Anda di halaman 1dari 5

Soalan Sains Sukan Tingkatan 4- Kertas 1

Arahan : Jawab Semua Soalan 1. Definisi sains sukan yang paling tepat ialah A. Kajian yang sistematik membabitkan sains dalam sukan B. Kajian yang membabitkan aplikasi-aplikasi sains dalam sukan. C.Satu cabang kajian saintifik tentang perlakuan atlit dalam sukan D.Satu bidang kajian saintifik yang melihat kesan pengaruh sukan kepada atlit 2. Sains Sukan adalah penting dari aspek prestasi sukan, kesihatan, rekreasi, ekonomi dan kejayaan. Kenyataan yang manakah BENAR tentang kepentingan mempelajari sains sukan dari aspek prestasi sukan? A. memberi peluang kepada penyertaan yang maksimum B. meningkatkan tahap kesihatan dan kecergasan yang menyeluruh C. membantu atlit dan jurulatih dalam peningkatan prestasi D. mewujudkan peluang kerjaya dalam bidang sukan 3. Sains Sukan adalah penting dari aspek ekonomi dan kenyataan yang manakah BENAR tentang kepentingan mempelajari sains sukan dari aspek ekonomi ? A. Memperbaiki struktur kaedah latihan bagi sesorang jurulatih. B. Menjadikan sukan satu kerjaya. C. Menggalakkan industri pembuatan alatan dan pembinaan pasarana sukan. D. memberi peluang kepada penyertaan yang maksimum 4. Sukan Untuk Semua boleh dikaitkan dengan A. Sukan Massa B. Sukan Olahraga C. Sukan Teras D. Sukan Olampik 5. Dasar Sukan Negara digubal untuk perkembangan, kemajuan dan pembangunan sukan negara. Diantara pernyataan yang berikut, yang manakah definisi bagi Sukan Untuk Kecemerlangan? A. untuk pengekalan dan peningkatan tahap kesihatan dan kesejahteraan anggota masyarakat. B. membangun dan meningatkan pengetahuan dan amalan sukan

C. menyediakan peluang-peluang dan kemudahan-kemudahan kepada atlit D. sukan pertandingan yang diuruskan mengikut peraturan dan syarat-syarat 6. Berikut merupakan strategi dan perlaksanaan untuk mencapai objektif Dasar Sukan Negara melalui penekanan terhadap beberapa aspek. Berikut manakah aspek-aspek yang ditekankan? I. Perancangan

II. Kewangan III. Pelan tindakan IV. Kemudahan

A. I, II dan III B. I, III dan IV C. I, II dan IV D. II, III dan IV 7. Rasional Dasar Sukan Negara dikaji dari aspek perkembangan sukan kepada individu, masyarakat dan negara. Antara contoh sukan yang terlibat dengan kenyataan diatas adalah :A. Larian Terbuka Jambatan Pulau Pinang B. Sukan Rakyat C. Majlis Sukan Pahang D. Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-Anggota Kerajaan 8. Rasional Dasar Sukan Negara peringkat individu ialah I. Pembentukan sahsiah,kesedaran dalam diri II. Pembinaan kualiti moral masyarakat sesuai dengan aspirasi Negara III. Peggunaan masa senggang yang berfaedah dan bermakna IV.Peningkatan tahap kesihatan komuniti dan produktiviti. A. I dan II B. I dan III C. III dan IV D. I , II , III , IV 9. Definisi Etika Dalam Sukan ialah A. Sentiasa mengamalkan rasa rendah diri ketika bermain. B. Berpegang teguh pada nilai moral ketika mencapai kemenangan. C. Mematuhi kod etika profesional dan peraturan yang telah ditetapkan.

D. Memberikan maklumat yang salah untuk memastikan kemenangan pasukan. 10. Etika dalam sukan melibatkan perkara-perkara di bawah I. Semangat Kesukanan II. Bersungguh sungguh III.Mematuhi peraturan dan undang-undang IV.Mematuhi dan menghormati keputusan pengadil A. I sahaja B. I , III , IV C. I dan II D. Semua di atas

11. Perkara-perkara berikut perlu diberi perhatian dalam mengelola sesuatu pertandingan. I Jenis pertandingan

II Kewangan III Agihan perlawanan yang adil IV Alatan dan kemudahan yang ada A. I dan II B. II dan III C. I, II dan IV D. I, II, III dan IV 12. Terdapat tiga elemen utama yang dapat menentukan kejayaan dalam sesebuah pengurusan sukan iaitu I Sikap professional

II Persedian profesional III Perkembangan professional IV Permainan-permainan professional A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. I, II, III dan IV 13. Peraturan Am Pertandingan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia (MSSM) melibatkan

A. peserta perlu bertanding mengikut satu kumpulan umur sahaja bagi satu pertandingan dalam masa yang sama. B. peserta kumpulan umur 15 tahun boleh menyertai pertandingan kumpulan umur 18 tahun. C. peserta yang lewat pendaftaran kelahiran pada peringkat umur yang disertainya layak menyertai pertandingan permainan MSSM. D. kiraan umur 18 tahun dan ke bawah, 15 tahun dan ke bawah, 12 tahun dan ke bawah adalah pada 1 Januari tahun berikutnya. 14. Lembaga tatatertib dalam MSSM terdiri daripada :I. Timbalan Ketua pengarah / wakil II. Pengerusi Jawatankuas Taknik MSSM / wakil III. Jurulatih dan pengurus pasukan IV. Setiausaha Agung MSSM A. I dan II B. II , III dan IV C. I , II dan IV D. Semua di atas 15. Berapa jumalah wang bantahan bagi satu-satu kejohanan MSSM A. RM 200.00 B. RM 100.00 C. RM 150.00 D. RM 250.00

16. Jean Jacques Rousseau telah menghasilakan sebuah buku tentang Sains Sukan yang Berjudul ____________ pada tahun ___________. A. Emile 1726 B. Sports1762 C. Sport Science 176 D. Emile..1762 17. Pada abad ke 19 seorang saintis German H. Piper telah menggunakan sejenis alat untuk megukur impuls elektrik yang dihasilkan oleh otot manusia ketika bergerak.Alat tersebut dikenali sebagai ____________. A. EMG B. ECG C. BCG D. EEG

18. Pada tahun 1995 satu kongres telah diadakan di Atlanta dan ia mejadi pencetus kepada

pergerakan Sains Sukan seluruh dunia. Kongres tersaebut ialah ______________________. A. Kongres Sains Sukan Sedunia II B. Kongres Sains dan Gunaan C. Kongres Sains Sukan III D. Kongres Sains Sukan Atlanta III 19. Pada tahun 1985 Majlis Sukan Negara telah memperkenalkan satu skim dengan tujuan dapat meningkatkan pegetahuan dan profesionalisme seseorang jurulatih yang dikenali sebagai_____________. A. Skim Kejurulatihan Sains Sukan B. Skim Kejurulatihan Sukan C. Skim Persijilan Kejurulatihan Kebangsaan D. Skim Kejurulatihan level I , II dan III 20. Terdapat berapa ketegori berdasarkan umur dalam sesuatu acara dalam MSSM A. 2 ketegori B. 3 ketegori C. 4 ketegori D. 5 ketegori Bahagian B ( Jawab dalam kertas jawapan )

Arahan : Jawab soalan bahagian B ( i ) dan pilih 2 tajuk daripada bahagian B ( ii ) B ( i ). Bincangkan peluang dan kerjaya dalam Sains Sukan. ( 10 markah ) B ( ii ) Pilih 2 daripada tajuk dibawah dan huraikan sumbangan Sains Sukan kepada bidang yang anda pilih.( 20 markah ) a. Ekonomi b. Sosial c. Negara d. Sahsiah e. Perpaduan