Anda di halaman 1dari 2

SEKOLAH KEBANGSAAN ( F ) BUKIT DAMAR, 28500 LANCHANG, PAHANG.

KERTAS KERJA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN ( LADAP )

NAMA KURSUS : KURSUS PENINGKATAN ICT BAGI GURU-GURU SK ( F ) BUKIT DAMAR BIL. 1/2013 ( MS POWER POINT )

03 APRIL 2013 MAKMAL KOMPUTER, SK ( F ) BUKIT DAMAR, LANCHANG

Pengenalan

Pada masa kini penggunaan ICT di kalangan guru-guru begitu meluas sekali. Bagi guru-guru yang masih ` buta ` ICT seumpama burung yang kehilangan ekornya tanpa arah tuju yang tepat. Membekalkan guru-guru dengan pengetahuan ICT seumpama memberikan satu nafas baru terutama kepada segelintir guru-guru yang masih buta ICT ini. Guru seharusnya berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah sebagai guru terbaik di dunia dalam menangani isu-isu proses pengajaran dan pembelajaran ( P & P ). Pengetahuan mendalam dalam penggunaan ICT amat penting untuk guru mengaplikasikannya di dalam proses P&P yang mana ia dapat membantu guru untuk membuatkan murid lebih memahami isi pelajaran. Berbantukan alat ICT, guruguru tidak perlu menerangkan dengan lebih terperinci lagi kerana segala gambar atau video yang dipaparkan sudah memadai untuk murid lebih memahami. Semoga dengan perlaksanaan Kursus Peningkatan ICT ini, guru lebih yakin untuk menyediakan bahan dan menggunakan ICT di dalam proses P&P. Rasional Rasional kursus ini diadakan kerana menandangkan seruan KementerianPelajaran Malaysia yang menggalakkan penggunaan ICT dalam proses P&P.D i t a m b a h l a g i d e n g a n p e m b e k a l a n k e m u d a h a n I C T y a n g c u k u p l e n g k a p d i semua sekolah di Malaysia. Semoga dengan kursus ini meningkatkan keyakinanguru-guru untuk menggunakan kemudahan yang ada supaya ia tidak menjadigajah putih di sekolah. Objektif Di akhir kursus ini diharapkan guru-guru dapat:1 . L e b i h b e r k e y a k i n a n u n t u k m e n g g u n a k a n k e m u d a h a n I C T y a n g ada tanpa memerlukan bantuan orang lain.2.Menggunakan aplikasi ms powerpoint untuk membina bahan P&P.3 . B o l e h m e m b i m b i n g r a k a n d a l a m m e n g g u n a k a n a p l i k a s i m s powerpoint ini. Kumpulan Sasaran