Anda di halaman 1dari 4

Definisi Persekitaran Pembelajaran Yang Kondusif Definisi Persekitaran Pembelajaran Yang Kondusif menurut kamus dewan Edisi Baru

(1989): persekitaran merujuk kepada keadaan di sekeliling (sesuatu) atau keadaan yang menjadi seperti latar belakang (seseorang atau sesuatu). Robert M. Gagne (1970) di dalam buku Mak Soon Sang (2008): pembelajaran bermaksud perubahan tingkah laku atau kebolehan seseorang yang dapat dikekalkan, tidak termasuk perubahan yang disebabkan oleh proses pertumbuhan. Menurut Noriati A. Rashid et. Al (2009): kondusif membawa maksud sesuai. Kesimpulannya bagaimana hendak mewujudkan keadaan yang sesuai di mana proses perubahan tingkah laku atau kebolehan murid-murid dapat dikekalkan.

Persekitaran dapat dikaitkan dengan suasana atau budaya sekolah dari segi fizikal, sosial, perkembangan intelek dan aspek penggunaan bahasa. Bukan itu sahaja, persekitaran di dalam dunia pendidikan paling sinonim merujuk kepada keadaan bilik darjah

Slide 5:FIZIKAL Kebersihan sekolah meliputi bilik darjah, tandas, kantin dan kawasan sekolah dan lainlain lagi. Kebersihan amat penting di dalam sesuatu perkara. Jika tidak menjaga kebersihansecara tidak langsung tumpuan belajar akan terganggu. KEMUDAHAN SEKOLAH kemudahansekolah seperti bukubuku, komputer, meja, kerusi Jika kemudahan tersebut mencukupi, murid-murid senang untuk memperolehi ilmu pengetahuan Slide 6: 2. sosial bekerjasama Bekerjasama di antara anggota-anggota sekolah, bersedia untuk bantu-membantu dan rela menjalankan tugas masing-masing tanpa rungutan. Murid-murid bekerjasamauntuk menuntut ilmu dan tidak lokek ilmu antara satu sama lain. mesra Dimanifestasikandaripada pergaulan dan keriangan dalam aktiviti-aktiviti sosial di sekolah. Hubungan gurudengan murid mesra dan tidak ada benteng di antara mereka. Slide 7:PERKEMBANGAN INTELEK BUDAYA ILMU Merujuk kepada semangat ingin belajar. Samaada dalam bilik darjah atau di perpustakaan sekolah. Persekitaran sekolah yang selalumenitikberatkan pelajaran seperti budaya membaca buku akan menwujudkan satu keadaan yangkondusif kerana setiap murid mengamalkannya dan tidak berasa kekok apabila melihat satu samalain mengamalkannya. Slide 8:PENGGUNAAN BAHASA bahasa merangkumi penggunaannya secara betul dan jitu di dalamdan di luar bilik darjah. Contohnya, di dalam kelas sebaik-baiknya hendaklah menggunakanbahasa kebangsaan kerana memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran walaupun terdapatpelbagai kaum di dalam kelas tersebut supaya satu persekitaran yang kondusif dapat terbentuk. CIRI-CIRI SEKOLAH BERKESAN :CIRI-CIRI SEKOLAH BERKESAN Perhubungan yang saling hormatmenghormati di antarakakitangan akademik dengan murid-muridnya. Kesukarelaan murid-murid menerima aspirasidan peraturan sekoah yang diaturkan oleh pihak pentadbiran sekolah. Perasaan

kekitaan yangtimbul di antara murid-murid dan guru-guru dengan menerima sekolahnya sebagi sebuahkeluarga yang mesra dan bahagia. Kewujudan satu keadaan yang setiap murid melibatkan diridalam kegiatan keilmuan dalam setiap kesempatan, termasuk usaha menggunakan bahasa denganbetul dan sesuai. Kewujudan alam belajar yang bersih, teratur dan tenteram. .Slide 10:Kewujudan disiplin yang baik, dengan zero defect dalam semua aktiviti pendidikan, iaitu tiadamasalah pengajaran-pembelajaran, tiada konflik, tiada perlanggaran disiplin, tiada masalahkeceriaan sekolah dan sebagainya. Mok Soon Sang (2009) Kesimpulannya, iklim persekolahanataupun persekitaranpersekolahan yang dikatakan baik adalah sebuah sekolah yang dikelolakandengan baik, yang elok dipandang dan teratur susunannya. Keadaan ini akan mewujudkansesuatu pembelajaran yang kondusif dan murid-murid bersemangat serta lahir perasaan cintaberada di sekolah tersebut untuk menuntut ilmu. 3. MEWUJUDKAN PERSEKITARAN YANG KONDUSIF :MEWUJUDKAN PERSEKITARAN YANG KONDUSIF CIRI-CIRI BILIK DARJAH YANGKONDUSIF sebelum memulakan sesi pengajaran dan pmbelajaran guru haruslah merancangdengan teliti guru perlu menyediakan rancangan mengajar berdasarkan perkembangan dan minatmurid. guru mesti bersiap sedia menghadapi menghadapi kerenah dan tingkah laku murid NoriatiA. Rashid et. al (2009)Slide 12:guru mesti memikirkan aktiviti yang mendorong penglibatan seperti perbincangan, perbahasandan bermain susunan kelas mestilah dapat memudahkan guru berinteraksi dengan murid suasanabilik darjah mestilah dapat mewujudkan perasaan dihargai dan kepunyaan serta mampumemotivasikan murid guru menetapkan peraturan bagi mengurangkan salah laku murid bersikappenyayang dan mudah mesra dengan murid supaya tiada jurang yang wujud di dalam hubungandua pihak tersebut JENIS-JENIS INTERAKSI DAN PERSEKITARAN BILIK DARJAH :JENIS-JENIS INTERAKSI DAN PERSEKITARAN BILIK DARJAH PERHUBUNGANPENGAJARAN DENGAN JENIS INTERAKSI DALAM BILIK DARJAH Mok Soon Sang(2009) Lihat contoh perhubungan pengajaran dengan jenis interaksi dalam bilik darjah KEPIMPINAN GURU DAN INTERAKSI DALAM BILIK DARJAH :KEPIMPINAN GURU DAN INTERAKSI DALAM BILIK DARJAH JENIS-JENISKEPIMPINAN (STRATEGI) DI DALAM BILIK DARJAH Mok Soon Sang (2009) autokratikdemokratik laisesez-faire Slide 15:autokratik bermaksud corak pemerintahan yang mempunyai kuasa mutlak. Ini bermaksudkepimpinan autokratik seseorang guru merujuk kepada coraknya menguruskan kelas dengankuasa penuh. Guru menetukan segala aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang di mana muridtidak diberikan peluang untuk memberikan pendapat mereka. Kesannya interaksi di antara gurudengan murid merupakan interaksi sehala, iaitu guru memberikan arahan manakala muridmuirdmendengar dan mengikut arahan. Murid-murid juga bersifat pasif. Gagal mewujudkanpersekitaran pembelajaran yang kondusif. Slide 16: 4. Laisesez-faire maksud kebebasan diberi kepada aktiviti tanpa kawalan . Guru yang mengamalkansifat ini ialah guru yang sudi memberi kebebasan sepenuhnya kepada muird-murid untukmelakukan apa

sahaja aktiviti yang difikirkan sesuai di dalam kelasnya. Kesannya, interaksiantara guru dengan murid adalah kurang kerana guru kurang melibatkan diri secara aktif dalampengajaran dan pembelajaran. Hubungan murid dengan murid yang lebih meningkat keranamereka banyak melakukan aktiviti secara berkumpulan di mana guru tidak dirujuk semasaperbincangan. Ini kerana corak kepimpinan ini ini tidak digalakkan berbincang dengan guru.Mengganggu persekitaran pembelajaran yang kondusif. Slide 17:bermaksud berkongsi kuasa di antara setiap ahli dalam sesuatu komuniti. Ini bermaksud gurubersedia berkongsi kuasa dengan murid-muridnya dalam pengurusan segala aktiviti pengajarandan pembelajaran di dalam bilik darjah. Kesannya guru dengan murid sentiasa berbincang danmurid-murid sentiasa digalakkan memberikan pendapat mereka. Corak kepimpinan demokratikmenghasilkan interaksi yang seimbang di antara guru dengan murid. Ini kerana mengamalkaninteraksi dua hala. Murid-murid juga sentiasa memberikan pendapat dan bersifat aktif.Pembelajaran selalu dilakukan secara berkumpulan tetapi mendapat bimbingan daripada guru.Berjaya mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. demokratikSTRATEGI PENGURUSAN BILIK DARJAH :STRATEGI PENGURUSAN BILIK DARJAH STRATEGI PENGURUSAN BILIK DARJAHChoong Lean Keow (2009) Strategi umum : strategi autoritatifSlide 19:Ciri autoritatif guru sentiasa memantau tingkahlaku murid-murid di samping menggalakkanmereka untuk berdikari dari segi pemikiran guru memupuk sikap tolak ansur dalam kalanganmurid-murid guru juga bersifat prihatin tetapi tetap menentukan batasan-batasan tertentu dalamhubungan guru dengan murid Oleh itu, pembentukan persekitaran pembelajaran yang kondusifdapat dilaksanakan kerana murid-murid akan menjadi lebih aktif dan mempunyai kawalankendiri.Slide 20:MENGURUS AKTIVITI KUMPULAN SECARA BERKESAN Choong Lean Keow (2009)Menyedari apa yang berlaku dalam bilik darjah Mampu menangani situasi dalam bilik darjahMengekalkan kesinambungan isi pelajaran yang disampaikanSlide 21: 5. Libatkan murid-murid dalam aktiviti pembelajaran yang mencabar tetapi berada dalam tahapkebolehan mereka dan skop sukatan pelajaran Kesimpulannya, jika guru dapat mengurus aktivitikumpulan secara berkesan tanpa sebarang gangguan seperti bising terlampau, pembentukanpersekitaran pembelajaran dapat dilaksanakan. MEMBENTUK DAN MENGEKALKANPROSEDUR DAN PERATURAN Choong Lean Keow (2009)Slide 22:prosedur merujuk bagaimana aktiviti-aktiviti dilaksanakan dalam bilik darjah. Namun tidakditulis dalam bentuk hitam putih. Sesebuah bilik darjah akan sempurna jika guru menetapkanprosedur dan peraturan kepada murid-muridnya yang tidak membebankan murid. Berikutmerupakan prosedur dan rutin yang selalu diamalkan oleh guru di dalam bilik darjah: Rutinpentadbiran : rekod kehadiran Pergerakan murid-murid : peka Pengurusan bilik darjah : jadualbertugas PROSEDURSlide 23:Rutin pengajaran dan pembelajaran termasuk mengutip tugasan dan memulangkan kerja rumah:beritahu Interaksi antara guru dan murid : mesra Interaksi antara murid : bimbingan Peraturanmerujuk kepada menyenaraikan tindakan murid yang dibenarkan atau dilarang dalam bilikdarjah. Peraturan biasanya tertulis dan ditampal di tempat yang strategik dalam bilik darjah.Dalam membentuk peraturan, guru perlu pertimbangkan jenis suasan pengajaran danpembelajaran yang ingin diwujudkan. Guru mesti mengenal pasti tingkah laku muridmurid yangmenyumbangkan kepada keberkesanan pengajaran dan boleh mengganggu persekitaranpembelajaran yang kondusif.Slide 24:Bersopan sepanjang masa : Serapkan kepada diri murid-murid dengan perkataan seperti terimakasih, minta maaf, tumpang tanya mengikut

kesesuaian tempat dan masa digunakan.Hormati harta benda orang lain : Minta kebenaran sebelum menggunakan harta rakan sebaya,pulangkan buku yang dipinjam daripada Pusat Sumber, tidak menconteng pada dinding danmeja. Dengar apabila orang lain sedang bercakap: Diapliskasikan kepada guru dan rakan sebayadalam bilik darjah semasa kerja kumpulan dan sebagainya. PERATURANSlide 25:Jangan tolak, pukul atau cederakan orang lain : Guru sentiasa mengingatkan murid-murid supayatidak bergaduh dan bertindak kasar. Walaupun terdapat perselisihan faham, penyelesaianharuslah menggunakan cara yang halus Patuhi peraturan sekolah dalam bilik darjah: Contohnya,murid-murid tidak dibenarkan membawa telefon bimbit di dalam sekolah begitu juga di dalambilik darjah. :

Anda mungkin juga menyukai