Anda di halaman 1dari 2

JUDUL PAPER

GANGGUAN DISMORFIK TUBUH


OLEH:

SHAMINI SHANMUGALINGAM

080100398

PENGUJI : dr. Elmeida Effendy, Sp.KJ

DEPARTEMEN ILMU PENYAKIT JIWA RSJ PROVINSI SUMATERA UTARA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2013

KATA PENGANTAR Salam Sejahtera, Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan yang maha esa yang telah memberikan hidayah dan rahmat-Nya sehingga akhirnya dapat menyelesaikan paper yang berjudul Gangguan Dismorfik Tubuh. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing paper ini yaitu dr. Elmeida Effendy, Sp KJ yang telah memberikan bimbingan utnuk menyiapkan paper ini dengan sebaiknya. Akhirnya, penulis hanya bisa berharap, semoga paper ini bermanfaat bagi kita semua di masa hadapan. Sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terbabit dalam menyiapkan paper ini. Sekian sahaja, terima kasih.