Anda di halaman 1dari 7

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK PENTAKSIRAN KERJA KURSUS PROJEK (JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN, SOALAN TUGASAN

N DAN RUBRIK PEMARKAHAN)

KURSUS :

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI TEMPOH :

TARIKH MULA

: 23 FEBUARI 2013

TARIKH SERAHAN : 6 APRIL 2013

PROGRAM : KUMPULAN : DISEDIAKAN OLEH : DISAHKAN OLEH : NAMA & TANDATANGAN:

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (SAINS PENDIDIKAN RENDAH) PPG AMBILAN JUN 2011 PN NORISAH MOHAMED NOR PENYELARAS KURSUS

TAHUN / SEMESTER

2013 / SEMESTER 1

KETUA JABATAN SAINS

(PN HASLINAH ABDULLAH) TARIKH :

(DR SITI HENDON SHEIKH ABDULLAH)

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN PROJEK JABATAN MATA PELAJARAN KUMPULAN SEMESTER Tarikh Mula : : : : SAINS SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI PPG AMBILAN JUN 2011 4 23 Febuari 2013 Tarikh Hantar 6 April 2013

Hasil Pembelajaran Kursus : 1. Menghuraikan pelbagai ciri organisma-organisma hidup dan ekosistem mereka (1.1). 2. Menerangkan bagaimana ekosistem berfungsi, perkhidmatan yang diberikan oleh ekosistem dan nilai serta ancaman yang dihadapi oleh biodiversiti (1.1). 3. Menerangkan aplikasi prinsip ekologi dan biologi untuk memulihara biodiversiti sejagat (1.1). 4. Menerangkan penggunaan peralatan sedia ada untuk membantu pemuliharaan biodiversiti (1.1). 5. Membincangkan sifat budaya yang berbeza terhadap haiwan liar dan implikasinya kepada pemuliharaan (2.3). 6. Menghubungkaitkan teori, pengetahuan dan amali dalam Ekosistem dan Biodiversiti melalui pengetahuan pedagogi isi kandungan dalam kurikulum sains sekolah rendah (6.1). Kerja Kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1 dan 6. Objektif Projek : Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut: . 1. Mengumpul maklumat berkaitan praktikal 2, 4 dan 5. Maklumat diperolehi dirumuskan 2. Melaksana dan menulis laporan praktikal 2, 4 dan 5. 3. Membuat refleksi keseluruhan tentang amalan praktikal.

Spesifikasi Tujuan TUGASAN TAJUK Praktikal 2: Bilakah Sesuatu Dianggap Spesis? Praktikal 4: Mengukur dan Membanding Kepelbagaian Spesis Praktikal 5: Memahami Trenda Populasi 1. Mengumpul maklumat berkaitan praktikal 2, 4 dan 5. Maklumat diperolehi dirumuskan. 2. Melaksana dan menulis laporan praktikal 2, 4 dan 5. 3. Membuat refleksi keseluruhan tentang amalan praktikal. WAJARAN 30% 60% 10% CATATAN Kriteria penilaian keseluruhan: - Maklumat relevan, tepat dan tersusun. -Laporan praktikal lengkap dan tepat - Huraian jawapan kritikal dan analitikal - Rujukan relevan dan dari sumber yang sesuai

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK TUGASAN PROJEK TAJUK PROGRAM: PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (SAINS PENDIDIKAN RENDAH) NAMA PELAJAR :

TAJUK KURSUS: SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

SEMESTER: 4 / PPG AMBILAN JUN 2011

TARIKH MULA

23 FEBUARI 2013

TARIKH HANTAR

6 APRIL 2013

Hasil Pembelajaran Kursus : 1. Menghuraikan pelbagai ciri organisma-organisma hidup dan ekosistem mereka (1.1). 2. Menerangkan bagaimana ekosistem berfungsi, perkhidmatan yang diberikan oleh ekosistem dan nilai serta ancaman yang dihadapi oleh biodiversiti (1.1). 3. Menerangkan aplikasi prinsip ekologi dan biologi untuk memulihara biodiversiti sejagat (1.1). 4. Menerangkan penggunaan peralatan sedia ada untuk membantu pemuliharaan biodiversiti (1.1). 5. Membincangkan sifat budaya yang berbeza terhadap haiwan liar dan implikasinya kepada pemuliharaan (2.3). 6. Menghubungkaitkan teori, pengetahuan dan amali dalam Ekosistem dan Biodiversiti melalui pengetahuan pedagogi isi kandungan dalam kurikulum sains sekolah rendah (6.1). Kerja Kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1 dan 6. Objektif Projek : Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut: 1. 2. 3. Mengumpul maklumat berkaitan praktikal 2, 4 dan 5. Maklumat yang diperolehi dirumuskan. Melaksana dan menulis laporan praktikal 2, 4 dan 5. Membuat refleksi keseluruhan tentang amalan praktikal. 4

Tugasan Projek (100%: Wajaran 50%) Secara individu, anda dikehendakki; 1. Mengumpul maklumat dari pelbagai sumber berkaitan praktikal 2, 4 dan 5. Maklumat yang diperolehi dirumuskan. (30%) 2. Melaksana dan menulis laporan praktikal 2, 4 dan 5. (60%) Tarikh hantar tugasan 1 dan 2: Praktikal 2 :9 Mac 2013 Praktikal 4 dan 5 :6 April 2013 3. Membuat refleksi keseluruhan tentang amalan praktikal. (10%) . Tarikh hantar tugasan 3: Panduan Pelaksanaan Kerja Kursus 1. Tugasan ini adalah tugasan individu tetapi anda dibenarkan bergerak secara kolaboratif untuk mengumpul data atau maklumat. 2. Format penulisan tugasan adalah seperti berikut: 3.1 Muka depan hendaklah mengikut templet terkini. 3.2 Fon Arial 3.3 Saiz huruf 12 3.4 Langkau 1.5 baris 3.5 Rujukan mengikut format APA (American Psychological Association). 3.6 Lampiran adalah wajib 3.7 Penulisan dalam bahasa melayu. 3. 4. 5. 6. Panjang tugasan antara 10 hingga 15 muka surat (tidak termasuk grafik, rujukan dan lampiran). Amalan plagiat tidak dibenarkan sama sekali. Tugasan ini perlu disiapkan dalam tempoh empat hingga enam minggu. Tugasan ini membawa markah 100% dan wajaran 50%. 6 April 2013

Tugasan yang baik harus menunjukkan kriteria-kriteria berikut: 5

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Isi kandungan relevan dan tepat. Laporan praktikal lengkap dan tepat. Hasil kerja asli. Organisasi kandungan adalah sistematik. Huraian adalah kritikal dan analitikal. Rujukan relevan dan terkini.

Kriteria Pentaksiran Tugasan akan disemak berdasarkan rubrik pentaksiran yang disediakan. Tugasan disediakan oleh _______________________ ( NORISAH MOHAMED NOR ) Pensyarah Jabatan Sains IPG Kampus Pendidikan Teknik Tarikh: Tarikh: Disahkan oleh Ketua Jabatan __________________________