Anda di halaman 1dari 5

BORANG SOAL SELIDIK

TAJUK KAJIAN: HUBUNGAN LATAR BELAKANG BAKAL GURU DENGAN PERSEPSI

TERHADAP PENGAJARAN MATA PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP HIDUP.

Bahagian A: Maklumat diri Arahan: Anda diminta mengisi maklumat berikut dengan jujur. Isikan bahagian maklumat diri berkaitan diri anda pada ruangan yang disediakan. Bulatkan pada nombor dengan jawapan yang sesuai. 1. Jantina: ______________ 2. Bangsa: Melayu ___1 Cina ___2 India ___3

Lain-lain, nyatakan : ________________ 3. Umur: _____tahun 4. Semester: ________________ 5. Kelayakan Iktihas (kelayakan tertinggi yang diikuti) a. Ij. Pendidikan____1 b. Ij. Dan diploma pendidikan____2 c. Diplpma pendidikan____3 d. Diploma____4 e. Sijil perguruan____5 6. Bidang pengkhususan di Universiti: Major: _____________________ Minor: _____________________ Arahan: Bulatkan pada pilihan yang pada nombor dengan jawapan yang berkaitan dan sesuai. 7. Adakah anda mempunyai minat yang mendalam terhadap mata pelajaran KH? Ya___1 Tidak___2

8. Adakah anda berpuas hati terhadap pengajaran guru-guru KH ketika ini di sekolah? Ya___1 Tidak___2

9. Adakah bidang perguruan pilihan terakhir anda? Ya___1 Tidak___2

10. Bersetujukah anda, guru bukan opsyen KH mengajar bidang mata pelajaran KH di sekolah? Ya___1 Tidak___2

Bahagian B: Persepsi bakal guru terhadap pengajaran mata pelajaran KH Arahan: Berikut adalah merupakan pernyataan berkaitan perlaksanaan mata pelajaran KH. Bagi setiap pernyataan yang diberikan di bawah, tandakan ( / ) pilihan anda di sebelah kanan dengan menyatakan sama ada anda: 1. Sangat Tidak setuju (STS) 2. Tidak Setuju (TS) 3. Tidak Pasti (TP) 4. Setuju (S) 5. Sangat Setuju (SS) A. Kepentingan terhadap latihan dan kemahiran Bil 1 Item Guru KH perlu memiliki pengetahuan kemahiran dan latihan yang secukupnya. 2 Guru KH perlu diberi kursus dalam perkhidmatan untuk tingkatkan kefahaman, pengetahuan dan kemahiran. 3 Kursus dalam pengajian di universiti yang saya ikuti tdak menambah kefahaman saya terhadap KH. 4 Saya ingin meningkatkan kefahaman / pengetahuan dalam bidang KH yang lebih tinggi. 5 Saya dapat mengikuti segala latihan dan kemahiran ketika teori dan amali dijalankan dalam pengajian STS TS TP S SS

B. Kemudahan bekalan peralatan dan bahan BBM Bil 6 Item semua sekolah memiliki bengkel / makmal yang mencukupi untuk semua jenis aktiviti amali KH 7 Kemudahan bekalan peralatan dan BBM penting untuk pengajaran yang lebih berkesan 8 Peralatan tidak cukup untuk aktiviti amali menyebabkan STS TS TP S SS

pengajaran tidak menarik minat murid 9 10 11 Banyak peralatan sudah rosak di sekolah masih digunakan Hampir semua sekolah kekurangan guru KH Sumber rujukan di sekolah terhad berkaitan KH

C. Sokongan dan motivasi pengetua Bil 12 Item Pengetua perlu berusaha menyediakan peralatan dan kemudahan untuk aktiviti KH 13 Pengetua perlu Melawat bilik darjah / bengkel / makmal secara kerap. 14 Pengetua perlu memberi peluang kepada guru untuk meningkatkan perkembangan profesional guru 15 Sokongan dan motivasi pengetua dapat meningkatkan tahap pengajaran saya 16 17 Pengetua perlu mengawal kewangan untuk aktiviti KH Pengetua perlu melapangkan masa untuk berbincang dengan guru secara individu tentang isu pengajaran KH STS TS TP S SS

D. Penyusunan jadual waktu KH Bil 18 Item Sekolah perlu mengambil berat tentang penyusunan jadual waktu guru KH 19 Pihak sekolah wajar memberi peluang kepada guru KH terlibat dalam penggubalan jadual waktu 20 Penyusunan jadual waktu amali KH perlu sesuai antara waktu sebelum dan berikutnya 21 Saya tidak dapat membuat persediaan yang rapi untuk amali jika susunan jadual waktu yang ketat 22 Jumlah waktu mengajar di sekolah ketika ini berpatutan dan sesuai kepada guru KH. STS TS TP S SS

E. Pengajaran Kemahiran Hidup Bil 23 Item Mata pelajaran KH memberi pelajar asas kemahiran dalam kehidupan seharian 24 Mata pelajaran KH dapat memupuk sifat kreatif di kalangan pelajar 25 Kemahiran dalam mata pelajaran KH menyediakan pelajar kepada asas kemahiran-kemahiran bidang pekerjaan 26 Mata pelajaran KH memberi peluang kepada pelajar untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran 27 Mata pelajaran KH membantu saya membentuk kebolehan berfikir di kalangan pelajar 28 Mata pelajaran KH memupuk sikap dan tabiat yang baik terhadap kerjaya di kalangan pelajar 29 Pelajar sentiasa menunjukkan sikap yang positif terhadap mata pelajaran KH 30 31 Saya tidak berminat mengajar KH kerana sukar diajar KH membekalkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran praktis dalam bidang teknologi 32 Guru KH perlu menggunakan tenaga yang banyak untuk mengajar KH 33 KH membekalkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran asas perniagaan dan keusahawanan yang menekankan kepada amalan perniagaan 34 35 Mengajar KH memang sangat memenatkan Guru bukan opsyen bidang mata pelajaran KH sukar untuk mengajar KH di sekolah 36 Guru KH boleh mengajar subjek lain di sekolah STS TS TP S SS