Anda di halaman 1dari 3

BORANG PROFIL INDIVIDU UJIAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH (BAHASA MELAYU) SEKOLAH : ..................................... Nama Calon : Tahun : No.

o. Kad Pengenalan: Aktiviti: Syarahan / Debat / Pidato / Bercerita / Sajak / Pantun Bilangan Taksiran: 1 / 2 / 3 / 4

KONSTRUK

Tarikh Taksiran: Sangat baik ( 9 10 ) Baik (78) Memuaskan (56) Kurang memuaskan (34) Lemah (12)

Tatabahasa dan kosa kata Sebutan, intonasi dan nada Kefasihan Bermakna Jumlah Kecil

Jumlah Besar :

TAKSIRAN

NAMA PENTAKSIR

TANDATANGAN PENTAKSIR

TANDATANGAN CALON

TARIKH TAKSIRAN

ULASAN / CATATAN

Kriteria Penskoran ULBS Bahasa Melayu Peringkat Skor Konstruk


1. Tatabahasa dan Kosa Kata

Kriteria / Keterangan
Bahasa gramatis, penggunaan perkataan dan kosa kata sangat tepat dan betul. Sebutan betul, sangat jelas dan tepat. Intonasi dan nada betul seperti penutur jati. Keseluruhan pengucapan sangat petah, fasih dan lancar. Keseluruhan pengucapan mencapai maksud, sangat tepat dan bertatasusila serta matang. Bahasa gramatis, penggunaan perkataan dan kosa kata tepat dan betul. Sebutan betul, jelas dan tepat. Kebanyakan intonasi dan nada betul seperti penutur jati. Keseluruhan pengucapan petah, fasih dan lancar. Keseluruhan pengucapan mencapai maksud, tepat dan bertatasusila. Bahasa masih gramatis, penggunaan perkataan dan kosa kata masih tepat dan masih betul. Sebutan masih betul, masih jelas dan masih tepat. Kebanyakan intonasi dan nada masih betul. Keseluruhan pengucapan masih petah, masih fasih dan masih lancar. Keseluruhan pengucapan masih mencapai maksud, masih tepat dan masih bertatasusila.

Sangat Baik

09 10

2. Sebutan, Intonasi dan Nada 3. Kefasihan 4. Bermakna 1. Tatabahasa dan Kosa Kata

Baik

07 08

2. Sebutan, Intonasi dan Nada 3. Kefasihan 4. Bermakna 1. Tatabahasa dan Kosa Kata

Memuaskan

05 06

2. Sebutan, Intonasi dan Nada 3. Kefasihan 4 . Bermakna

Peringkat

Skor

Konstruk
1. Tatabahasa dan Kosa Kata

Kriteria / Keterangan
Bahasa ada yang kurang gramatis, penggunaan perkataan serta kosa kata kurang tepat, kurang betul dan kadang kala salah. Kebanyakan sebutan kurang betul, kurang jelas dan kurang tepat. Intonasi banyak yang salah. Keseluruhan pengucapan kurang petah, kurang fasih dan kurang lancar. Kebanyakan pengucapan tidak mencapai maksud, kurang tepat dan kurang bertatasusila. Keseluruhannya lemah. Calon tidak menunjukkan penguasaan kemahiran bertutur dalam bahasa Melayu.

Kurang 03 04 Memuaskan

2. Sebutan, Intonasi dan Nada

3. Kefasihan 4. Bermakna 1. Tatabahasa dan Kosa Kata Lemah 01 02 2. Sebutan, Intonasi dan Nada 3. Kefasihan 4. Bermakna