Anda di halaman 1dari 3

PENDIDIKAN GURU KATPUS TAWAU TUGASAN PROJEK

KOD DAN NAIUIA KURSUS : PERNIAGAAN KEUSAHAWANAN (RBT31 I 9)

&

I SEiiESTER:

5 (TAHUN 3, SEMESTER 1)

TARIKH TULA

01.02.20{3

TARIKH HANTAR

15.03.2013

Hasil Pembelajaran Kursus

1. 2.

Menyiapkan portfolio rancangan pemasaran dengan lengkap dan kemas.

Menganalisis penyata kewangan dan kunci kira-kira bagi mengetahui prestasi sesebuah syarikat.
nilai masa wang kini dan masa depan bagi membuat perancangan satu-satu projek perniagaan.

3. Membezakan 4.

dan membincangkan bagaimana teknologi outomasi dan maklumat dapat merubah dunia koporat,memberi nilai-nilai positif terhadap dunia perniagaan dan masalah-masalah yang wujud serta akan wujud dalam dunia teknologibaru.
Menyenaraikan
Menyenaraikan dan menghuraikan manfaat hubungan antara usahawan dengan komuniti.

5.

6. Menciri dan menghuraikan konsep dan dimensijaringan usahawan. 7. Mengaplikasikan kemahiran pedagogi dalam menghasilkan pengajaran yang
berkesan dan bermakna. Kerja Kursus ini bagimenilai hasil pembelajaran 1 dan2.

Objektif Keria Kursus:


Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut
:

1. 2.

Menghasilkan portfolio rancangan pemasaran dengan lengkap dan sistematik. Membuat penyata kewangan bagi mengenalpasti prestasi sesebuah syarikat.

Tugasan Projek (100%) Konsep pemasaran menyatakan bahawa pencapaian matlamat organisasi bergantung kepada usaha menentukan keperluan dan kehendak pasaran sasar dan memberikan kepuasan yang dikehendaki dengan lebih efektif dan efisien daripada pesaing. Sebagai seorang yang baru bergiat dalam bidang usahawan, anda bercadang untuk membuat rancangan pemasaran pemiagaan anda. l.Berdasarkan pernyataan di atas, secara individu, anda dikehendaki menghasilkan satu portfolio Rancangan Pemasaran yang meliputi perkara-perkara berikut: (807o)
1.1 Pengenalan 1.2 Pasaran sasaran 1.3 Trend dan saiz pasaran 1.4 Persaingan 1.5 Syer pasaran 1.6 Ramalan jualan 1.7 Strategi pemasaran 1.8 Belanjawan pemasaran 1.9 Masalah pemasaran

Z.Secara individu juga, anda dikehendaki menulis refleksi berhubung dengan tugasan di atas.Penulisan ini mestilah menunjukkan kefahaman anda terhadap penulisan refleksi.
(20Yo)

Panduan Pelaksanaan Projek

1. 2. 3.

4. 5. 6. 7.

Tugasan ini adalah tugasan individu. Anda boleh bergerak secara kolaboratif untuk mengumpuldata atau maklumat. Format penulisan tugasan adalah seperti berkut: Muka depan hendaklah mengikuttemplet terkini Font Arial Saiz huruf ialah 11 Langkau 1.5 baris Rujukan mengikut format APA Lampiran Hasiltugasanhendaklahbertaip Rujukan tidak termasuk dalam jumlah pengiraan perkataan. Amalan plagiat tidak dibenarkan sama sekali. Tugasan ini perlu disiapkan dalam tempoh 4-6 minggu. Tugasan ini membawa markah 100o/o dengan wajaran 5006.

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7

Tugasan yang baik harus menuniukkan kriteria'kriteria berikut:


1. Liputan isi kandungan yang menyeluruh, konsisten dan terperinci. 2. Tugasan anda perlu merangkumi perkara berikut :

a.Pengetahuan dan kefahaman yang mendalam berkaitan rancangan pemasaran, 3. Buktidan bahan-bahan yang menyokong hujah anda hendaklah dikemukakan.

4. Keseluruhan isidan pengolahan perlu menunjukkan keaslian dan sokongan ilmiah. 5. Format dan organisasi laporan perlu jelas dan koheren. 6. Penulisan tugasan harus menunjukkan kematangan hujah, kefasihan bahasa, laras bahasa yang sesuai dan tiada kesalahan ejaan. T.Rujukan perlulah dari pelbagai sumber yang tepat dan memenuhi kehendak tugasan. (sekurang-kurangnya sumber daripada 3 buah buku, 3 internet, 3 jurnal, 2 bahan hrcetak yang lain).

Kriteria Pemarkahan
Tugasan akan disemak berdasarkan rubrik pentaksiran yang disediakan.

Tugasan disediakan oleh

Disemak oleh

(GHAZALI Bltr SULATMAN) Jabatan Kemahiran Hidup IPG Kampus Tawau.

EN. A'. jLrAR Fih!Ai'{il,S!l}


Pen er;i.:.:il Lr:,:;*ii :i:4i;.:;*e iiilf;) lnci;l*-it-hs:;l:":l,r'r*n;lidii ian 6i;ru Ksri;s:*;l*il:.. i:i.ii:j;l; an iviaieysia

Disahkan oleh:

fnslitut

*l;#i;ffij3l pondidiksn

-BrNzr,nRrA

lQmpus Tawau

Guru

tr