Anda di halaman 1dari 19

HURAIAN SUKATAN PENDIDIKAN KHAS BERMASALAH PEMBELAJARAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN - Bidang Pengurusan Kehidupan - Bidang Akademik Berfungsi

- Bidang Kerohamian dan Nilai-Nilai Murni - Bidang Sosial, riadah dan Kreativiti BIDANG 1 : PENGURUSAN KEHIDUPAN - Komponen Pengurusan Diri - Komponen Kemahiran Manipulatif - Komponen Pengurusan Tingkahlaku - Komponen Kemahiran Hidup BIDANG 2: AKADEMIK BERFUNGSI Komponen Komponen Komponen Komponen Bahasa Melayu Matematik Bahasa Inggeris TMK BIDANG 3: KEROHANIAN DAN NILAINILAI MURNI - Komponen Pendidikan Agama Islam - Komponen Pendidikan Moral BIDANG 4: SOSIAL, RIADAH DAN KREATIVITI - Komponen PJ - Komponen Pendidikan Seni - Komponen Pendidikan Muzik, Gerakan Badan dan Drama - Komponen Pendidikan Sains,Sosial dan Alam Sekitar

KOMPONEN MATEMATIK

Skop Komponen ini memberi pendidikan matematik secara umum kepada semua murid bermasalah pembelajaran dan menegaskan penggunaan matematik di dalam situasi harian dan kerjaya. Ia memberikan asas matematik yang diperlukan untuk mempelajari mata pelajaran lain. Melalui aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan, komponen mi akan nienjadikan matematik suatu mata pelajaran yang menggembirakan, bermakna, mencabar dan berguna kepada murid-murid. Di samping itu, komponen ni diharap dapat menyediakan pengalaman pembelajaran rnatematik bagi murid-murid bermasalah pembelajaran untuk memperkembangkan kemahiran amali supaya dapat berdikari. Komponen mi meliputi dua aspek utama aitu: a. Matematik Asas b. Matematik Sosial Objektif Komponen Matematik membolehkan murid: 1. mengetahui dan memahami konsep nombor 2. menguasal dan mengaplikasikan kemahiran tambah, tolak, darab dan bahagi 3. mengenali bentuk-bentuk asas yang terdapat di dalam alam sekeliling serta ciricirinya 4. menguasai kemahiran penyelesaian masalah yang melibalkan operasi matematik 1

5. menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik dalarn pengurusan kehidupan seharian secara berkesan dan bertanggungjawab 6. menguasai kemahiran niengukur dan menggunakan alat-alat asas matematik 7. menguasai kemahiran penggunaan wang dalam kehidupan harian 8. mengetahui konsep masa dan waktu

Objektif
1. Pra nombor 1.1 menamakan objek

Kandungan
Klasifikasi objek melalui 1.1.1 bentuk, 1.1.2 saiz 1.1.3 warna

Cadangan Aktiviti P&P


a. M genal & mgecam objek dgn bhn-bhn konkrit i . bentuk segi empat, segi tiga, bulat. ii. saiz besar, kecil/ iii. warna asas iaitu merah, biru, kuning, hijau iv. warna-warna sekunder iaitu hujau, jingga, ungu, dll a.Mbuat perbandingan objek menggunakan i -pengelasan, padanan, pengasingan, pengumpulan Contoh: Mengumpul beberapa butang yang berlainan warna dan saiz ke dalam satu kurnpulan kernudian mengumpulkan warna dan saiz yang berbeza ke dlm kumpulan yg lain b. Membuat perbandingan objek- objek bhampiran .. luar /dlm bilik darjah a. Mengenal angka 0 [iingga 9. b. Menayangkan kad imbasan secara rawak, murid sebut a. Membilang objek satu-satu b. Membilang dalam gandaan-2, gandaan3 10 .(10,20,..... 90) c. Penekanan diberikan kepada Iangkauan genap & ganjil spt. 11,21,31,41.... & 54,64,74, 84 d. Menyuruh murid membilang nombor sambil menaiki tangsambil naik tanggga a. Mlengkapk rangkaian no. 1,2,_,_,_ 10,20, _,_,_, a. Menggunakan kad no. dan bahan-bahan konkrit b. Memadan benda maujud dgn kad no yg sama nilai a.. Menulis nombor 1 hingga 9. b. Menulis nombor dalarn perkataan c. Membimbing murid dlm kemahiran menulis

BBM/ Catatan
manik butang bahan-bahan konkrit seperti bahan-bahan manipulatif i. gambar

0 0 0 0 0 0
1.2 menentukan kumpulan objek Perbandingan objek < panjang/pendek> ,<besar/kecil>, <tinggilrendah>, < tebal/nipis>, ,berat/ ringan>, <banyak/sedikit> <sama banyak/tidak sama banyak> < kumpulan lebih/kurang>

ii. pengelasan mengikut bentuk, warna dan saiz. manik , butang sudu , bongkah, jaka, sida

2 Nombor bulat 2.1 menamakan nombor 2.2 membilang nombor

2.1.1 Nombor. 2.2.1 Bilang tertib menaik/ Menurun 2.2.2 Rangkaian nombor

menggunakan murid sebagal bahan perbandingan lelaki lebih daripada perempuan

kad imbasan bahan-bahan konkrit bilangan tetap sama tetapi susunan yang berbeza.

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

Objektif
2.3 menentukan nilai nombor 2.4 menulis nombor 2.5 menggunakan nombor

Kandungan
2.3.1 Nombor mempunyai kuantiti 2.3.2 Perbandingan nilai no. 2.4.1 Simbol nombor 2.5.1 Penulisan nombor dalam Perkataan 2.5.2 Nombor dlm kehidupan harlan 3.1.1 Penyatuan dua kumpulan 3.1.2 Penambahan dengan Membilang semua

Cadangan Aktiviti P&P


a.. Menulis nombor 1 hingga 9. b. Menulis nombor dalarn perkataan c. Membimbing murid dalam kemahiran menulis angka d. Teknik menulis angka dicadangka spt rajah di bawah 1 2 3

BBM/ Catatan
kad nombor/ bahanbahan konkrit arah pergerakan semasa menulis angka perlu ditekankan mulakan dengan urutan seperti 1, 7, 4, 5, 2, 3, 6, 9, 8, 0 papan angka berlubang/papan pasir plastesin model yang berkaitan bahan konkrit yang ada di dalam dan di luar kelas (seperti binatang, siput, guli)

4 7

5 8

6 9

3 Operasi tambah (

+)

3.1 menyatakan situasi Tambah dalam bahasa harian

e. Menekap di atas papan berlubang bentuk angka dan kertas pasir f. Membentuk angka dengan plastesin g. Menulis di udara, pasir/tanah, belakang badan kawan a. Melihat dan menyebut nombor pada bas, nombor pendaftaran kereta, nombor telefon, nombor alamat rumah sendiri a. Menyatukan dua kumpulan objek 1 2 3 Guru menyebut sebagai satu tambah dua sama dengan tiga a. Bercerita dengan menggunakan bahasa harian yang membawa maksud penambahan (seperti tambah lagi, masukkan lagi, jumlah, semua) i. guru meminta dua orang murid berdiri di depan kelas ii. murid diminta membilang bilangan murid tersebut iii. guru meminta 3 orang lagi ke haciapan dan myata tiga orang lagi masuk dalam kumpulan ini. Jadi, berapakah jumlah murid dalam kumpulan

mi? iv. murid diminta membilang jumlah murid tersebut v. guru mengulang aktiviti dengan objek yang lain a. Murid membilang objek dalam satu himpunan. Contoh: himpunan dua objek b. Murid menambah satu objek lagi kepada himpunan yg ada.

Objektif
3.2 Menambah sebarang dua nombor

Kandungan
3.2.1 Dalam lingkungan fakta Asas 3.2.2 Sebarang dua nombor a. tanpa mengumpul semula b. dengan rnengumpul semula

Cadangan Aktiviti P&P


a. Penambahan nombor satu digit dengan nombor satu digit hingga nombor enam digit dengan nombor enam digit . i. satu digit dengan satu digit ii dua digit dengan satu digit iii tiga digit dengan satu digit iv. empat digit den gan satu digit v. Lima digit dengan satu digit vi. enam digit dengan satu digit vii. satu digit dengan dua digit viii.dua digit derigan dua digit ix. tiga digit dengan dua digit x. empat digit dengan dua digit xi. lima digit dengan dua digit xii, enam digit dengan dua digit xiii.dan seterusnya enam digit dengan enam digit a. Mengenal simbol (+) dan ()

BBM/ Catatan
Nota: bilangan objek dalam himpunan tidak lebih daripada 9 Bahan-bahan konkrit / pembilang (batang 915 krim, butang dii.) Fakta asas tambah ada 100 seperti 0+0=0 0+1=1 0+2=2 9 9 = 18 Bahan-bahan konkritlpernbilang

3.3 menulis ayat matematik bagi operasi tambah 3.3.1 Pengenalan simbol (+) dan (=) 3.3.2 Ayat matematik bagi Operasi (+) a. Bentukayat Mt

a. Menulis ayat matematik bagi operasi tambah I. dalam bentuk ayat 1+1 =2 , 1+ 2 = 3 , .ii. dalam bentuk lazim 2 3 4 +3 +5 +3 5 8 7

2 + 4 =6

Gambar /carta yang membawa maksud penambahan. Kad simbol () dan (=) Kad operasi tambah dalam bentuk ayat

b. Bentuk lazim 3.4 melengkapkan ayat matematik bagi Operasi tambah 3.5 menyatakan secara spontan fakta asas tambah 3.4.1 Penekanan kepada operasi melengkapkan ayat matematik 3.5.1 Penambahan secara Spontan fakia asas a. Melengkapkan ayat matematik operasi tambah 2 + 3 =__ 2+ __ =5 ___+2=5 ____ + ____ =5 a. Menyatakan secara spontan fakta asas tambah Contoh: Tiga tambah berapa sama dengan tujuh7

dan bentuk lazini kad imbasan

Objektif
3.6 menarnbah sebarang tiga nombor

Kandungan
3.6.1 Sebarang tiga nombor a. tanpa mengumpul semula b. dengan mengumpul semula 3.7.1 Cerita daripada ayat Mt 3.7.2 Ayat mt daripada cerita

Cadangan Aktiviti P&P


a. Menambah sebarang tiga nombor b. Penambahan satu digit dengan satu digit hingga enarn digit dengan enam digit a. Membina cerita daripada ayat matematik Contoh 3+5=8 Saya ada ________ ekor kucing. Emak belikan lagi ______ ekor. Jumlah kucing saya ialah ______ ekor. a. Membina ayat matematik daripada cerita. Contob Saya ada 3 biji bola. Kakak berikan lagi 4 biji. Jumlah bola saya ialah 7 biji. 3+4=7 a. Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah Contoh: Pencapaian Murid

BBM/ Catatan
lembaran kerja yang disediakan mengikut tahap murid carta bergambar

3.7 membina cerita

3.8 menyelesaikan masalah harlan yg melibatkan operasi

(+)

Kad gambar

3.8.1 Masalah harian yang melibatkan cerita,

rajah dan jadual

Ali Abu Siti

Nota ayat selapis

4 Operasi tolak 4.1 menyatakan situasi tolak dalam bahasa harian

i) Abu dapat berapa bintang? ii) Siapakah rnendapat pencapaian yang tertinggi? b. Masalah harian yang rnelibatkan operasi tambab. Contoh Apakah jumlah antara hasil tambah 230 dengan 14? 4.1.1 Penolakan melalui Proses pengasingan dua kumpulan 4.1.1 Penolakan melalui proses Pengasingan dua kumpulan Lagu Sepuluh Budak Pintar / Sepuluh budak pntar, Main tepi jalan, / Satu kena Ianggar, / Tinggallah sembilan. Sembilan budak pintar, / Main tepi papan, Satu tidak sedar, / Tinggallah lapan sehingga selesai.

Objektif

Kandungan
4.1.2 Penolakan dengan mencari perbezaan

Cadangan Aktiviti P&P


a. Membuatpenolakan melalui proses mengasingkan dua kumpulan Contoh 5 2 = 3 b. Menolak dengan mencari perbezaan Contoh Ali Lina

BBM/ Catatan
kad operasi bahan-bahan konkrit


4.2 menolak sebarang dua nombor


4.2.1 Dlm Iingkungan fakia asas 4.2.2 Sebararig dua Berapakah bezanya antara pensel Au dengan Lina? a. Meriolak dalam lingkungan fakta asas Contoh: 91=8, 9 2 = 7 dan seterusnya

kad fakia asas

kad simbol

4.3 menulis ayat mt bagi operasi tolak

4.4 melengkapkan ayat matematik bagi operasi

nombo a. tanpa mengumpul semula. b. dengan mengumpul semula 4.3.1 Pengenalan simbol () dan (= ) 4.3.2 Ayat mt bagi operasi () a. bentuk ayat mt. b. bentuk lazim 4.4.1 Penekanan kepada Melengkapkan ayat mt Bagi operasi tolak 4.4.2 Songsangan fakta (+) 4.5.1 Sebarang tiga nombor

a. Menolak sebarang dua nombor i. tanpa mengumpul sem ula : 74=3, 51=4 ii. dengan mengumpul semula: 119=2, 156 = 4 b. Menulis ayat matematik bagi operasi tolak i. bentuk ayat maternatik: 53=2 ii. bentuk lazim 6 9 8 -4 -3 2 2 6 6 a. Mengenal simbol tolak (-) dan (=) Melengkapkan operasi tolak. Contoh 4-3 = ___ , 5 - __ = 2 , __- 3 = 4 , ____ = 3 Menolak sebarang tiga nornbor a. tanpa mengumpul semula : cth: 412 = 1 b. dengan mengumpul semula: cth: 1127 =2 a. Membina cerita daripada ayat matematik S 3 = 5 Saya ada ____ ekorayam. _____ ekor ayam saya sudah mati. Berapa ekor ayam saya yang masih hidup?

kad operasi tolak

kad symbol kad imbasan

4.5 menolak sebarang tiga Nombor 4.6 membina cerita

4.6.1 CerIta daripada ayat Matematik

Objektif

Kandungan
4.6.2 Ayat matematik drp cerita 4.7.1 Masalah harian

Cadangan Aktiviti P&P


a. Membina ayat matematlk daripada cerita. Contoh Au ada lima buah buku. Dua daripadanya dipinjam oleb Abu. Berapakah buku All yang tinggal?

BBM/ Catatan

4.7 menyelesaikan masalah

yg melibatkan operasi 5 Gabungan dua operasi 5.1 membina cerita 5. 2 menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan dua operasi

melibalkan literasi mudah, cerita, rajah atau jadual. 5.1.1 Pembinaan cerita drp ayat maternatik. 5.1.2 Pembinaan ayat matematik danipada cerita. 5.2.1 Operasi + dan dalam Iingkungan fakta asas. 5.2.2 Masalah harian yang melibatkan literasi mudah, cerita, rajah, grat atau jadual.

a. Menyelesaikan masalah harian yg melibatkan rajah & jadual ayat mateniatik a. Membina cerita daripada ayat matematik. Contoh 96+2=5 Siti ada sembilan biji gula-gula. Dia beri enam biji kepada adiknya. Kakak bagi Siti dua biji gula-gula lagi. Berapa bi gula gula ada pada Siti sekarang? Contoh: Graf palang menegak 3 komponen yang menunjukkan markah Ali, Siti dan Abu untuk 2 bulan. i. Berapakah rnarkah matematik yang diperolehi oleb Siti? ii. Berapakah perbezaan markah antara Siti dan Ali? iii. Berapakah jumlah markah yg diperolebi Abu utk 2 bulan? a. Menyatakanjumlah melalui proses tambah berulang 2+2+2+2=8 a. Mengenal pasti kumpulan dan ahli tiga kumpuan dua-dua Bahan konkrit gambar

6 Operasi darab 6.1 menyatakan operasi darab dlm bahasa harian

6.1.1 Pengertian darab dalam proses tarnbah berulang 6.1.2 Kenal pasti kumpulan dan ahli

a. Menghafal sifir 1 hingga 9 secara i. berirama ii. individu dan beramai-ramai iii. bertepuk tangan sambil memberi jawapan b. Menggunakan kad imbasan

10

Objektif
6.2 mendarab sebarang dua no. dalam Iingkungan fakta asas.

Kandungan
6.2.1 Sifir 1 hngga 9 6.2.2 Darab sebarang nombor dengan sifar

Cadangan Aktiviti P&P


a. Memperkenalkan simbol (x) b. Membilang dan menambah dalam kumpulan i. dua-dua ii. tiga-tiga hingga Ui. sembilan-sembilan 1 x 3 =3 2 X3 6 (bentuk lazim)

BBM/ Catatan
Bahan konkrit gambar carta bergambar. sifir 1 hingga 9. Kad imbasan. Nota 1 x sebarang norribor = nonibor itu juga O x sebarang nombor = sitar

6.3 Menulis ayat matematik bagi operasi darab

6.3.1 Pengenalan simbol (x) dan (=) 6.3.2 Ayat matematik bagi operasi X a. bentuk ayat matematik b. bentuk lazim 6.4.1 Lingkungan fakta asas

6.4 melengkapkan ayat matematik bagi operasi darab

a. Dalam Iingkungan fakta asas. 1 X3= _____, 3X __=6 ___ X ___ =6 a. Menyatakan fakta asas darab secara spontan cth: 1 X3=3 a. Cerita daripada ayat matematik 3 X 4 = 12 Ada 3 buah bakul. Dalam setiap bakul ada 4 biji Iimau. Berapakah jumlah hiji imau yg ada? a. Cerita Guru berikan 2 batang perisel kepada setiap rriuricl. Jika guru berkan pensel kepada 3 orang

sifir kad nombor carta kad nombor bahan konkrit kad gambar petikan cerita rajah kad nombor kad ayat matematik bahan konkrit

6.5.1 Fakta asas darab 6.5 menyatakan secara spontan fakta asas darab 6.6 membina cerita 6.6.2 Ayat matematik daripada cerita 6.6.1 Cerita daripada ayat matematik

6.7 menyelesaikan masalah yang meribatkan operas darab

6.7.1 Masalah harian yang melibatkan literasi mudah, cerita, rajah dan jadual

11

mund, kira jum!ah pensel yang diperolehinya? b. Literasi mudah Apakah hasil darab 30 dengan 8?

Objektif
7 Operasi baflagi 7.1 menyatakan operasi bahagi dalam bahasa harian

Kandungan
7.1.1Konsep bahagi a. pengumpulan b. pengongsian

Cadangan Aktiviti P&P


a. Bahagi dalam proses tolak berulang sama banyak

BBM/ Catatan

8222=2 b. Mengagih sekumpulan benda i. pengumpulan kad imbasan. fakta asas bahagi ada 360 sama ada berbaki atau tanpa baki

8 4=2


empat kumpulan dua-dua membahagi objek kepada kumpulan dan menyatakan bilangan kumpulan yang diperolehi ii. Pengongsian Membahagi sebilangan objek kepada kumpulan yang sama banyak. Contoh satu untuk aku dan saW untuk engkau (Cerita P. Ramlee) a. Dalam fakta asas Contoh: 8 2 = 4 , 4=2 9 3 = 3, 8

7.2 membahagi sebarang dua nombor dalarn Iinqkungan fakta asas 7.3 menulis ayat

7.2.1 Dalam Iingkungan fakta asas 7.3.1 Pengenalan simbol () dan (=) 7.3.2 Ayat matematik

a. Mengenal sirnbol () dan b. Menulis ayat rnatematik

12

matematik bagi operasi bahagi

bagi Operasi bahagi a. bentuk ayat matematik b. bentuk lazim 7.4.1 Dalam Iingkungan fakta Asas 7.5.1 Fakta asas bahagi

7.4 melengkapkan ayat mt bagi operasi bahagi 7.5 membahagi secara spontan

I. bentuk ayat Contoh 82=4 , 93 =3 , 82=4 ii. bentuk lazim Contoh 4 / 12 , 5 /20 a. Melengkapkan ayat matematik bagi operasi bahagi Contoh 3+3 = ___ , 6___ =2 ____+ 2=4, ___ + ___ = ___

Objektif
7.6 membina cerita

Kandungan
7.6.1 Cerita danipada ayat matematik

Cadangan Aktiviti P&P


a. Menjawab soalan-soalan operasi bahagi dan kadkad imbasan contoh: a. Membina cenita daripada ayat matematik Contoh: 8 4=2 All ada _____ biji bola. All hadiahkan kepada ____ orang murid. Setiap murid mendapat ______bi bola. b. Membina ayat matematik drp. certa yang diberi Contoh 12 orang murid berbaris dalam 4 barisan. Setiap barisan ada 3 orang niurid. a. Menyelesaikan masalah harian yang mehbatkan iterasi mudah, carta, rajab, jadual atau graf (graf palang) ___ + __ = __ Contoh: Dalam satu minggu perighuni asrama makan sebanyak 35 kali. Berapa katikah mereka makan dalam sehari?

BBM/ Catatan

7.6.2 Ayat matematik daripada cerita 7.7 menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi bahagi 7.7.1 Mas&ah harian yang mehbatkan literasi mudah, cerita, rajah, gambar, jadual atau

Wang syiling contoh

13

grat 8 Wang (graf palang) 8.1.1 Wang syiling 8.1.2 Wang kertas 8.2.1 Nilai wang syiling 8.2.2 Nilai wang kertas 8.2.3 Persamaan nilal wang 8.2.4 Persamaan nilai wang d dengan harga barang 8.1 mengenal mata wang Malaysia 8.2 menentukan nilai wang

35 + 7 = 5 a. Menamakan wang syiling Malaysia 1 sen RM 1 a. Menamakan wang kertas RM 1 RM 100 a. Menentukan nilai wang syiling Malaysia 1 sen hingga RM 1 a. Menentukan nilai wang kertas RM 1 hingga kM 100 a. Menentukan persamaan nilal wang a. Menentukan persamaan niIa wang dengan harga barang

atau wang mainan dan wang sebenar I sen hingga RM1

Objektif
8.3 menyelesaikan operasi tambah yang melibatkan wang

Kandungan
8.3.1 Operasi tambah yang melibatkan wang a. tanpa mengumpul semula b. dengan mengumpul seniula 8.4.1 Operasi tola k yang melibatkan Wang a. tanpa mengurnpul semula b. dengan mengurnpul semula. 8.5.1 Nombor 1 digit dengan sen 8.5.2 Nombor 1 digit dengan

Cadangan Aktiviti P&P


a. Menambah nilai wang dengan r mengumpul semula b. Menambah nllai wang tanpa mengumpul semula a. Menolak nilai wang tanpa mengurnpul semula b. Menolak nilai wang dengan mengumpLil semu(a a. Mendarab nombor 1 digit dengan s sen b. Mendarab riornbor I digit dgn ringgit hingga RMI00

BBM/ Catatan

Wang kertas contoh atau wang mainan dan wang sebenar RM1 hingga RM100 Barang kegunaan harian yang mudah diperolehi kad perkataan kad gambar kad perkataan kiad gambar Alat perakam. keda i mainan/stesen

8.4 rnenyelesaikan operasi tolak yg melibatkan wang 8.5 menyelesaikan operasi darab yg melibatkan wang

14

ringgit hingga RM I00 8.6.1 Pembahagian sen dengan nombor 1 digit 8.6.2 Pembahagian ringgit dengan nombor 1 digit hingga RM100 8.7.1 Cerita daripada ayat matematik 8.7.2 Ayat matematik daripada cerita 8.8.1 Masalah harian yang rnelibatkan nilal wang

9 Masa dan waktu 9.1 rnenamakan waktu dalam satu hari 9.2 menamakan hari dalam seminggu

a. Membahagi sen dengan nombor I digit a. Membahagi ringgit dengan nombor 1 digit hingga RMI00 a. Membina cerita daripada ayat matematik yang diberi a. Membina ayat inateriatik drp cerita yang diberi a. Menyelesaikan masalah harian yang melibalkan nilai wang hingga RM 100 a. Mengenal dan menyebut waktu dalam sehari : pagi, tengahani , petang, malam a. Menyesuaikan aktiviti harlan dengan waktu dalam sehari b. Membina jadual harian waktu cuti a. inenamakan han-han dalam seminggu Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu 7 hari dalam serninggu

rnatematik

gambar-garnbar yang menunjukkan waktu dalam sehari. Contoh pagi, tengahari, petang, malam, senja dan subuh gambar aktiviti kad perkataan nama-nama han kalendar bulan

9.1.1 Konsepwaktu dalam satu hari 9.1.2 Aktiviti harlan mengikut waktu 9.2.1 Hari dalam seminggu

Objektif

Kandungan
92.2 Aktiviti-aktiviti dalam seminggu

Cadangan Aktiviti P&P


a. Menyenaraikan aktiviti dalam seminggu a. Menyenaraikan aktiviti dalam

BBM/ Catatan
gambar-gambar aktiviti

9.3 menamakan bulan dalam

15

setahun

9.3.1 Bulan-bulan dlm setahun 9.3.2 Bilangan hari dlm sebulan 9.3.3 Bilangan minggu dalam sebulan

seminggu a. Menamakan bulan-bulan dalam setahun Januari hingga Disemben a. Menyatakan bilangan han dalam sebulan (28/29/30/31) a. Menyatakan bilangan minggu dalam setahun a. Menyatakan bilangan bulan dalam setahun

Kalendar bulanan (7 han dalam seminggu)

kalendar

9.4 merekodkan aktiviti dalam setahun

9.3.4 Bilangan bulan dalam setahun

9.4.1 Tarikh 9.4.2 Jenis peristiwa a. peristiwa khas b. peristiwa individu 9.5 menyatakan waktu dalam unit jam 9.5.1 Muka jam 9.5.2 Unit jam dan minit 9.5.3 Waktu dlm jam & minit 9.5.4 Tempoh masa dalam jam dan minit 9.6.1 Masalah harian

a. Menulis tarikh a. Merekodkan tarikh peristiwa tetap dalam negara. Contoh: Hari Kebangsaan. a. Merekodkan tarikh peristiwa individu dan sekolah dalam setahun. Contoh Hari lahir saya

Jam contoh dan jam sebenar

a. Mengenal muka jam a. Mengenal unit jam dan minit a. Menyatakan waktu dalam jam dan minit satu lam 60 minft. b. I minif = 60 saat. a. Menentukan tempoh masa dalam jam dan rninit Contoh

9.6 menyelesaikan masalah yang melibatkan tempoh masa

Objektif

Kandungan

Cadangan Aktiviti P&P

BBM/ Catatan
Jam contoh dan jam sebenar

16

Mula akhir (Gambar jam dinding yg menunjukkan 8.30 dan akhirnya 9.30 Berapa lamakah tempob masa yang ditunjukkan oleh jam di atas? a. Menyelesaikan masaah harian yang melibatkan tempoh dalam unit masa, hari, minggu, bula n & tahun a. Menamakan segi tiga, segi empat sama, segi enipat tepat, buatan dan bujur i. Melukis bentuk-bentuk yang dinamakan di atas a. Menamakan Icon, selinder, piramid dan kubus b. Melukis bentuk-bentuk yang dinamakan di atas a. Menyatakan ukuran panjang dlm unit dan metrik spt jengkal, siku, hasta, tapak dan Iangkah b. Menyatakan ukuran panjang dalam unit metrik seperti milimeter, sentimeter, meter dan km a. Menyatakan jarak yang berkaitan dengan kehidupan harian a. Mengenal alat penimbang. b. Mengenal unit gram dan kilogram. c. Menyalakan timbangan bagi sesuatu benda dalam gram dan kilogram.

10 Bentuk dan ruang 10.1 rnenamakan bentukbentuk dua matra 10.2 menamakan bentukbentuk tiga matra 10.1.1 Jenis bentuk dua matra 10.2.1 Jenis bentuk tiga matra

bahan-bahan realia gambar-gambar bentuk

(bentuk dua matra) (bentuk tiga matra) anggota badan pembaris, pita pengukur dan bahan yang hendak diukur

11 Ukuran panjang 11.1 menyatakan ukuran panjang 11.2 menyelesaikan masalah.

11.1.1 Ukuran panjang dlm unit relative & metrik 11.2.1 Ukuran dan jarak yang berkaitan dengan kehidupan harian 12.1.1 Gram dan kilogram. 12.2.1 Berat yang berkaftan dgn kehidupan harian.

papan tanda

12 Jisim 12.1 menyatakan berat dalam unit metrik. 12.2 menyelesai masaah.

Alat periimbang Barang yang hendak dftirnbang.

17

a. Menyatakan tirnbangan bagi benda yg berkaitan dengan kehidupan harian.

Objektif
13 Isipadu cecair 13.1 menyatakan isipadu dalam unit metrik. 13.2 menyelesai masalah

Kandungan
13.1.1 Mililiter dan liter, 13.2.1 Isipadu yang berkaitan dengan kehidupan harian.

Cadangan Aktiviti P&P


a. Mengenal baling pengukur isipadu cecair dalam unit mililiter dan liter. b. Mengenal unit mililiter dan liter. c. Menyatakan sukatan bagi cecair yang disukat dalam mililiter dan liter. a. Menyatakan isipadu cecair berkaitan dengan kehidupan harian. a. Mengenal komponen pecahan i. pengangka ii. penyebut b. Menamakan pecahan i. pecahan wajar ii. pecahan tak wajar iii. pecahan nombor bercampur C. Melorekkan pecahan yang dinamakan. d. Melukis pecahan yang dinamakan. a. Menyatakan pecahan yang berkaitan dengan kehidupan harian. b. Menyelesaikan masalah pecahan dalam kehidupan harian. a. Mengenalkan alat-alat seperti abakus, dekak-dekak & kalkulator.

BBM/ Catatan
Bilang penyukat cecair dalam unit milihter dan liter. Baling penyukat ceca i r

14 Pecahan Membotehkan murid 14.1 menamakan pecahan. 14.2 menyelesai masalah.

14.1.1 Jenis pecahan. 14.2.1 Pecahan yang berkaitan dengan kehidupan harian.

Bentuk-bentuk pecahan. Gambar-gambar pecahan.

15 Penggunaan alat dan teknologi menggunakan alat dan teknologi

15.1.1 Abakus/dekakdekak.

Abakus, dekak- dekak dan kalkulator.

18

dalam matematik. 15.2 Menyelesai masalah

15.1.2 Kalkulator. 15.2.1 Alat dan teknologi dalam Kehidupan Harlan

b. Menggunakan alat-alat di atas secara amali. a. Menyelesaikan masalah harian dengan lat-alat tersebut

Jabatan Pendidikan Khas (n.d) Sukatan Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran . Putrajaya: Kementerian Pelajaran Malaysia

19