Anda di halaman 1dari 25

Sample of good assignment

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

SEMESTER MEI / 2012

HBPE2203

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

Sample of good assignment

1.0 Pengenalan SEGAK. Program penilaian Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Sekolah Malaysia ( SEGAK ) ini telah dirancang selari dengan Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Sekolah Rendah dan Menengah. Gaya hidup masyarakat Malaysia kini bertambah sedentari. Kecergasan yang optimum boleh membantu murid dalam melaksanakan aktiviti harian tanpa berasa letih dan lesu. Selaras dengan itu, satu aktiviti kecergasan yang terancang perlu dilaksanakan dengan sempurna mengikut prosedur yang ditetapkan bagi setiap item ujian dan dinilai mengikut norma yang telah ditetapkan. Dengan ini, satu penilaian yang standard dapat diukur. SEGAK mula diilhamkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia pada tahun 2005. Ujian ini dirancang untuk dilaksanakan sepenuhnya ke sekolah mulai sesi persekolahan tahun 2008. Pelaporan hasil ujian ini akan mendapat pengiktirafan sijil secara peperiksaan berpusat. Rekod penilaian kecergasan memberi maklumat tentang tahap kecergasan murid. Ujian yang dijalankan secara sistematik perlu diadakan dua kali setahun dan diharap dapat memotivasikan murid mengamal gaya hidup sihat. Murid akan lebih bertanggung jawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kesejahteraan negara selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan ke arah merealisasikan Wawasan 2020. 1.1 Apakah Definisi Kecergasan Fizikal Kecergasan untuk kesihatan merangkumi aspek yang berkaitan dengan fungsi fisiologi dan psikologi yang dipercayai memberi individu perlindungan daripada ancaman penyakit hipokinetik (kekurangan pergerakan) seperti penyakit jantung, kegemukan dan pelbagai penyakit otot dan tulang. Kecergasan untuk prestasi pula merujuk kepada fungsi dan keupayaan individu untuk bertanding dalam aktiviti sukan dengan bertenaga, berdaya kuasa, kekuatan, berdaya tahan, kemahiran dan sebagainya. (Falls, 1980)

Sample of good assignment

1.2 Apakah Matlamat SEGAK Matlamat SEGAK ialah murid sentiasa peka, berpengetahuan dan mengamalkan aktiviti kecergasan untuk meningkat dan mengekalkan tahap kecergasan fizikal yang optimum. 1.3 Apakah Objektif SEGAK Murid dapat : 1. mengetahui kepentingan kecergasan fizikal; 2. melakukan ujian kecergasan yang dirancang oleh pentadbir sekolah; 3. menganalisis, mengintepretasi dan menyimpan rekod kecergasan fizikal individu; 4. melakukan tindakan susulan untuk meningkatkan kecergasan fizikal individu melalui perancangan aktiviti kecergasan secara sistematik; dan 5. pengiktirafan tahap kecergasan individu berdasarkan prestasi semasa. 2.0 Bagaimanakah Prosedur SEGAK Semua murid perlu menjalani ujian-ujian kecergasan fizikal yang dicadangkan dalam buku panduan yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Prosedur dan teknik ujian hendaklah mengikut peringkat umur, keupayaan murid dan mengambilkira peralatan serta tempat ujian dijalankan. Umur murid dikira pada 1 hb. Januari untuk rujukan norma. Ujian ini boleh dijalankan semasa atau di luar waktu pengajaran Pendidikan Jasmani. Ujian ini juga mesti dilengkapkan pada hari yang sama. Guru melatih murid terlebih dahulu dan murid digalakkan membuat ujian secara individu, bersama rakan atau keluarga mereka. 1. 2. 3. 4. Ujian ini mesti dilengkapkan mengikut urutan secara berterusan. Urutan item bateri ujian adalah seperti berikut; Naik Turun Bangku ( 3 minit ) Tekan Tubi ( 1 minit ) Ringkuk Tubi Separa (1 minit ) Jangkauan Melunjur

Sample of good assignment

Ukuran antropometrik untuk mendapatkan Indeks Jisim Badan perlu dibuat sebelum melakukan ujian ini. Ujian yang dicadangkan ini boleh digunakan sebagai aktiviti latihan kecergasan. Ujian ini perlu dilaksanakan dua kali setahun pada bulan Mac dan Ogos. Bagi murid yang tidak sihat, guru boleh menjalankan ujian pada hari yang lain pada bulan yang sama. 2.1 Persediaan Murid Bagi Menjalankan Ujian SEGAK 1. Murid telah berlatih secukupnya sebelum menjalani ujian, khasnya dalam latihan aerobik. 2. Murid mesti melakukan aktiviti memanaskan badan secukupnya sebelum menjalani ujian. 2.2 Keselamatan 1. Murid dikecualikan daripada mengambil ujian ini jika : (a) disahkan oleh Pegawai Perubatan tidak layak mengambil ujian kecergasan fizikal; (b) mengidap penyakit kronik; dan (c) tidak sihat pada waktu ujian. 2. Alatan ujian yang digunakan mesti lengkap, selamat dan berfungsi dengan baik. 3. Kawasan ujian mesti selamat dan sesuai dengan jenis ujian yang hendak dijalankan. 4. Murid memakai pakaian Pendidikan Jasmani. 5. Pengawasan guru diutamakan semasa ujian dilaksanakan. 6. Murid melakukan aktiviti menyejukkan badan selepas ujian dilaksanakan. 2.3 Prinsip Latihan Untuk mengelakkan kecederaan dan meningkatkan prestasi, murid perlu mematuhi prinsip-prinsip latihan kecergasan seperti berikut:

Sample of good assignment

1.

Prinsip tambah bebanan Ketika menjalani latihan, penambahan beban perlu dibuat secara beransuransur berdasarkan kemampuan agar tidak mendatangkan kecederaan. Keadaan ini melatih otot bekerja lebih kuat seterusnya meningkatkan kecergasan.

2.

Prinsip perbezaan individu Kemampuan dan keupayaan individu adalah berbeza. menyesuaikan aktiviti latihan mengikut keupayaan individu. Guru harus

3.

Prinsip kekhususan Latihan fizikal yang dijalankan perlulah diberikan berdasarkan keperluan kecergasan individu dan jenis sukan yang diceburi.

4.

Prinsip kebolehbalikan Kesan atau hasil latihan bukanlah sesuatu yang kekal. Sekiranya latihan tidak dilakukan secara berterusan, penurunan dalam prestasi akan berlaku.

5.

Prinsip kepelbagaian latihan Program latihan perlu dipelbagaikan untuk mengekalkan minat individu dalam sesuatu aktiviti bagi mengelakkan kebosanan.

2.4 Aktiviti Memanaskan Badan Murid mesti melakukan aktiviti memanaskan badan sebelum memulakan ujian kecergasan ini seperti; 1. 2. Regangan otot bahu, tangan, pinggang dan kaki. Lari setempat, lompat, skip atau turun naik bangku.

2.5 Aktiviti Menyejukkan Badan Murid mesti melakukan aktiviti menyejukkan badan selepas melakukan ujian kecergasan seperti; 1. 2. Berjalan perlahan-lahan selama 3 minit. Regang otot bahu, tangan, pinggang dan kaki perlahan-lahan.

Sample of good assignment

2.6 Pelaporan 1. Murid perlu merekod hasil ujian mereka. 2. Guru mengesahkan ujian yang telah dilakukan oleh murid. 3. Guru melaporkan hasil ujian dalam laporan Penilaian Kendalian Sekolah. 3.0 Laporan Ujian SEGAK. Bagi melapor dan menganalisis data yang diperoleh, maka daripada skor ujian, guru akan mencari min, median, mod, sisihan piawai serta varian skor-skor kumpulan murid yang telah menjalani ujian ini. 3.1 Apakah Min Min ialah purata sesuatu set data ataupun skor. Min mudah dikira,sekiranya bilangan data adalah kecil,tetapi agak susah dikira bagi data yang banyak. Min adalah satu kaedah yang selalu digunakan untuk mengukur kecenderungan memusat yang mewakili purata artimatik suatu set pencerapan. Ia dikira dengan mencampurkan jumlah skor dan dibahagikan dengan jumlah bilangan skor. Formula mencari min adalah seperti berikut :

3.2 Apakah Mod Mod ialah nilai yang paling kerap berulang dalam set data. Ia diwakili oleh titik tertinggi dalam keluk taburan sesuatu set data. Nilai mod pula boleh diperoleh dengan menyusun data yang tidak terkumpul itu secara menaik atau menurun.

Sample of good assignment

Contoh 1: 76, 55, 34, 80, 60, 95, 70 Taburan skor ini tidak mempunyai mod Contoh 2: 86, 70, 59, 70, 75, 68, 70 Taburan skor ini mempunyai satu mod (unimod) sahaja. Nilainya ialah 70. Contoh 3: 76, 62, 54, 68, 62, 54, 88, 71 Taburan skor ini mempunyai dua mod (dwi-mod). Nilai mod ialah 62 dan 54. 3.3 Apakah Median Median ialah skor tengah apabila jumlah bilangan skor adalah ganjil atau nilai purata dua skor di tengah-tengah taburan jika jumlah bilangan skor adalah genap dalam satu susunan taburan menaik atau menurun. Sebagai contoh, median untuk skor ujian ejaan (40,56,35,70,94) dan ujian penulisan (55,62,96,45,76,80) adalah berikut:

3.4 Apakah Sisihan Piawai Sisihan Piawai ialah ukuran kebolehubahan atau sebaran skor-skor. Ia merupakan sejauh mana skor berubah keliling min. Semakin kecil nilai sisihan piawai, semakin kecil sebaran skor dalam taburan. Ini membawa implikasi bahawa data adalah berhampiran antara satu sama lain (homogen). Begitu juga, semakin besar nilai sisihan piawai, semakin besar sebaran skor dalam taburan. Ini bermakna data adalah tersebar luas antara satu sama lain (heterogen).

Sample of good assignment

Formula untuk mengira sisihan piawai adalah seperti berikut : Sisihan piawai ialah punca kuasadua varian. Sisihan piawai populasi ditandakan sebagai , dan dikira sebagaimana berikut:
2

(X - ) 2 N

3.5 Apakah Varian. Varian dianalisis bagi membuat inferen tentang sama ada sampel yang diambil daripada populasi mempunyai min yang sama atau tidak. Dengan ini, kita dapat membandingkan min lebih daripada dua sampel. Ia juga adalah cara yang baik untuk menentukan ketepatan min. Formula untuk mencari varian adalah seperti berikut :
2

(X - ) 2 N

4.0 Analisis Data Skor Ujian SEGAK. Data ini dianalisis setelah skor-skor diberikan kepada murid. Data ini diproses dan dianalisis menggunakan perisian Microsoft Office Excel. Berikut merupakan contoh borang ujian SEGAK bagi sekolah rendah.

Sample of good assignment

Berikut Merupakan Norma Skor Bagi Ujian SEGAK Murid Tahun 5. NORMA SKOR SEGAK LELAKI 11 TAHUN Skor Naik Turun Bangku Tekan Tubi Ringkuk Tubi Separa Jangkauan Melunjur 5 78 ke atas 16 ke atas 19 ke atas 39 ke atas 4 3 2 1 148 ke atas 6 ke bawah 7 ke bawah 17 ke bawah

79 hingga 101 102 hingga 124 125 hingga 147 13 hingga 15 16 hingga 18 32 hingga 38 9 hingga 12 12 hingga 15 25 hingga 31 7 hingga 8 8 hingga 11 18 hingga 24

PEREMPUAN 11 TAHUN Skor Naik Turun Bangku Tekan Tubi Ringkuk Tubi Separa Jangkauan Melunjur 5 86 ke atas 21 ke atas 18 ke atas 36 ke atas 4 111 hingga 87 17 hingga 20 15 hingga 17 31 hingga 35 3 2 1 162 ke atas 8 ke bawah 7 ke bawah 18 ke bawah

112 hingga 136 137 hingga 161 13 hingga 16 11 hingga 14 25 hingga 30 9 hingga 12 8 hingga 10 19 hingga 24

4.1 Berikut Merupakan Analisis Data Yang Diperoleh. 9

Sample of good assignment

4.1.1 Data Dan Analisis Bagi Murid Lelaki. Responden Jantina Jenis Ujian dan Skor Indeks Naik Skor Tekan Skor Ringkuk Skor Jangkauan Skor Jisim Turun Tubi Tubi Melunjur Badan Bangku Separa (BMI) 16 18 22 16 16 15 18 18 17 18 23 16 14 18 31 108 120 174 120 84 108 120 126 180 120 168 186 144 150 162 3 3 1 3 4 3 3 2 1 3 1 1 2 1 1 34 30 36 37 37 35 31 35 30 39 30 28 33 35 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 23 17 23 25 13 28 30 23 21 32 27 22 15 26 19 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 35 30 26 43 37 32 39 32 36 41 38 32 34 41 28 Jangkauan Melunjur 4 4 4 0.7 0.5 4 3 3 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

L L L L L L L L L L L L L L L Analisis

Naik Turun Bangku 2 3 2 1.1 1.1

Tekan Tubi 5 5 5 0.0 0.0

Ringkuk Tubi Separa 5 5 5 0.7 0.5

Min Mod Median Sisihan Piawai Varian

10

Sample of good assignment

4.1.2 Data Dan Analisis Bagi Murid Perempuan. Responden Jantina Jenis Ujian dan Skor Indeks Naik Skor Tekan Skor Ringkuk Skor Jangkauan Skor Jisim Turun Tubi Tubi Melunjur Badan Bangku Separa (BMI) 15 138 2 25 5 22 5 33 4 17 216 1 26 5 11 3 35 4 26 186 1 27 5 20 5 36 5 26 192 1 29 5 13 3 37 5 21 192 1 26 5 22 5 34 4 15 192 1 27 5 21 5 23 2 18 240 1 31 5 25 5 41 5 15 216 1 30 5 22 5 36 5 21 120 3 31 5 21 5 27 3 19 120 3 19 5 17 4 28 3 29 168 1 30 5 24 5 28 3 19 108 4 30 5 21 5 28 3 19 108 4 27 5 20 5 23 3 25 120 3 29 5 18 5 31 4 22 114 3 25 5 22 5 27 3 Naik Turun Bangku 2 1 1 1.2 1.4 Tekan Tubi 5 5 5 0.0 0.0 Ringkuk Tubi Separa 5 5 5 0.7 0.5 Jangkauan Melunjur 4 3 4 1.0 0.9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

P P P P P P P P P P P P P P P Analisis

Min Mod Median Sisihan Piawai Varian

11

Sample of good assignment

4.1.3 Data Dan Analisis Keseluruhan Murid. Responden Jantina Indeks Jisim Badan (BMI) 16 18 22 16 16 15 18 18 17 18 23 16 14 18 31 15 17 26 26 21 15 18 15 21 19 29 19 19 25 22 Jenis Ujian dan Skor Naik Skor Tekan Skor Ringkuk Skor Jangkauan Skor Turun Tubi Tubi Melunjur Bangku Separa 108 120 174 120 84 108 120 126 180 120 168 186 144 150 162 138 216 186 192 192 192 240 216 120 120 168 108 108 120 114 3 3 1 3 4 3 3 2 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 4 4 3 3 34 30 36 37 37 35 31 35 30 39 30 28 33 35 20 25 26 27 29 26 27 31 30 31 19 30 30 27 29 25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 23 17 23 25 13 28 30 23 21 32 27 22 15 26 19 22 11 20 13 22 21 25 22 21 17 24 21 20 18 22 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 35 30 26 43 37 32 39 32 36 41 38 32 34 41 28 33 35 36 37 34 23 41 36 27 28 28 28 23 31 27 4 3 3 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 3 4 4 5 5 4 2 5 5 3 3 3 3 3 4 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

L L L L L L L L L L L L L L L P P P P P P P P P P P P P P P

12

Sample of good assignment

Analisis Min Mod Median Sisihan Piawai Varian

Naik Turun Bangku 2 1 2 1.1 1.2

Tekan Tubi 5 5 5 0.0 0.0

Ringkuk Tubi Separa 5 5 5 0.7 0.5

Jangkauan Melunjur 4 4 4 0.8 0.7

5.0 Rumusan Dan Dapatan Keseluruhan Ujian. Daripada data yang telah dianalisis, didapati tidak terdapat perbezaan yang ketara antara skor murid lelaki dan murid perempuan. Ini kerana jika dilihat daripada varian yang diperoleh hanya sekitar 0.0 hingga 1.4 sahaja. Ini menunjukkan tiada perbezaan yang ketara antara skor masing-masing. 5.1 Analisis Ujian Naik Turun Bangku. Ujian naik turun bangku ini adalah bertujuan untuk mengukur daya tahan kardiovaskular murid. Daripada analisis keseluruhan tersebut menampakkan min bagi ujian ini adalah 2. Ini bermakna bahawa kebanyakan murid mempunyai daya tahan kardiovaskular yang rendah. Berikut merupakan jadual tahap mengikut skor. SKOR 5 ULASAN kardiovaskular anda. 4 CADANGAN AKTIVITI dengan melakukan aktiviti mematuhi prinsip latihan.

Tahniah. Kekalkan prestasi daya tahan Teruskan

Tingkatkan usaha untuk mencapai Lakukan aktiviti aerobik seperti tahap cemerlang. senamrobik dan joging sekurangkurangnya tiga kali seminggu .

Daya tahan kardiovaskular anda pada Tahap kecergasan yang lebih baik tahap sederhana. boleh dicapai dengan melakukan aktiviti seperti berenang, fartlek dan par course.

13

Sample of good assignment

Gandakan usaha untuk tingkatkan Lakukan aktiviti seperti berbasikal, tahap pencapaian daya tahan berjogging, skipping dan main bola sepak tiga kali seminggu selama 30 minit secara berkala. kardiovaskular yang dikehendaki.

Daya tahan kardiovaskular anda Lakukan aktiviti yang melibatkan mesti diperbaiki. daya tahan kardiovaskular lebih kerap seperti lompat tali, berjalan laju, dan berenang. Dapatkan nasihat daripada guru Pendidikan Jasmani atau pakar perubatan.

5.2 Analisis Ujian Tekan Tubi. Min dan mod bagi ujian ini mendapat skor yang memberansangkan iaitu skor 5. Ini menunjukkan bahawa majoriti murid mempunyai keupayaan daya tahan dan kekuatan otot tangan serta otot bahu yang baik. Ini berkemungkinan kerana mereka sering menolong ibu bapa mereka mengerjakan sawah padi mahupun ke laut untuk menangkap ikan. Hal ini kerana, majoriti murid yang bersekolah di sini, ibu bapa mereka adalah petani dan nelayan. Berikut merupakan jadual tahap mengikut skor. SKOR 5 anda berkala 4 ULASAN Tahniah. Kekalkan kecergasan fizikal Buat dengan meneruskan tidak supaya CADANGAN AKTIVITI latihan 3 kali seminggu latihan sekurang-kurangnya 20 minit setiap berlaku kali seperti bermain bola tampar, ping pong atau hoki. latihan 3 kali seminggu

kebolehbalikan.

Kekalkan kecergasan fizikal anda Buat dan melakukan prinsip

dengan meneruskan latihan berkala sekurang-kurangnya 30 minit setiap tambah kali seperti bermain bola tampar, badminton atau hoki. latihan 4 kali seminggu bebanan. 3

Tingkatkan kecergasan fizikal anda Buat

dengan menggunakan prinsip tambah sekurang-kurangnya 20 minit setiap

14

Sample of good assignment

bebanan. 2

kali seperti bermain bola tampar, badminton atau bola keranjang. latihan 4 kali seminggu

Anda perlu pertingkatkan kecergasan Buat fizikal. Dapatkan nasihat Pendidikan Jasmani anda.

guru sekurang-kurangnya 30 minit setiap kali seperti bermain bola tampar, bola jaring atau bola baling.

Perlu berusaha dengan menjalani Disiplinkan diri anda. Buat aktiviti latihan yang khusus untuk membina tekan tubi selama 5 minit setiap pagi kekuatan Jasmani. dan dayatahan otot dan petang. Kekerapan itu anda setiap latihan perlu hari. dengan bimbingan guru Pendidikan memainkan peranan penting dalam latihan. Selain melakukan petang. riadah

Berjalan laju dan bersukan setiap

5.3 Analisis Ujian Ringkuk Tubi Separa Hasil daripada analisis ini juga, didapati majoriti murid mendapat skor 5. Ini menunjukkan bahawa mereka mempunyai daya tahan dan kekuatan otot abdomen yang amat baik. Ini juga berkemungkinan daripada daripada indeks jisim badan (BMI) mereka juga rata-ratanya dan boleh dikatakan majoriti mereka mempunyai berat badan yang ideal. Oleh yang demikian, mereka juga mempunyai daya tahan dan kekuatan abdomen yang baik. Berikut merupakan ulasan dan cadangan yang boleh diberikan kepada murid berdasarkan skor.

SKOR 5

ULASAN Tahniah. Kekalkan kecergasan fizikal anda dengan meneruskan latihan berkala supaya tidak berlaku kebolehbalikan.

CADANGAN AKTIVITI Buat latihan 3 kali seminggu sekurang-kurangnya 20 minit setiap kali seperti bermain bola tampar, ping pong atau hoki. Buat latihan 3 kali seminggu

Kekalkan kecergasan fizikal anda

15

Sample of good assignment

dengan meneruskan latihan berkala dan melakukan prinsip tambah bebanan. 3 Tingkatkan kecergasan fizikal anda dengan menggunakan prinsip tambah bebanan. 2 Anda perlu pertingkatkan kecergasan fizikal. Dapatkan nasihat guru Pendidikan Jasmani anda.

sekurang-kurangnya 30 minit setiap kali seperti bermain bola tampar, badminton atau hoki. Buat latihan 4 kali seminggu sekurang-kurangnya 20 minit setiap kali seperti bermain bola tampar, badminton atau bola keranjang. Buat latihan 4 kali seminggu sekurang-kurangnya 30 minit setiap kali seperti bermain bola tampar, bola jaring atau bola baling.

Perlu berusaha dengan menjalani kekuatan dan dayatahan otot dengan bimbingan guru Pendidikan Jasmani.

Disiplinkan diri anda. Buat aktiviti dan petang. Kekerapan latihan memainkan peranan penting dalam latihan. Selain itu anda perlu melakukan riadah setiap hari. Berjalan laju dan bersukan setiap petang.

latihan yang khusus untuk membina rengkuk selama 5 minit setiap pagi

5.4 Analisis Ujian Jangkauan Melunjur. Analisis min, median dan mod menampakkan skor 4. Ini bermakna murid-murid mempunyai fleksibiliti dan kelenturan yang baik juga. Ini juga berkemungkinan mereka mempunyai BMI yang ideal, maka kelenturan mereka juga baik. Berikut merupakan ulasan dan cadangan yang diberikan kepada murid berdasarkan skor yang mereka perolehi.

16

Sample of good assignment

SKOR 5 4

ULASAN Tahniah. Teruskan dengan melakukan aktiviti mematuhi prinsip latihan. Tahap kelenturan anda baik dan boleh dipertingkatkan lagi.

CADANGAN AKTIVITI Lakukan aktiviti kelenturan. Tingkatkan usaha untuk mencapai tahap cemerlang seperti aktiviti kilas pinggang dan rengkuk. Tahap kecergasan yang lebih baik boleh dicapai dengan melakukan aktiviti seperti berenang dan senamrobik.

Tahap kelenturan anda pada tahap sederhana dan perlu berusaha lagi.

Gandakan usaha anda.

Tingkatkan tahap pencapaian yang dikehendaki dengan melakukan aktiviti duduk dan kilas pinggang lebih kerap.

Tahap kelenturan anda mesti diperbaiki.

Perlu melakukan aktiviti yang melibatkan kelenturan lebih kerap seperti lentik belakang dan bangkit tubi.

6.0 Cadangan Penambahbaikan Bagi Proses Pelaksanaan. Tidak dapat dinafikan, sepanjang menjalankan ujian ini, terdapat beberapa kelemahan yang telah dikenalpasti semasa melaksanakan ujian ini. Antaranya adalah : a) Didapati beberapa orang murid tidak melakukan aktiviti memanaskan badan dengan baik. Ini menyebabkan mereka berkemungkinan mendapat kecederaan selepas ujian ini. Bagi menambahbaik lagi, guru PJK seharusnya memastikan terlebih dahulu semua murid melakukan aktiviti memanaskan badan terlebih dahulu sebelum melakukan ujian. Jika didapati mereka tidak melakukan aktiviti memanaskan badan dengan baik, maka mereka tidak dibenarkan melakukan ujian.

17

Sample of good assignment

b) Dari aspek peralatan juga perlu ditambahbaik lagi. Ini kerana, semasa murid melakukan ujian tekan tubi, mereka tidak disediakan dengan pelapik (mat) bagi melapik dan meletakkan lutut (perempuan) semasa melakukan tekan tubi. kecederaan kepada murid-murid. c) Dari aspek murid sendiri, mereka nampaknya agar sukar untuk mengenalpasti nadi mereka sendiri semasa melakukan ujian naik turun bangku. kebolehpercayaan ujian menjadi rendah. d) Terdapat juga murid yang agak malu untuk melakukan item-item ujian ini. Terutamanya murid-murid perempuan. Ini kerana mereka agak malu untuk melakukan aktiviti bersamasama dengan murid-murid lelaki. Ini mungkin kerana mereka tidak mahu diejek mahupun ditertawakan oleh murid-murid lain. Cadangannya, pada masa akan datang, guru perlu menjalankan ujian ini mengikut jantina. Sehari untuk murid lelaki dan keesokkannya untuk murid perempuan pula. Ini penting kerana bagi meningkatkan tahap keesahan dan kebolehpercayaan ujian itu sendiri. Murid yang menjalankan ujian ini akan memberikan komitmen dan berusaha dengan bersungguh-sungguh bagi mencapai skor dan tahap yang lebih tinggi. e) Perlu diwujudkan jawatankuasa yang dapat mengambil tindakan susulan selepas ujian ini dijalankan. Contohnya, panitia Pendidikan Jasmani dan Kesihatan perlu mengadakan postmortem bagi mengambil tindakan susulan kepada murid-murid yang didapati tidak mencapai tahap yang diinginkan. Ini kerana pada lazimnya, selepas ujian ini dijalankan, skor diambil dan disimpan begitu sahaja tanpa mengambil tindakan susulan kepada muridmurid yang terlibat. Ini menampakkan bahawa ujian ini tidak memberi impak dan kesan yang maksimum kepada murid seperti yang dihasratkan oleh Falsafah Pendidikan Negara iaitu melahirkan murid yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. 3498 patah perkataan. Ini menyebabkan mereka mungkin tersilap mengira denyutan nadi mereka. Hal ini menyebabkan tahap keesahan dan Ini boleh menyebabkan

18

Sample of good assignment

Lampiran Surat Akuan.

19

Sample of good assignment

Lampiran Gambar Pelaksanaan.

Guru PJK SK Langkasuka sedang memberi taklimat kepada murid-murid.

Murid-murid kelihatan bersedia dengan borang masing-masing bagi menjalankan ujian SEGAK

20

Sample of good assignment

Ujian Jangkauan Melunjur

Murid-murid diberi tunjuk ajar mengenai ujian item jangkauan melunjur

Murid melaksanakan ujian jangkauan melunjur secara berpasangan

21

Sample of good assignment

Ujian Naik Turun Bangku

Murid diberi tunjuk ajar bagi menjalankan ujian naik turun bangku dengan betul

Murid sedang menjalankan ujian naik turun bangku dengan pengawasan guru.

22

Sample of good assignment

Ujian Tekan Tubi

Murid perempuan sedang menjalankan ujian tekan tubi

Murid lelaki sedang menjalankan ujian tekan tubi

23

Sample of good assignment

Ujian Indeks Jisim Badan

Kelihatan seorang murid perempuan sedang menimbang berat badannya.

Kelihatan seorang murid perempuan sedang mengukur ketinggiannya.

24

Sample of good assignment

Ujian Ringkuk Tubi Separa

Murid lelaki sedang menjalankan ujian ringkuk tubi separa

Murid perempuan sedang menjalankan ujian ringkuk tubi separa

25