Anda di halaman 1dari 9

 Sistem &

Teknik Latihan
Pancaragam
Oleh:
Zaharul Lailiddin Saidon

PENGENALAN
Salah satu faktor utama yang menentukan kejayaan sesebuah pancaragam
sekolah ialah teknik latihan yang diamalkan oleh guru pancaragam dalam sesi
pengajarannya. Justeru itu, setiap bakal guru pancaragam perlu mendapat
pendedahan secukupnya tentang teknik latihan pancaragam supaya mereka
dapat merancang dan melaksanakan pengajaran yang berkesan untuk
pancaragam yang bakal dibimbing. Teknik latihan yang sesuai dan sistematik
dapat memastikan kualiti masa latihan dimaksimakan. Ini amat penting dalam
situasi di negara kita di mana masa untuk penglibatan pelajar dalam aktiviti ko-
kurikulum sekolah seperti pancaragam begitu terhad disebabkan fokus guru dan
ibubapa terhadap matapelajaran akademik dan peperiksaan.

PERANCANGAN LATIHAN
Memandangkan masa latihan merupakan komoditi yang sangat berharga, setiap
guru pancaragam perlu menggunakan masa yang diperuntukkan untuk aktiviti
pancaragam dengan cara yang paling berkesan. Justeru, teknik latihan bermula
dengan pengurusan masa secara berkesan. Masa latihan yang berkualiti boleh
dicapai sekiranya guru mengamalkan dua perkara asas iaitu (1) perancangan
yang baik, dan (2) memperkenalkan rutin untuk amalan dalam setiap sesi latihan
yang diadakan.
2  TEKNIK LATIHAN PANCARAGAM Zaharul Lailiddin
Saidon

Pengurusan masa latihan yang


berkesan

Perancangan latihan yang baik Memperkenalkan rutin latihan

Perancangan yang teliti

Guru pancaragam yang berjaya biasanya melaksanakan tugasnya dengan


berpandukan kepada perspektifnya yang jelas serta keyakinannya yang tinggi
terhadap matlamat dan objektif jangka pendek dan jangka panjang yang ingin
dicapai oleh pancaragam di bawah bimbingannya. Bagi merealisasikan matlamat
dan objektif ini, beliau membuat perancangan yang menyeluruh dan terperinci
dengan mengambilkira semua kelebihan, kelemahan serta kekangan dan
kemungkinan yang bakal dihadapi. Dengan lain perkataan, perancangan yang
dibuat perlu bersifat realistik dengan mengambilkira pelbagai faktor seperti
kewangan, masa dan persekitaran sekolah termasuklah sokongan pentadbir,
guru dan ibubapa.

Guru pancaragam seharusnya menzahirkan perancangan pancaragamnya dalam


bentuk pelan bertindak. Bermula dengan matlamat akhir untuk jangka masa
tertentu, guru pancaragam harus menggariskan tindakan dan langkah mengikut
urutan yang sesuai bagi mencapai matlamat tersebut. Sebagai contoh, seseorang
guru telah meletakkan salah satu daripada tiga pasukan terbaik dalam
pertandingan peringkat negeri sebagai matlamat akhir pancaragam di bawah
bimbingannya pada tahun berkenaan. Berpegang kepada matlamat ini, guru
tersebut perlu menggariskan dengan jelas satu program latihan yang lengkap
merangkumi sistem dan jadual latihan untuk setiap minggu di sepanjang tahun
itu sehinggalah ke tarikh pertandingan diadakan.

Selain perancangan jangka panjang, guru pancaragam juga perlu merancang


dengan objektif yang jelas untuk setiap sesi latihan yang bakal diadakan. Dengan
perancangan yang baik, setiap sesi latihan dapat dipenuhi dengan aktiviti yang
pelbagai meliputi bacaan semerta, permainan skel, latihtubi teknikal, latihan
bermain lagu baru, dan permainan lagu pilihan yang pernah dipelajari dalam
pelajaran-pelajaran yang lepas.
Zaharul Lailiddin Saidon TEKNIK LATIHAN PANCARAGAM  3

Seperti juga sesi pengajaran matapelajaran pendidikan muzik di bilik darjah,


tugas seoranga guru pancaragam yang sebenarnya bermula sebelum melangkah
masuk ke bilik latihan. Masa yang berharga akan terbuang sekiranya seorang
guru pancaragam, mula menganalisa skor semasa sesi latihan dijalankan.
Kefahaman yang jelas terhadap skor lagu amat penting memandangkan
sebahagian besar sesi latihan berfokus kepada membetulkan kesalahan dalam
permainan bahagian-bahagian dalam gubahan tersebut.

Guru pancaragam perlu menulis dengan jelas langkah-langkah pengajaran dan


pembelajaran dalam rancangan pelajarannya untuk setiap sesi latihan di
samping berusaha untuk melaksanakan langkah-langkah yang dirancang
mengikut anggaran masa yang telah ditentukan. Rancangan latihan ini dapat
menjadi panduan kepada guru untuk mengawal masa latihan dan seterusnya
mengelak daripada kesuntukan masa untuk menjalankan semua aktiviti yang
dirancang bagi memenuhi objektif latihan pada hari berkenaan.

Selepas sesi latihan diadakan, guru pancaragam seharusnya membuat penilaian


ke atas pengajaran yang telah dijalankan. Ini dapat membantu guru pancaragam
untuk merancang pelajaran yang akan datang. Sebagai contoh, seseorang guru
mungkin mendapati bahawa sebilangan besar ahli pancaragam tidak dapat
memainkan lagu yang baru diperkenalkan dengan baik disebabkan masalah
dalam aspek irama. Penekanan kepada latihtubi pola irama adalah cara yang
terbaik bagi mengatasi masalah ini. Oleh itu, untuk sesi latihan pancaragamnya
yang akan datang, guru dapat merancang untuk memperuntukkan masa yang
lebih kepada aktiviti latihtubi irama.

Memperkenalkan Rutin Latihan

Aktiviti rutin dapat melicinkan perjalan latihan dan seterusnya memastikan


masa tidak dibazirkan khususnya dengan kerja-kerja pentadbiran yang tidak
mempunyai kaitan secara langsung dengan aspek perkembangan kemahiran
muzikal. Perkara rutin ini boleh dibahagi kepada dua iaitu: (1) aktiviti muzikal
dan (2) aktiviti bukan muzikal. Contoh aktiviti rutin muzikal ialah aktiviti
pemanasan secara individu (individual warm-up), manakala aktiviti rutin tidak
muzikal termasuklah mengaturkan kerusi dan dirian not (note-stand), mengedar
skor individu, membuat pengumuman, mengambil kedatangan dan lain-lain.
4  TEKNIK LATIHAN PANCARAGAM Zaharul Lailiddin
Saidon

Rutin Latihan

Rutin Bukan
Rutin Muzikal
Muzikal

Penalaan alat secara Mengatur Kerusi dan


individu dirian not

Pemanasan individu Mengedar skor lagu

Penalaan alat secara Mengambil


kumpulan individu kedatangan

Pemanasan alat secara Membuat


kumpulan pengumuman

Guru pancaragam harus memaklumkan dengan jelas kepada semua ahli


pancaragam tentang rutin latihan seawal dalam perjumpaan yang pertama.
Sebagai contoh, sebaik sahaja pelajar tiba ke bilih latihan, mereka seharusnya
mula memasang alat muzik masing-masing dan terus mulakan aktiviti memanas
secara individu tanpa perlu diberi arahan lagi. Bagi tugas-tugas pentadbiran,
guru perlu bijak mengatur sistem tertentu bagi menyelesaikan tugas-tugas
tersebut dengan masa yang seminima mungkin. Mengambil kedatangan
contohnya, boleh dipertanggungjawabkan ke atas setiausaha pancaragam atau
ketua-ketua seksyen.

AKTIVITI UTAMA SESI LATIHAN


Umumnya, setiap sesi latihan seharusnya mengandungi lima aktiviti utama iaitu
(1) aktiviti memanas (warm-up), (2) latihtubi teknikal, (3) permainan lagu baru ,
(4) permainan semerta dan (5) permainan lagu yang telah dipelajari sebelum ini.
Zaharul Lailiddin Saidon TEKNIK LATIHAN PANCARAGAM  5

Masa yang seharusnya diperuntukkan untuk setiap aktiviti bergantung kepada


keadaan. Umumnya, masa yang diperuntukkan untuk aktiviti memanas tidak
lama berbanding dengan aktiviti-aktiviti yang lain. Sebahagian besar masa
sepatutnya diperuntukkan untuk latihan permainan lagu baru.

Aktiviti Utama Sesi Latihan

Aktiviti Memanas

Latihtubi Teknikal

Permainan Lagu Baru

Permainan Semerta

Permainan Lagu Yang Pernah Dipelajari

Aktiviti Memanas

Sebaik sahaja pelajar selesai memasang alat setelah masuk ke bilik latihan,
mereka perlu memulakan aktiviti memanas secara individu. Rutin ini penting
kerana ianya bukan sahaja dapat membantu menyediakan ahli pancaragam bagi
sesi latihan pada hari berkenaan tetapi juga penting untuk menyediakan alat
dengan suhu yang sesuai bagi tujuan penalaan. Oleh itu, guru perlu
membimbing pelajar tentang cara memanas di samping memberi kesedaran
kepada mereka tentang kepentingan aktiviti ini.

Setelah pelajar selesai menjalankan aktiviti memanas secara individu untuk dua
atau tiga minit, guru akan memulakan aktiviti memanas secara keseluruhan.
Tujuan utama memanas ialah untuk mendapatkan penalaan yang baik. Selain
daripada latihan bermain skel dalam pelbagai nada, artikulasi dan irama, guru
digalakkan menggunakan chorale sebagai bahan untuk aktiviti memanas. Chorale
merupakan bahan aktiviti pemanasan pancaragam yang amat berguna kerana
6  TEKNIK LATIHAN PANCARAGAM Zaharul Lailiddin
Saidon

sesebuah chorale meningkatkan kesedaran pelajar dalam pelbagai aspek seperti


intonasi, harmoni, irama, artikulasi, dinamik dan lain-lain.

Guru seharusnya bijak mempelbagaikan cara permainan chorale bagi


mendapatkan kesan yang lebih baik. Sebagai contoh, sesebuah chorale boleh
dimainkan secara legato atau stakato serta boleh dimainkan dalam tempo yang
berlainan. Kesimpulannya, sesebuah chorale boleh digunakan untuk memenuhi
lpelbagai aspek latihan teknikal bagi meningkatkan tahap permainan sesebuah
panncaragam.

Latihtubi Teknikal

Selepas menjalankan aktiviti memanas, guru boleh memulakan latihtubi


teknikal. Tumpuan seharusnya diberikan kepada aspek teknikal yang berkaitan
dengan lagu baru yang akan dipelajari dalam sesi latihan pada hari tersebut.
Melalui latihtubi teknikal, guru dapat membimbing ahli pancargam ke arah
keseragaman dalam permainan dalam aspek-aspek tertentu seperti artikulasi dan
penglidahan.

Masa yang lebih lama seharusnya diperuntukkan untuk aktiviti latihtubi teknikal
bagi kumpulan ahli pancaragam junior dibandingkan dengan kumpulan ahli
yang lebih senior. Ahli pancaragam junior boleh dibimbing dengan penjarian
baru, permainan skel dan arpegio manakala bagi kumpulan pelajar senior, guru
boleh menekankan kepada aspek yang lebih mendalam seperti transposisi,
harmoni dan interpretasi artikulasi.

Latihan teknikal adalah penting. Namun demikian, kadangkala ianya agak


membosankan pelajar. Oleh itu, guru seharusnya mengelak daripada mengambil
masa yang terlalu lama untuk menjalankan aktiviti ini. Biasanyan sesi latihtubi
teknikal akan berlangsung dalam lima atau enam minit sahaja. Selain daripada
itu, kebosanan di kalangan ahli pancaragam boleh dielakkan sekiranya guru
memaklumkan kepada pelajar bahawa latihtubi diadakan bagi membantu dalam
permainan lagu baru nanti. Pelajar biasanya akan lebih berminat melakukan
sesuatu sekiranya mereka dapat melihat kepentingan dan faedah yang akan
diperolehi melalui sesuatu aktiviti yang dijalankan.
Zaharul Lailiddin Saidon TEKNIK LATIHAN PANCARAGAM  7

Permainan Lagu Baru

Sebahagian besar masa latihan adalah diperuntukkan untuk mempelajari lagu


baru. Lazimnya, kaedah yang biasa diaplikasikan dalam mempelajari sesebuah
lagu baru adalah memainkan lagu tersebut secara keseluruhan dan seterusnya
diikuti dengan pemusatan kepada mengatasi masalah teknikal tertentu dalam
memainkan lagu tersebut. Guru seharusnya memberi fokus kepada satu-satu
masalah teknikal dalam permainan lagu baru pada satu-satu masa. Sekiranya
guru cuba untuk menyelesaikan kepincangan permainan pelajar dalam pelbagai
aspek teknikal daripada artikulasi sehingga ke dinamik dalam satu-satu masa,
mungkin boleh menyebabkan pelajar menjadi keliru. Setelah sesuatu masalah
teknikal utama seperti intonasi dan irama dapat diatasi, barulah guru beralih ke
aspek yang lain.

Selalunya, sebagai penutup kepada langkah ini ialah permainan lagu baru secara
keseluruhan bagi menilai sejauh mana pencapaian pelajar dalam aspek-aspek
yang telah diberi penekanan dalam sesi latihan pada hari tersebut. Dengan cara
ini dapat membantu guru merancang sesi latihan yang akan datang termasuk
aspek-aspek permainan yang harus diberi penekanan.

Bacaan Semerta

Salah satu perkara penting yang seharusnya diberi perhatian oleh guru
pancaragam ialah aspek kemahiran membaca dan menginterpretasi skor muzik.
Dalam melaksanakan aktiviti ini dalam sesi latihan pancaragam, guru
seharusnya membuat persediaan awal dengan memilih, menentukan dan
seterusnya menyediakan bahan bagi aktiviti bacaan semerta yang sesuai dengan
tahap kemampuan dan pencapaian pelajar secara keseluruhan. Aras kesukaran
bahan bacaan semerta perlu dirancang dengan teliti supaya mengikut urutan
dengan mengambil kira perkembangan aspek seperti irama, penjarian dan renj.

Permainan Lagu Pilihan Daripada lagu-lagu Yang Pernah Dipelajari

Biasanya sebagai penutup kepada setiap sesi latihan, guru meminta pelajar
memainkan satu atau dua lagu yang pernah dipelajari dalam pelajaran-pelajaran
yang lepas. Bergantung kepada masa yang ada, permainan satu atau dua lagu
8  TEKNIK LATIHAN PANCARAGAM Zaharul Lailiddin
Saidon

yang pernah dipelajari akan menyeronokkan ahli pancaragam dan meredakan


rasa ketengangan yang mungkin dialami sepanjang mempelajari lagu baru.

Pertama, langkah ini merupa satu bentuk aktiviti pengukuhan kepada perkara
yang telah dipelajari dalam pelajaran lepas. Kedua, ianya dapat meningkatkan
keyakinan pelajar di samping memotivasikan mereka untuk terus berlatih
dengan lebih bersungguh-sungguh bagi membolehkan mereka memainkan lagu
yang baru dipelajari dengan lebih baik lagi.

JADUAL LATIHAN

Jadual sesi latihan yang mengandungi aktiviti-aktiviti seperti yang diterangkan


di atas boleh dilaksanakan seperti yang dicadangkan oleh Anthony Chew (2001:
304) seperti berikut:

1500 Commence warm-up


1510 General Tuning
1520Technical exercises and choral training
1550Break
1600Review familiar new work or march
1620 Detailed study on new work: outline goal for this piece for the day
1650 Break
1700Detailed study of second new work: outline goal for this piece for the
day
1730 Sight read new work
1740 Review current repertoire
1750 Administrative announcements
1800 Dismiss

PENUTUP
Sistem dan teknik latihan yang berkesan merupakan nadi kepada kualiti
persembahan sesebuah pancaragam. Sistem dan teknik latihan yang berkesan
hanya boleh dicapai melalui perancangan yang sistematik, menyeluruh dan teliti
Zaharul Lailiddin Saidon TEKNIK LATIHAN PANCARAGAM  9

dengan mengambilkira kira pelbagai faktor sekeliling yang berkaitan secara


langsung mahupun tidak langsung dengan pancaragam.

RUJUKAN

Anthony Chew dalam Gale, Bruce (2001). The Band Director’s Handbook: A Guide
for College & Secondary School Music Directors Southeast Asia. London: Asean
Academic Press Limited.

Bolinger, Donald E. (1979). Band Directors Complete Handbook. New York: Parer
Publishing Company.

Fraedrich, Eileen (1997). Art of Elementary Band Directing. Florida: Meredith Music
Publication.

Gale, Bruce (2001). The Band Director’s Handbook: A Guide for College & Secondary
School Music Directors Southeast Asia. London: Asean Academic Press Limited.

Lisk, S. Edward (1991). The Creative Director: Alternative Rehearsal Techniques, third
edition. Florida: Meredith Music Publication.

Wayne, Bailey (2003). The Complete Marching Band Resource Manual: Techniques
and Materials for Teaching, Drill Design, and Music Arranging. Philadelphia:
Pennsylvania Press.

Anda mungkin juga menyukai