Anda di halaman 1dari 23

Syukur Alhamdulillah ke hadrat Allah s.w.t kerana dengan izin dan rahmat-Nya, dapat saya menyiapkan tugasan ini.

Keupayaan yang terbatas selaku manusia biasa serta cabaran dandugaan yang dihadapi telah dilalui, meskipun memerlukan ketabahan dan kesabaran. Setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih saya ucapkan kepada tutor saya iaitu Ustaz M.Asrar Bin Sidon di atas segala sumbangan ilmu, kepakaran dan tenaga beliau dalam member tunjuk ajar, bimbingan dan nasihat sehingga saya berjaya menyempurnakan tugasan ini. Hanya Allah jua yang dapat membalas jasa baik tuan. Terima kasih yang tidak terhingga juga saya ucapkan kepada semua rakan-rakan seperjuangan yang telah menyumbang ilmu yang tidak ternilai harganya sepanjang semester ini. Penghargaan ini juga buat keluarga tercinta kerana memahami serta membantu saya di dalam meneruskan cabaran untuk membawa pulang segulung ijazah. Sesungguhnya segala kesabaran dan penat jerih lelah pastinya ada hikmah disebaliknya.Terima Kasih.

PENDAHULUAN

Kisah Adam dan Hawa telah diyakini oleh penganut-penganut agama langit atau lebih dikenali sebagai agama Ibrahimiah iaitu Islam, Kristian dan Yahudi. Kisah-kisah tentang manusia pertama ini juga diceritakan dalam kitab Al-Quran, Injil dan Taurat. Namun, sejarah kejadian serta rentetan kisah bagaimana Nabi Adam dan Hawa dikeluarkan dari syurga dan pembabitan iblis ada dikisahkan secara konsisten, tepat dan terperinci di dalam kitab Al-Quran yang terpelihara semenjak dari mula ianya diturunkan. Antara kandungan Al-Quran ialah kisahkisah para anbia yang lampau. Kisah-kisah ini bukanlah bertujuan sekadar menceritakan sesuatu kisah kepada kita seperti sebuah buku cerita. Tujuan sebenar kisah-kisah ini disampaikan kepada kita adalah agar kita boleh mendapat pengajaran, ataupun ibrah daripadanya dan untuk dipraktikkan dalam kehidupan seharian kita Al-Quran adalah mukjizat Allah (s.w.t.) kepada kita. Ia mengandungi pelbagai peringatan dan nasihat secara terus daripada Allah (s.w.t.) dan disampaikan melalui Rasulullah (s.a.w.). Dan beberapa peringatan yang sama kerapa diulangi menandakan bahawa ia adalah sangat penting untuk kita ketahui, fahami dan bertindak. Antara peringatan yang Allah (s.w.t.) kerap ulangi adalah kisah ketika Allah (s.w.t.) mencipta Nabi Adam (a.s.) dan bagaimana ketika itu Iblis ingkar dengan arahan Allah (s.w.t.). Allah mengulangi kisah Adam dan Iblis di beberapa tempat dalam al-Quran. Pengulangan cerita itu disebabkan faktor-faktor tersendiri yang menuntut kisah Adam dan Iblis itu dibangkitkan semula. Kisah tersebut adalah tonggak panduan kepada kehidupan manusia atas muka bumi ini untuk mengingatkan manusia bahawa iblis itu adalah musuh mereka. Syaitan telah bersumpah dengan menggunakan nama Allah bahawa Allah melarang mereka makan buah itu kerana tidak mahu mereka kekal di dalam syurga dan menjadi malaikat.Dengan kekufuran Iblis, dia berjanji untuk terus menyesatkan Nabi Adam (a.s.) dan keturunannya (manusia). Maka, jika kita benar-benar memahami kisah ini, kita perlu memastikan bahawa diri kita benarbenar beriman dan bertakwa kerana hanya sedikit sahaja yang tidak mampu ditewaskan oleh Iblis dan tenteranya ; dan mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kisah nabi Adam AS diceritakan sebanyak tujuh kali di dalam Al-Quran di tempat yang berbeza-beza. Kali pertama kisah Adam a.s disampaikan kepada kita mengikut turutan mushaf adalah di dalam
2

surah Al-Baqarah dari ayat 30 sehingga 39. Di dalam surah ini, kita diberitahu bahawa Allah SWT telah menciptakan Adam AS sebagai khalifah di muka bumi. Setelah Adam AS dicipta, Allah SWT telah memerintahkan para malaikat agar bersujud kepada Adam. Maka semua yang hadir di situ menurut perintah Allah kecuali seorang jin yang berada di kalangan mereka iaitu Iblis lanatullah. Kerana ia enggan menurut perintah Allah SWT maka ia telah menjadi dari golongan yang kufur, seperti sabda Allah s.w.t :Selain daripada Surah Al-Baqarah ayat 30 sehingga ayat 38 ,terdapat surah-surah lain iaitu surah Al-Araaf ayat 11 sehingga 23, Surah Al Hijr (15) : ayat 26 44, Surah Al Khafi- Ayat 50-51, Surah Shaad (38) : ayat 71 88, Surah Taha: Ayat 115-124 Surah Al Baqarah (2) : ayat 30 38

{30} }03{ {30} {00} {30} {30} {30} {30}

Maksud Ayat

30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".

31. Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama bendabenda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar!"

32. Mereka menjawab: "Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".

33. Allah berfirman: "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini". Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman: "Bukankah sudah Ku-katakan kepadamu, bahwa sesungguhnya Aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan?"

34. Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam,"maka sujudlah mereka kecuali Iblis; ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir.

35. Dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim.

36. Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula

dan Kami berfirman: "Turunlah kamu! Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan".

37. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya (catatan : sebagian ahli tafsir mengartikannya dengan kata-kata untuk bertobat), maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

38. Kami berfirman: "Turunlah kamu semuanya dari surga itu! Kemudian jika datang petunjukKu kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk-Ku, nescaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati".

Surah al-A'raf ayat 11-23

{33} {33} {03} {33} {33} {33} {33} {13} }31{ {33} {33} {33}
5

Maksud Ayat: 11. Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (Adam), lalu Kami bentuk tubuhmu, kemudian Kami katakan kepada para malaikat: "Bersujudlah kamu kepada Adam", maka merekapun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. 12. Allah berfirman: "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud (kepada Adam) di waktu Aku menyuruhmu?" Menjawab iblis "Saya lebih baik daripadanya: Engkau ciptakan saya dari api sedang dia Engkau ciptakan dari tanah". 13. Allah berfirman: "Turunlah kamu dari surga itu; karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya, maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina".

14. Iblis menjawab: "Beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan".

15. Allah berfirman: "Sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh".

16. Iblis menjawab: "Karena Engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan (menghalang-halangi) mereka dari jalan Engkau yang lurus,

17. kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur (taat).

18. Allah berfirman: "Keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barangsiapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar Aku akan mengisi neraka Jahannam dengan kamu semuanya".

19. (Dan Allah berfirman): "Hai Adam bertempat tinggallah kamu dan isterimu di surga serta

makanlah olehmu berdua (buah-buahan) di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim".

20. Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya dan syaitan berkata: "Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal (dalam surga)" . 21. Dan dia (syaitan) bersumpah kepada keduanya. "Sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasehat kepada kamu berdua",

22. maka syaitan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah KAYU itu, nampaklah bagi keduanya AURAT-AURATnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka: "Bukankah Aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan Aku katakan kepadamu: "Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?"

23. Keduanya berkata: "Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi.

Surah Al Hijr (15) : ayat 26 44

{33} {13} {13} {30} {30} {30} }03{ {00} {30} {30} {30} {10} {10} {33} {33} {33} {03} {33}
Maksud Ayat: 26. Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

27. Dan Kami telah menciptakan jin sebelum (Adam) dari api yang sangat panas.

28. Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk,

29. Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniup kan kedalamnya
8

ruh (ciptaan)-Ku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.

30. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama,

31. kecuali iblis. Ia enggan ikut besama-sama (malaikat) yang sujud itu.

32. Allah berfirman: "Hai iblis, apa sebabnya kamu tidak (ikut sujud) bersama-sama mereka yang sujud itu?"

33. Berkata Iblis: "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang Engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk"

34. Allah berfirman: "Keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk,

35. dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat"

36. Berkata iblis: "Ya Tuhanku, (kalau begitu) maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari (manusia) dibangkitkan,

37. Allah berfirman: "(Kalau begitu) maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh,

38. sampai hari (suatu) waktu yang telah ditentukan, 39. Iblis berkata: "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik (perbuatan maksiat) di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya

40. kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka".

41. Allah berfirman: "Ini adalah jalan yang lurus, kewajiban Aku-lah (menjaganya).

42. Sesungguhnya hamba-hamba-Ku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka, kecuali orang-orang yang mengikut kamu, yaitu orang-orang yang sesat.

43. Dan sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka (pengikut-pengikut syaitan) semuanya.

44. Jahannam itu mempunyai tujuh pintu. Tiap-tiap pintu (telah ditetapkan) untuk golongan yang tertentu dari mereka.

Surah Al Khafi- Ayat 50-51

*}33{

Maksud Ayat: 50. Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali Iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turanan-turunannya sebagai pemimpin selain daripada-Ku, sedang mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti (dari Allah) bagi orang-orang yang zalim.
10

51. Aku tidak menghadirkan mereka (iblis dan anak cucunya) untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi dan tidak (pula) penciptaan diri mereka sendiri; dan tidaklah Aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. Surah Shaad (38) : ayat 71 88

{33} {33} {03} {33} {33} {33} {33} {13} {13} {31} {31} {31} {01} {31} {31} {31} }11{ {31}
Maksud Ayat: 71. (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: "Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah". 72. Maka apabila telah Kusempurnakan kejadiannya dan Kutiupkan kepadanya roh (ciptaan)Ku; maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya". 73. Lalu seluruh malaikat-malaikat itu bersujud semuanya, 74. kecuali iblis; dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir. 75. Allah berfirman: "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah Kuciptakan dengan kedua tangan-Ku. Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu (merasa) termasuk orang-orang yang (lebih) tinggi?". 76. Iblis berkata: "Aku lebih baik daripadanya, karena Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia Engkau ciptakan dari tanah".
11

77. Allah berfirman: "Maka keluarlah kamu dari surga; sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk, 78. Sesungguhnya kutukan-Ku tetap atasmu sampai hari pembalasan". 79. Iblis berkata: "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan". 80. Allah berfirman: "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh, 81. sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya (hari Kiamat)". 82. Iblis menjawab: "Demi kekuasaan Engkau aku akan menyesatkan mereka semuanya, 83. kecuali hamba-hamba-Mu yang mukhlis di antara mereka. 84. Allah berfirman: "Maka yang benar (adalah sumpah-Ku) dan hanya kebenaran itulah yang Ku-katakan". 85. Sesungguhnya Aku pasti akan memenuhi neraka Jahannam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.

86. Katakanlah (hai Muhammad): "Aku tidak meminta upah sedikitpun padamu atas dakwahku dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan. 87. Al Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. 88. Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui (kebenaran) berita Al Quran setelah beberapa waktu lagi.
Surah Taha: Ayat 115-124

{111} {111} {111} {111} {111} {121} {121} {221}


12

{321}
Maksud Ayat: (115) Dan demi sesungguhnya, Kami telah berpesan kepada Adam pada masa yang lalu, tetapi dia lupa dan kami tidak mendapatinya mempunyai keazaman yang teguh.

(116) Dan (ingatkanlah peristiwa) ketika Kami berfirman kepada malaikat: Sujudlah kamu kepada Adam, lalu mereka sujud, melainkan Iblis, dia enggan sujud.

(117) Maka, Kami berfirman: Wahai Adam sesungguhnya Iblis ini musuh bagimu dan bagi isterimu; oleh itu, janganlah dia menyebabkan kamu berdua keluar dari Syurga, kerana dengan yang demikian engkau (dan isterimu) akan menderita.

(118) Sesungguhnya telah dikurniakan berbagai nikmat bagimu, bahawa engkau tidak akan lapar dalam Syurga itu dan tidak akan bertelanjang.

(119) Dan sesungguhnya engkau juga tidak akan dahaga dalam Syurga itu dan tidak akan merasa panas matahari.

(120) Setelah itu maka Syaitan membisikkan (hasutan) kepadanya, dengan berkata: Wahai Adam, mahukah, aku tunjukkan kepadamu pohon yang menyebabkan hidup selama-lamanya, dan kekuasaan yang tidak akan hilang lenyap?

(121) Kemudian mereka berdua memakan dari pohon itu, lalu terdedahlah kepada mereka aurat masing-masing dan mereka mulailah menutupnya dengan daun-daun dari Syurga dan dengan itu derhakalah Adam kepada Tuhannya, lalu tersalahjalan (dari mencapai hajatnya).
13

(122) Kemudian Tuhannya memilihnya (dengan diberi taufiq untuk bertaubat), lalu Allah menerima taubatnya serta diberi petunjuk.

(123) Allah berfirman: Turunlah kamu berdua dari Syurga itu, bersama-sama, dalam keadaan setengah kamu menjadi musuh bagi setengahnya yang lain; kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariKu, maka sesiapa yang mengikut petunjukKu itu nescaya dia tidak akan sesat dan dia pula tidak akan menderita azab sengsara. (124) Dan sesiapa yang berpaling ingkar dari ingatan dan petunjukKu, maka sesungguhnya adalah baginya kehidupan yang sempit dan Kami akan himpunkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta.

HIKMAH DARIPADA AYAT-AYAT DIATAS. Allah mengulangi kisah Adam dan Iblis di beberapa tempat dalam al-Quran. Barangkali bagi mereka yang kurang memahami al-Quran akan menganggap itu adalah pengulangan biasa yang tidak memberikan apa-apa impak yang berlainan.Sebenarnya, kisah ini diulang-ulang dalam Al-Quran untuk mengingatkan manusia bahawa iblis itu adalah musuh mereka. Al-Quran adalah kitab yang tersusun dengan segala mukjizat yang membuktikan kebesaran Allah Yang Menurunkannya. Pengulangan cerita itu disebabkan faktor-faktor tersendiri yang menuntut kisah Adam dan Iblis itu dibangkitkan semula. Kisah tersebut adalah tonggak panduan kepada kehidupan manusia atas muka bumi ini.Kisah Adam dan Iblis diketahui

14

oleh semua muslim, bahkan ia juga terkandung dalam Bible. Ringkas ceritanya Iblis yang enggan memberikan penghormatan kepada Adam seperti mana yang Allah perintahkan. Bahkan dia mempertikaikan arahan tersebut. Lantas dia dihukum kufur dan dilaknat.Sementara Adam yang ditempatkan di syurga, kemudiannya telah ditipu oleh Iblis yang menyebabkan dia melanggar arahan Allah agar jangan mendekati pokok larangan. Kesannya, dia dihukum dengan ditempatkannya di atas muka bumi namun disertai dengan keampunan dan rahmat Allah. Firman Allah dalam Surah al-Baqarah, ayat 34-37: (maksudnya) Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada malaikat: Tunduklah (beri hormat) kepada Nabi Adam, lalu mereka semua tunduk melainkan Iblis; dia enggan dan takbur, dan menjadilah dia daripada golongan yang kafir. Dan Kami berfirman: Wahai Adam! Tinggalah engkau dan isterimu dalam syurga, dan makanlah daripada makanannya sepuas-puasnya apa sahaja kamu berdua sukai, dan janganlah kamu berdua hampiri pokok ini; (jika kamu menghampirinya) maka akan menjadilah kamu daripada golongan zalim. Setelah itu maka syaitan menggelincirkan mereka berdua dari syurga itu dan menyebabkan mereka dikeluarkan dari nikmat yang mereka telah berada dalamnya dan Kami berfirman: Turunlah kamu! sebahagian kamu menjadi musuh kepada sebahagian yang lain dan bagi kamu semua disediakan tempat kediaman di bumi, serta mendapat kesenangan hingga ke suatu masa (mati). Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah (kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya), lalu Allah menerima taubatnya; sesungguhnya Allah, Dia lah Yang Maha Pengampun (Penerima taubat), lagi Maha Mengasihani. Setiap mereka telah melakukan satu kesalahan, tetapi yang satu dihukum begitu berat sehingga kiamat, sementara satu yang lain dihukum dengan hukuman yang tidak kelihatan terlalu berat, bahkan diampun dan dirahmati.Sekali pandang tanpa penelitian, mungkin ada yang

15

tersalah anggap, seakan Iblis memang sengaja hendak dihukum demikian rupa, sedangkan Adam pula diampunkan, padahal sama-sama melakukan satu kesalahan. Sebenarnya tidak sama antara kesalahan Iblis dan Adam. Iblis menderhakai Allah atas kesombongan dan ketakaburan. Dia bukan sahaja tidak taat kepada arahan Allah, tetapi dia mencabar peraturan atau hukum yang telah Allah tetapkan. Dia menganggap hukum itu tidak wajar, sekaligus dia mencabar kemutlakan hak Allah dalam menetapkan hukum. Sementara Adam melakukan penderhakaan disebabkan kecuaian, kesilapan dan mengikut perasaan sehingga melupai hukum. Dalam Surah al-Araf, Allah menceritakan bagaimana jawapan Iblis terhadap penderhakaannya, firman Allah: (maksudnya): Apakah yang menghalangmu untuk sujud ketika Aku perintahkanmu? Iblis menjawab: Aku lebih baik daripada Adam, Engkau (Wahai Tuhan) jadikan daku daripada api, sedangkan dia Engkau jadikan dari tanah. (ayat 12). Namun Adam yang juga bersalah tidak pernah mencabar peraturan Allah. Adam tidak pernah menyatakan bahawa kewujudan pokok berkenaan di syurga amat tidak sesuai dan boleh mengelirukan maka dia tidak patut dianggap bersalah. Tidak pula Adam mempertikaikan mengapa Iblis itu diwujudkan dan diberi peluang menggodanya. Sebaliknya, dengan penuh keinsafan dan perasaan kehambaan akur atas kesalahan diri lantas memohon keampunan dan taubat. Dalam Surah al-Araf juga Allah menyebut: (maksudnya) Dengan sebab itu dapatlah dia (Iblis) menjatuhkan mereka berdua (ke dalam larangan) dengan tipu dayanya. Setelah mereka memakan (buah) pohon itu, terdedahlah kepada mereka berdua aurat masing-masing, dan mereka mulailah menutupnya dengan daun-daun (daripada) syurga lantas Tuhan mereka menyeru mereka: Bukankah Aku telah melarang kamu berdua dari
16

pokok itu, dan aku katakan kepada kamu, bahawa syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata? Mereka berdua berkata: Wahai Tuhan kami, Kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan kalaulah Engkau tidak mengampunkan kami dan kasihani kami, nescaya kami tergolong daripada orang-orang yang rugi. (ayat 22-23). Kesalahan memang kesalahan. Namun titik tolak kesalahan dan sikap atas kesalahan amat berbeza antara Iblis dan Adam. Iblis bukan sahaja menderhaka, bahkan mempertikaikan atau meremehkan peraturan Allah.Sedangkan Adam dan isterinya, apabila melakukan dosa, menginsafi diri dan memohon keampunan Allah atas dosa tersebut. Justeru itu, kisah Iblis dan Adam diulang berkali-kali dalam al-Quran agar kita mengambil pengajaran dalam kehidupan. Setiap ulangan ada isu dan pengajarannya yang tersendiri. Kita seperti bapa kita Adam, terdedah kepada salah dan silap, cuai dan alpa yang akhirnya menjerumuskan kita ke dalam dosa. Namun, seperti mana bapa kita Adam, kita tidak akan mempertikaikan hukum atau peraturan yang Allah tetapkan. Kita akui kelemahan diri, tanpa kita menghalalkan kesalahan dan dosa dengan alasan yang menunjukkan kita meremehkan hukum Tuhan. Kita bukan Iblis yang apabila berdosa bersikap takabur dan enggan akur atas kelemahan diri, sebaliknya menuding sesalahan kepada peraturan yang Allah tetapkan. Sesiapa yang bertindak seperti Iblis, maka dia menjadi kafir. Sementara sesiapa yang bersikap seperti Adam, maka dia mendapat keampunan tuhannya.Allah menceritakan kisah bapa kita Adam, agar kita mencontohinya apabila melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan bukan perkara yang paling menimbulkan kemurkaan Allah, tetapi enggan akur dan bertaubat itulah membawa kemurkaan besar di sisiNya. Kita anak Adam, teladani sikap bapa kita. Sabda Nabi s.a.w. Semua anak Adam melakukan kesalahan. Sebaik-baik yang melakukan kesalahan itu ialah
17

mereka yang bertaubat (Riwayat al-Tirmizi, Ibn Majah, dinilai hasan oleh al-Albani). Kisah Adam dan Iblis menjadi paksi dalam banyak episod kehidupan insan. Sebab itu dalam Islam sesiapa yang membuat dosa dan menghalalkan tindakannya maka dia menjadi kafir. Sementara sesiapa yang membuat dosa namun tidak menghalalkannya maka dia dianggap sebagai seorang fasiq (ahli dosa), namun tidak membawa kepada kufur. Melainkan jika dia bertaubat. Berbalik kepada kisah Adam dan Iblis. Kisah ini menjadi teras dalam akidah Islam. Islam agama yang akur bahawa insan sentiasa terdedah kepada dosa dan kesalahan. Selagi mana insan insaf bahawa kesalahan itu berpunca daripada kelemahan dirinya sendiri, dia mempunyai ruang untuk kembali dan bertaubat kepada Allah. Namun apabila insan yang melakukan dosa itu sombong dan bongkak dengan merasakan dia tidak bersalah atas perbuatannya, maka tempatnya bersama dengan Iblis yang menghuni tetap neraka yang amat dahsyat. Firman Allah dalam Surah Sad: (maksudnya) (setelah selesai kejadian Adam) maka sujudlah sekalian malaikat, semuanya sekali, -Melainkan Iblis; dia berlaku sombong takbur (mengingkarinya) serta menjadilah dia dari golongan yang kafir. Allah berfirman: Hai lblis! apa yang menghalangmu dari turut sujud kepada (Adam) yang Aku telah ciptakan dengan kekuasaanKu? Adakah engkau berlaku sombong takbur, ataupun engkau dari golongan yang tertinggi? Iblis menjawab: Aku lebih baik daripadanya; Engkau (Wahai Tuhanku) ciptakan daku dari api, sedang dia Engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman: Kalau demikian, keluarlah engkau daripadanya, kerana eesungguhnya engkau adalah makhluk yang diusir. dan sesungguhnya engkau ditimpa laknatKu terus menerus hingga ke hari kiamat!. Iblis berkata: Wahai Tuhanku! jika demikian, berilah tempoh kepadaku hingga ke hari mereka dibangkitkan (hari kiamat) . Allah berfirman: Dengan
18

permohonanmu itu, maka sesungguhnya engkau dari golongan yang diberi tempoh, hingga ke hari yang termaklum . Iblis berkata: Demi kekuasaanmu (Wahai Tuhanku), aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambaMu (zuriat Adam) yang dibersihkan. Allah berfirman: Maka Akulah Tuhan Yang sebenar-benarnya, dan hanya perkara Yang benar Aku firmankan -Demi sesungguhnya! Aku akan memenuhi neraka jahannam dengan jenismu dan dengan orang-orang yang menurutmu daripada zuriat-zuriat Adam (yang derhaka) semuanya . (ayat 73-85). Setiap kita ini ada kelemahan diri dan kesalahan yang kita lakukan. Namun sebagai insan yang merupakan zuriat Adam, kita sentiasa akur atas kelemahan dan kesalahan, inginkan keampunan serta memohon kemaafan Tuhan selalu. Kita tidak akan mempertikaikan apa yang telah Allah nyatakan dalam kitabNya al-Quran atau dalam sunnah yang sahih daripada Nabi Muhammad s.a.w. KESIMPULAN. Pertama sekali, kita harus mengakui hakikat bahawa sebagai manusia, kita tidak akan lari daripada melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah SWT. Kadang-kala mungkin kita akan terlihat sesuatu yang tidak sepatutnya kita lihat. Kita mungkin berkata perkara-perkara yang tidak sepatunya kita katakan. Tetapi apabila kita terjerumus ke kancah dosa, kita haruslah segera menginsafi kesalahan kita, bertaubat, serta memohon keampunan daripada Allah SWT. Yakinlah bahawa Allah SWT sentiasa menerima taubat yang ikhlas. Seterusnya janganlah kita mengikut jejak langkah Iblis lanatullah dengan memberikan sebarang alasan sekalipun atas kesalahan yang kita telah lakukan. Jika kita pertimbangkan alasan yang diberikan oleh Iblis kepada Allah dalam ayat di atas, ia sememangnya merupakan sesuatu alasan yang boleh diterima oleh logik akal. Akan tetapi, ingatlah bahawa logik akal kita tidak akan sesekali mengatasi hukum Allah SWT.

19

Bahawasanya hikmah yang terkandung dalam perintah-perintah dan larangan-larangan Allah dan dalam apa yang diciptakannya kadangkala tidak atau belum dapat dicapai oleh otak manusia bahkan oleh makhluk-Nya yang terdekat sebagaimana telah dialami oleh para malaikat tatkala diberitahu bahawa Allah akan menciptakan manusia keturunan Adam untuk menjadi khalifah-Nya di bumi sehingga mereka seakan-akan berkeberatan dan bertanya-tanya mengapa dan untuk apa Allah menciptakan jenis makhluk lain daripada mereka yang sudah patuh rajin beribadat, bertasbih, bertahmid dan mengagungkan nama-Nya. Bahawasanya manusia walaupun ia telah dikurniakan kecergasan berfikir dan kekuatan fizikal dan mental ia tetap mempunyai beberapa kelemahan pada dirinya seperti sifat lalai, lupa dan khilaf. Hal mana telah terjadi pada diri Nabi Adam yang walaupun ia telah menjadi manusia yang sempurna dan dikurniakan kedudukan yang istimewa di syurga ia tetap tidak terhindar dari sifat-sifat manusia yang lemah itu.Ia telah lupa dan melalaikan peringatan Allah kepadanya tentang pohon terlarang dan tentang Iblis yang menjadi musuhnya dan musuh seluruh keturunannya, sehingga terperangkap ke dalam tipu daya dan terjadilah pelanggaran pertama yang dilakukan oleh manusia terhadap larangan Allah. Bahawasanya seseorang yang telah terlanjur melakukan maksiat dan berbuat dosa tidaklah ia sepatutnya berputus asa dari rahmat dan ampunan Tuhan asalkan ia sedar akan kesalahannya dan bertaubat tidak akan melakukannya kembali.Rahmat allah dan maghfirah-Nya dapat mencakup segala dosa yang diperbuat oleh hamba-Nya kecuali syirik bagaimana pun besar dosa itu asalkan diikuti dengan kesedaran bertaubat dan pengakuan kesalahan.Sifat sombong dan bongkak selalu membawa akibat kerugian dan kebinasaan.Lihatlah Iblis yang turun dari singgahsananya dilucutkan kedudukannya sebagai seorang malaikat dan diusir oleh Allah dari syurga dengan disertai kutukan dan laknat yang akan melekat kepada dirinya hingga hari Kiamat kerana kesombongannya dan kebanggaaannya dengan asal-usulnya sehingga ia menganggap dan memandang rendah kepada Nabi Adam dan menolak untuk sujud menghormatinya walaupun diperintahkan oleh Allah s.w.t. Kita hendaklah menyesali segala kesalahan yang telah kita lakukan dengan bertaubat kepada Allah SWT.Kebanyakan daripada kita pasti berjaya dikalahkan dengan bisikan dan tipu daya Iblis yang licik.Menurut Al-Quran, mereka yang berjaya adalah sangat sedikit, dan mereka yang tewas adalah sangat banyak. Sungguh menakutkan apabila

20

neraka Jahanam lah balasan bagi mereka yang tidak berjaya. Dan mereka kekal di dalamnya, selama-lamanya. Marilah kita berusaha bersungguh-sungguh dalam usaha menjadi hamba Allah (s.w.t.) yang beriman dan bertakwa. Berdoalah selalu kepada Allah (s.w.t.) agar kita tergolong dalam golongan yang sangat sedikit itu.Oleh itu kita perlu sentiasa memohon ampun dan bertaubat kepada Allah dari kesalahan yang tidak disengajakan dan lebih-lebih lagi kesalahan yang disengajakan. Contohilah sifat Nabi Adam dengan terus bertaubat kepada Allah setelah melakukan kesalahan. Jangan kita tangguh-tangguh untuk bertaubat kerana ajal itu datang tanpa diduga. Jangan kita jadi seperti iblis yang tidak mahu bertaubat dari kesalahan yang dilakukan. Gunakanlah kesempatan yang masih diberikan untuk bertaubat sebelum matahari terbit di barat dan sebelum nyawa sampai di kerongkong.

21

RUJUKAN 1. Muzni Borhan,Mohd Fauzi Daud,Muhsinul Nidzam Abdullah,Zaradi Sudin (2008).

HBIS2103 Pengajian Asuhan Tilawah Al-Quran II. Selangor:Open University Malaysia. 2. Ahmad Mushthafa Al Maraghi (1992),Terjemahan Tafsir Al-Maraghi,Toh Putra Semarang,Indonesia.
3. http://nasbunnuraini.wordpress.com/2011/01/09/kisah-adam-dan-hawa-keluar-dari-syurga 4. http://mencarinurr.blogspot.com/2011/05/kisah-adam-keluar-dari-syurga.html 5. http://alabik.com/kisah-nabi-adam-as.html 6. http://harmoni-my.org/arkib/kisahnabi/index.htm#page=kisahnabiadamas.htm 7. ... http://penimbailmuilahi.blogspot.com/2011/04/nabi-adam-vs-iblis.html 8. http://tajashomestay.wordpress.com/2012/10/14/kisah-adam-dan-hawa/ 9. http://mitaspeaksoftly.multiply.com/reviews/item/43 10. http://pdauz-lifestyle.blogspot.com/2012/03/pengajaran-dari-al-quran-kisah-adam-as.html#

22

23