Anda di halaman 1dari 2

INSTRUMEN PENILAIAN BLOG

Tarikh Nama Blog Nama Pelajar

: _________________ : _____________________________ : ___________________________________

Masa : __________________

Nama Pemeriksa Blog : ________________________________

ASPEK Maklumat pengendali blog Isi kandungan Penggunaan bahasa Susun atur / reka letak Kreativiti dan keaslian Ilustrasi Jumlah

LEMAH (0-5)

SEDERHANA (6-8)

CEMERLANG (9-10)

ASPEK Maklumat pengendali blog

LEMAH (0-5) Butir-butir diri pengendali blog tiada dan tidak menepati kehendak penilai. Tiada isi kandungan.

SEDERHANA (6-8) Butir-butir diri pengendali blog tidak lengkap, tidak menggunakan nama sebenar dan tidak menepati kehendak penilai. Isi kandungan yang tidak teratur dan tidak dikemaskini.

CEMERLANG (9-10) Butir-butir diri pengendali blog lengkap, menggunakan nama sebenar dan menepati kehendak penilai. Isi kandungan yang sentiasa dikemaskini. teratur dan

Isi kandungan blog

Penggunaan bahasa

Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang lemah.

Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang baik tetapi masih perlu diperbaiki.

Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang baik, jelas dan tidak mengandungi kesalahan.

Susun Atur / reka letak

Reka letak dan paparan blog yang tidak teratur dan menarik.

Reka letak dan paparan blog yang kurang teratur dan kurang menarik.

Reka letak dan paparan blog teratur dan sangat menarik.

Kreativiti dan keaslian

Kurang kreatif dan mengambil daripada sumber lain (plagiat).

Mempunyai kreativiti dan keaslian.

Mempunyai kreativiti dan keaslian serta mampu menarik perhatian umum. Menggunakan ilustrasi yang pelbagai, menarik dan sesuai.

Ilustrasi

Menggunakan ilustrasi yang sedikit atau tiada langsung ilustrasi.

Menggunakan ilustrasi mencukupi syarat.

sekadar