Anda di halaman 1dari 45

FALSAFAH PENDIDIKAN

FALSAFAH PENDIDIKAN 9/12/2011 Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 1
9/12/2011
9/12/2011

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

FALSAFAH PENDIDIKAN 9/12/2011 Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 1

1

Latar Belakang FPK

Falsafah Pendidikan KebangsaanLatar Belakang FPK dibentuk berdasarkan ideologi dan falsafah yang termaktub dalam Laporan Pendidikan dan Akta Pendidikan,

dibentuk berdasarkan ideologi dan falsafah yang termaktub dalam Laporan Pendidikan dan Akta Pendidikan, Rukun

Negara, serta ideologi dan budaya

masyarakat Malaysia.

Falsafah Pendidikan KebangsaanRukun Negara, serta ideologi dan budaya masyarakat Malaysia. diumumkan secara rasminya pada tahun 1988 yang berbunyi

diumumkan secara rasminya pada

tahun 1988 yang berbunyi seperti yang

berikut:

9/12/2011
9/12/2011

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

2

“Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha

berterusan ke arah memperkembangkan lagi

potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan

rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan,

berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencari kesejahteraan diri serta memberi

sumbangan terhadap keharmonian dan

kemakmuran keluarga, masyarakat dan Negara. (Pusat Perkembangan Kurikulum, 2001)

9/12/2011
9/12/2011

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

3

1. Pendidikan Suatu Usaha Berterusan 2. Memperkembangkan Potensi Individu 3. Perkembangan Potensi Secara Menyeluruh dan

1. Pendidikan Suatu Usaha Berterusan

2. Memperkembangkan Potensi Individu

3. Perkembangan Potensi Secara Menyeluruh dan Bersepadu

4. Insan Yang Seimbang dan Harmonis

5. Unsur Intelek

6. Unsur Rohani

7. Unsur Emosi

8. Unsur Jasmani

dan Harmonis 5. Unsur Intelek 6. Unsur Rohani 7. Unsur Emosi 8. Unsur Jasmani 9/12/2011 Nordin
dan Harmonis 5. Unsur Intelek 6. Unsur Rohani 7. Unsur Emosi 8. Unsur Jasmani 9/12/2011 Nordin
9/12/2011
9/12/2011

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

4

9. Kepercayaan dan Kepatuhan kepada Tuhan 10. Rakyat Malaysia yang Berilmu Pengetahuan 11. Rakyat Malaysia

9. Kepercayaan dan Kepatuhan kepada Tuhan

9. Kepercayaan dan Kepatuhan kepada Tuhan 10. Rakyat Malaysia yang Berilmu Pengetahuan 11. Rakyat Malaysia yang

10. Rakyat Malaysia yang Berilmu Pengetahuan

11. Rakyat Malaysia yang Berketrampilan

12. Rakyat Malaysia yang Berakhlak Mulia

13. Rakyat Malaysia yang Bertanggungjawab

14. Rakyat Malaysia yang Berkeupayaan Mencapai Kesejahteraan Diri

15. Rakyat Malaysia yang Dapat Memberi Sumbangan terhadap Keharmonian dan Kemakmuran Keluarga,

Masyarakat dan Negara

9/12/2011
9/12/2011

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

5

“Apakah itu falsafah?”

Perkataan falsafah berasal daripada bahasa Yunani“Apakah itu falsafah?” philos (cinta) dan sophia (ilmu). Dalam bahasa yang mudah, falsafah bererti ‘mencintai

philos (cinta) dan sophia (ilmu). Dalam bahasa yang mudah, falsafah bererti ‘mencintai ilmu dan kebijaksanaan’.

Falsafah merangkumi pendekatan bersepadu kitafalsafah bererti ‘mencintai ilmu dan kebijaksanaan’ . terhadap kehidupan dan dunia. Pendekatan ini melibatkan

terhadap kehidupan dan dunia. Pendekatan ini

melibatkan usaha untuk menemui apa itu hakikat dan apa yang bernilai dalam kehidupan manusia. Oleh

itu, ahli falsafah sentiasa mengemukakan masalah, memberi dan menjustifikasikan penyelesaian

terhadapnya, dan seterusnya, melibatkan diri dalam

perbincangan yang panjang lebar tentang keseluruhan proses tersebut.

9/12/2011
9/12/2011

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

6

Dalam falsafah, kita sentiasa bertanya soalan seperti yang

berikut:

Siapa saya?kita sentiasa bertanya soalan seperti yang berikut: Dari mana saya berasal? Mengapa saya di sini? Ke

Dari mana saya berasal?sentiasa bertanya soalan seperti yang berikut: Siapa saya? Mengapa saya di sini? Ke mana saya akan

Mengapa saya di sini?seperti yang berikut: Siapa saya? Dari mana saya berasal? Ke mana saya akan pergi? Bagaimana saya

Ke mana saya akan pergi?Siapa saya? Dari mana saya berasal? Mengapa saya di sini? Bagaimana saya hendak hidup? 9/12/2011 Nordin

Bagaimana saya hendak hidup?saya? Dari mana saya berasal? Mengapa saya di sini? Ke mana saya akan pergi? 9/12/2011 Nordin

9/12/2011
9/12/2011

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

7

CABANG FALSAFAH

1. ONTOLOGI / METAFIZIK

Memberi perhatian utama kepada realiti atau kewujudan yang mutakhir.CABANG FALSAFAH 1. ONTOLOGI / METAFIZIK Mempersoalkan perkara-perkara seperti alam, jiwa atau roh dan kehidupan. 9/12/2011

Mempersoalkan perkara-perkaraperhatian utama kepada realiti atau kewujudan yang mutakhir. seperti alam, jiwa atau roh dan kehidupan. 9/12/2011

seperti alam, jiwa atau roh dan

kehidupan.

9/12/2011
9/12/2011

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

8

Apakah dia alam jagat?Apakah dia hidup? Apakah dia kebebasan manusia? 9/12/2011 Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 9

Apakah dia hidup?Apakah dia alam jagat? Apakah dia kebebasan manusia? 9/12/2011 Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 9

Apakah dia kebebasanApakah dia alam jagat? Apakah dia hidup? manusia? 9/12/2011 Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 9

manusia?

9/12/2011
9/12/2011

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Apakah dia alam jagat? Apakah dia hidup? Apakah dia kebebasan manusia? 9/12/2011 Nordin Tahir, IPG Kampus

9

Termasuk soalan-soalan yang mempersoalkan tentang kewujudanTuhan. Memberi perhatian kepada konsep- konsep yang keadaannya tidak dapat diukur seperti realiti, perubahan, kendiri,

Tuhan.

Memberi perhatian kepada konsep- konsep yang keadaannya tidak dapatsoalan-soalan yang mempersoalkan tentang kewujudan Tuhan. diukur seperti realiti, perubahan, kendiri, jiwa dan

diukur seperti realiti, perubahan, kendiri,

jiwa dan sebagainya.

9/12/2011
9/12/2011

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

10

2. EPISTEMOLOGI

2. EPISTEMOLOGI Mengenai teori pengetahuan dan perihal pengetahuan: Apakah sumber-sumber pengetahuan? Sejauh manakah

Mengenai teori pengetahuan dan perihal

pengetahuan:

Apakah sumber-sumber pengetahuan?

Sejauh manakah sumber pengetahuan

tersebut boleh dipercayai?

Apakah yang dapat diketahui oleh seseorang? Bagaimanakah kita mengetahui dan apakah yang kita ketahui?

9/12/2011
9/12/2011

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

11

Lebih berminat kepada konsep-konsep selaindaripada fakta (tidak seperti sains) Ahli psikologi mengkaji bagaimana manusia berfikir dan merasai. Tugas ahli

daripada fakta (tidak seperti sains)

Ahli psikologi mengkaji bagaimana manusiakonsep-konsep selain daripada fakta (tidak seperti sains) berfikir dan merasai. Tugas ahli epitemologi memberi

berfikir dan merasai. Tugas ahli epitemologi

memberi perhatian kepada apa yang dimaksudkan oleh konsep-konsep psikologi seperti perasaan, penngamatan, pengukuhan dan mempersoalkan adakah konsep-konsep tersebut digunakan dengan betul atau tidak

oleh ahli psikologi.

9/12/2011
9/12/2011

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

(Kneller, 1971)

12

3. AKSIOLOGI

Mempersoalkan tentang baik atau3. AKSIOLOGI buruk, benar atau salah, cantik atau hodoh. Perkara-perkara lain yang berkaitan dengan nilai. Boleh

buruk, benar atau salah, cantik atau

hodoh.

Perkara-perkara lain yang berkaitanbaik atau buruk, benar atau salah, cantik atau hodoh. dengan nilai. Boleh dibahagikan kepada dua cabang:

dengan nilai.

Boleh dibahagikan kepada dua cabang:hodoh. Perkara-perkara lain yang berkaitan dengan nilai. a) Etika b) Estetika 9/12/2011 Nordin Tahir, IPG Kampus

a) Etika

b) Estetika

9/12/2011
9/12/2011

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

13

Etika:

memberi perhatian kepada kualiti moral dan tingkah laku manusia.Etika: mengkaji kebaikan seseorang, kebaikan sesuatu masyarakat, dan kebaikan kehidupan. Estetika: Menentukan kriteria

mengkaji kebaikan seseorang, kebaikan sesuatu masyarakat, dan kebaikan kehidupan.perhatian kepada kualiti moral dan tingkah laku manusia. Estetika: Menentukan kriteria bagi kecantikan dalam

Estetika:

Menentukan kriteria bagi kecantikan dalam kesenian, pengalaman perseorangan, alamsesuatu masyarakat, dan kebaikan kehidupan. Estetika: sekeliling dan kehidupan (Van Scottes, Kraft dan Haas 1979).

sekeliling dan kehidupan (Van Scottes, Kraft

dan Haas 1979).

9/12/2011
9/12/2011

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

14

4. LOGIK

Kaedah yang digunakan oleh ahli4. LOGIK falsafah untuk berfalsafah. Peraturan-peraturan yang membolehkan mereka membuat cadangan dan hujah-hujah

falsafah untuk berfalsafah.

Peraturan-peraturan yang membolehkan mereka membuat cadangan dan hujah-hujah perbincangan dengan cara yang betul.4. LOGIK Kaedah yang digunakan oleh ahli falsafah untuk berfalsafah. 9/12/2011 Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

9/12/2011
9/12/2011

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

15

MAZHAB-MAZHAB

UTAMA FALSAFAH

Falsafah Tradisional:

Perennialisme dan Essentialisme.

Berdasarkan Idealisme & RealismeFalsafah Tradisional: Perennialisme dan Essentialisme. Falsafah Moden: Progressivisme, eksistensialisme dan

Falsafah Moden:

Progressivisme, eksistensialisme

dan rekonstruktivisme

Berdasarkan PragmatismeRealisme Falsafah Moden: Progressivisme, eksistensialisme dan rekonstruktivisme 9/12/2011 Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 16

9/12/2011
9/12/2011

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

16

Essentialisme

Essentialisme berpunca daripada realisme dan idealisme. idealisme.

Ia adalah teori yang mencadangkan penyampaian budaya dan pengetahuan teras kepada setiap generasi baru sebagai tujuan utama pendidikan. Memandangkan essentialisme bertujuan untuk menggalakkan pertumbuhan intelek individu serta mendidik individu yang
Memandangkan essentialisme bertujuan untuk menggalakkan pertumbuhan intelek individu serta mendidik individu yang berketerampilan, dengan tumpuan diberi kepada pengajaran mata pelajaran tradisional yang asas seperti Membaca, Menulis dan Mengira (3M) di samping mata pelajaran kepada setiap generasi baru sebagai tujuan utama pendidikan. Kesusasteraan, Bahasa Asing, Sejarah, Sains, Seni dan Muzik. Kesusasteraan, Bahasa Asing, Sejarah, Sains, Seni dan Muzik.
Ia juga berfokus pada pengajaran kemahiran asas, penguasaan konsep dan prinsip kandungan mataMembaca, Menulis dan Mengira (3M) di samping mata pelajaran Kesusasteraan, Bahasa Asing, Sejarah, Sains, Seni dan

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

17

kemahiran asas, penguasaan konsep dan prinsip kandungan mata Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 17 pelajaran. 9/12/2011

pelajaran.9/12/2011

Guru dianggap sebagai berwibawa dalambidang mata pelajaran dan pengajaran. Guru mempunyai kawalan bilik darjah dan membuat keputusan mengenai kurikulum

bidang mata pelajaran dan pengajaran.

Guru mempunyai kawalan bilik darjah danberwibawa dalam bidang mata pelajaran dan pengajaran. membuat keputusan mengenai kurikulum tanpa banyak input

membuat keputusan mengenai kurikulum

tanpa banyak input daripada pelajar.

Guru juga bertanggungjawab untuk mengajar nilai-nilai tradisional. Justeru guru dianggap sebagai contoh teladan.mengenai kurikulum tanpa banyak input daripada pelajar. William Bagley ( 1874 - 1946 ) merupakan seorang

merupakan

seorang ahli essentialis yang terkenal.

9/12/2011
9/12/2011

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

18

Perennialisme

Perennialisme berpunca daripada realisme. Ahli perennialis mempercayai bahawa tujuan utama pendidikan adalah untuk mengajar nilai dan ilmu yang sejagat
Ahli perennialis mempercayai bahawa tujuan Perennialisme berpunca daripada realisme. utama pendidikan adalah untuk mengajar nilai dan ilmu yang sejagat dan abadi. utama pendidikan adalah untuk mengajar nilai dan ilmu yang sejagat dan abadi.
Fokus perennialisme adalah pada perkembangan peribadi. Oleh sebab manusia ialah manusia, maka adalah untuk mengajar nilai dan ilmu yang sejagat dan abadi. mereka hendaklah diajarkan hal-hal berkaitan dengan mereka hendaklah diajarkan hal-hal berkaitan dengan manusia dahulu, bukannya hal berkenaan dengan mesin atau teknik.
Justeru tajuk-tajuk liberal seharusnya diajar terlebih dahulu, dan bukannya tajuk-tajuk vokasional. dahulu, bukannya hal berkenaan dengan mesin atau teknik. Kurikulum perennialis adalah berpusatkan kandungan dengan
Kurikulum perennialis adalah berpusatkan kandungan dengan penekanan pada bahasa, diajar terlebih dahulu, dan bukannya tajuk-tajuk vokasional. kesusasteraan, 9/12/2011 matematik, Nordin T a h i r kesusasteraan,9/12/2011 matematik,Nordin Tahir, IPG KampusseniIpohdan sains. 19

matematik, Nordin T a h i r , I P G K a m p u

Progressivisme

Progressivisme berkembang daripada pragmatisme yang kemudian dikembangkan oleh John Dewey. Ahli progressivis mempercayai bahawa kebenaran adalah relatifProgressivisme dan tentatif. Ilmu membawa seseorang ke arah pertumbuhan dan perkembangan. Memandangkan pengetahuan boleh

dan tentatif.

Ilmu membawa seseorang ke arah pertumbuhan dan perkembangan. Memandangkan pengetahuan boleh menerangkan realiti masa kini, maka kanak-kanakmempercayai bahawa kebenaran adalah relatif dan tentatif. hendaklah diajarkan cara berfikir berbanding dengan hal yang

hendaklah diajarkan cara berfikir berbanding dengan hal

yang perlu difikirkan.

Oleh sebab, progressivisme mempercayai bahawa kanak- kanak akan memilih yang paling baik bagi diri mereka makacara berfikir berbanding dengan hal yang perlu difikirkan. kurikulum hendaklah berdasarkan minat, kandungan antara

kurikulum hendaklah berdasarkan minat, kandungan antara

disiplin, dan aplikasi masalah manusia.

Ahli progressivis menggalakkan pelbagai kaedah alternatif seperti aktiviti, pengalaman, penyelesaian masalah danminat, kandungan antara disiplin, dan aplikasi masalah manusia. Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 20 projek. 9/12/2011

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

20

projek. 9/12/2011
projek.
9/12/2011

Ahli progressivis menganggap peranan gurusebagai pembimbing untuk penyelesaian masalah dan inkuiri saintifik. Kebanyakan ahli progressivis bersetuju dengan

sebagai pembimbing untuk penyelesaian masalah dan inkuiri saintifik.

Kebanyakan ahli progressivis bersetujupembimbing untuk penyelesaian masalah dan inkuiri saintifik. dengan pendekatan induktif yang menggalakkan pelajar untuk

dengan pendekatan induktif yang menggalakkan pelajar untuk memberi penjelasan sendiri dan pemahaman fenomena.

Dengan carauntuk memberi penjelasan sendiri dan pemahaman fenomena. mengaplikasikan pengetahuan baru yang dibentuk ke dalam

mengaplikasikan pengetahuan baru yang dibentuk ke dalam bidang kajian yang lain.

pelajar dapat

ini,

9/12/2011
9/12/2011

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

21

Eksistentialisme

Eksistentialisme memberi fokus pada fitrah kewujudan manusia. Ahli eksistentialis berpandangan bahawa manusia dilahirkan tanpa sebarang tujuan.Eksistentialisme Mereka melihat realiti sebagai subjektif dan didefinisikan oleh individu sendiri. Oleh yang demikian,

Mereka melihat realiti sebagai subjektif dan didefinisikan oleh individubahawa manusia dilahirkan tanpa sebarang tujuan. sendiri. Oleh yang demikian, seseorang bertanggungjawab

sendiri. Oleh yang demikian, seseorang bertanggungjawab kepada

diri sendiri dan dengan demikian bebas untuk menentukan matlamat serta membuat keputusan sendiri tanpa merujuk kepada sebarang autoriti luar.

Menurut ahli eksistentialis, guru atau sistem sekolah tidak berhaksendiri tanpa merujuk kepada sebarang autoriti luar. untuk menekankan matlamat pendidikan ke atas murid-murid.

untuk menekankan matlamat pendidikan ke atas murid-murid.

Memandangkan setiap individu bertanggungjawab atas pendidikan masing-masing, maka kurikulum eksistentialis tidak mempunyai mata pelajaran yang khusus.untuk menekankan matlamat pendidikan ke atas murid-murid. Namun, mata pelajaran yang bersifat emosional, estetik dan

Namun, mata pelajaran yang bersifat emosional, estetik daneksistentialis tidak mempunyai mata pelajaran yang khusus. berfalsafah seperti kesusasteraan, drama, perfileman dan

berfalsafah seperti kesusasteraan, drama, perfileman dan seni

adalah sesuai. Mata pelajaran ini menggambarkan keadaan manusia dan keadaan membuat pilihan.

Kurikulumnya juga menekankan aktiviti luahan perasaan, eksperimen, kaedah, dan media yang menerangkan emosi, perasaanmenggambarkan keadaan manusia dan keadaan membuat pilihan. 9/12/2011 dan pengertian dalaman. Nordin Tahir, IPG Kampus

9/12/2011
9/12/2011

dan pengertian dalaman.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

22

Rekonstruktionisme

Rekonstruktionisme adalah hasil progressivisme.Rekonstruktionisme Rekonstruktionisme memberi syor untuk membaiki dan membina semula masyarakat. Ia melihat pengasasan

Rekonstruktionisme memberi syor untuk membaiki dan membina semula masyarakat. Ia melihat pengasasan corakRekonstruktionisme adalah hasil progressivisme. budaya baru serta penghapusan penyakit sosial sebagai tujuan

budaya baru serta penghapusan penyakit sosial sebagai

tujuan utama pendidikan.

Ahli Rekonstruktionisme melihat sekolah sebagai pemangkin penting untuk meningkatkan keadaan manusia melaluipenghapusan penyakit sosial sebagai tujuan utama pendidikan. pembaharuan pendidikan dan sosial. Rekonstruktionisme

pembaharuan pendidikan dan sosial.

Rekonstruktionisme berusaha untuk menggunakan sekolah untuk mencipta sebuah masyarakat baru. Justeru fungsi utama sekolah, termasuklah seperti yang berikut:keadaan manusia melalui pembaharuan pendidikan dan sosial. memberi sumbangan kepada krisis budaya, dan ii) Untuk

memberi

sumbangan kepada krisis budaya, dan ii) Untuk mewujudkan kemahiran dan sikap yang akan menyelesaikan masalah-masalah ini.

i) Untuk

mengenal

pasti

masalah

sosial

yang

9/12/2011
9/12/2011

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

23

Kurikulum rekonstruktionis menekankan sains sosial dan kaedah kajian sosial. Ia berfokus pada kecenderungan kini dan masa depan, serta pada isu nasional dan internasional.Kemahiran dan mata pelajaran yang diajarkan adalah yang dapat mengenal pasti dan membantu menyelesaikan masalah

Kemahiran dan mata pelajaran yang diajarkandan masa depan, serta pada isu nasional dan internasional. adalah yang dapat mengenal pasti dan membantu

adalah yang dapat mengenal pasti dan membantu menyelesaikan masalah masyarakat.

Pembelajaran adalah aktif dan ada hubunganpasti dan membantu menyelesaikan masalah masyarakat. dengan masyarakat hari ini dan masa depan. Guru tidak harus

dengan masyarakat hari ini dan masa depan.

Guru tidak harus takut tentang komitmen untukdan ada hubungan dengan masyarakat hari ini dan masa depan. membantu membina sebuah masyarakat baru. Mereka

membantu membina sebuah masyarakat baru.

Mereka harus bertugas sebagai agen perubahan dan pembaharuan. Mereka juga membantu pelajar menyedari masalah yang dihadapi umat manusia.

9/12/2011
9/12/2011

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

24

Idealisme

Salah satu falsafah tertua di dunia (Plato, Rene'Descartes, Baruch Spinoza, G.Idealisme Berkeley, I. Kant, G.F.Hagel dan S.T. Coleridge) Bertentangan pendapat antara mereka Bersetuju bahawa jiwa atau

Berkeley, I. Kant, G.F.Hagel dan S.T. Coleridge)

Bertentangan pendapat antara merekaSpinoza, G. Berkeley, I. Kant, G.F.Hagel dan S.T. Coleridge) Bersetuju bahawa jiwa atau kerohanian manusia penting

Bersetuju bahawa jiwa atau kerohanian manusiadan S.T. Coleridge) Bertentangan pendapat antara mereka penting dalam kehidupan Alam jagat pada hakikatnya bukan

penting dalam kehidupan

Alam jagat pada hakikatnya bukan kebendaanbahawa jiwa atau kerohanian manusia penting dalam kehidupan Ia merupakan satu sistem yang memberi penekanan kepada

Ia merupakan satu sistem yang memberidalam kehidupan Alam jagat pada hakikatnya bukan kebendaan penekanan kepada kepentingan fikiran, jiwa dan kerohanian

penekanan kepada kepentingan fikiran, jiwa dan

kerohanian

9/12/2011
9/12/2011

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

25

Persoalan Metafizik

Dalam Mazhab Idealisme

Asas kewujudan ialah dalam bentuk kerohanian dan bukan berbentuk fizikal, atau dalam bentuk fikiran dan bukan materialPersoalan Metafizik Dalam Mazhab Idealisme Unsur terpenting dalam kehidupan ialah kerohanian manusia dan semua kewujudan

Unsur terpenting dalam kehidupan ialah kerohanian manusia dan semua kewujudan boleh diperturunkan kepada kerohanian.fizikal, atau dalam bentuk fikiran dan bukan material Idealis tidak menafikan kewujudan alam fizikal, tetapi

Idealis tidak menafikan kewujudan alam fizikal,dan semua kewujudan boleh diperturunkan kepada kerohanian. tetapi mereka menganggap kewujudan alam fizikal tidak nyata

tetapi mereka menganggap kewujudan alam fizikal

tidak nyata secara muktamadnya.

9/12/2011
9/12/2011

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

26

Semua benda hanya satu anggapan atausatu sari pemikiran. Hanya fikiran sahaja yang nyata atau pun benar. Oleh itu semua benda

satu sari pemikiran. Hanya fikiran sahaja yang nyata atau pun benar. Oleh itu semua

benda hendaklah diperturunkan kepada

fikiran atau kerohanian.

Van Scottes et al (1979) berpendapathendaklah diperturunkan kepada fikiran atau kerohanian. kepentingannya tentang akal dan idea, maka tumpuan dalam

kepentingannya tentang akal dan idea, maka

tumpuan dalam pendidikan ialah melatih akal, menyuburkan roh dan menguasai idea.

Idealis menganggap manusia mempunyaiialah melatih akal, menyuburkan roh dan menguasai idea. akal dan jasad, atau jasad, akal dan roh.

akal dan jasad, atau jasad, akal dan roh.

9/12/2011
9/12/2011

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

27

Kanak-kanak adalah sebahagian daripadaalam kerohanian mutlak, dan mempunyal tujuan kerohanian yang perlu dipenuhi mengikut kebolehan dan keupayaan mereka.

alam kerohanian mutlak, dan

mempunyal tujuan kerohanian yang perlu dipenuhi mengikut kebolehan dan keupayaan mereka. Pendidikan mestilah berusaha memupuk kekariban antara pelajar, unsur-unsur kerohanian tabii dan memberi penekanan dalam keharmonian antara manusia dan alam jagat.Kanak-kanak adalah sebahagian daripada alam kerohanian mutlak, dan 9/12/2011 Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 28

9/12/2011
9/12/2011

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

28

i) Idealis mempercayai dua konsep yang penting iaitu kebebasan dan rasionaliti, dan perkaitan antara mereka.

i)

Idealis mempercayai dua konsep yang penting iaitu kebebasan dan rasionaliti, dan perkaitan antara mereka.

Kebebasan :

Amalan kehendak dalam membuat keputusan sendiri dan mesti diikuti dengan tanggungjawab

ii)

terhadap akibat yang mungkin timbul hasil

daripada tindakan yang dilakukan. Rasionaliti :

Proses mancari dan mengeluarkan idea. Idea

adalah satu kemungkinan dalam diri kanak- kanak.

9/12/2011
9/12/2011

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

29

Persoalan Epistemologi Dalam

Mazhab Idealisme

Pengetahuan boleh diperolehi denganPersoalan Epistemologi Dalam Mazhab Idealisme cara seIain daripada kaedah saintifik. Ia boleh diperolehi melalui keimanan,

cara seIain daripada kaedah saintifik.

Ia boleh diperolehi melalui keimanan, keautoritarian, taakulan dan intuisi.diperolehi dengan cara seIain daripada kaedah saintifik. Plato: Pengetahuan sebenar adalah hasil pemikiran taakulan.

Plato: Pengetahuan sebenar adalah hasil pemikiran taakulan. Pengetahuanmelalui keimanan, keautoritarian, taakulan dan intuisi. lebih baik dikeluarkan daripada pelajar sendiri berbanding

lebih baik dikeluarkan daripada pelajar

sendiri berbanding dengan mencurahkannya kepada mereka.

9/12/2011
9/12/2011

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

30

Persoalan Aksiologi Dalam Idealisme

Nilai dan etika adalah mutlak.Persoalan Aksiologi Dalam Idealisme Oleh itu, apa yang dikatakan baik, benar dan cantik, secara asasnya tidak

Oleh itu, apa yang dikatakan baik, benar danAksiologi Dalam Idealisme Nilai dan etika adalah mutlak. cantik, secara asasnya tidak berubah daripada satu generasi

cantik, secara asasnya tidak berubah daripada satu generasi kepada satu generasi yang lain atau daripada satu masyarakat kepada satu masyarakat

yang lain.

Nilai dan etika bukan ciptaan manusia, tetapi sebahagian daripada tabii alam ciptaan Tuhan.daripada satu masyarakat kepada satu masyarakat yang lain. Kebenaran, kebaikan dan kecantikan adalah nilai yang tidak

Kebenaran, kebaikan dan kecantikan adalah nilai yang tidak berubahbukan ciptaan manusia, tetapi sebahagian daripada tabii alam ciptaan Tuhan. 9/12/2011 Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

9/12/2011
9/12/2011

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

31

Oleh kerana Tuhan merupakan sumbernilai, maka manusia hanyalah dianggap berakhlak apabila mereka hidup mengikut kehendak Tuhan. Oleh kerana idealis

nilai, maka manusia hanyalah dianggap berakhlak apabila mereka hidup mengikut

kehendak Tuhan.

Oleh kerana idealis (Van Scottes, Kraft dan Haas (1979)) menganggap nilaiberakhlak apabila mereka hidup mengikut kehendak Tuhan. sebagai mutlak, maka dasar dan kaedah persekolahan mestilah

sebagai mutlak, maka dasar dan kaedah

persekolahan mestilah menggambar dan memperkembangkan nilai-nilai tradisi yang

dianggap oleh masyarakat sebagai

berguna dan berharga.

9/12/2011
9/12/2011

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

32

Apabila kerohanian diberi perhatian yanglebih, dunia ini akan menjadi lebih rasional dan sempurna dan kejahatan akan hilang sedikit demi

lebih, dunia ini akan menjadi lebih rasional dan sempurna dan kejahatan akan hilang

sedikit demi sedikit.

Dalam sistem persekolahan, tidak terdapat pelajar yang benar-benar jahat, tetapi hanya mereka yang melanggar atau tidak memahami sepenuhnya susunan moral alam jagat ini.lebih rasional dan sempurna dan kejahatan akan hilang sedikit demi sedikit. 9/12/2011 Nordin Tahir, IPG Kampus

9/12/2011
9/12/2011

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

33

Amenuel Kant:

Apabila seseorang pelajar berkelakuan kurang baik, guru mungkin bertanya tentangAmenuel Kant: kelakuan pelajar itu.Tetapi pernahkah guru bertanya diri sendiri sama ada dia telah menunjukkan contoh

kelakuan pelajar itu.Tetapi pernahkah guru

bertanya diri sendiri sama ada dia telah

menunjukkan contoh yang baik untuk diikuti

oleh pelajarnya?

Idealis secara umumnya bersetuju bahawa pendidikan tidak hanya memberi tekanan kepada perkembangan akal sahaja, tetapi juga perlu menggalakkan pelajar memberi tumpuan kepada semua benda yang mempunyai nilai yang kekal.sama ada dia telah menunjukkan contoh yang baik untuk diikuti oleh pelajarnya? Nordin Tahir, IPG Kampus

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

34

9/12/2011
9/12/2011

Falsafah Pendidikan Timur

Falsafah Pendidikan Timur Falsafah Pendidikan Timur boleh dikategorikan kepada tiga mazhab: i) Konfusianisme, ii)

Falsafah Pendidikan Timur boleh

dikategorikan kepada tiga mazhab:

i) Konfusianisme,

ii) Nasionalisme dan Internasionalisme

iii) Falsafah Pendidikan Islam.

9/12/2011
9/12/2011

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

35

Konfusianisme

Pengasas agung Konfusianisme ialahKonfusianisme Konfusious, atau lebih dikenal sebagai Kung Fu ‘Tze (551 – 479 SM). Prinsip utama pendidikan

Konfusious,

atau lebih dikenal sebagai Kung Fu ‘Tze (551 479

SM).

Prinsip utama pendidikan adalah pada hal pemikiran berfokus, menegakkan kebenaran, dan mempercayai kebaikan (jen).lebih dikenal sebagai Kung Fu ‘Tze (551 – 479 SM). Menurut Konfusionisme, kepentingan pendidikan terletak pada

Menurut Konfusionisme, kepentingan pendidikanmenegakkan kebenaran, dan mempercayai kebaikan (jen). terletak pada hal mengubah tingkah laku manusia supaya

terletak pada hal mengubah tingkah laku manusia supaya menjadi warga yang memiliki kelakuan mulia, mematuhi undang-undang, setia kepada

kewibawaan dan mencintai negaranya.

Dalamsetia kepada kewibawaan dan mencintai negaranya. perkataan lain, pendidikan ialah untuk manusia. memupuk

perkataan

lain,

pendidikan

ialah

untuk

manusia.

memupuk

kesempurnaan

9/12/2011
9/12/2011

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

kelakuan

proses

etika

36

Sehingga tahun 1911, ajaran Konfusianisme kuat mempengaruhi sistem pendidikan di negara China.Namun, Falsafah Barat mula mempengaruhi sistem pendidikan di China ketika Kuomintang mengambil alih pemerintahan kerajaan.

Namun, Falsafah Barat mula mempengaruhikuat mempengaruhi sistem pendidikan di negara China. sistem pendidikan di China ketika Kuomintang mengambil alih

sistem pendidikan di China ketika Kuomintang

mengambil alih pemerintahan kerajaan.

Beberapa banyak idea yang diperkenalkan oleh Hushi (1891 – 1962), seorang pengikut setia John Dewey, ialah pragmatisme dan progressivisme dalam kurikulum sekolah di 1962), seorang pengikut setia John Dewey, ialah pragmatisme dan progressivisme dalam kurikulum sekolah di China.

Kaedah induktif digunakan bagi penyelidikandan progressivisme dalam kurikulum sekolah di China. bahasa. Pengintegrasian kemanusiaan dengan sains untuk

bahasa. Pengintegrasian kemanusiaan dengan

sains untuk mengembangkan keseluruhan potensi individu menjadi tumpuan utama.

9/12/2011
9/12/2011

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

37

Nasionalisme dan Internasionalisme

Rabindranath Tagore (1861 – 1941), ahli falsafah dan penyair terkenal dari India, mentafsirkan 1941), ahli falsafah dan penyair terkenal dari India, mentafsirkan

pendidikan sebagai proses yang bermatlamat untuk

menghasilkan individu dengan penaakulan sempurna yang berupaya mencapai semua aspek, termasuk fizikal, intelek, moral dan rohani serta yang ada

hubung kait dengan pengalaman hidup amali.

Pendidikanserta yang ada hubung kait dengan pengalaman hidup amali. nasionalisme harus bermatlamat untuk menyemai ideal dan

nasionalisme

harus

bermatlamat

untuk menyemai ideal dan tradisi sesebuah negara. Selain itu, pendidikan harus berdasarkan

pengetahuan sejarah, geografi, kesusasteraan, situasi sebenar dan tuntutan negara pada masa itu yang termasuk masalah nasional, pencapaian, kegagalan dan kejayaan.

9/12/2011
9/12/2011

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

38

Pendidikan internasionalisme harus cuba memupuk hubungan baik, persaudaraan, harmoni, dan keamanan antara negara di dunia.Justeru pendidikan harus berdasarkan pengetahuan sebenar dan harus ada hubungan langsung dengan budaya dan tradisi

Justeru pendidikan harus berdasarkan pengetahuan sebenar dan harus ada hubungan langsung dengan budayapersaudaraan, harmoni, dan keamanan antara negara di dunia. dan tradisi rakyat negara lain. 9/12/2011 Nordin Tahir,

dan tradisi rakyat negara lain.

9/12/2011
9/12/2011

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

39

Falsafah Islam

Falsafah Islam adalah berdasarkan ajaran Islam, diperoleh daripada al-Quran dan Sunnah NabiFalsafah Islam Muhammad s.a.w. Ibn Rushd, yang juga terkenal di Barat sebagai Averroes, ialah ahli pemikir

Muhammad s.a.w.

Ibn Rushd, yang juga terkenal di Barat sebagai Averroes, ialah ahli pemikir Muslim agung dan terkenal sebagai ahli sains yang ternama, sertadiperoleh daripada al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad s.a.w. seorang doktor yang ulung dan Hakim Besar (Kadi

seorang doktor yang ulung dan Hakim Besar (Kadi

Agung) Khalifah di Andalusia semasa abad ke-

Besar (Kadi Agung) Khalifah di Andalusia semasa abad ke- 12. Dia pemikiran Barat. mempunyai pengaruh besar

12.

Dia

pemikiran Barat.

mempunyai

pengaruh

besar

terhadap

Beliau berpendapat bahawa agama dan falsafah adalah saling bersetuju. (Raslan, 1997; Ead,abad ke- 12. Dia pemikiran Barat. mempunyai pengaruh besar terhadap 1998). 9/12/2011 Nordin Tahir, IPG Kampus

1998). 9/12/2011
1998).
9/12/2011

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

40

Pandangan Pendidikan Islam dalam penyebaran pengalaman &kebudayaan: pengalaman dlm bentuk kemahiran/pengetahuan teknikal yang kandungannya sentiasa berubah dari semasa ke semasa

kebudayaan:

pengalaman dlm bentuk kemahiran/pengetahuan teknikal yangIslam dalam penyebaran pengalaman & kebudayaan: kandungannya sentiasa berubah dari semasa ke semasa

kandungannya sentiasa berubah dari

semasa ke semasa

Pengalaman berasaskan nilai-nilai yang tetap yang terdapat dalam al-Quran dan Sunahteknikal yang kandungannya sentiasa berubah dari semasa ke semasa 9/12/2011 Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 41

9/12/2011
9/12/2011

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

41

Islam tidak berpegang kepada teori kesalahan(manusia menghabiskan seluruh hidupnya untuk memperbaiki kesalahan tersebut). Kanak-kanak dilahirkan suci, bersih &

(manusia menghabiskan seluruh hidupnya untuk memperbaiki kesalahan tersebut).

Kanak-kanak dilahirkan suci, bersih & terserahseluruh hidupnya untuk memperbaiki kesalahan tersebut). kepada alam sekeliling untuk mencorakkan penghidupannya.

kepada alam sekeliling untuk mencorakkan

penghidupannya. Manusia sebagai khalifah.

Manusia diberi akal dan pengetahuan dalam menghambakan diri kepadaNya. Dengan ini,untuk mencorakkan penghidupannya. Manusia sebagai khalifah. manusia bertanggungjawab kepadaNya di atas segala tindakan.

manusia bertanggungjawab kepadaNya di atas

segala tindakan.

Manusia bertugas sebagai khalifah Tuhan di muka bumi (tunduk dan patuh perintah Tuhan).Dengan ini, manusia bertanggungjawab kepadaNya di atas segala tindakan. 9/12/2011 Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 42

9/12/2011
9/12/2011

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

42

Dasar Pendidikan Islam

(Hassan Langgulung, 1979)

Keesaan Tuhan (Tauhid).Dasar Pendidikan Islam (Hassan Langgulung, 1979) Kepercayaan kpd pesuruh-pesuruh yag diangkat oleh Tuhan di antara

Kepercayaan kpd pesuruh-pesuruh yag diangkat oleh Tuhan diIslam (Hassan Langgulung, 1979) Keesaan Tuhan (Tauhid). antara bangsa-bangsa di dunia. Kepercayaan kepada wahyu

antara bangsa-bangsa di dunia.

Kepercayaan kepada wahyu Tuhan kepada Nabi-Nabi.yag diangkat oleh Tuhan di antara bangsa-bangsa di dunia. Manusia semula jadi tidak berdosa dan mempunyai

Manusia semula jadi tidak berdosa dan mempunyai potensi tidak terbatas dalam perkembangan moral dan kerohanian.di dunia. Kepercayaan kepada wahyu Tuhan kepada Nabi-Nabi. Setiap orang bertanggungjawab terhadap tindakannya sendiri

Setiap orang bertanggungjawab terhadap tindakannya sendiritidak terbatas dalam perkembangan moral dan kerohanian. Kehidupannya sesudah mati. Persamaan dan persaudaraan

Kehidupannya sesudah mati.Setiap orang bertanggungjawab terhadap tindakannya sendiri Persamaan dan persaudaraan sejagat antara semua umat Islam.

Persamaan dan persaudaraan sejagat antara semua umat Islam.terhadap tindakannya sendiri Kehidupannya sesudah mati. Setiap orang mesti mempercayai 6 perkara ini sebelum dia

Setiap orang mesti mempercayai 6 perkara ini sebelum dia disebut beriman.sesudah mati. Persamaan dan persaudaraan sejagat antara semua umat Islam. 9/12/2011 Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

9/12/2011
9/12/2011

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

43

Matlamat Pendidikan Islam

Untuk mewujudkan perkembangan yang seimbang di dalam diri individu dengan nilai-nilai Islam (akal fikiran)Matlamat Pendidikan Islam Penghasilan individu yang beriman, berpengetahuan, berakhlak tinggi dan beramal salih

Penghasilan individu yang beriman, berpengetahuan, berakhlak tinggi dan beramal salih (masyarakat yang hidup harmoni, menghormati dan berkerjasama sal.)dalam diri individu dengan nilai-nilai Islam (akal fikiran) Tidak menghalang umatnya mempelajari bidang2 ilmu atau

Tidak menghalang umatnya mempelajari bidang2 ilmu atau pengetahuan yang lain.yang hidup harmoni, menghormati dan berkerjasama sal.) Pengetahuan yang terpisah dpd keimanan adalah pengetahuan

Pengetahuan yang terpisah dpd keimanan adalah pengetahuan tidakumatnya mempelajari bidang2 ilmu atau pengetahuan yang lain. sepenuhnya (kejahilan baru). Tidak mengamalkan

sepenuhnya (kejahilan baru).

Tidak mengamalkan pengetahuan-bukan ajaran Islamadalah pengetahuan tidak sepenuhnya (kejahilan baru). Matlamat Pendidikan Islam: Melahirkan manusia bertakwa

Matlamat Pendidikan Islam:baru). Tidak mengamalkan pengetahuan-bukan ajaran Islam Melahirkan manusia bertakwa Melahirkan manusia ta'abbudi

Melahirkan manusia bertakwapengetahuan-bukan ajaran Islam Matlamat Pendidikan Islam: Melahirkan manusia ta'abbudi (meletakkan segenap

Melahirkan manusia ta'abbudi (meletakkan segenap hidupnya kepadaIslam Matlamat Pendidikan Islam: Melahirkan manusia bertakwa mencari keredaan Allah s.w.t. Melahirkan manusia yang

mencari keredaan Allah s.w.t. Melahirkan manusia yang bercita-cita tinggi dengan menjadi al-falah sebagai tujuan hidup.bertakwa Melahirkan manusia ta'abbudi (meletakkan segenap hidupnya kepada 9/12/2011 Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 44

9/12/2011
9/12/2011

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

44

Pembentukan Kurikulum

Pendidikan Islam

Perkara yang perlu didahulukan:Pembentukan Kurikulum Pendidikan Islam Pengajaran al-Quran, Hadis dan juga bahasa Arab dan cabang2nya Bidang ilmu yang

Pengajaran al-Quran, Hadis dan juga bahasa Arab dan cabang2nyaKurikulum Pendidikan Islam Perkara yang perlu didahulukan: Bidang ilmu yang meliputi kajian tentang manusia sebagai

Bidang ilmu yang meliputi kajian tentang manusia sebagai individu dan juga sebagai anggotaal-Quran, Hadis dan juga bahasa Arab dan cabang2nya masyarakat. Kemanusian (al-ulum al-insaniyah) - psikologi,

masyarakat.

Kemanusian (al-ulum al-insaniyah) - psikologi, sosiologi, sejarah, ekonomi dll.sebagai individu dan juga sebagai anggota masyarakat. Bidang ilmu mengenai alam tabii (sains natural) (al- ulum

Bidang ilmu mengenai alam tabii (sains natural) (al-al-insaniyah) - psikologi, sosiologi, sejarah, ekonomi dll. ulum al-kauniyah) yang meliputi astronomi, biologi, botani

ulum al-kauniyah) yang meliputi astronomi, biologi,

botani dll.

9/12/2011
9/12/2011

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

45