Anda di halaman 1dari 11
SULT PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN Oktober 2008 Jam JABATAN PELAJARAN TERENGGANU dengan kerjasama MAJLIS GURU BESAR NEGERI TERENGGANU PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN {OTI 6) 2008 TAHUN 5 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN Satu Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungl Morkoh dua bahagion. Bahagan A 2, Bohagion A mengandungi 30 soaian, {schogion 8 ‘Anda dikehendaki menghitamken Seaian Al jawapan yang betul pada kertas ‘soalan 8 jawapan yang diber. Soaian Cl 3. Bahagian B, Anda dikehendaiki Seoion O| menjawab pada kertas soaion. poster Jumiah Kertas soaian ini mengandungi 11 halaman bercetak [LIHAT SI a Sue _—— BAHAGIAN A Arahan : Kerias soalan ini mengandungi 30 soslan.Setiap scala diikati dengan empat pian jawapan jaitw A,B,C,éan D. Pilih satu jawapan yang terbaik bagi seta soo! 1, Seseorang murid yang berdisiplin akan sentinsa menunjukkan ciri-ciri yang beriku, kecuai, ‘A berbaris semasa hendak masuk ke kelas B membawa wang belanja dengan banyak keluar kelas hanva dengan kebenaran guna 1D beratur semasa membeli makanan di kantin Soalan 2. berdasarkan rajah di bawab, 2, ‘Berdasarkan gambar di atas, apakah pengajaran yang dapat diambil davipada gambar tersebut? A berdikari B bersemangat tinggi C hidup dengan harmoni D tabah menghadapi dugaan 3, Telah beberapa kali Hussein gagal mendapatian lesen memandu, Kali ini di akan terus mencuba sekali lagi. Apakah nil murmi yang dimiliki oleh Hussein? A jyjur B iain C tabab D sabar 44. Berikut adalah antara amalan yang patut dicontohi bagi mengeratkan hubungan dengan saudara- mara terdekat KECUALL 'A Faczah membava datukay bersat-siar di taman rekreasi B Robaya seatiasa bersopan-santun apabila bercakap dengan sepupu-sepupunya. C Rosli akan sogera masuk ke biliknya apabila ada saudara-maranya datang menziarahi ‘eluarganya. D. Rokiah belajar bersungguh-sungguh untuk memastikan kejayaannya mendapatkan 5 A dalam UPSR nant supayaibu bapanya tidak kecewa SSoalan § berdasarkan gambar di bawab. ‘Apakal Kesimpulan yang boleh dibuat daripade gambar di atas? ‘A Menolong ibu menguruskan kerja-kerja di dapur B Membante ibu membersibkan halaman rumah C Berdikari menguraskan keperluan sendiri D_ Menjaga kebersihan ruriah Apakah peraturan yang mest diparuhi ketika di perpustakaan? ‘A. membaca buku dan majalah BB tenang dan rehatkan otak tidak membuatbising D duck tampa bergerak Guns kelas kamu memibawa banyak buku. Apaiah yang patut kamu ueapkan? ‘A “Kesiban ckgu.” B “Boleh saya tolong,cikgu?” (© “Berathas buku-bulcs i cikgu?” D “Banyaknya buku yang cikgu bawa.” Keka berinteraksi dengan orang lain, perlakuan yang mana pat ditunjukkac, 1 Banyak bertanya, TH Berutur dengan sopan {1 memberi peluang orang lain bereakap. IV Mendengar dengan tlt ketika orang it sedang bercakap, A Lil sabaja BOM sahajs C EU, dan If sabaja D i, if dan IV sahaja Pilih pedanan tiga alat muzik tradisional kaum bumiputera bukan melayu Sabah dan Sarawak yang betul A. Sape,Sompoton Suing 1B Sompoton,Drum,Simbal C Gendang,Suling, Marakas 1D TTabla.sope.Erhu