Anda di halaman 1dari 2

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS PENGESAHAN STATUS TESIS DIPLOMA PENDIDIKAN PERKEMBANGAN KEMAHIRAN MOTOR HALUS KANAK-KANAK TADIKA

DALAM MENGGUNTING DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA SESI PENGAJIAN : 2012/2013

Saya NORYUSMANIA BINTI JUNAIDI mengaku membenarkan tesis ini disimpan di Perpustakaan dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut : 1. Tesis adalah hak milik Universiti Pendidikan Sultan Idris Malaysia. 2. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja. 3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi tinggi. 4. ** Sila tandakan () SULIT (mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatn atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972) (mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organisasi/bahan di mana penyelidikan dijalankan

TERHAD

TIDAK TERHAD

TANDATANGAN PENULIS Alamat tetap : Kampung Baru, Batu 21 Sungai Lui, 43100 Hulu Langat, Selangor Darul Ehsan. Tarikh :
CATATAN

TANDATANGAN PENYELIA

FEBRUARI 2013
* Potong yang tidak berkenaan.

Tarikh :

FEBRUARI 2013

** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa / organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD.

PERKEMBANGAN KEMAHIRAN MOTOR HALUS KANAK-KANAK TADIKA DALAM MENGGUNTING DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA

NORYUSMANIA BINTI JUNAIDI

Laporan projek ini dikemukan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak

Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Universiti Pendidikan Sultan Idris FEBRUARI 2013