Anda di halaman 1dari 1

Lampiran D BORANG JUSTIFIKASI PEMBERIAN MARKAH PRESTASI 90% DAN KE ATAS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Nama Pegawai Penilai

Nama PYD Markah Prestasi PYD : : :

Justifikasi :

Nota: 1. Sila gunakan helaian tambahan sekiranya ruangan di atas tidak mencukupi.

2. Borang ini hendaklah dikepilkan bersama dengan Borang LNPT PYD.

Tandatangan Pegawai Penilai : Tarikh :

Anda mungkin juga menyukai