurang hade lantaran mipit henteu amit ngala henteu mènta
ULANGAN AKHIR SEMESTER GANJIL d. Kurang hade lantaran dipigawè ku budak santri
TAHUN PELAJARAN 2006/2007
3. Pangalaman nu matak ngirut kana hate salawasna ditulis dina buku catetan poèan.
Rarangkèn hareup di- dina kalimah diluhur mibanda fungsi………
Mata Pelajaran : BAHASA SUNDA a. ngawangun kecap barang b. ngawangun kecap sifat
Kelas : X (sepuluh) b. ngawangun kecap pagawean d. ngawangun kecap bilangan
Hari / Tanggal : Senin, 11 Desember 2006
Waktu : Pukul 15.10 – 16.40 WIB 4. Buku Burak Siluman nu Nèng Lala kabawa ku Rizal
Fungsi rarangkèn hareup ka- dina kecap kabawa sarua jeung fungsi rarangkèn
hareup ka- dina kalimah……….
PETUNJUK PENGISIAN a. Teu kaop nempo hal nu pikasediheun kuring mah sok kagagas.
1. Bacalah do’a sebelum anda memulai mengerjakan soal b. Hirup mangsa kiwari mah kudu loba kabisa.
2. Tulislah dengan jelas nama, nomor peserta dan kelas pada lembar jawaban yang c. Geus uubar ka ditu ka dieu, kasakit kang Agus tèh tetep can cageur.
telah disediakan d. Hayam pelung inguanana kagèlèng mobil beureum nu Pa Haji.
3. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum anda menjawabnya
4. Dahulukan menjawab soal yang anda anggap mudah 5. Comro nu asalna……. sampeu tèh diwadahan……. baskom, sok ditunda…… luhur
5. Periksalah seluruh jawaban anda sebelum diserahkan kepada pengawas meja.
Kecap pangantèt nu merenah pikeun ngalengkepan kalimah diluhur nyaèta………
SELAMAT BEKERJA a. kana – tina – dina b. tina – kana – dina
b. dina – tina – kana d. tina – dina – kana
I. Pilih Jawaban nu Pangbenerna
6. Waktu diheureuyan ku Kang Asèp, Nèng Nina ukur ngadilak. Ngadilak ngandung
1. Bandera lalaunan naèk dibarung ku ngalindengna lagu Indonesia Raya. Si Amel harti……
tapis pisan ngèrek tambang bandèra. Ngan, teuing kunaon, pisamètereun deui nepi a. ngagilerkeun panon lantaran api-api ngambek
katangtung tihang, tambangna ujug-ujug magut. Ditarik tèh angger teu laju, b. ngagilerkeun panon lantaran ngèwa
mangkaning lagu Indonesia Raya tèrèh règsè. c. nènjo sabari molototan
Hikmah nu bisa dicokot tina sempalan pangalaman diluhur nyaèta….. d. nènjo kagigir saeutik ku juru panon
a. enggoning ngalakonan hirup kudu salawasna tarapti tur ati-ati
b. enggoning ngalakonan hirup kudu usaha ngaronjatkeun ajèn diri 7. Kuring ngan ukur bisa…..…, waktu sadar yèn nu salah tèh sabernerna diri pribadi.
c. enggoning ngalakonan hirup kudu leukeun migawè pagawèan Kecap nu merenah pikeun ngalengkepan èta kalimah nyaèta……
d. enggoning ngalakonan hirup kudu silih jungjung tur silihbèlaan a. seuri b. seuseurian c. seuri konèng d. nyeungseurikeun
8. Urang teundeun di handeuleum sieum geusan sampeureun, urang tunda di
2. Jiga mangsa harita basa kuring masih kènèh boga titèl santri. Kungsi dina hiji hanjuang siang geusan alaeun, bobo sapanon carang sapakan, mugia jembar
peuting kabagean tugas jadi pikèt, duaan jeung babaturan, si Nasir. Ti berangna pangampurana.
kènèh si Nasir geus haharèwosan ka kuring. Majar engkè peuting urang ngala Sempalan biantara di luhur kaasup kana bagian……….
jambu batu anu aya persis dihareupeun imah ajeungan.
Ulangan Umum Semester Ganjil 1 Bahasa Sunda
Urlum 06/07 - 11 Desember 2006 Kelas X (inti)
a. bubuka biantara c. sandak-sunduk a. ngagelendut b. lancad laer c. ngagerentes d. ngagorocok
b. eusi biantara d. panutup biantara
16. Teu hadè ngan…… bae, da hirup manusa mah geus aya nu ngatur!
9. Nonoman sunda mah tibaheula gè, galedè wawanèn. Sipat….. tur teu payaan kacida a. humandeuar b. jejebris c. kukulutus d. ngutruk
dipahingna.
Babasan numerenah pikeun ngalengkepan èta ungkara di luhur nyaèta…….. Wacana pikeun nomer 17 – 19.
a. leutik burih b. ceuli lèntaheun c. pondok pikir d. bodas ceuli Rakèan Kalang Sunda neutep seukeut ka palebah aleutan musuh. Tètèla musuh
tèh mani seueur. Jumlah na moal kirang ti 53 urang. Anu pangpayunna nyandak umbul-
10. Nèng Ani mah can beugèr, atu da umurna ogè kakara lima taun. Teu kaop nempo umbul warna hejo. Gura-giru Rakean Kalang Sunda ngagugahkeun Nyi Putri sareng
batur cutak-catèk, sok kabitaan. Malah, sok wani mènta sagala. Radèn Kumbang. Barang rèt ka palebah musuh, Nyi Putri ambek, salirana mani
Jalma samodèl Nèng Ani kaasup ku babasan………
ngagidir. Peureupna diacung-acung, pèdah nangèdah nangènan nu tumpak kuda tèh
a. ateul biwir b. ipis biwir c. laèr gado d. galègèh gado
Jaya An tèa. Nyi Putri sareng Radèn Kumbang seja nyegat abrulan nu di pingpin ku Jaya
An tèa. Radèn Kumbang mah teu sirikna tipeperejel, amarahna ngagedur hoyong
11. Babasan nu ngandung harti daèkan, nyaèta……..
a. awak sampayeun c. hampang leungeun ngayonan kadigjayaan Jaya An tèa. Namung, ku Rakèan Kalang Sunda dihalangan bari
b. b. ngarawu ku siku d. leuleus awak teras dilelemu.

12. Babasan murag bulu bitis nu merenah ngalarapkeunana aya dina kalimah………. 17. Dumasar kana sempalan carita di luhur ka gambar yèn watek Rakèan Kalang Sunda
a. Riki mah pada nyebut murag bulu bitis pèdah tara kaluar imah tèh………
b. Kuring tèh sabenerna hayang nyanyabaan jauh, bisi disebut murag bulu bitis. a. taya kawani c. gedè tinimbangan
c. Puput tèh kawasna keur murag bulu bitis, da bangun teu betah cicing di imah. b. loba kasieun d. ginir ku musuh
d. Sanajan pangawakan awèwè Nèng Amel mah murag bulu bitis, liliaranana jauh
bae. 18. Dina sempalan carita di luhur aya kecap kadigjayaan. Harti nu kurang merenah tina
kecap kadigjayaan nyaeta…..
13. Rarangkèn hareup ting- nu fungsina ngawangun kecap sifat, aya dina kalimah…….. a. kaunggulan b. kakuatan c. wawanèn d. kapinteran
a. Hatè tèh tingsèrèdèt bae ti kamari.
19. Amanat nu kacangkem tina èta sempalan carita nyaeta………
b. Bobotoh kasawelasan PERSIB tinggorowok sisi lapang.
a. ènggoning ngalakonan hirup kudu asak jeujeuhan
c. Ulah tingcèrèwèt baè atuh, gandèng!
b. ènggoning ngalakonan hirup kudu akur jeung sasama
d. Basa pamaèn debus ngamang-ngamang bedog, budak awèwè mah tingkocèak.
c. ènggoning ngalakonan hirup kudu bisa ngahargaan batur
d. ènggoning ngalakonan hirup kudu sasbari mikir
14. Ieu kalimah dihandap ngandung kecap rundayan nu makè rarangkèn hareup para-
nyaeta ………. 20. Cara ngalarapkeun kecap rerencepan numerenah dina kalimah aya dina kalimah…
a. Mangsa katukang mah suluh tèh sok digarang dina paraseuneu. ….
b. Neundeun parè di leuit tèh baheula mah sok makè sasajèn, disimpenna dina a. Pa Haji mah sanajan loba duit ogè tetep waè sok rerencepen.
parasandak. b. Kulantaran peunteunna kurang nyugemakeun, manehna rerencepan bae
c. Raja baheula mah saliah ti adil tèh kasohor paramarta. c. Nyunatan budak tèh rèk rerencepan waè, da teu boga waragadna.
d. Parapadagang kakilima mangsa kiwari mah henteu tentrem, lantaran sering di d. Boga kadaharan tèh rèk rerencepan wae, da bisi aya numènta.
rajia.

15. Cik atuh Jang, nyarita tèh ulah……, da matak tunduh nu ngadèngèkeun!
Ulangan Umum Semester Ganjil 2 Bahasa Sunda
Urlum 06/07 - 11 Desember 2006 Kelas X (inti)
21. Mungguh hirup di dunya urang kudu bisa nyaluyukeun diri jeung kaayaan. Lamun c. Saha nu can kungsi maca majalah Manglè?
can mampu mah ulah tipoporosè hayang nyaruaan batur. Cek paribasa ge urang d. Alusna mah urang Sunda tèh malahèr Basa Sunda.
tèh…….
a. ulah kabawa sakaba-kaba b. ulah muragkeun dawegan ti luhur 28. Kalimah di handap nu ngagunakeun tanda koma nu merenah nyaèta……
b. ulah haripeut ku teuteureuyeun d. ulah hiber mèmèh jangjamgan a. Pa Haji meuli jeruk, apel, melon jeung sawo
b. Lanceukna mah bageur tapi, adina mah badeur
22. Conto bagian panutup surat uleman numerenah nyaeta………
c. Jadi manèhna, nu teu bisa dicepeng omongannana tèh?
a. sakitu wae. Hatur nuhun
d. Saur Bapa, “Neng Nurma tèh nuju ka Bandung”.
b. mugia tiasa janten tinimbangan Bapa
c. kasumpingan sadèrèk kalintang di antosna
29. Ungkara di handap nu merenah tatakrama basa sundana nyaeta……..
d. kirang langkungna mugia ngahampunten
a. Rorompok Bu Ninik mah di Sukabumi.
23. Kahatur b. Bu Guru nuju mèsèr sayuran di pasar.
Neng Putri c. Pun Bapa nembè dongkap.
di Cikembar d. Pa Camat nuju tuang di kantin.
Eta bagian surat tèh disebut…….
a. titimangsa b. eusi surat c. alamat surat d. panutup surat 30. Abdi nembè……ti sakola, waktos pun bapa……ti Cibadak.
Kecap nu merenah pikeun ngalengkepan èta ungkara nyaèta……….
24. Abdi mah maca buku tèh sok wanci janari, sabada solat tahajud. Wanci janari tèh a. sumping – dongkap b. dongkap – sumping
kira-kira tabuh….. b. datang – dongkap d. dongkap – datang
a. 01.00 – 03.00 b. 03.00 – 04.00 c. 04.30 – 05.00 d. 05.00 – 06.00
25. Ungkara nu ngandung kecap pagawèan nyaeta……….
a. Kang Agung mah salirana mani montok. II. Eusian dumasar kana pamandegan hidep!
b. Ramana tèh dokter di Rumah Sakit Bunut.
c. Susanti keur maca surat di kamar hareup. 1. Bapa Kapala Sakola nuju biantara. Jelaskeun naon nu di maksud biantara!
d. Putra Pa Haji Ali mah balalageur. 2. Para hadirin ku simkuring di pihormat! Eta kalimah kurang merenah, coba
26. Dina acara paturay tineung kelas XII, Erik jadi wawakil kelas X jeung kelas XI. jelaskeun dimana ka teu merenahanana!
Eusi biantara numarenah nyaeta…….. 3. “Napsu anu matak kaduhung, badan anu katempuhan”. Jelaskeun harti tina
a. Maju terus pantang mundur, sumanget kudu ngagedur, lamun henteu ancur babasan ieu!
lebur. 4. Anu Murbawisesa maya pada katut pangeusina. Naon hartina Murbawisesa?
b. Hidep ulah eureun sakola tepi kamana wae oge, teruskeun tong loba 5. Jelaskeun, saha anu pangpangna mibanda tanggung jawab dina nyingkahan
kakeueung. narkoba?
c. Wilujeng angkat. Perjuangan masih panjang geusan ngahontal cita-cita anu
luhung.
d. Ronjatkeun terus prestasi aranjeun, sangkan kolot sarugemaeun.
“Wilujeng Ngemut”

27. Ungkara dihandap nu cara nuliskeun aksara gedèna merenah, nyaeta……..


a. Dongèng sasakala curug Parèang tèh geunimg pikareseupeun.
b. Cik atuh solat tèh berjamaah di mesjid

Ulangan Umum Semester Ganjil 3 Bahasa Sunda


Urlum 06/07 - 11 Desember 2006 Kelas X (inti)