Anda di halaman 1dari 21

LAMPIRAN A

PELAN TINDAKAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL TAHUN 2013 KEMBALI KEPADA YANG ASAS : PEMIMPIN INSTRUKSIONAL, GURU MENGAJAR DAN MURID BELAJAR

PELAN TINDAKAN
MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL
Kembali Kepada Yang Asas
P Pe em miim mp piin n IIn ns st tr ru uk ks siio on na all,, G Gu ur ru uM Me en ng ga ajja ar rd da an nM Mu ur riid dB Be ella ajja ar r

MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL

KEMBALI KEPADA YANG ASAS :


PEMIMPIN INSTRUKSIONAL, GURU MENGAJAR DAN MURID BELAJAR

Kementerian Pelajaran Malaysia


2013

PELAN TINDAKAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL TAHUN 2013 KEMBALI PADA YANG ASAL : PEMIMPIN INSTRUKSIONAL, GURU MENGAJAR, MURID BELAJAR

TAJUK OBJEKTIF

: Pentadbiran/ Pengurusan Sekolah. : 1. 2. 3. Mengenalpasti kaedah pembinaan jadual waktu yang sesuai. Memastikan semua kelas sentiasa ada guru dan PdP dilaksanakan dengan berkesan. Memastikan pelaksanaan kokurikulum di sekolah mematuhi ketetapan Kementerian Pelajaran Malaysia. 4. Meminimum kekerapan guru keluar meninggalkan bilik darjah (PdP). 5. Memastikan murid dapat ditaksir berdasarkan Dokumen Standard Prestasi. 6. Memastikan pelaksanaan LDP secara school based bagi melindungi masa instruksional di sekolah PELAN TINDAKAN CADANGAN IMPAK ISU SETERUSNYA PENYELESAIAN Melaksanakan pengagihan waktu PdP mengikut pekeliling dan buku panduan sedia ada. Pengagihan waktu mata pelajaran perlu seimbang antara guru dan ada waktu senggang antara waktu PdP. Jadual waktu penggunaan bilik-bilik khas dibuat dengan teliti Guru dapat membuat persediaan sepenuhnya dan masuk awal untuk kelas seterusnya Dapat mengelakkan pembaziran masa bagi guru dan murid untuk bergerak dari satu lokasi ke satu lokasi yang lain. Pengajaran guru lebih berkesan. Guru berada di sekolah tetapi lewat/tidak masuk kelas. Guru masuk ke kelas tetapi tidak menjalankan PdP berkesan. Guru ganti kurang berkesan menjalankan PdP. Sebahagian guru tidak menyediakan/ minima(ala kadar) bahan PdP murid kepada guru ganti. Memantapkan Penyediaan Jadual Waktu/Jadual Ganti.

FOKUS Penyediaan Jadual Waktu Penyediaan Jadual Guru Ganti Aplikasi Anjakan 6 :
Mengupaya JPN, PPD, dan Sekolah Untuk Menyediakan Penyelesaian Khusus Berasaskan Keperluan Meningkatkan autonomi pengurusan.

Profil guru. Rekod guru ganti. Lelong waktu/jadual anjal/sistem set. Bilik transit/khas. Kelas gabung.

PELAN TINDAKAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL TAHUN 2013 KEMBALI PADA YANG ASAL : PEMIMPIN INSTRUKSIONAL, GURU MENGAJAR, MURID BELAJAR

3
CADANGAN PENYELESAIAN Subjek & tahun/tingkatan setara. Taklimat/bengkel pengurusan jadual waktu. Penandaarasan amalan terbaik jadual waktu/jadual ganti. Lesson Study.

FOKUS

PELAN TINDAKAN SETERUSNYA Menyediakan jadual guru ganti yang yang adil untuk semua guru dan berkesan

IMPAK Waktu pembelajaran murid tidak terjejas

ISU

PELAN TINDAKAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL TAHUN 2013 KEMBALI PADA YANG ASAL : PEMIMPIN INSTRUKSIONAL, GURU MENGAJAR, MURID BELAJAR

4
CADANGAN PENYELESAIAN Merancang takwim yang lengkap untuk semua aktiviti kokurikulum bagi melindungi masa intruksional. Pelaksanaan aktiviti kokurikulum hendaklah seiring/ mengambil kira kandungan kurikulum. Mengadakan kursus dan bengkel pelaksanaan aktiviti kokurikulm.

FOKUS Aktiviti kokurikulum dilaksanakan secara terancang dan sistematik di luar waktu PdP. Aktiviti kokurikulum di sekolah menjadi satu budaya.

PELAN TINDAKAN SETERUSNYA Membina dan mematuhi jadual aktiviti kokurikulum sekolah di luar waktu PdP. Membuat perancangan tahunan aktiviti kokurikulum.

IMPAK Masa yang diperuntukkan untuk aktiviti kokurikulum digunakan sepenuhnya dan melindungi masa intruksional.

ISU Aktiviti kokurikulum dilaksanakan pada masa PdP.

Aplikasi Anjakan 3 :
Melahirkan Rakyat Malaysia Dengan Penghayatan Nilai Memperkembangkan murid secara holistik dengan memberi lebih fokus kepada kokurikulum.

PELAN TINDAKAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL TAHUN 2013 KEMBALI PADA YANG ASAL : PEMIMPIN INSTRUKSIONAL, GURU MENGAJAR, MURID BELAJAR

5
CADANGAN PENYELESAIAN Mewajibkan semua guru terlibat dalam aktiviti kokurikulum. Pemantauan yang berkala dan sistematik.

FOKUS

PELAN TINDAKAN SETERUSNYA

IMPAK

ISU

PELAN TINDAKAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL TAHUN 2013 KEMBALI PADA YANG ASAL : PEMIMPIN INSTRUKSIONAL, GURU MENGAJAR, MURID BELAJAR

6
CADANGAN PENYELESAIAN Pementoran. Pemantauan di peringkat sekolah, PPD dan JPN.

FOKUS Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan seiring dengan PdP.

PELAN TINDAKAN SETERUSNYA Pengetua/Guru Besar dan guru mematuhi pelan pelaksanaan PBS. Pencerapan klinikal oleh pentadbir sekolah.

IMPAK Murid - kemahiran berfikir aras tinggi, seiring dengan pelaksanaan kurikulum baharu. PBS dapat dilaksanakan dengan berkesan.

ISU Pengasingan antara pentaksiran dengan PdP yang berlangsung.

Aplikasi Anjakan 1 :
Menyediakan Kesamarataan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti Bertaraf Antarabangsa Memastikan peperiksaan dan pentaksiran bertumpukan kepada kemahiran berfikir aras tinggi.

Aplikasi Anjakan 6 :
Mengupaya JPN, PPD dan Sekolah Untuk Meyediakan Penyelesaian Khusus Berasaskan Keperluan Mempercepatkan penambahbaikan prestasi sekolah melalui program yang sistematik.

PELAN TINDAKAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL TAHUN 2013 KEMBALI PADA YANG ASAL : PEMIMPIN INSTRUKSIONAL, GURU MENGAJAR, MURID BELAJAR

7
CADANGAN PENYELESAIAN Melaksanakan pengoperasian LDP secara School Based. Permohonan dan pelaporan kursus melalui sistem online (e-SPLG). Pemantauan LDP secara berkesan.

FOKUS Meningkatkan kualiti Pembelajaran Profesional Berterusan (CPD) mulai 2013, dengan lebih tumpuan ke atas keperluan individu dan latihan berasaskan sekolah.

PELAN TINDAKAN SETERUSNYA Kerjaya secara in-situ di sekolah. Kursus secara ePembelajaran di luar waktu sekolah.

IMPAK Guru berada di sekolah. PdP tidak terjejas. Peningkatan pengetahuan guru.

ISU Masa keberadaan guru di sekolah. PdP terjejas.

Aplikasi Anjakan 4 :
Tranformasi Keguruan Sebagai Profesion Pilihan Meningkatkan kualiti CPD dengan lebih tumpuan ke atas keperluan individu dan latihan berasskan sekolah.

PELAN TINDAKAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL TAHUN 2013 KEMBALI PADA YANG ASAL : PEMIMPIN INSTRUKSIONAL, GURU MENGAJAR, MURID BELAJAR

TAJUK OBJEKTIF

: Kepimpinan Instruksional : 1. 2. 3. 4. Meningkatkan potensi kepimpinan sekolah. Meningkatkan amalan kepimpinan instruksional di sekolah. Memastikan kualiti pengajaran dan pembelajaran (PdP) di dalam bilik darjah berkesan. Mengoptimumkan masa instruksional di dalam bilik darjah. PELAN TINDAKAN IMPAK ISU SETERUSNYA Latihan Kepimpinan Instruksional kepada pemimpin sekolah (Pengetua dan Pemimpin Pertengahan). Perkongsian amalan terbaik PdP. CPD untuk mempertingkatkan kualiti PdP guru. Membangun kompetensi guru dalam aspek pengetahuan, kemahiran dan sahsiah. Guru mengajar murid belajar. Membangunkan kepimpinan pengajaran berkesan. Guru yang mempunyai kemahiran tinggi dalam PdP. Budaya kepemimpinan pengajaran di sekolah. Latihan kurang berkesan. Pemimpin sekolah tidak dapat melestarikan amalan kepimpinan instruksional di sekolah. Guru kurang bersedia menerima perubahan.

FOKUS Membangun kapasiti Kepimpinan Instruksional (KI). Mempertingkatkan kualiti pengajaran guru. Mengurangkan gangguan instruksional.

CADANGAN PENYELESAIAN Membangunkan atau menggunakan Modul Latihan KI yang standard. Pemantauan pelaksanaan MMI di sekolah. Instrumen pemantauan. Latihan untuk memotivasi guru.

Aplikasi Anjakan 1 :
Menyediakan Kesamarataan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti Bertaraf Antarabangsa Meningkatkan pelaburan bagi sumber pengajaran kepada murid dengan keperluan khusus.

PELAN TINDAKAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL TAHUN 2013 KEMBALI PADA YANG ASAL : PEMIMPIN INSTRUKSIONAL, GURU MENGAJAR, MURID BELAJAR

9
CADANGAN PENYELESAIAN

FOKUS Aplikasi Anjakan 4 :


Tranformasi Keguruan Sebagai Profesion Pilihan Memastikan guru memberi fokus ke atas fungsi teras pengajaran.

PELAN TINDAKAN SETERUSNYA Mengenal pasti gangguan instruksional di sekolah

IMPAK

ISU

Aplikasi Anjakan 5 :
Memastikan Kepimpinan Berprestasi Tinggi Di Tempatkan Setiap Sekolah Memastikan penambahbaikan berlaku dalam pengoperasian sekolah, kurikulum dan kokurikulum, serta lebih akauntabiliti terhadap meningkatkan keberhasilan murid.

PELAN TINDAKAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL TAHUN 2013 KEMBALI PADA YANG ASAL : PEMIMPIN INSTRUKSIONAL, GURU MENGAJAR, MURID BELAJAR

10
CADANGAN PENYELESAIAN Kursus Kepimpinan Instruksional. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas yang berkaitan. Program Penandaarasan Program Immersion

FOKUS Kepimpinan Pengetua / Guru Besar yang berkualiti.

PELAN TINDAKAN SETERUSNYA Mewujudkan budaya kepimpinan yang fleksibel dan berkesan. Memperkasakan Jawatankuasa Kurikulum Sekolah (JKS) dan Pengurusan Panitia Sekolah. Membudayakan Kepimpinan Melalui Teladan. Amalkan SOP (Standard Operational Procedure)

IMPAK Pengurusan sekolah yang sistematik dan boleh diterima. Keberkesanan dalam melaksanakan pengurusan akademik di sekolah. Sikap hormat dan kagum atas kebolehan dan keterampilan pemimpin sekolah.

ISU Kelemahan dalam menterjemah elemen kepemimpinan dengan tepat. Melanggar arahan dan tidak akur akan surat pekeliling.

Aplikasi Anjakan 5 :
Memastikan Kepimpinan Berprestasi Tinggi Di Tempatkan Setiap Sekolah Memastikan penambahbaikan berlaku dalam pengoperasian sekolah dan kurikulum serta lebih akauntabiliti terhadap meningkatkan keberhasilan murid.

PELAN TINDAKAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL TAHUN 2013 KEMBALI PADA YANG ASAL : PEMIMPIN INSTRUKSIONAL, GURU MENGAJAR, MURID BELAJAR

11

TAJUK OBJEKTIF

: Keberkesanan Guru Mengajar : 1. 2. 3. FOKUS Mengoptimumkan masa instruksional di dalam bilik darjah dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran (PdP) dengan berkesan di dalam bilik darjah. Memastikan PdP berkesan berdasarkan teknologi dan inovasi. Meningkatkan kompetensi guru. PELAN TINDAKAN CADANGAN IMPAK ISU SETERUSNYA PENYELESAIAN Memantapkan rancangan dan persediaan PdP mengikut tahap murid. Melaksanakan PdP seperti dirancang dengan menerapkan elemen kreativiti dan inovasi. Penilaian berterusan dilaksanakan semasa PdP. Peningkatan kualiti instruksional dan keberhasilan pembelajaran murid. Pembudayaan kemahiran generik dalam PdP. Peningkatan kreativiti dan inovasi guru semasa PdP. PdP kurang berkesan: Pengabaian masa instruksional. Kurang kesediaan guru dan murid. PdP kurang menarik menyebabkan murid hilang tumpuan. Tiada kepelbagaian teknik PdP. Perkongsian amalan terbaik PdP. Mengamalkan team teaching/ collaborative teaching. Pendekatan Lesson Study. Membudayakan inovasi dan kreativiti. Mempelbagaikan kemahiran generik mengikut tahap murid. Memantapkan refleksi kendiri guru.

Memaksimumkan masa berkualiti semasa proses PdP berlangsung.

Aplikasi Anjakan 4 :
Tranformasi Keguruan Sebagai Profesion Pilihan Memastikan guru memberi fokus ke atas fungsi teras pengajaran.

Aplikasi Anjakan 7 :
Memanfaatkan ICT Bagi Meningkatkan Kualiti Pembelajaran Di Malaysia Menambahbaik pendekatan dan perkongsian amalan terbaik.

PELAN TINDAKAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL TAHUN 2013 KEMBALI PADA YANG ASAL : PEMIMPIN INSTRUKSIONAL, GURU MENGAJAR, MURID BELAJAR

12
CADANGAN PENYELESAIAN PLC LESSON STUDY LDP-School Based

FOKUS Inovasi dalam PdP Bahan bantu mengajar yang menarik dan berkesan

PELAN TINDAKAN SETERUSNYA Melaksanakan iTHINK Alatan berfikir dalam PdP Penggunaan ICT sebagai medium mengajar

IMPAK Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid Learning is fun Peningkatan kemahiran Guru Melahirkan murid dari LOTS ke HOTS

ISU Kemahiran murid berbeza, tahap keupayaan murid juga berbeza. Kesediaan menerima perubahan. guru

Aplikasi Anjakan 1 :
Menyediakan Kesamarataan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti Bertaraf Antarabangsa Meningkatkan pelaburan bagi sumber fizikal dan pengajaran kepada murid keperluan khusus.

Aplikasi Anjakan 6 :
Mengupaya JPN, PPD dan Sekolah Untuk Meyediakan Penyelesaian Khusus Berasaskan Keperluan Mempercepatkan penambahbaikan prestasi sekolah melalui program yang sistematik.

PELAN TINDAKAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL TAHUN 2013 KEMBALI PADA YANG ASAL : PEMIMPIN INSTRUKSIONAL, GURU MENGAJAR, MURID BELAJAR

13
CADANGAN PENYELESAIAN

FOKUS Aplikasi Anjakan 7 :


Memanfaatkan ICT Bagi Meningkatkan Kualiti Pembelajaran Di Malaysia Memanfaatkan penggunaan ICT untuk meningkatkan kapisiti dan pembelajaran lebih khusus

PELAN TINDAKAN SETERUSNYA

IMPAK

ISU

PELAN TINDAKAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL TAHUN 2013 KEMBALI PADA YANG ASAL : PEMIMPIN INSTRUKSIONAL, GURU MENGAJAR, MURID BELAJAR

14
CADANGAN PENYELESAIAN Kursus Kompetensi dan Kursus Pedogogi. Program Guru Muda / Program Pembangunan Guru Baharu (MentorMentee). Ujian Pengesanan Tahap Kompetensi Guru. Sistem pemantauan. Rekod guru bercuti / akan bercuti. Bimbingan Rakan Guru (pengajaran secara berpasangan).

FOKUS Kompetensi guru.

PELAN TINDAKAN SETERUSNYA Mempertingkatkan latihan keguruan untuk mencapai tahap kompetensi dan standard yang ditetapkan. Guru mengajar subjek mengikut opsyen.

IMPAK Keberkesanan sistem penyampaian. Pembelajaran yang memikat dan berkesan.

ISU Permasalahan Guru sakit berpanjangan, bersalin, cuti belajar. GSTT (SJK) / Guru Ganti / Guru Interim.

Aplikasi Anjakan 4 : Tranformasi Keguruan Sebagai Profesion Pilihan - kerjaya berasaskan kompetensi. - Memastikan guru memberi fokus ke atas fungsi teras pengajaran.

PELAN TINDAKAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL TAHUN 2013 KEMBALI PADA YANG ASAL : PEMIMPIN INSTRUKSIONAL, GURU MENGAJAR, MURID BELAJAR

15

TAJUK OBJEKTIF

: Murid Belajar : 1. Memastikan guru berada di sekolah dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran (PdP) dengan berkesan di dalam bilik darjah. 2. Memastikan guru berupaya membangun kemajuan murid mengikut potensi. 3. Meningkatkan keberhasilan murid. PELAN TINDAKAN SETERUSNYA Pemantauan status kehadiran guru Pencerapan PdP Menjalankan pemerhatian mengejut (MBWA) IMPAK Pengajaran dan pembelajaran berkesan Keberhasilan murid ISU
Faktor guru tidak hadir (rasmi) :

FOKUS Guru melaksanakan PdP dalam bilik darjah. Memantau aktiviti PdP kelas ganti

CADANGAN PENYELESAIAN Autoriti Modul pembelajaran Modul untuk guru ganti

Kursus Mesyuarat Kepegawaian sukan Jurulatih

Aplikasi Anjakan 1 :
Menyediakan Kesamarataan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti Bertaraf Antarabangsa Meningkatkan pelaburan bagi sumber pengajaran kepada murid dengan keperluan khusus.

Faktor guru tidak hadir (tidak rasmi)

Cuti bersalin Cuti sakit Cuti rehat

Tiada aasan / tanpa sebab

PELAN TINDAKAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL TAHUN 2013 KEMBALI PADA YANG ASAL : PEMIMPIN INSTRUKSIONAL, GURU MENGAJAR, MURID BELAJAR

16
CADANGAN PENYELESAIAN

FOKUS Aplikasi Anjakan 4 :


Tranformasi Keguruan Sebagai Profesion Pilihan Memastikan guru memberi fokus ke atas fungsi teras pengajaran.

PELAN TINDAKAN SETERUSNYA

IMPAK

ISU

Aplikasi Anjakan 7 :
Memanfaatkan ICT Bagi Meningkatkan Kualiti Pembelajaran Di Malaysia Memanfaatkan penggunaan ICT untuk meningkatkan kapisiti dan pembelajaran lebih khusus

Aplikasi Anjakan 10 :
Memaksimumkan Keberhasilan Murid Bagi Setiap Ringgit Mengaitkan setiap program kepada keberhasilan murid yang jelas.

PELAN TINDAKAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL TAHUN 2013 KEMBALI PADA YANG ASAL : PEMIMPIN INSTRUKSIONAL, GURU MENGAJAR, MURID BELAJAR

17
CADANGAN PENYELESAIAN Penekanan SIPartner dan SISC+ Bengkel pemantapan headcount Kemahiran Coaching and Mentoring

FOKUS Headcount

PELAN TINDAKAN SETERUSNYA Audit akademik Post Mortem Coaching and Mentoring

IMPAK Peningkatan GPMP dan GPS Peningkatan band sekolah

ISU Kemahiran menginterpretasi data headcount Kurang mahir dalam pengurusan headcount

Aplikasi Anjakan 5 :
Memastikan Kepimpinan Berprestasi Tinggi Di Tempatkan Setiap Sekolah Memastikan penambahbaikan berlaku dalam pengoperasian sekolah dan kurikulum serta lebih akauntabiliti terhadap meningkatkan keberhasilan murid.

Aplikasi Anjakan 6 :
Mengupaya JPN, PPD dan Sekolah Untuk Meyediakan Penyelesaian Khusus Berasaskan Keperluan Mempercepatkan penambahbaikan prestasi sekolah melalui program yang sistematik.

Aplikasi Anjakan 8 :
Mentranformasi Kebolehupayaan dan Kapasiti Penyampaian Kementerian Personel yang dapat menyokong sekolah.

PELAN TINDAKAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL TAHUN 2013 KEMBALI PADA YANG ASAL : PEMIMPIN INSTRUKSIONAL, GURU MENGAJAR, MURID BELAJAR

18
CADANGAN PENYELESAIAN

FOKUS Aplikasi Anjakan 9 :


Bekerjasama Dengan Ibu Bapa, Komuniti Dan Sektor Swasta Secara Meluas Akses atas talian kepada kemajuan anak di sekolah (SAPS).

PELAN TINDAKAN SETERUSNYA

IMPAK

ISU

Aplikasi Anjakan 10 :
Memaksimumkan Keberhasilan Murid Bagi Setiap Ringgit Mengaitkan setiap program kepada keberhasilan murid yang jelas.

Aplikasi Anjakan 11 :
Meningkatkan Ketelusan Untuk Akauntabiliti Awam Secara Langsung Laporan bagi kemajuan sasaran.

PELAN TINDAKAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL TAHUN 2013 KEMBALI PADA YANG ASAL : PEMIMPIN INSTRUKSIONAL, GURU MENGAJAR, MURID BELAJAR

19
CADANGAN PENYELESAIAN Stesen pembelajaran di setiap sekolah

FOKUS Membudayakan kesediaan murid untuk belajar

PELAN TINDAKAN SETERUSNYA Membudayakan Pembelajaran Akses Kendiri Self Acces Learning (SAL)

IMPAK Happy and happening school

ISU Pengajaran berpusatkan guru

Aplikasi Anjakan 1 :
Menyediakan Kesamarataan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti Bertaraf Antarabangsa Meningkatkan pelaburan bagi sumber pengajaran kepada murid dengan keperluan khusus.

Aplikasi Anjakan 6 :
Mengupaya JPN, PPD dan Sekolah Untuk Meyediakan Penyelesaian Khusus Berasaskan Keperluan Memastikan ada keperluan infrastruktur asas.

PELAN TINDAKAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL TAHUN 2013 KEMBALI PADA YANG ASAL : PEMIMPIN INSTRUKSIONAL, GURU MENGAJAR, MURID BELAJAR

20
CADANGAN PENYELESAIAN

FOKUS Kecemerlangan Murid

PELAN TINDAKAN SETERUSNYA Murid menguasai kemahiran asas membaca, menulis, dan mengira. Mengupayakan bakat dan potensi diri secara optimum. Pembelajaran di luar bilik darjah. ContohPenggunaan bilik-bilik khas / makmal / persekitaran sekolah. Guru Penyayang / Sekolah Penyayang.

IMPAK Kebolehan menguasai kemahiran asas dan peningkatan prestasi akademik. Memanfaatkan bakat dan potensi dalam kurikulum. Mengatasi masalah ponteng dan ketidakhadiran ke sekolah.

ISU

Aplikasi Anjakan 1 :
Menyediakan Kesamarataan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti Bertaraf Antarabangsa Meningkatkan pelaburan bagi sumber pengajaran kepada murid dengan keperluan khusus.

Memperkasakan dan Latar belakang meningkatkan sosioekonomi memberikan impak keberkesanan: yang berbezabeza dalam Program Nilam. kemajuan pendidikan. Data SAPS Keadaan fizikal sekolah yang berbeza-beza. Koakademik / Kelab dan Persatuan Naik taraf bilik-bilik khas dengan kemudahan dan kelengkapan PdP yang menarik. Pengiktirafan dan ganjaran atas potensi murid.

Aplikasi Anjakan 2 :
Memastikan Setiap Murid Profisien Dalam Bahasa Malaysia Dan Bahasa Inggeris Program LINUS

Aplikasi Anjakan 3 :
Melahirkan Rakyat Malaysia Dengan Penghayatan Nilai Memperkembangkan murid secara holistik dengan memberi lebih fokus kepada kokurikulum.

PELAN TINDAKAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL TAHUN 2013 KEMBALI PADA YANG ASAL : PEMIMPIN INSTRUKSIONAL, GURU MENGAJAR, MURID BELAJAR

21
CADANGAN PENYELESAIAN

FOKUS Aplikasi Anjakan 6 :


Mengupaya JPN, PPD dan Sekolah Untuk Meyediakan Penyelesaian Khusus Berasaskan Keperluan Memastikan ada keperluan infrastruktur asas.

PELAN TINDAKAN SETERUSNYA

IMPAK

ISU

Aplikasi Anjakan 9 :
Bekerjasama Dengan Ibu Bapa, Komuniti Dan Sektor Swasta Secara Meluas Akses atas talian kepada kemajuan anak di sekolah (SAPS).