Anda di halaman 1dari 34

Autodesk Revit - Site

IV-1 B MT A HNH - SITE


Vic to b mt a hnh c th thc hin trc hoc sau khi thit k xong ta nh hoc ti thi im bt k. Hnh di minh ha a hnh v tr xy nh.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Trong phn ny chng ta nghin cu cc vn sau: Thit lp thng s a hnh - Site Settings. To b mt a hnh Toposurfaces. Gn nhn cc ng ng mc - Contour Line Labels. V ng gii hn khu xy dng - Property Lines. San lp a hnh Graded Region. Thng k th tch o, p - Reporting Cut and Fill Volumes on a Site. To tm lt nn su di lng t - Building Pads.

IV-1.1 TO B MT A HNH

B mt a hnh do cc ng ng mc to nn. to c b mt a hnh phi v cc ng ng mc. C th dng cc im v trc tip trn mt bng hoc nhp d liu t cc phn mm khc.

IV-1.1.1 Thit lp thng s b mt


1. Ra lnh trn Massing & Site tab Model Site panel nhn mi tn gc di bn phi.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Revit - Site

2.

Hp thoi Site Settings hin ra.

3.

4.

Ti y thit lp cc thng s sau: Contour lines display: hin th ng ng mc. Chn phng n hin th v to ng. At Intervals of: khong cch cc ng ng mc c hin th. G s. Passing Through Elevation: cao ca ng ng mc u tin. Mc nh l 0.0. G s. o Nu gi tr ny = 0, At Intervals of = 10 th cc ng ng mc c cc cao c hin th l: -20, -10, 0, 10, 20. o Nu gi tr ny = 5, cc ng ng mc c cc cao c hin th l: -25, -15, -5, 5, 15, 25. Thm ng ng mc - add custom contour lines: nhn nt Insert, tip theo cho cc gi tr sau vo bng: Start: cho cao bt u hin th ca ng ng mc va a vo. Stop: cho cao im dng hin th ca ng ng mc va a vo. Gi tr ny c kch hot nu chn ON la chn Multiple Values for Range Type.

Nguyn Vn Thip http://th3d.forumotion.net

Autodesk Revit - Site

5.

Increment: gi tr gia tng. Cho khong cch ng u gia cc ng ng mc mi thm vo. Gi tr ny c kch hot nu chn ON la chn Multiple Values for Range Type. Range Type: kiu xc nh. Nhn nt , chn: nu thm mt ng th chn Single Value, nu thm nhiu ng th chn Multiple Values. Subcategory: kiu ng nt. Mc nh l nt mnh Secondary Contours. Nhn nt , chn cc kiu ng khc nh: o Hidden Lines: nt khut. o Primary Contours: nt chnh. o Triangulation Edges: cc cnh tam gic. Section Graphics - v mt ct, chn cc thng s sau: Section Cut Material: vt liu ti mt ct. Nhn nt , bng vt liu hin ra, chn vt liu c tn bt u l Site: Site-Earth (t), Site-Grass (ng c), v Site-Sand (ct). Elevation of Poche Base: su so vi ng c s. G s. y chnh l dy lp vt liu chn. Property Data - s liu tha t, chn cc thng s sau: Angle Display: gc hin th. Nhn nt , chn: o Degrees: gc khng nh hng. Degrees from N/S: gc ly theo hng Bc - Nam. Units: n v o gc. Chn Decimal degrees (gc ly theo gi tr thp phn) hoc degrees, minutes, and seconds (, pht, giy). Nhn OK, kt thc thit lp.

6.

7. 8.

IV-1.1.2 To b mt a hnh bng nhp d liu 3D


C th to ra b mt a hnh da trn cc d liu ng ng mc 3D nhp t cc tp nh dng DWG, DXF, hoc DGN. Revit Architecture phn tch d liu ng 3D v t cc lp a tng theo cc im trn cc ng ng mc. Phi nhp cc d liu ng 3D trc khi to cc mt.

IV-1.1.2.1 Nhp tp AutoCAD


1. Ra lnh nhp d liu 3D: Insert Link CAD.

2. 3.

Hp thoi hin ra. Nhn chn tp AutoCAD.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Revit - Site

4.

Chn cc phng n nh sau:

Nhn xa du ti Current view only ch a vo khung nhn hin thi. Nu nh du phng n ny, bn AutoCAD ch nh nh nn, khng th chuyn thnh b mt a hnh c. Colors: mu, chn Preserve. Layers: chn lp ca AutoCAD cn a vo. Mc nh l All (tt c cc lp). Import units: n v nhp vo. Chn cc phng n: o Auto-Detect: t ng tm. o Custom factor: t l t chn (nn chn phng n ny). Cho h s ti bn cnh (hnh di bn phi). Ti y cho gi tr o ngc vi t l v trong AutoCAD. V d: ti AutoCAD v 1: 10, ti y g s 10.

5.

Positioning: v tr, chn Auto - Center to Center (tm bn CAD trng vi tm khung nhn). Place at: t ti khung nhn, chn Level 1. Nhn Open. Bn v c a vo nh hnh di.

Nguyn Vn Thip http://th3d.forumotion.net

Autodesk Revit - Site

IV-1.1.2.2 Chuyn i d liu


1. 2. M khung nhn mt bng v tr xy nh - Site plan. Ra lnh Massing & Site tab Toposurface.

3.

Cc cng c hin ra, nhn Create from Import Select Import Instance.

4. 5.

Nhn tri chut vo bn AutoCAD 3D nhp vo. Hp thoi hin ra. C th nhn xa cc lp khng cn thit, ch li cc lp cha ng ng mc cn nhp vo.

6. 7.

Nhn OK. Cc im v cc ng ng mc c to ra. Nhn Finish Surface, kt thc to mt.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Revit - Site

8.

B mt c to ra.

Xa hnh lin kt: Nu thy hnh lin kt khng cn s dng na, chng ta c th xa i. Nhn vo hnh lin kt bn di mt to, g phm Delete hoc nhn phi chut, chn Delete, hnh lin kt s b xa. 10. Cho n hnh lin kt: Ti thanh Properties nhn Edit ti Visibility/Graphics. 9.

Hp thoi hin ra. Nhn vo mc Imported Categories. Nhn xa du ON ti tn tp lin kt, trong v d ny l Site Plan.dwg nh hnh di.

Nhn OK, hnh lin kt b n i ch cn li b mt a hnh.

Nguyn Vn Thip http://th3d.forumotion.net

Autodesk Revit - Site

IV-1.1.3 To mt a hnh bng tp to im - Creating a Toposurface from a Points File


thc hin c vic ny, phi c tp d liu to im dng CSV hoc TXT. Tp ny cha to X, Y, Z ca cc im. Hnh di minh ho tp dng TXT: 314.849,128.104,73.320 314.249,124.642,73.140 308.692,114.815,72.620 313.051,117.720,72.800 311.679,109.938,72.470 312.450,114.257,72.620 313.648,121.182,72.970 297.418,116.482,72.630 Ta X,Y,Z cch nhau bng du phy ,, khng c du cch. 1. Ra lnh Massing & Site Toposurface.

2.

Cc cng c hin ra, nhn Create from Import Specify Point File.

3.

Hp thoi hin ra chn tp. Nhn chn tn tp v nhn Open.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Revit - Site

4.

Hp thoi tip theo hin ra chn n v o khong cch.

5. 6.

Chn n v o v nhn OK. Cc im c a vo v cc ng ng mc c v ra. Nhn Finish Surface kt thc lnh. Mt c to ra.

IV-1.1.4 V b mt a hnh bng cc im - Place Points

1. 2.

M khung nhn 3D hoc Site plan (mt bng tng th). Ra lnh Massing & Site Toposurface.

Nguyn Vn Thip http://th3d.forumotion.net

Autodesk Revit - Site

3.

Cc cng c hin ra, nhn Place Point.

4.

Trn thanh Options, cho cao ti Elevation. tip theo ca cao Elevation cho php chn cc phng n tnh cao : Absolute Elevation: cao tuyt i. Chng ta c th t im ti v tr bt k trong bn v. Relative to Surface: tng ng vi b mt. Cho php sa mt a hnh c theo cc im c cao chn trong nhp liu. Nhn tri chut vo v tr cn chn, mt im c to ra. Sau khi v xong mt ng ng mc, cho cao khc ti Elevation v ng tip theo.

5.

6. 7.

8.

Nhn Finish Surface, kt thc to mt.

Hnh di minh ho cc ng ng mc trn b mt a hnh.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

10 Autodesk Revit - Site v cc im mt cch chnh xc, nu khng c cc tp ton c hoc bn AutoCAD a hnh 3D, c th v trc cc ng bng lnh Model Lines. Cch lm nh sau:

IV-1.1.4.1 V ng Model Lines


1. Ra lnh bng mt trong cc cch sau: Trnh n: Home Detail Lines (R2013: Architecture Model Lines). Phm tt LI. Cc cng c hin ra v. Dng cc cng c ny v ng ng mc gi nh.

2.

3.

Khi v bng cc cng c ny, c th cho di (khong cch gia cc im) v gc nghing (gc phng v) ni hai im.

4.

Sau khi hon thnh, nhn Modify, kt thc lnh. Kt qu nh hnh di.

IV-1.1.4.2 To b mt a hnh
1. 2. 3. 4. Ra lnh to b mt a hnh. Chn phng n v bng cc im. Cho cao . Nhn chut bt im vo cc im v.

Nguyn Vn Thip http://th3d.forumotion.net

Autodesk Revit - Site

11

5.

Kt qu c b mt a hnh chnh xc.

6.

M mt tng 1 (ni cha cc ng v). Chn cc ng ny v xa i.

IV-1.1.5 Gn vt liu cho b mt a hnh


IV-1.1.5.1 i vi R2011-2012
1. 2. Nhn tri chut vo b mt a hnh to. Nhn chut vo bn phi ti Material.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

12 Autodesk Revit - Site

3.

Hp thoi hin ra chn vt liu.

4.

5. 6.

Trong ny c th chn mt trong cc loi vt liu sau: Site-Earth: t. Site-Grass: ng c. Site-Sand: ct. Site-Tarmacadom: mt ng nha. Site-Water: nc. Cc thng s khc xem trong phn Gn vt liu cho m hnh. Nhn chn tn vt liu. Nhn OK, kt thc lnh.

IV-1.1.5.2 i vi R2013
1. 2. Nhn tri chut vo b mt a hnh to. Nhn chut vo . bn phi ti Material.

Nguyn Vn Thip http://th3d.forumotion.net

Autodesk Revit - Site

13

3.

Hp thoi hin ra chn vt liu.

4. 5. 6.

Cc loi vt liu gii thch trn. Nhn chn tn vt liu. Nhn OK, kt thc lnh.

IV-1.1.6 Chia b mt a hnh Splitting a Toposurface


Lnh ny dng chia b mt a hnh thnh cc vng khc nhau. Mi vng c th c gn vt liu ring.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

14 Autodesk Revit - Site Hnh di l b mt a hnh c chia thnh nhiu mt.

1. 2.

M khung nhn 3D hoc mt bng Site. Ra lnh Mass&Site Split Surface.

3. 4.

Nhn tri chut vo b mt cn phn chia. Cc cng c v hnh phc hin ra.

5. 6. 7.

8.

Ti y, dng cng c v phc v bin dng ranh gii. Cc tham s Offset, Radius gii thit ti phn v cc hnh c bn. Khi v ng phn chia, cn tun th theo nguyn tc sau: Nu ng phn chia l ng bao kn, khng cn ct ngang qua ng bin ca b mt. Nu ng phn chia l ng h bt buc phi ct ngang qua ng bin ca b mt. Mi ln ch c v mt ng phn chia (ch c chia b mt lm hai phn). Nhn Finish Edit Mode, kt thc v hnh phc. Ranh gii c to ra.

Nguyn Vn Thip http://th3d.forumotion.net

Autodesk Revit - Site

15

9.

Hnh di l b mt c phn chia v gn vt liu khc nhau.

IV-1.1.7 Gp b mt a hnh Merge Toposurfaces


Lnh ny gp cc b mt b phn chia bng lnh Split ni trn. Nu khng c cc mt con th lnh ny khng kch hot. Cc mt cn gp li phi lin k nhau (c mt ng ranh gii chung).

1. 2.

M khung nhn 3D hoc mt bng Site. Ra lnh Massing&Site Merge Surfaces.

3. 4.

Nhn tri chut vo cc b mt ln k cn gp li. Hai mt ni thnh mt. Mi ln ch ni c hai mt lin k.

IV-1.1.8 n gin ho b mt a hnh - Simplifying a Toposurface


Vic n gin ho a hnh lm cho b mt g gh, c bit l gim c s ln cc im gn nhau. 1. Nhn tri chut vo b mt a hnh to. 2. Nhn nt Edit Surface.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

16 Autodesk Revit - Site 3. Cc cng c v cc im trn b mt hin ra. Chng ta thy s im dy c nh hnh di.

4.

Nhn chn Simplify Surface trn thanh lnh.

5.

Hp thoi hin ra.

6.

Cho gi tr chnh xc ti thng s Accuracy, s cng ln th khong cch gia cc im cng ln (s im s bt i). Nhn OK. a hnh nhn nh hnh di.

7.

Nhn Finish Surface kt thc lnh.

Nguyn Vn Thip http://th3d.forumotion.net

Autodesk Revit - Site

17

IV-1.2 NHN CC NG NG MC LABELLING CONTOUR LINES


Sau khi to c b mt a hnh, cc ng ng mc c th c gn nhn l gi tr cao ca chng.

IV-1.2.1 Cho hin th nhn


1. 2. Lnh ny c thc hin trong khung nhn mt bng. M khung nhn mt bng Site. Ra lnh Massing&Site Label Contours.

3. 4.

Thanh Properties hin ra. Thay i kiu v cho chiu cao ch ghi nhn: Nhn nt Edit Type.

Hp thoi tip theo hin ra.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

18 Autodesk Revit - Site Nhn Duplicate to kiu mi. Hp thoi hin ra t tn kiu.

Ti Name cho tn mi v nhn OK. Nu nhn nt Rename: i tn kiu. Hp thoi i tn hin ra.

5.

o Ti New cho tn mi v nhn OK. Tr li hp thoi Properties, cho cc tham s: o Text font: chn phng ch. o Text Size: cho chiu cao ch. Nhn OK kt thc hp thoi. V on thng i qua cc ng ng mc. Nu ng ny khng ct ng ng mc, phn mm bo li.

6. 7.

Cao ca ng ng mc hin ra ti v tr on thng va v giao nhau vi ng ng mc. Nhn Modify, kt thc cng vic. Nhn ng ng mc hin ra.

Nguyn Vn Thip http://th3d.forumotion.net

Autodesk Revit - Site

19

IV-1.2.2 Sa thng s nhn


1. 2. Nhn vo nhn cn sa. ng vch v thanh cng c hin ra.

3. 4.

C th ko thay i v tr ng vch. Nhn nt chn kiu ch khc hoc nhn Edit Type to kiu ch mi.

Nhn Edit Type, hp thoi hin ra. Nhn Duplicate to kiu ch mi. Hp thoi tip theo hin ra, g tn kiu ch, nhn OK.

Tr li hp thoi trc, chn kiu ch v c ch v.v.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

20 Autodesk Revit - Site

5.

Nhn OK, kt thc sa ch. Nhn Modify, kt thc cng vic.

IV-1.3 V NG RANH GII S HU MNH T PROPERTY LINES

Chng ta c hai phng php vch ng ranh gii s hu mnh t xy dng: 1. Dng hnh phc v ng ranh gii sau cp nht vo bng d liu o c. 2. Nhp s liu o c vo bng khong cch v gc phng v.

IV-1.3.1 Ra lnh v ng ranh gii


1. 2. 3. M khung nhn Site. Nhn vo mc Massing&Site. Ra lnh Property Line.

4.

Hp thoi hin ra. C hai cch v: v bng nhp ta im v v bng hnh phc. Sau y ti trnh by thnh hai mc ring.

Nguyn Vn Thip http://th3d.forumotion.net

Autodesk Revit - Site

21

IV-1.3.1.1 V ng ranh gii bng v hnh phc


1. Nhn Create by sketching: v ng ranh gii bng hnh phc.

2.

Cng c Draw c kch hot. Dng cc cng c v bin dng ranh gii.

3.

Nhn Finish Edit Mode, kt thc v hnh phc. Ranh gii c to ra.

4.

Chnh sa hnh phc ng ranh gii: Nhn tri chut vo va v.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

22 Autodesk Revit - Site Nhn nt Edit Sketch, mi trng hnh phc hin ra sa bin dng.

5.

Chuyn thnh ng ranh gii trong bng d liu o c: Nhn nt Edit Table, chuyn d liu sang bng o c.

Hp thoi cnh bo hin ra.

Ni dung: Hnh phc chuyn thnh ng ranh gii trong bng d liu o c v khng th chuyn ngc li. Ngha l khng th chnh sa c hnh phc, nt Edit Sketch khng kch hot. o Nhn OK chuyn i. Bng d liu o c hin ra. o

Ti y c th thay i cc gi tr ti cc trong bng.

Nguyn Vn Thip http://th3d.forumotion.net

Autodesk Revit - Site

23

IV-1.3.1.2 V bng nhp d liu vo bng


1. Sau khi ra lnh v ng ranh gii nh trn, hp thoi hin ra. Nhn Create by entering distances and bearings: v ng ranh gii bng nhp s liu.

2.

Bng nhp liu hin ra.

3. 4.

5.

Mi dng l mt ng. Cc cng c x l ng: Insert: thm mt ng. Delete: xa ng nh du. Up: a dng hin hnh ln trn. Down: a dng hin hnh xung di. Cho cc gi tr: Distance: khong cch gia hai im. o Nu v bng on thng, y l di on thng. o Nu v bng cung trn, y l di dy cung. N/S: hng Bc/Nam. Bearing: gc phng v. E/W: hng ng/Ty. Type: kiu ng. Nhn nt , chn kiu: o Line: on thng. o Arc: cung trn: Radius c kch hot cho bn knh cung. Bn knh cung phi ln hn di dy cung.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

24 Autodesk Revit - Site L/R: Nhn nt phi. , chn L, cung nm v bn tri, R: cung nm v bn

6. 7.

Add Line to Close: thm ng khp kn vng. Khi c 2 on tr ln, nt ny c kch hot. Nhn nt ny, vng c khp kn bng mt on t ng thm vo, kt thc lnh. Nhn OK, kt thc lnh. ng c vch ra gn vi con tr. a con tr n v tr cn thit, nhn tri chut.

IV-1.3.2 Gn th cho ng ranh gii s hu t


Vic gn th cho ng ranh gii s cho chng ta bit di v hng ca mi cnh. 1. Ra lnh bng mt trong cc cch sau: Annotate Tag by Category.

2.

Phm tt: TG. Nhn tri chut vo ng ranh gii cn gn nhn.

3.

Nu cha c k hiu c a vo d n, hp thoi hin ra nhc a vo.

Nhn Yes. Hp thoi hin ra. o R2011: th mc Metric Library t ng m ra, nhn th mc Annotations Civil. o R2012-R2013: th mc Library\US Metric t ng m ra, nhn th mc Annotaions Civil.

Nguyn Vn Thip http://th3d.forumotion.net

Autodesk Revit - Site

25

Nhn chn cc tp M_Property Line Tag nh hnh di.

4.

ng ranh gii c gn nhn nh hnh di.

5. 6.

Nhn Modify, kt thc lnh. Vic sa nhn (thay i kiu, phng ch) ging nh nhn ng ng mc ffax gii thiu trn.

IV-1.4 PHN MIN - TOPOSURFACE SUBREGIONS


Vic phn min l v cc bin dng bn trong a hnh c. V d chng ta cn phn min v bi t trn b mt xp hng, ng i hoc to o. Min phn, khng tch ra thnh cc mt ring bit. N ch n thun l xc nh din tch c ch nh c tnh khc nh vt liu khc vi b mt xung quanh.

IV-1.4.1 To min con


1. 2. M khung nhn Site. Ra lnh Massing&Site Subregion.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

26 Autodesk Revit - Site 3. Khng gian hnh phc - Sketch c kch hot. Cc thanh lnh v thanh cng c hin ra. Cc tham s Chain, Offset, Radius gii thit ti phn V hnh phc Sketch.

4. 5.

Dng cng c Draw v nh cc i tng khc. Nu c ng nhp t AutoCAD hoc ng v sn, dng nt c phn min. chn vo ng

6.

Ti thanh Properties cho cc tham s.

7.

Ti Name, cho tn min.

Nguyn Vn Thip http://th3d.forumotion.net

Autodesk Revit - Site

27

8. Material: nhn chn vt liu. Hp thoi vt liu hin ra, chn vt liu cn thit. 9. Nhn Apply. 10. Nhn Finish Edit Mode, kt thc v hnh phc. Min con c to ra.

Hnh di l min con v gn vt liu l b tng asphan.

IV-1.4.2 Sa min to
1. 2. Nhn tri chut vo min to. Thanh cng c hin ra.

3. 4.

Nhn nt Edit Boundary sa bin dng. Mi trng hnh phc hin ra v li. Ti thanh Properties (hnh trn bn tri) c th cho li tham s nh chn li vt liu, t li tn v.v...

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

28 Autodesk Revit - Site

IV-1.5 SAN PHNG A HNH - Grading the Toposurface


IV-1.5.1 Thc hin lnh Grading the Toposurface
Trong phn ny, ti ly v d chng ta c b mt a hnh v min con cn san bng vi cao l 500 nh hnh di.

1.

Ra lnh Massing&Site Graded Region.

2.

Hp thoi hin ra. Chn mt trong hai phng n san a hnh.

Nguyn Vn Thip http://th3d.forumotion.net

Autodesk Revit - Site

29

3.

A: Create a new toposurface axactly like the existing one: Chn mt s im c trong vng cn san lp v cho cao mi. B: Create a new toposurface based on the primeter point: V cc im mi c cao mi bao quanh khu vc cn san lp. Cc im nm trong khu vc ny s c cao nh cc im va v. Trng hp A: Nhn chn b mt a hnh. Mi trng b mt a hnh c kch hot, cc im trn b mt hin ra. Ko ca s chn cc im cn cho cao khc. Cc im ny chuyn thnh mu xanh.

Cho cao ti Elevation. V d l 500mm, cc im va chn s nhn cao mi l 500mm.

Nhn Modify , kt thc chn. Nhn Finish Surface, kt thc lnh.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

30 Autodesk Revit - Site 4. Trng hp B: Nhn b mt cn san lp.

Cho cao ti Elevation, chn Absolute Elevation. Trong v d ny l 100mm. V cc im bao quanh vng cn san lp.

Nhn Modify , kt thc chn. Nhn Finish Surface, kt thc lnh. Mt mi c to ra chng ln mt c. C th ko tch ring ra nh hnh di.

Nguyn Vn Thip http://th3d.forumotion.net

Autodesk Revit - Site

31

IV-1.5.2 Xem khi lng o p sau khi san mt bng


Bc ny thc hin trc khi xa b mt a hnh gc. 1. Nhn vo b mt san. 2. Trn thanh Properties c cc s liu nh hnh di.

3.

Trong ny c cc gi tr: Projected Area: din tch d n. Surface Area: din tch khu vc. Net cut/fill: tng khi lng o, p. Fill: khi lng p. Cut: khi lng o.

IV-1.5.3 Xa hoc n b mt gc
1. 2. Ti thanh View Properties chn Phassing -> phase -> Existing nh hnh di. Xa mt: Nhn vo b mt a hnh c.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

32 Autodesk Revit - Site

3.

Nhn Delete xa mt chn. Nu xa b mt gc, cn li b mt san lp th khi nhn vo b mt, khng hin ra c thng s o p. Cho n mt: Nhn vo b mt a hnh c. Nhn phi chut, trnh [n ng hin ra. Nhn chn Hide in view Element.

4.

Mt b n i. Khi mt b n, nu nhn vo mt cn li, khi lng o p vn hin ra. B mt a hnh mi cn li.

IV-1.5.4 To nn m Building Pad


y l lp lt ton b nn nh bn su di t bn di tng mng. Cng c ny cho chng ta lm tng hm, b bi, rnh nc v.v.. su xung b mt a hnh. 1. 2. M khung nhn mt bng a hnh Site. Ra lnh Massing&Site Building Pad.

Nguyn Vn Thip http://th3d.forumotion.net

Autodesk Revit - Site

33

3.

Thanh lnh Draw hin ra.

4.

V bin dng lp m: nhn Boundary Line. c th dng cc cng c ging nh v bin dng nn, mi hoc trn. Dng cc lnh v. Dng Pick Walls . Cho dc: Nhn nt Slope Arrow.

5.

6.

Cc bc thc hin ging nh cho dc ca sn. Thay i thng s v tr lp m: trn thanh Properties, chn v cho cc tham s. Level: chn cao . Height Offset From Level: chnh cao so vi cao chn.

7.

Thay i cu trc tm: Nhn nt Edit Type. Thc hin ging nh cu kin kin trc ni chung (gii thiu tai phn sau). Hnh di l hp thoi cc lp ca lp m.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

34 Autodesk Revit - Site

8.

Nhn Finish Edit Mode, kt thc lnh.

9.

Hnh di l mt ct v hnh 3D ca lp m.

Vic a cy ci, cc m hnh ngoi tht s c gii thiu ti phn Cc m hnh cnh quan. Ht phn ny.

Nguyn Vn Thip http://th3d.forumotion.net