PIDARTA BAHASA BALI 1.

Bapak Walikota pinaka murdaning jagat Denpasar kesarengin antuk para manggala lan para atiti utawi uleman sane dahat wangiang titiang. Sadurung titiang ngelanturang atur, pinih riin titiang ngaturang antuk panganjali, “Om Swastyastu” Kaping ajeng titiang ngaturang suksmaning manah duaning Bapak Walikota, para manggala lan para atiti utawi uleman sampun prasida rawuh ring genah titiang manut swalapatra sane sampun kaatur. Titiang sinalih tunggil saking kaluarga mapeteges malih wantah rahina sane mangkin kalaksanayang upacara manusa yadnya minakadi upacara pawiwahan lan upacara mepandes. Duaning asapunika meled pisan manah titiang majeng ring bp Walikota mangde prasida mapaica piteket-piteket lan pewarih-warih lan pangestu mangda upacara memargi antar labda karya tur sidaning don. Acara selanturnyane pacang lincapang titiang malih antuk mesanekan ajebos. Duaning asapunika titiang sakeluarga pacing ngaturang boga amatra pamekas ring Bp Walikota kasarengin antuk para uleman makesami Malih ajebos disampuni wusan ngerayunan makecihna upcara sampun puput. Kaping untat nenten lali titiang ngelungsur gengrana sinampura yening wenten atur lan penyanggra titiang sane iwang tur san nenten manut ring angga Wantah asapunika sane prasida aturang titiang, maka penyineb atur, titiang ngaturang pramasanthi, “Om Shanti Shanti Shanti Om” Jadi itu sedikit pidato atau sambutan bahasa bali alus yang sangat sederhana, kenapa karena menyampaikan inti-intinya saja. kalo kepanjangan nanti tamunya capek dengernya. udah siang. hehe. Klungkung Semarapura; Kirang Langkung Nunas Ampura. Suksma

2.

Om Swastiastu,

ibu guru lan timpal-timpal sinamian. Ngrajegang Bahasa Bali Majeng ring bapak. Om Swastiastu Ida dane sareng sami sane wangiang titiang. Mangguing murdan pidarta sane aturan titiang wantah “Ngrajegang Bahasa Bali” malarapan asapunika majanten atur titiang wenten sane nenten menggah ring kayun. ngiring iraga utamane para truna-trunine sareng sami ngange basa Bali utawi basa Indonesia sane becik lan manut ring awig-awing sane wenten. Antuk nyineb pidartane puniki antuk ngucapang parama santih. . nanging para truna-trunine mangkin sayan ninggalin budaya nulis surat lan truna-trunine lali ring tata cara ngewacen utawi mawicara sane becik. Ring penelitian sane munggah ring majalah Horizon 2005. pinih riin ngiring ngastiti bakti majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Santukan punika.” Ring paindikane puniki pacang kalaksanayang pacentokan ngewacen puisi. Ainggih asapunika indik pidarta titiange. wau 20%. pidarta. irage sareng sami prasida kacunduk ring galahe mangkin. santukan antuk kertha wara nugraha Ida. Tepengan puniki ngriinin titiang nunas geng sinapura. Lan kakapah antuk kakalih kategori minakadi kategori A sane katujon antuk sisya SMP (SLTP) lan kategori B sane katujon antuk sisya SMA (SLTA). 3. Tetujon paindikane inggih punika ngewaliyang semangat para truna-trunine mangdane ngangge basa bali sane becik. Suksma antuk galah sane sampun kapaica antuk titiang minakada panitia ring paindikane ring Hari Aksara Internasional pinanggal 8 September puniki. Ring zaman globalisasi sekadi mangkin. puisi miwah sane lianan. para sisya saking sekolah lianan lan para semeton sane banget suksmayang titiang. titiang nunas restu ring para ida dane sareng sami mangdane acarane puniki prasida memargi becik. IPTEK lan ilmu pengetahuanne sami sampun sayan ngemajuang. lan makarya karya sastra sekadi satua bawak. ida sane iring titiang prasida ngamangguhang karahajengan majalaran pengastungkara pengayu bagia. Pacentokanne puniki kakapah dados kalih basa minakadi basa bali lan basa Indonesia. riantukan galahe sane becik puniki prasida kapica ring padewekan titiang. Puniki nyihnayang ring tahun ke tahun sisyane ngangge basa Bali lan basa Indonesia sane patut sayan ical. mogi-mogi sangkanin sih lan asung wara nugrahan ida. Sadurung titing matur amatra. para sisya SMU sane uning lan becik ring sastra. Titiang nunas geng rena sinampura antuk keiwangan titiange sane tan manut ring ati soang-soang.Sane wangian titiang Bapak Ibu guru miwah undangan sareng sami. Ring galahe mangkin titiang pacang ngaturang pidarta indik “Pengembangan Aksara lan Sastra Truna-Trunine ring Zamane Mangkin. Ngiring ngaturang suksmaning manah ring Ida Parama Wisesa. Bapak/Ibu guru sane wangiang titiang.

utsaha sane mabuat pikenohipun sajeroning ngwerdiang kalih nglimbakang basa miwah sastra Baline. gemah ripah loh jinawi. SMK miwa ring perguruan tinggi. ngwerdiang seni budaya druene. Mungging sastra kawi punika sampun kapastika prasida sakadi pangancan sejeroning ngwangun jagat Indonesia ngamangguhang sekadi tetujoan jagat kerta raharja gemah ripah loh jinawi. Inggih puputang titiang antuk parama santi. dadia . mangda sayan lami. basa miwah sastra Bali punika kalimbakang minakdinnya sajeroning kulawarga. Ida dane sane baktinin titiang. . plajahan basa Baline sampun ngranjing ring kurikulum sekolah SD. pemekas ngelimbakang. Santih. sayan asri. Santih. wenten kekalih pemarga sane kaanggen ngawaling basa kalih sastra kawi druene. pasantian-pasantian miwah sane lian-lianan. desa. malarapan antuk galahe sane becik sakadi mangkin. kamanah antuk titiang. sapunapi antuk minabdabin ring sejeroning nglimbakng ngwerdiang basa kalih sastra Kawi Bali punika. Ring sejeroning pendidikan formal. cutet atur titiang. banjar. mangda mikayun saha prasida kapanggih sakadi pengaptine nglimbakang basa lan sastra Bali miwah Kawi sawewengkoning jagat Bali puniki. miara kebecikan utawi kaasrian jagat Baline. SMA. Inggih amunika prasida antuk titiang nyantenang. Mungguing sastra Kawi punika sampun kapastika prasida sakadi pengancan sajeroning ngawangun jagat Indonesia ngamangguhang sakadi tetujon jagat kerta rahrja.Ida dane sareng sami. Ida dane sane baktiang titinag. ngiring mangkin sareng sami mautsaha tunggilang kayune ring sejeroning ngwerdiang ping kalih nglimbakang basa lan sastra Bali miwah Kawi druene. mangda wenten kanggen nuntun raga ring sajeroning kauripan. Om Santih. Punika nyihayang utsaha sane becik. Majalaran asapunikamawantiwanti titiang nunas geng rena sinampura. titiang banget mapinunas majeng ring timpal-timpal sinamian. Inggih ida dane sane banget baktinin titiang. Raris sane mangkin. sayan nudut kayun. manawi akeh kirangipun. sapunapi antuk minabdabin ring sejeroning ngelimbakang ngwerdiang basa kalih sastra Kawi Bali punika. Inggih. Mungguing ring pendidikan informal. inggih punika sane kawastanin pendidikan formal lan pendidikan informal. Om. SMP. kandugi prasida kapanggih daging-daging sane kasurat ring sajeroning palambang-palambang itihasa. minakadi ring Fakultas Sastra miwah ring STKIP Agama Hindu. i raga sami patut ngemban. Duaning asapunika. Raris sane mangkin wenten pitaken. ring sajeroning sekaa trunatruni. purana makaluripun. sayan becik. santukan sangkaning kanambetan kawimudan titiang kalintang.

Para Guru-guru sane wangiang titiang." Inggih nawegang ring Bapak Kepala Sekolah Para Dewab Guru sinamian Para pegawai sane baktinin titiang Miwah para sameton sane wangiang titiang Titiang ngaturang suksma ping banget majeng ring sameton titiang kelas 3 sane sampun sering ngicenin piteket-piteket sane becik tur manut sekadi ajaran sekolahan iriki. . yan wenten keiwangan titiang sane sampun lintang mangda ledang ngampurayang. Santih. Dumogi prasida maguna ring sameton miwah ring jero soang-soang. tur mogi-mogi ja para sameton titiang kelas 3 sareng sami nemu rahayu mrasidayang ngelanturang ke Perguruan Tinggi utawi sane sederajatnyane. PERPISAHAN KELAS 3 "Om Swastyastu. Ngwangun Pariwisata Kapikukuhang Antuk Tri Hita Karana "Om Swastiastu" Bapak Kepala Sekolah sane wangiang titiang. rereh kaweruhan sane marupaketerampilan angge pangupa jiwa.4. "Om. mogi-mogi ja lantang urip mangda prasida malih katemu ring kawekasan tur ngeledangin ngicenin pamargi malarapan antuk kawisesan Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Pinaka panyineb atur. Dumogi siswa kelas 3 sane sampun lulus ngamolihang kerahajengan sareng sami. Sane nenten mresidayang ngelanturang ke Perhuruan Tinggi sampunang sungsut ring pakayunan utawi sedih. Santih. Titiang lan timpaltimpal saking kelas 1 tan lali nunas geng sinampura mantuka ring siswa kelas 3 sareng sami sane lulus. Inggih wantah asapunika sane prasida aturin titiang. tan lali titiang ngaturang parama shanti. yening sampun merasa jangkep ngererh keterampilan tur mresidayang nincepang kawikanan janten sampun nika sane pinih becik nglanturang ngerereh pangupa jiwa selanturnyane. Santih Om" 5.

Ring sabilang kabupaten muah kota. Sakadi sampun kauningan kepariwisataan ring Bali sampun mawiwit saking riin daweg pemerintahan Welanda. listrik genah malajah marupa sekolah. sami pada uning rumasa ring kawentenan kauripane pamekas iriki ring Bali sayan sukerta. sampun kapastikayang indik obyek wisata muah kawasan pariwisata punika. wentwn sane becik taler wenten sane kaon. Ida dane sareng sami sayukti pisan sekadi mangkin. malancaran nyegara gunung. Lian ring punika. ngamargiang panca yadnya manut agama Hindu. sangkaning pidabdab duene sareng sami sane marupa wewangunan sekala molihing don. Santukan malarapan antuk kenengkeneng punika. Indike punika pastika akeh pikenoh lan puaran ipun. ngastiti mangdawaras. Panglibakan pawangunan pariwisata ring Bali sampub kalintang jimbar. seger pinaka bekel nglaksanayang swadarmane. Punika awinan Bali punika dadis tatujon wisata sane sampun kaloktah ring dura negara. nincapang pikolih marupa artha. makeh pisan tanah carik lan pabianan magentos dados sarana wisata. nonton unen-unenan muah ilen-ilan. Pidabdabe pacing kalanturang sakadi ngwangun hotel sane ageng. . Puara sane becik inngih punika ngruak genah makarya sane prasida ngirangin pangangguran. Sakadi kauningan para wisatawan punika rauh ka Bali gumanti maliang-liang. ngulati nitenin mangda keneng-keneng masemeton. Inggih punika kasidan mapikolih. karya sane abot dados angan. taler mapikolih ring utsaha nyujur karahayuan jagat.Lan Stap Pegawe miwah Para Siswa sami sane kusumayang lan tresnasihin titing. Ritatkala nglimbakang wewangunan pariwisata punika manut dudonan pangrencana. ngwerdiang tur madabdaban sahana seni lan budaya Bali. pasar swalayan. Ipun taler meled uning tur nyingak asliaban indik tatakrama upakara saking embas kantos seda. lan paribhoga sami sampun sapatuta. rumasat sampun ngebek. Duk warsa 1935. Punika sami silih sinunggil sangkaning pNGLIMBk wewangunan pariwisata sane mapikilih. Sarana makadi margi. sane kantun rajeg kantos mangki. nglila ulangun. matumbasan barang-barang kesenian anggen ipun temon-temon. pasar seni muah sane lianan. Manut pangrencana panglimbakan punika boya mandeg rauh irika. “Pulau Dewata”. sampun wenten kadi babuatane. tur katampa antuk kaasrian gumi Bali punika. bale banjar. akeh para jana banjar utaminipun para daha truna maparisolah sane tan manut ring budaya utawi jati ragan wangsa. Sejeroning malancaran nglanglang ulangan janten makueh sane buatang ipun mangda pamargine wiakti nglangunin dewek ipun. Satata ngulati. ngwentenang genah makaryamautsahanincapang kawikanan. makrama desa. muah sane siosan. lapangan golf. Puaran sane kaon. pangarganbarang dados mael. Punika cihna tetamian kepariwisataan ring Bali. kenengkeneng briak-briuk makrama banjar. Akeh jejuluk sane kapicayang sakadi : “Pulau Seribu Pura”. sane ngawinang wedesa ued magingsir saking genah ipun. ring Denpasar kawangun Bali hotel. Mungguing bhoga. pasar. ngwangun wantilan genah nyolahang unen-unen muah ilen-ilen. Sane prasida nginggilan Bali punika tanwenten seos ring kautaman kebudayaan Baline sane rumaket ring agama Hindu.upabhoga. nglinggahin margi muah makarya sane anyar.

punika taler para mahadiaksa lan para pamiarsa sane dahat suksemayang titiang. asapunika atur titiang ngindikang menakadi Ngrajegang Ksusilan. Indik palemahan. anggah ungguhin basa. seakeh-akeh ne yan nenten wenten tatujone sinah nirguna punika. ring galahe puniki titiang nyadia ngaturang pidarta bahasa bali sane mamurda "Rasa Bela Marep Wangsa Lan Negara". lan Palemahan. yan iraga malaksana. "Om Shanti. Jaga paripurna sami sangkaning para yowanane pamekas. "Om Swastiastu" Pinih riin mantuka ring para sujana sami. Mungguing atur uning titiang punika nenten sios wantah mapiranti nudut kayun iraga sami ritatkala nyikiang pikayun wirang ring sapari indik urip maduluran antuk swadarmaning soang-soang. make kirang langkung lan manawi wenten tan manut ring arsa. Galahe puniki utama pisan yan manahang titiang ring marep yowana sami. Napi mawinan asapunika? Seantukan panegaran iragane sane kadasarin antuk Pancasila lan UUD 1945. Mogi-mogi rasabakti. Nyarca indik pidabdab. janten wenten karang suwung. yadiastun amunapi ja alite jaga mapikenoh. karang palemahan sane katandurin antuk wit-wit taru sane mapikenoh sajeroning kahuripan. wong Bali sane neunang tur ngraksa pariwisata mangda sareng ngawerdiang.Pawongan. kebudayaan lan kesenian Baline kapungkur wekas sayan becik. . Shanti Om" 6. Parhyangan punika genah suci umat Hindu mangda janten-janten kasuciang olih pngepon pariwisatane. Inggih ida dane sareng sami sane wangiang titiang. cottage. Sakewaten titiang nguningayang I wawu wantah akidik pinaka jalaran anggen pinget gumantingulati pamargi sane becik taler anggen pidabdab. mustikanipun ring para yowana sareng sami. Shanti. Wewangunan kasidan magda kaanutang ring sejeroning pidabdab lan pangrencana sane sampun kasungkemin olih para jana Baline. Pawongan. saha pirantin ipun. titiang nunas geng rena sinampura. anggen nincapang wewangunan pariwisata. Ida dane sareng sami. desa lan negara sayan-sayan nincap Bapak Kepala Sekolah. Mangda nenten sami kagentosin antuk wewangunan beton. sareng midabdab sahanan genah utawi tetujon wisatene mangda asri pamekas taler ring budaya Baline. yan saihang ring iraga mapikayun. Pinaka pingintat atur titiang antuk parama shanti. Ring galahe sane becik puniki titiang rumasa garjita ring manah riantukan prasida kacunduk saha saduajeng ring ida dane sareng sami ritatkala nyanggra kawentenan pakibeh jagate kadi mangkin. sutindih paramabela ring wangsa . pikenh lan puaran wewangunan parwisata : tetojon lan genah wisata ring Bali wiakti makueh pisan babutan lanparantinyane. inggih punika : Parhyangan. Guru-guru. sekadi unjuk lungsur.mangda kapikukuhan antuk Tri Hita Karana : tetiga pidabdab sane prasida ngametuang tatiga karahayuan jagat. nenten cemer tur nenten sayan rusak. Stap Pegawe miwah Siswa sareng sami sane tresnasehin titing. hotel. sajeroning peraturan daerahlan awig-awig desa adapt.

medfasar antuk Dharma utama punika taler yan iraga sakita karep. punika wantah yadnya sane pinih utama. Mapan sastra kebaos "Suluh Ikang Praba". Luwir Sekar Ing Sami Abang Murub. iwang punika capuh. Para semeton ida dane sareng sami. Tan Ateja Wedana Makucem. awor sakadi amerta kalawan wisya. sinah jagat nusantara puniki prasida ngamolihang kawijayan. Ida dane sinamian. tur maning ten dados lipia. Inggih para yowana sareng sami elingang kayune mangkin mangda sampunang iraga malih keni panca baya sekadi duk warsa 1965. Nanging yan jaya ring payudan. paras paros sarpanaya ring pasemetonan. kukuhang laksanayang tetamian leluhur puniki. "Sang Sura Mrihayadnya Ring Semara. Selantur ipun daweg 17 Agustus 1945 para sujana ring Indonesia sane kapucukin antuk Ir. wewengkon jagat Indonesia puniki sane kawangun olih makudang-kudang pulau saking Sabang ngantos Merauke yan jagi nyungkemin indik keekan mangda prasida masikian rikala ngemban kemahardikaan. Mahyunikang Parangmuka". Awinan sajeroning sejarah sampun mabukti. tur gilik seguluk. wantah yadnya sane pinih utama. ngemargiang pikayun tan bina sekadi kaca belah benyah tan pawenangan. Ida dane para semeton sami. Yowana. 73 warsa sane sampun lintang. wantah pekaryan sane kalintang meweh pisan nanging yan sampun iraga pangaptine sareng sami masikian. sakantun anom patut teleb melajahang raga majalaran antuk melajahin tali pangiket sane mawasta agama.Ida dane sinamian." Punika mawinan. Ida dane sareng sami indayang elingang ring kakawin Beratha Yudha wenten kaucap asapuniki. prasida nyuluhin tur nuntun ngulati margi rahayu. sampun ngucapang sumpah jaga ngukuhang keraketan iraga wangsa Indonesia. Rupawan. sane kaiket antuk Bhineka Tunggal Ika. nilai kaekan punika nenten ja tedun saking langite. yan urip tan medasar sastra. Punika masuksme yan iraga padem ring payudan ritatkala melanin negara. Kula Wisala. Den Ika Tan Pa Sastra. Ngiring dagingin negaran iragane sareng sami. ngiring. nika pinaka bukti sane pinih . yadiastun ngemasin padem. pinih ajeng ring para yowanane sami. anggen ngawangun negara iragane! Riantukan wantah para yowanane sane pinih waspada ring kawentenanne punika. yan lipia sinah jagi ngawinang rusak negaran iragane. Soekarno lan Moh. yan dados antuk titiang ngiring silih asihe makrama utamayang. Hatta prasida ngawerdiang kamahardikaan wangsa Indonesia. Tika Padahana. iraga prasida nguasayang jagat. mangda nenten keraketan punika sekadi kemaon. Tan Hana Wangin Ika. para yowanane ring Indonesia. nanging patut iraga yowana ne ring Indonesia ngayunin maduluran antuk parilaksana sane becik mangda negaran iragane tetep ajeg tur dirgayusa. makacihna lan titi bukti iraga sampun prasida ngawangun jagat Indonesiane mangda mrasidayang ngamolihang Negara Kertagama. antuk satya mabela pati ngeresepang pitutur-pitutur teleb ring widia guna riantukan widia guna punika marupa sastra mautama. sinah tan sida nibenin becik lan kaon. Ring niti sastra wenten kaucap : "Hemani Sang Mamukti Dumadi Tika Tan Hana Guna.

Sadurung titiang mapamit lugrayane titiang ngaturang paramashanti. tan lali titiang nglungsur gung rena pangampura. Shantih. ritatkala ngemban jagat Indonesia mangda kawentenanne punika nenten ngawinang kedurmalan malih. Shantih Om .(*bb/pdb) "Om Shantih.utama anggen gegambelan. Inggih wantah asapunika katur antuk titiang. manawi wenten kirang antuk titiang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful