Anda di halaman 1dari 16

TUGASAN INDIVIDU

CCA 2023

Disediakan oleh:
MOHAMAD ALIFF BIN MOHD YUSOF
129540

DISEDIAKAN UNTUK:
CIK SYARIZAN BINTI DALIB

26 February 2009

1 | Page
Student’s name Matric no.

Mohamad Aliff B. Mohd Yusof s129540

Lecturer’s name Miss Syarizan bt. Dalib


Subtopic Full Mark Mark given
1. Introduction 2

2. Theories/concepts 5

3. Application 7

4. Conclusion 3

5. Reference 3

Total 20 /20

2 | Page
Isi Kandungan

Pengenalan Tajuk……………………………………………………… 3
Penerangan Tajuk……………………………………………………...4-5
Pengenalan Teori……………………………………………………….6-7
Penerangan Teori……………………………………………………….7-8
Contoh Situasi…………………………………………………………..9-13
Kesimpulan……………………………………………………………..14
Rujukan…………………………………………………………………15

3 | Page
KOMUNIKASI KEMANUSIAAN

Komunikasi intrapersonal dan interpersonal dalam kumpulan kecil

Mengapa tajuk ini dipilih

Saya memilih tajuk ini kerana perkara ini berlaku dengan kita sedari atau tanpa kita

sedari sama sekali. Perkara ini relevan kerana berlaku komunikasi interpersonal dan

intrapersonal dalam konunikasi kumpulan kecil. Terdapat perbezaan yang besar dalam

komunikasi intrapersonal, interpersonal, dan juga komunikasi kumpulan kecil.Saya akan

huraikan dengan jelas perbazaan antara ketiga-tiga jenis komunikasi ini.

Malah saya akan terangkan bagaimana komunikasi ini akan mempengaruhi antara satu

sama lain.Dan boleh mewujudkan masalah komunikasi. Dalam situasi yang saya cuba ajukan

dalam tugasan ini wujud ketiga-tiga komunikasi yang diutarakan diatas. Saya akan cuba

mengupas tajuk ini dan mengaitkan fungsi ketiga-tiga bentuk komunikasi ini.Dan saya akan

berikan beberapa teori yang berkaitan dengan tajuk ini dan menjelaskan bagaimana teori ini

berfungsi dan kelemahan yang wujud dalam teori ini.

Komunikasi

4 | Page
Mengikut DeVito komunikasi adalah ‘proses seseorang(atau lebih) untuk menghantar dan

menerima mesej, berlaku dalam sesuatu konteks,memberikan kesan dan menghasilkan

maklumbalas’ (DeVito,2003)

Komunikasi Kemanusiaan

Komunikasi kemanusiaan adalah ‘proses menghasilkan perkongsian makna melalui interaksi

sosial’ mengikut Shockley-Zalabak, 2002

MODEL KOMUNIKASI KEMANUSIAAN MENGIKUT DEVITO,2003

Komunikasi Intrapersonal

Komunikasi intrapersonal atau komunikasi intraperibadi adalah pengunaan bahasa dan

pemikiran dalaman bagi penyampai atau lebih mudah difahami sebagai komunikasi dengan diri

sendiri. Ia tidak membabitkan komunikasi dengan orang lain. Individu menjadi pengirim dan

penerima sendirinya,menyediakan maklumbalas kepada dirinya dalam proses dalaman yang

berterusan.Diri kita sahaja yang terlibat dalam proses ini.

5 | Page
. Sebagai contoh, kita sedang berkata-kata pada diri kita apabila kita menghadapi

sebarang konflik atau sebagainya. Komunikasi intrapersonal adalah cara anda untuk memproses

maklumat atau informasi dan mempengaruhi diri dan komunikasi dengan orang lain.

Contoh komunikasi intrapersonal

 Mengelamun atau berkhayal

 Berkata-kata dengan nada yang kuat (terhadap dari sendiri),membaca dengan

kuat,mengulang apa yang didengar,apa yang kita fikirkan,meningkatkan daya

penumpuan,dan pengekalan.

 Membuat pergerakan tubuh badan semasa memikirkan sesuatu,sebagai contoh,selain

berfikir,badan kita juga mungkin bergerak,mungkin meningkatkan

pemerhatian,membantu dalam penyelesaian masalah,dan membantu ingatan.

Komunikasi Interpersonal

Dikenali juga sebagai ‘dyadic communication’. Komunikasi ini tidak hanya membabitkan

komunikasi antara individu dengan individu lain. Ia juga boleh membabitkan dengan

sekumpulan kecil individu lain. Menurut DeVito komunikasi interpersonal adalah ‘komunikasi

antara dua individu yang melibatkan mesej personal dan intim’ DeVito,2006.

Semuanya ini akan melibatkan kemesraan,kepercayaan,tolong-menolong,berkongsi

keyakinan,serta tindakan secara spontan.Menurut Adler(1999)bahawa komunikasi interpersonal

bolehlah dianggap sebagai satu proses transaksi berterusan dan biasanya melibatkan mereka

yang berada pada satu suasana yang sama pengertian serta boleh boleh mewujudkan hubungan

melalui pertukaran mesej antara mereka.

6 | Page
Menurut Beebe dan Redmond(1999),komunikasi interpersonal akan berlaku apabila

seseorang melakukan interaksi secara serentak dengan orang lain dan saling mempengaruhi

dengan tujuan mengawal proses komunikasi tersebut.Sebagai contoh,jika kita mempunyai

seorang kawan yang baru dikenali kita harus berkomunikasi denganya agar kita dapat

mengenalinya dengan lebih mendalam lagi. Hubungan yag baik akan terjalin apabila kita selalu

berinteraksi dan memahami antara satu sama lain.

Terdapat sepuluh teori yang berada di bawah komunikasi Interpersonal,menurut

Griffin(2000)’Interaksi symbol(Symbolic Interactionism),Pengurusan Koordinasi

Makna(Coordinated Management of Meaning),Teori Melampaui Jangkaan(Expectancy

Violations Theory),Teori Pengkaburan Interpersonal(Interpersonal Deception Theory),Kritikan

Konstruktivisme(Constructivism),Teori Penembusan Sosial(Social Penetration Theory),Teori

Pengurangan Ketidakpastian(Uncertainty Reduction Theory),Pandangan Interaksi(Interaction

View),Perhubungan Dialek(Relational Dialecs),dan Teori Keadilan Sosial(Social Judgement

Theory)’.

Komunikasi kumpulan kecil

Komunikasi kumpulan kecil lazimnya mengandungi lebih dari dua orang ahli dan wujud

bersama dalam jangka masa tertentu. Menurut DeVito(1997),’kumpulan merupakan himpunan

individu yang berstruktur dan berinteraksi bagi mencapai matlamat yang sama.Kumpulan dibina

atas persetujuan ahli-ahli kumpulan berdasarkan norma-norma tertentu’.

Menurut Barker,Wahles dan Watson(1995), ‘komunikasi kumpulan kecil dapat dibezakan

dengan komnikasi lain dalam tiga perkara, iaitu komunikasi kumpulan terdapat kesan pemerhati

yang dapat mempengaruhi kandungan dan cara mereka berkomunikasi. Kedua,biasanya

komunikasi dikalangan ahli akan akan menjadi lebih kompleks dengan pertambahan ahli baru.

7 | Page
Ketiga,akan berlaku pengaruh majoriti dan minoriti dalam kumpulan’. Oleh itu,bilangan

merupakan factor penting dalam proses membuat keputusan.

Kumpulan boleh dibahagikan kepada dua,iaitu formal atau tidak formal.Lazimnya.formal

mempunyai struktur yang jelas,iaitu rangka organisasinya sendiri iaitu Pengurus,Penolong

Pengurus dan seterusnya,mengikut rangka hierarkinya.Selain itu,kumpulan formal juga

mempunyai peraturan tersendiri.Manakala kumpulan tidak formal pula tidak mempunyai

sebarang struktur yang rasmi dan ketua yang dipilih adalah mengikut keadaan dan boleh berubah

bila-bila masa sahaja.

Komunikasi kumpulan kecil ini mempunyai pelbagai kelebihan.Menurut Ezhar

Tamam(1999) terdapat beberapa kelebihan jika bekerja secara berkumpulan berbanding dengan

bekerja secara bersendirian.Antaranya

➢ Dengan berkumpulan kita akan memperoleh banyak maklumat dan pandangan dari ahli

kumpulan.

➢ Konsep berkumpulan juga membolehkan ahli kumpulan berkongsi maklumat serta

bertukar-tukar pendapat sesama mereka.

➢ Kumpulan biasanya mempunyai daya kritis dan kreatif yang jauh lebih baik berbanding

dengan daya pemikiran dan kreativiti seorang diri.Lebih banyak cara atau alternatif boleh

dikenalpasti atau difikirkan apabila dilakukan secara berkumpulan.

➢ Dalam kumpulan juga kita boleh mengunakan pelbagai cara dan kaedah penyelesaian

yang proaktif dan berkesan untuk menyelesaikan masalah yang timbul malah dapat

membuat keputusan dengan lebih kreatif dan inovatif.

➢ Proses pembelajaran juga akan menjadi lebih berkesan dan dan bagus sekiranya pelajar

belajar dalam bentuk berkumpulan.Kefahaman lebih mudah untuk didapati, malah daya

8 | Page
ingatan juga akan menjadi bertambah baik melalui cara perbincangan dan menanyakan

soalan jika tidak memahami sesuatu bahagian.

TEORI YANG DIKAITKAN DENGAN TAJUK INI

Teori Penembusan Sosial

Teori ini telah diperkenalkan oleh Irwi Alman dan Dalmas Taylor(1973)menjelaskan

bahawa komunikasi interpersonal adalah bertujuan untuk berkongsi maklumat antara seseorang.

Teori ini yang juga dikenali sebagai teori kulit bawang mengambarkan diri sebagai kulit bawang.

Mempunyai banyak lapisan dari lapisan luar yang nipis,diikuti dengan lapisan-lapisan lain yang

semakin ke dalam semakin kuat dan padat. Ini juga boleh digambarkan dengan

gambaran,semakin lama kita berkenalan atau melakukan komunikasi interpersonal,maka kita

akan lebih mengenali dan memahami isi hati dengan individu yang terbabit.

Semakin banyak kita berkomunikasi dan semakin banyak yang kita ketahui mengenai

pasangan kita,maka komunikasi akan menjadi lebih peribadi.Ini juga bermaksud,semakin lama

kita mengenali kenalan kita maka semakin mendalam mengenai dirinya yang kita ketahui.

Biasanya perkara luaran lebih mudah untuk diceritakan kepada orang yang baru dikenali,seperti

nama,asal,dan minat mereka. Dan semakin ke dalam tembusan dirinya menjadi semakin

sukar,seperti kulit bawang.Bahagian dalam kulit semakin sukar untuk ditembusi.

Biasanya tembusan berlaku dengan dengan cepat pada peringkat awal perkenalan,namun

akan menjadi semakin lambat setelah sampai ke lapisan yang lebih tengah atau dalam.Sebagai

contoh,masalah peribadinya,kisah hidupnya,atau sikap yang tersembunyi dalam dirinya .Proses

yang terakhir mungkin berlaku adalah kebalikan tembusan yang merupakan proses penarikan diri

daripada satu lapisan ke satu lapisan seperti pada peringkat tembusan.

Sebagai contoh,komunikasi interpersonal yang berlaku dalam komunikasi kumpulan

kecil,saya akan cuba gambarkan dengan satu situasi,terdapat satu kumpulan pelajar yang

9 | Page
bekerjasama untuk menyiapkan tugasan yang perlu diselesaikan dalam tempoh masa

tertentu.Mereka tidak pernah mengenali antara satu sama lain.Di dalam kumpulan tersebut

terdapat seorang lelaki dan empat orang perempuan.Pada permulaanya mereka hanya mengenali

serba sedikit antara satu sama lain. Namun pertemua demi pertemuan membuatkan mereka rapat.

Teori penembusan social menunjukkan kebenaranya pada tahap ini.Ini kerana pada

permulaanya mereka tidak mengenali antara satu sama lain.Namun mereka berubah menjadi

lebih rapat.Komunikasi interpersonal yang berlaku mungkin wujud antara lelaki tersebut yang

mungkin ada menaruh perasaan terhadap salah seorang dari gadis tersebut.Pertemuan demi

pertemuan dan semakin banyak mereka berkomunikasi akan membuatkan hubungan mereka

lebih intim dan mesej yang disampaikan juga boleh menjadi kepada mesej personal.

Ini sama sekali menunjukkan komunikasi kumpulan kecil yang biasanya adalah untuk

mencapai matlamat telah berubah.Ini dapat ditunjukkan apabila komunikasi kumpulan kecil yang

berbentuk formal apabila hendak mencapai sesuatu matlamat boleh berubah kepada hubungan

yang personal dan intim apabila berlaku banyak komunikasi interpersonal antara ahli kumpulan.

Begitu juga dengan komunikasi intrapersonal.Sudah pasti pada permulaan ahli kumpulan

mula berkenalan mereka pasti mempunyai persepsi masing-masing antara satu sama

lain.Keadaan ini berlaku apabila mereka tidak banyak melakukan komunikasi

interpersonal.Mereka hanya boleh mempunyai tanggapan mereka dari pandangan mereka yang

pertama terhadap ahli kumpulan yang lain.Berkata-kata dalam diri mengenai rakan menjadi

komunikasi intrapersonal mereka.

Terdapat kelemahan dalam teori ini.Teori ini menerangakan bahawa tembusan lapisan ke

bahagian dalam akan menjadi semakin sukar.Namun,pada pengalaman saya terdapat juga

individu yang bersifat lebih terbuka dan mudah untuk didalami.Ini kerana saya mempunyai

seorang kawan yang saya baru sahaja saya kenal semasa baru sahaja berada di UUM.Dia mudah

10 | P a g e
untuk menceritakan mengenai kisah hidupnya,pengalaman hidup,malah masalah yang

dihadapinya.

Pada pendapat saya,setiap individu mempunyai cara mereka yang tersendiri apabila mula

untuk mendekati antara satu sama lain.Ada yang bersifat tertutup dan agak perahsia untuk

berkongsi kisah hidup mereka dengan rakan yang baru yang dikenali.Namun terdapat juga

golongan yang mudah untuk dikenali dan bersifat terbuka mengenai kisah hidup mereka.Mungkn

kereka berasa lebih selesa untuk berkongsi masalah mereka dengan orang lain dan dapat

membantu mereka mengurangkan kegusaran perasaan mereka apabila dapat berkongsi masalah

mereka dengan individu lain.

Teori Pengurangan Ketidakpastiaan

Teori ini telah diperkenalkan oleh Charles Berger(1987).Teori ini memperkatakan dengan

memberi fokus terhadap pengunaan komunikasi manusia bagi memperoleh pengetahuan selain

membentuk persefahaman atau persamaan antara satu sama lain apabila saling berkomunikasi.

Lazimnya,semasa kita berkomunikasi dengan seseorang kita berpotensi untuk mengetahui

mengenai dirinya,berasal dari mana,dan pelbagai persoalan lagi yang timbul dalam fikiran kita.

Teori ini menyebutkan bahawa jika kita pertama kali bertemu dan berkomunikasi dengan

seseorang.maka kita akan berasa tidak pasti dan kebiasaanya akan berlaku dua jenis

ketidakpastian,iaitu ketidakpastian perlakuan yang boleh diatasi dengan melalui cara-cara

tertentu dan ketidakpastian kognitif yang boleh diatasi denganmencari maklumat yang kita

mahukan.Teori ini juga mempunyai aksiom atau pernyataan yang diterima benar,tanpa perlu

melalui proses ujian.

Terdapat tujuh aksiom yang telah diperkenalkan oleh Berger(1987),

I. Apabila tahap komunikasi verbal antara seseorang yang baru sahaja berkenalan

meningkat,maka tahap ketidakpastian akan berkurangan.

11 | P a g e
II. Apabila tahap komunikasi bukan verbal meningkat,maka tahap ketidakpastian

berkurangan.Kekurangan ketidakpastian menyebabkan bertambahnya komunikasi

bukan verbal.

III. Apabila tahap ketidakpastian tinggi,perlakuan mencari maklumat akan meningkat.Dan

begitu juga sebaliknya,

IV. Apabila tahap ketidakpastian yang tinggi dalam sesuatu hubungan,boleh menyebabkan

kemesraan berkurangan.

V. Apabila tahap ketidakpastian yang tinggi,akan menghasilkan kadar timbal balik yang

tinggi,begitu juga sebaliknya.

VI. Apabila berlaku,persamaan antara individu,ia akan mengurangkan

ketidakpastian.Sekiranya berlaku ketidaksamaan,ia akan meningkatkan ketidakpastian.

VII. Apabila tahap ketidakpastian yang tinggi akan menyebabkan kita kurang

meminati,manakala kurangnya ketidakpastian akan menyebabkan kita lebih

menyukainya.

Namun begitu teori ini terdapat juga kelemahanyaa apabila digunakan dalam komunikasi

interpersonal kumpulan kecil.Dalam teori ini Charles Berger(1987) menyatakan ‘komunikasi

antara sesama manusia untuk mewujudkan persamaan dan persefahaman’. Namun dalam

keadaan tertentu teori ini tidak relevan.Ini kerana hubungan intim yang amat rapat boleh

menyebabkan ketidak sefahaman timbul dalam komuniksai kumpulan kecil.Ini kerana dalam

komunikasi kumpulan kecil,menurut DeVito(1997) ‘kumpulan merupakan himpunan individu

yang berstruktur dan berinteraksi bagi mencapai matlamat yang sama’. Namun boleh berlaku

pertembungan antara komunikasi interpersonal dan komunikasi kumpulan kecil.

12 | P a g e
Sebagai contoh situasi bagi memudahkan pernyataan saya adalah, andaikan terdapat satu

kumpulan pekerja yang bekerjasama untuk menyelesaikan satu tugasan dalam satu tempoh masa

yang telah ditetapkan. Terdapat dua orang perempuan dan dua orang lelaki di dalam kumpulan

tersebut. Kita andaikan watak wanita bernama Hasnah dan Jamilah,manakala watak lelaki pula

adalah Haziq dan Hairul.Mungkin pada permulaan mereka bertemu mereka kurang

berkomunikasi dan tidak mengetahui mengenai latar belakang diri masing-masing.

Namun atas sebab tugasan,mereka sering bertemu.Berlaku banyak proses komunikasi pada

tahap ini.Pada permulaanya komunikasi yang berlaku mungkin berbentuk formal dan lebih

banyak berkisar tentang tugasan sahaja. Namun keadaan itu boleh berubah,apabila semakin

kerap mereka bertemu komunikasi yang berlaku juga akan berubah dan lebih tertumpu kepada

komunikasi Interpersonal dan menjadikan hubungan antara mereka lebih intim.Pada tahap ini

mungkin mereka masih boleh menjalankan tugas yang mereka perlu selesaikan.

Konflik akan mula berlaku jika terdapat antara anggota kumpulan lebih mengutamakan

komunikasi Interpersonal atau hubungan intim berbanding tugasan yang perlu diselesaikan.

Untuk lebih mudah difahami, kita andaikan hubungan interpersonal antara Hasnah dan Haziq

menjadi semakin intim.Mereka jatuh cinta antara satu sama lain. Pada permulaan perkenalan

mereka berkomunikasi untuk mengurangkan ketidakpastian antara mereka.Dan apabila tahap

ketidakpastian antara mereka kurang,lebih mudah untuk mereka untuk menjadi lebih intim.

Masalah akan mula timbul apabila hubungan yang terlalu intim akan menyebabkan mereka

lalai untuk menjalankan tugas yang perlu mereka selesaikan.Ini kerana komunikasi yang akan

berlaku antara mereka berdua sudah semestinya akan lebih berkisar kepada mesej personal

berbanding formal.Jika keadaan ini berterusan semestinya akan menimbulkan perasaan kurang

senang pada Jamilah dan juga Hairul.Konflik antara interpersonal dan kumpulan kecil akan

timbul pada tahap ini.

13 | P a g e
Dalam teori pengurangan ketidakpastian,Charles Berger menyatakan pada aksiom ke-

7‘Apabila tahap ketidakpastian tinggi akan menyebabkan kita kurang meminati seseorang

itu,manakala kurangnya tahap ketidakpastian itu akan menyebabkan kita lebih

menyukainya’.Namun pernyataa ini sama sekali bercanggah dengan keadaan diatas.Kita boleh

lihat bagaimana Jamilah dan Hairul berasa kurang senang atau tidak menyukai Hasnah dan

Haziq walaupun mereka sering berkomunikasi interpersonal antara sesama mereka.Sudah

semestinya tahap ketidakpastian antara mereka kurang.Namun masih wujud perasaan kurang

senang dalam kumpulan tersebut.

Dan keadaan ini akan menjadi semakin sukar jika Jamilah dan Hairul tidak menerangkan

mengenai perkara ini kepada Hasnah dan Haziq.Mereka hanya berdiam diri atau hanya

berkomunikasi dalam diri mereka sahaja. Selain itu terdapat juga kelemahan lain dalam teori ini.

Dalam aksiom yang ke-3 Charles Berger menyatakan ‘Apabila tahap ketidakpastian

tinggi,perlakuan pencarian maklumat akan meningkat.Manakala jika tahap ketidakpastian

rendah,pencarian maklumat akan berkurangan’.Bagaimana jika individu yang terlibat tidak

berminat untuk mengambil tahu mengenai maklumat yang tidak pasti itu?

Setiap manusia berbeza antara satu sama lain.Setiap mereka mempunyai ragam yang

tersendiri.Kita ambil dari situasi diatas sebagai contoh,kita andaikan keintiman antara Hasnah

dan Haziq sudah disedari oleh Jamilah dan Hairul.Namun mereka mengambil tindakan untuk

mendiamkan diri.Keadaan ini jelas menunjukkan yang mereka tidak berminat untuk mengambil

tahu mengenai sebarang hubungan intim antara Hasnah dan Haziq.Jelas menunjukkan terdapat

kelemahan dalam teori yang telah diperkenalkan oleh Charles Berger ini.

14 | P a g e
Rumusan

Kesimpulanya,komunikasi ini adalah satu bidang yang tidak lagi mempunyai sebarang

teori yang dapat menyokong kukuh terhadap setiap senario komunikasi yang berlaku di seluruh

alam ini.Ini kerana komunikasi adalah satu proses yang melibatkan setiap perkara yang untuk

setiap individu yang berada diatas muka bumi ini.Komunikasi sentiasa berubah-ubah. Pelbagai

situasi yang timbul dan menimbulkan pelbagai konflik antara setiap disiplin yang wujud dalam

proses komunikasi ini.

Selain itu,bentuk komunikasi boleh berubah mengikut keadaan dan situasi yang berlaku

semasa proses komunikasi berlaku. Sebagai contoh,komunikasi berbentuk formal dan

berprotokol boleh berubah menjadi tidak formal mengikut situasi.Secara mudahnya,komunikasi

sukar untuk dikawal.Pelbagai aspek lain yang boleh mempengaruhi proses komunikasi dalam

sesuatu situasi.

15 | P a g e
BIBLIOGRAPHY
Philip H. Siegel,James W. Smith,Joseph B. Mosca,Mentoring Relationship and
Interpersonal Relationship,Leadership and Organization Journal,2001,22/3,114-125
Gerrard Macintosh,Customer Orientation and Relationship Quality,Journal of Service
Marketing,2007,21/3,150-159
Philip Salem,The Seven Comunications Reasons Organizations Do Not
Change,Corporate Communications:An International Journal,2008,13/33,333-348
Stewart L. Tubbs,Sylvia Moss,Human Communication Principle and Contexts,McGraw
Hill,2008
Donnelon,Anne.Team Talk:The Power Of Language in Team
Dynamics,Cambridge:Harvard Business Review(1996).
Arygle,Michael,and M.Henderson.The Anatomy of a Relationship.London:Heinemann,
1985.
Berko,R.M.,A.D. Wolvin,and D.R. Wolvin,Communicating:A Social and Career Focus,8th
ed(Boston:Houghton Mifflin,2001).

16 | P a g e