Anda di halaman 1dari 6

KAEDAH MENGAJAR PENGURUSAN PERNIAGAAN PPE 3023

Rancangan Mengajar

Mata Pelajaran : Perdagangan

Tingkatan : 4 Bestari

Bilangan Murid : 40 Orang

Masa : 11.00 – 11.40 am (80 minit)

Tajuk Utama : Perniagaan Antarabangsa

Sub Tajuk : Perniagaan Import, Eksport dan Entrepot.

Objektif Umum : Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat;

 Menerangkan maksud perniagaan import, eksport dan entrepot.

 Menjelaskan perbezaan perniagaan import, perniagaan eksport


dan entrepot.

 Menerangkan prosedur import dan eksport.

Objektif Khusus : Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat;

 Menghuraikan konsep perniagaan import, eksport dan entrepot


dengan tepat.

 Membina jadual perbezaan antara perniagaan import dengan


perniagaan eksport.

 Menyusun prosedur import dan eksport mengikut urutan yang


betul.

Bahan Bantu Mengajar : Perkakasan;

1. Papan Putih (White Board)

2. Kertas Mahjong.

3. Carta Aliran Import dan Eksport.

4. Carta contoh produk yang diimport dan dieksport.

1
KAEDAH MENGAJAR PENGURUSAN PERNIAGAAN PPE 3023

Rujukan Guru : 1. Buku Teks Perdagangan Tingkatan 4.

2. Buku Rujukan SPM Perdagangan Tingkatan 4&5 (SASBADI).

2
KAEDAH MENGAJAR PENGURUSAN PERNIAGAAN PPE 3023

Langkah/Masa & Pendekatan


Aktiviti Guru Aktiviti Murid ABM/Alat Penilaian Nilai Murni
Kandungan Strategi/Aktiviti

Set Induksi • Guru membuat • Pelajar • Lakonan • Bungkusan • Hormat


satu kejutan menerima Penghantaran. kepada
(5 Minit) kepada pelajar kejutan dengan • Penjelasan guru.
dengan berlakon penuh • Personel
menerima satu kehairanan dan Digital • Berhemah
bungkusan dari tertanya-tanya. Assistant tinggi
luar negara. (PDA).
• Pelajar • Rasional
• Guru mendengar
menerangkan penerangan guru
apakah isi dengan penuh
kandungan minat.
bungkusan
tersebut, dari • Pelajar
mana dan memahami
bagaimana guru perkaitan antara
dapat menerima situasi yang
bungkusan berlaku dengan
tersebut. topik yang ingin
diajar.
• Guru mengaitkan
kejadian tersebut
dengan topik
yang ingin diajar.

Langkah 1: • Guru melakarkan • Pelajar • Menulis di papan • Papan putih • Hormat


peta minda di mengeluarkan putih. (White board)
Pengenalan papan putih buku nota dan • Berdikari
(white board) menyalin nota • Penerangan • Pen marker
(7 Minit) • Daya usaha
hubungan antara yang diberi.
import, eksport

3
KAEDAH MENGAJAR PENGURUSAN PERNIAGAAN PPE 3023

dan entrepot. • Pelajar • Gambar- • Dedikasi


mendengar gambar
• Guru penerangan guru barangan
memberikan dengan penuh eksport, import
penerangan minat. dan entrepot.
secara jelas
kepada pelajar • Pelajar
maksud import, menggambarkan
eksport dan contoh-contoh
entrepot. yang diberi oleh
guru.
• Guru
memberikan
contoh-contoh
yang sesuai
untuk
mengukuhkan
pemahaman
murid terhadap
ketiga-tiga
perkara tersebut.

Langkah 2: • Guru • Pelajar melihat • Menampal carta • Kertas mahjong • Hormat


menampalkan carta yang dibuat pada papan putih. yang
Prosedur Import kertas mahjong oleh guru. mengandungi • Berdikari
yang • Menerangkan carta prosedur
(7 Minit) • Berani
mengandungi • Pelajar menyalin import.
proses-proses kembali carta • Memberi arahan mencuba
yang terlibat tersebut di dalam • Pelekat magnet.
buku nota. • Ikhlas
dalam prosedur
import.
• Pelajar
mendengar
penjelasan guru

4
KAEDAH MENGAJAR PENGURUSAN PERNIAGAAN PPE 3023

• Guru dan menyalin


memberikan nota kaki untuk
penjelasan yang penerangan bagi
terperinci untuk setiap proses.
setiap proses
yang terlibat.

Langkah 3: • Guru • Pelajar • Menampal carta • Kertas mahjong • Hormat


menampalkan menumpukan pada papan putih. yang
Prosedur Eksport kertas mahjong perhatian pada mengandungi • Berdikari
yang carta prosedur • Menerangkan carta prosedur
(7 Minit) • Berani
mengandungi eksport. eksport.
prosedur eksport. • Memberi arahan mencuba
• Pelajar membuat • Pelekat Magnet
• Guru memberi salinan di dalam • Ikhlas
penerangan buku nota.
secara terperinci
kepada pelajar • Pelajar
setiap prosedur mendengar
yang perlu penjelasan guru
dilalui untuk sambil menyalin
mengeksport nota untuk setiap
sesuatu barang. prosedur.

Langkah 4: • Guru • Pelajar membina • Memberi arahan • Kertas A4 yang • Hormat


membahagikan kumpulan. kosong.
Aktiviti pelajar kepada • Penjelasan • Berhemah
Berkumpulan empat kumpulan. • Pelajar terhadap aktiviti • Hadiah. tinggi
melakukan
(10 Minit) • Mendengar • Berdikari
• Guru perbincangan
memberikan bersama rakan
sehelai kertas untuk mencari • Memberi • Berdaya
kepada setiap rangkai kata pengukuhan usaha
kumpulan.

5
KAEDAH MENGAJAR PENGURUSAN PERNIAGAAN PPE 3023

• Guru yang terbaik. • Berdedikasi


mengarahkan
pelajar untuk • Ketua kumpulan • Kerjasama
membina satu membentangkan
rangkai kata hasil • Semangat
yang berkesan perbincangan. bermasyara
untuk kat
mengingati
prosedur eksport
dan import.

• Guru memanggil
ketua kumpulan
untuk
membentangkan
hasil
perbincangan.

Penutup • Guru membuat • Pelajar • Penjelasan • Hormat


rumusan mendengar
(4 Minit) pembelajaran rumusan yang • Pertanyaan • Kejujuran
hari tersebut. diberikan oleh
guru. • Kerajinan
• Guru meminta
pelajar bersedia • Pelajar bertanya • Kesyukuran
untuk topik soalan terhadap
seterusnya dan konsep-konsep
membuat yang tidak
rujukan awal. difahami.

Anda mungkin juga menyukai