Anda di halaman 1dari 5

1. Kimia adalah kajian tentang A mineral semula jadi dan sifat mereka. B komposisi, sifat dan perubahan jirim.

C perhubungan antara organism hidup dan bahan kimia. D pembuatan bahan-bahan kimia baru.

2. Bahan kimia berada dalam I hasil farmasi II agen pembersihan III makanan IV petroleum A I dan II sahaja B III dan IV sahaja C I, II dan III sahaja D I, II, III dan IV

3.

Analisiskan sampel yang dikutip dalam kawasan jenayah seperti darah, bendalir, tompok kotoran dan jirim lain untuk membantu polis menyelesaikan jenayah. Pernyataan di atas menghuraikan profesion yang manakah yang berkaitan dengan kimia? A Jurutera genetik B Ahli farmasi C Doktor kosmetik D Sainstis forensic

4. Satu penerangan khusus yang berdasarkan data yang terkumpul dari eksperimen dikenali sebagai A inferens B pemerhatian

C hipotesis D kesimpulan

5. Yang manakah antara berikut benar tentang satu hipotesis? A satu kenyataan yang menghubungkan pemboleh ubah yang dimanipulasikan dengan pemboleh ubah yang dimalarkan. B Satu kenyataan yang menghubungkan pemboleh ubah yang dimanipulasikan dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. C Satu kenyataan yang menghubungkan pomboleh ubah dimalarkan dengan pemboleh ubah yang bergerakbalas. D Satu kenyataan yang meramalkan hasil satu eksperimen apabila mengubah dua jenis pemboleh ubah. 6. Antara pemboleh ubah berikut yang manakah mempengaruhi keterlarutan gula dalam air? I Suhu air II Jisim gula III Saiz gula IV Saiz kelalang yang mengandungi air A I dan IV sahaja B II dan III sahaja C I,II dan III sahaja D I,II,III dan IV sahaja

7.

Apabila suhu air meningkat, keterlarutan garam dalam air meningkat. Yang manakah antara berikut adalah pemboleh ubah bergerak balas dalam satu eksperimen untuk menyiasat pernyataan di atas? A Suhu air B Isipadu air C Jisim garam D Keterlarutan garam

8. Bahan kimia terdiri daripada jirim. Proses yang manakah membuktikan teori kinetik jirim? A Resapan B Pemeruapan C Pemejalwapan D Kondensasi 9. Yang manakah antara berikut bukan sejenis zarah dalam jirim? A Atom B Sebatian C Molekul D Ion

10. Antara berikut, yang manakah menunjukkan jenis zarah? A Gas B Pepejal C Cecair D Molekul 11. Susunan zarah-zarah suatu bahan yang sudah mengalami perubahan fizikal melalui proses X adalah ditunjukkan di bawah.

Yang manakah benar tentang proses X? A Haba diserap B Tenaga kinetic berkurang C Proses X adalah pendidihan D Suhu bertambah semasa proses berlaku

12. Rajah di bawah menunjukkan perubahan keadaan jirim bagi suatu bahan. Pepejal

Cecair

Gas

Perubahan keadaan yang manakah melibatkan peningkatan tenaga kinetik? A Cecair kepada pepejal B Cecair ke[ada gas C Gas kepada cecair D Gas kepada pepejal

13.

Keadaan (I)

Keadaan (II)

Rajah di atas menunjukkan perubahan zarah bahan X daripada keadaan (I) kepada keadaan (II). Yang manakah antara berikut adalah benar tentang perubahan keadaan ini? A Zarah-zarah bahan X kehilangan tenaga haba. B Bahan X berubah dari keadaan pepejal kepada keadaan gas. C Zarah-zarah bahan X bergerak dengan lebih lambat. D Daya tarikan antara zarah-zarah bahan X menjadi lebih lemah.

14. Antara ahli saintis berikut, yang manakah menyumbang kepada perkembangan model atom?

I Dmitri Mendeleev II J.J Thomson III Ernest Rutherford IV Neils Bohr A I dan III sahaja B II dan IV sahaja C II, III, dan IV sahaja D I, II, III, dan IV

15. Rajah menunjukkan satu model atom. Petala Nukleus Elektron

Model atom ini dikemukakan oleh A Neils Bohr B J.J Thomson C James Chadwick D Ernest Rutherford