Anda di halaman 1dari 13
SULIT KAJIAN TEMPATAN OKTOBER 2008 1Jam JABATAN PELAJARAR TERENGGANU dengan kerjasama ‘MA.JLI8 GURU BESAR NEGERI TERENGGANU PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN (OT! 6) 2008 TAHUN 5 Tahun; KAJIAN TEMPATAN Satu Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Dalam kerfas soalan ini mengandungi Bahagian A dan Bahagian Jawab semua. 2. Jawab dengan menghitamkan ruangan | BAHAGIAN A %0 pada kertas jawapan, | BAHAGIAN 8 A 3. Bagi satu soaian, hitamkan satu ruangan sahoja, KERIA PROUEK| 4, Bahagian 8, jawab soalan secara bertuiis. y ‘JUMLAH 500 5. Jika hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru. Kertas soalan ini mengandungi 13 halaman bercetak [LIHAT SEBELAH) ‘SULIT, Araban: BAHAGIAN A Bahagian ini mengandungi 30 soalan. Setiap soalan ditkuti dengan 4 pilihan jawapan. Pilik satu jewapan yang terbaik bagi setiap soalan. 1. Berikut merupakan negara yang bersempadan dengan Malaysia kecual..... A B. c D. ‘Thailand Vietnam ‘Singapura Brunei Darulssalam Soalan 2 berdasarkan gambar rajah peta di bawah, A R merupakan negara yang jiran Malaysia. Indonesia Singapura Filipina ‘Thailand KT Abbr Tanun 2008/ Tahun 5 BBerikut merupaken negara jiran Malaysia di sebelah utara kecuali AL Loas B. Thailand C. Brunei D. Vietam Malaysia merupakan salah sebuah negara yang berada di benua..... AL Afika B Asia ©. Eropah D, Ameriks Alt yang digunakan untuk menentukan arah mata angin ial. A. Kompas B. Jangka sudut C. Jam randit D, Jangka hukis Soalan 6 berdaserkan maklumat di bawah, ‘Berdasarkan maklumat di atas Melaysia mempunyai bentuk muka bumi A. Pinggir lout B. Tanah pamah C. Tanah tinggi D. Tanab rata RT Akbr Tahun 2008/ Tahun 5