Anda di halaman 1dari 9

Peristiwa Bercanggah

BOLEHKAH KELOPAK
BUNGA KERTAS KEMBANG DALAM AIR ??

PPGSem2/SN2/PeristiwaBercanggah/mar,agal,rokayah n suja/2012

KONSEP SAINS

BAHAN YANG BOLEH MENYERAP AIR

Pengetahuan & pengalaman


Murid biasa melipat kertas semasa melakukan aktiviti

pendidikan seni.

PPGSem2/SN2/PeristiwaBercanggah/mar,agal,rokayah n suja/2012

Persoalan
Apa menyebabkankelopak bunga kertas itu terbuka? yang

Objektif
Murid akan memahami bahawa kertas merupakan salah satu bahan yang boleh menyerap air.

PPGSem2/SN2/PeristiwaBercanggah/mar,agal,rokayah n suja/2012

HURAIAN PERISTIWA BERCANGGAH


Kelopakbungakertasterbuk aapabiladiletakkandi dalam air.
SELEPAS SEBELUM

PENERANGAN PERISTIWA BERCANGGAH DAN KONSEP SAINS yang bolehmenyerap Kertasmerupakanbahan YANG BERKAITAN
air.Jadiapabilakertasitudiletakkan di ataspermukaan air, maka air tersebutakanmeresapsecaraperlahanlahanpadakelopaktersebutdanmenyebabkankelopa kbungaituberatlalukelihatanjatuhperlahan lahan di ataspermukaan air.Inimenunjukkanbahawakertasmerupakanbahan yang bolehmenyerap air.

PPGSem2/SN2/PeristiwaBercanggah/mar,agal,rokayah n suja/2012

Senaraibahan yang diperlukan.


1. Kertas yang berbentukbunga 2. Gunting 3. Bekasplastik 4. Air 5. Jam randik 6.

Bahanbukanorganik yang diperlukan


1. 2. 3. Gunting Bekasplastik Jam randik

PPGSem2/SN2/PeristiwaBercanggah/mar,agal,rokayah n suja/2012

Prosedur
1. Guntingkertas yang diberikan

2. Lipatkelopakbungakebahagi
antengah

3. Masukkanbunga

yang

telahdilipatkedalam air.

4. Biarkanseketikadanlihatapa
yang akanberlaku.

PPGSem2/SN2/PeristiwaBercanggah/mar,agal,rokayah n suja/2012

Soalan untuk murid


1. Adakah kamu percaya bahawa kelopak bunga kertas ini boleh mengembang?

2. Apakah yang menyebabkan kelopak bunga kertas ini kembang?


tisu kertas

kotak

JENIS KERTAS

3. Jenis kertas mempengaruhi masa untuk ia menyerap air. Adakah anda bersetuju bahawa kertas yang nipislebih cepat menyerap air berbanding kertas yang tebal?

4. Adakah anda fikir saiz kertas juga mempengaruhi kadar penyerapan air? 5. Jalankaneksperimentersebut.
5Buktikan dengan melakukan eksperimen yang disediakan.

kecil

besar

Sederhana SAIZ KERTAS

PPGSem2/SN2/PeristiwaBercanggah/mar,agal,rokayah n suja/2012

LEMBARAN AKTIVITI MURID


Nama :__________________________ JAWAB SOALAN DI BAWAH; a) Jalankaneksperimen. i. Apayang dapatandaperhatikan? __________________________________________________________ Berikaninferensbagijawapan (i) di atas. __________________________________________________________ Bunga yang manakahpaling cepatmenyerap air? __________________________________________________________ Kelas :__________

ii.

iii.

b)

Kenalpastipembolehubah yang; I. dimalarkan : _______________________________________ II. dimanipulasikan : _______________________________________ _____________________________________________________________

-------------------------- -potong di sinidantampalkeratanatas di dalambukutulis-----------------------

C
A

PPGSem2/SN2/PeristiwaBercanggah/mar,agal,rokayah n suja/2012

PPGSem2/SN2/PeristiwaBercanggah/mar,agal,rokayah n suja/2012