Anda di halaman 1dari 4
O12 +S JABATAN PELAJARAN TERENGGANU ~ BAHASA MELAYU PENULISAN TAHUN 5 1 jam 15 mini eee JANGAN RUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian iaitu Bahagian A, Bahagian B, | Bahagin | N° Markah dan Bahagian €. Soalan 2, Kamu dikehendaki menjawab ketiga-tiga A bahagan 3. Bagi Bahagian B. kamu boteh memilih B sama ada menjawab Soalan 1, Soalan 2 atau Soalan 3 4. Jawapan hendakah ditutis pada ruangan yang disediakan. Sekiranya helaian kertas 4 Javapan tidak mencukupi, sita dapatkan Jumiah Markah Kertas jawapan tambahan daripada o pengawas peperiksaan. Kertas jawapan tamibahan (jika ada) hendaklah ditkat dan dikantar bersama-suma buku soalan. Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak Bahagian A {Masa yang dicadangkan : 45 mini] (40 markah bawah menunjukan suasane perhimpt quan di sekolah. ibar a srhimpunan minggt Talis ima ayat yang lengkap tentang perhimpunen tersabut ‘BAHASA MBLAYU PENULISAN TAHUN 5 TOV 2008 Bahagian B [Masa yang dicadengkan : 40 mini [90 markah] Pitih satu daripada tajuk-tajuk dI bawah dan tulis sebueh karangan yang penjengnya tidak kurang daripada 80 patah porkataan. 4. Sebagai seoreng murid sudah past Kamu inginkan kejayaan yang ‘cemertang dalam pelajaran. Tuliskan sebuah karangan mengenai bagaimana cara-cara yang peru kamu lakukan untuk mencapai kejayaan tersebut. ATAU 2. Sekolah kamu akan mengadakan kempen menjaga kebersihan dan keceriaan sekolah. Kamu dan kawan kamu berbincang bagaimana cara- cara menjaga kebersihan dan keceriaan kawasan sekolah. ‘Tuliskan perbualan kamu dan kawan kamu itu selengkapnya. ATAU 3. Pada suatu hati, kamu pergi ke pantai untuk berkelah dengan kawan- kawan kamu, Semasa kamu sedang bermain-main ai tepi pantai, kamu temampak seorang budak sedang tenggelam timbul cilambung ombak ‘menjerit meminta tolong. Tulls sebuah karangan menceritakan peristiwa tersebut. [BAHASA MELAYU PENULISANTAEUN $ TOV 2008