Anda di halaman 1dari 6

2.0 BANDING BEZA DI ANTARA PENYIASATAN, EKSPERIMEN DAN DEMONSTRASI.

Penyiasatan Sejarah/ Tokoh Tidak jelas Eksperimen Wimmer dan Dominick (2000: 210)Baker (1999):251 Sains ialah suatuyang empirikal kerana ia berdasarkan pengkajian tentang bukti yang nampak. Sains ialah aktiviti melihat dan merasai. Sekiranya kita dapat melihat terus dan merasai bagaimana sel hidup berkembang,melihat dan merasai bagaimana kuasa graviti bekerja ataupun melihat dan merasai bagaimana remaja menjadi liar, aktiviti sains akan menjadi lebih mudah. Walaubagaimanapun, oleh sebab matakasar kita tidak berupaya melihat semua ini, kita perlu mencipta satu instrumen bagi membolehkankita melihat dunia dengan lebih baik. Demonstrasi Menurut Dywer (1978) pula,pelajar yang membaca sambil melihat gambar boleh ingat dengan baik daripada hanya membaca teks sahaja. Ini dapat dibuktikan melalui kajian yang dijalankan oleh ahli-ahli psikologi dalam kajian Ng Ying (2004)bahawa, pancaindera penglihatan berupaya memproses 4 300 000 maklumat manakala pancaindera pendengaran berupaya menerima 50 000 maklumat.

Definisi

Proses inkuiri yang melibatkan kajian, tindakan dan penyelidikan dalam sesuatu penemuan atau pembelajaran sains. Dalam kerja penyiasatan, murid harus membuat keputusan sendiri secara individu atau berkumpulan bagaimana penyiasatan dijalankan

Satu kaedah yang dijalankan oleh pelajar untuk menguji hipotesis secara penyiasatan untuk mendapatkan konsep atau idea sains yang tertentu mengikut langkah-langkah tertentu

Kaedah tunjuk cara di hadapan kelas bagi menerangkan sesuatu aktiviti, prosedur atau langkah pembelajaran

PERSAMAAN Menggunakan kaedah inkuiri penemuan Menggunakan pendekatan induktif dalam pengajaran Aktiviti melibatkan minds-on dan hands-on PERBEZAAN Tujuan Merangsang kefahaman murid dalam memberi jawapan terhadap kehidupan seharian. Pengajaran dan pembelajaran yang Menguji Hipotesis Melatih murid memerhati dan melakukan sesuatu aktiviti mengikut prosedur tertentu. Bertindak sebagai model gerak balas. Guru menunjukkan contoh, murid kemudiannya akan

menyeronokkan. Merangsang pemikiran kritis dan kreatif. Menerapkan sikap berdikari dalam mencari penyelesaian kepada masalah Pelaksanaan Perancangan Pengukuran Pemerhatian Menganalisi data Penilaian prosedur. Mengenal pasti Masalah Membuat hipotesis Merancang eksperimen : mengawal pemboleh ubah menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan menentukan langkah menjalanakan eksperimen kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data Melakukan eksperimen Mengumpul data Menganalisis data Mentafsirkan data

mengulangi dengan sendiri. Membolehkan murid melihat bahan maujud dan bagaimana bahan tersebut berfungsi Meransang minat murid untuk belajar Sebelum demonstrasi Guru menentukan topik, objektif &kandungan demonstrasi . Alatan dan radas disediakan& disusun. Memastikan keselamatan alatan dan radas. Guru menerangkan maklumat yang berkaitan dengan demonstrasi yang akan dijalankan.

Semasa demonstrasi Guru mesti berinteraksi dengan murid

Membuat kesimpulan Membuat laporan

apabila menjalankan demonstrasi. Guru perlu menerangkan semula maklumat demonstrasi sekirannya murid kurang jelas. Aktiviti penyoalan boleh dijalankan semasa demonstrasi untuk menarik perhatian dan minat murid. Penjelasan guru haruslah jelas, tepat dan ringkas. Beri peluang kepada murid untuk membuat demonstrasi semula bagi memperkukuhkan kefahaman mereka

Selepas demonstrasi Berbincang dengan murid-murid mengenai aspek demonstrasi yang penting. Bincangkan dengan murid tujuan demonstrasi dijalankan supaya

10

mereka dapat membuat rumusan dengan tepat. Mengadakan aktiviti Penglibatan murid dan guru Melibatkan guru dan murid. Murid terlibat secara aktif Melibatkan penglibatan semua muriddan guru secara aktif. Kaedah tunjukcara ialah satu kaedah yang memerlukan penglibatan keduaduapihak iaitu guru dan pelajar melaluipengajaran yang disampaikansecara praktikal. Guru dan pelajar akan sama-sama terlibat dalammelakukan aktiviti sama Kemahiran yang Memerhati terlibat Mengelas Mentafsir maklumat Membuat laporan Kemahiran proses sains yang terlibat ialah: Memerhati Mengelas Membuat inferens Meramal Membuat hipotesis Mentafsir maklumat Mengeksperimen Kemahiran proses sains Memerhati Membuat inferens Meramal Membuat hipotesis Mentafsir maklumat 2) Kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis

11

Mengendalikan alat radas Menyimpan alatan dengan selamat 2) Kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif Teknik yang digunakan Implikasi Murid dapat berdikari untuk membuat keputusan. Merangsangkan pemikiran kritis dan kreatif Murid akan jujur terhadap hasil penyiasatan. Penyiasatan Penyiasatan Soal jawab Pembelajaran menjadi lebih menyeronokan. Isi pembelajaran dapat disampaikan dengan lebih baik dan objektif akan tercapai. Akan meningkatkan keyakinan diripelajar Pengetahuan guru dapat ditingkatkan akibat daripada persediaan sebelum demontrasi. Tunjuk cara

12